Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

N A R A D A ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK 29 sierpnia 2012 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "N A R A D A ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK 29 sierpnia 2012 roku."— Zapis prezentacji:

1 N A R A D A ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK 29 sierpnia 2012 roku

2 Sprawozdanie z realizowanych zadań przez Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegaturę w Skierniewicach w roku szkolnym 2011/2012 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

3 Liczba nadzorowanych szkół i placówek – 379. Liczba dyrektorów – 220. Łączna liczba przeprowadzonych kontroli doraźnych – 52: o w tym kontrola spełniania wymagań art. 7 ust.3 ustawy oso – 6, o w tym kontrola dot. zajęć rewalidacyjnych – 21. Łączna liczba przeprowadzonych kontroli planowych – 112. Łączna liczba przeprowadzonych kontroli wypoczynku dzieci i młodzieży – 21. Łączna liczba przeprowadzonych ewaluacji – 38. Liczba deklaracji rodziców dzieci 6-letnich mających uczęszczać do klasy pierwszej w roku szkolnym 2011/2012 – 240. Liczba deklaracji rodziców dzieci 6-letnich mających uczęszczać do klasy pierwszej w roku szkolnym 2012/2013 – 287. Liczba zlikwidowanych szkół i placówek: Szkoły podstawowe oraz szkoła filialna – 2, Szkoły podstawowe przekazano stowarzyszeniom – 3, Szkoły niepubliczne wykreślone z ewidencji – 10. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

4 Dokonywanie ocen cząstkowych pracy dyrektorów szkół i placówek – 38. Udział w komisjach konkursowych na stanowiska dyrektora szkoły/placówki – 29 (x2 wizytatorów) Liczba zgłoszeń wypoczynku dzieci i młodzieży– 80. Współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną: Liczba obserwacji egzaminów zewnętrznych – 52: o Obserwacja sprawdzianów po szkole podstawowej – 8. o Obserwacja egzaminów po gimnazjum – 18. o Obserwacja egzaminu maturalnego – 18. o Obserwacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – 8. Monitorowanie realizacji podstawy programowej w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach – 7. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

5 Analiza dokumentacji wycieczek zagranicznych – 25. Analiza dokumentacji innowacji pedagogicznych – 19. Opinia w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły – 23. Awans zawodowy nauczycieli: o postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego – 89: o w sesji zimowej złożono 30 wniosków, w tym jeden wniosek pozostał bez rozpatrzenia, o w sesji letniej złożono 59 wniosków, w tym wydano jedną decyzję o odmowie nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, o udział w komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego – 86 – 96% (zgłoszono 90), o obserwacja prac komisji na stopień nauczyciela kontraktowego – 62 – 72% (zgłoszono 86). Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

6 Liczba wydanych zaświadczeń – 5: o zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu – 2, o zaświadczenie dot. przebiegu nauczania – 2, o zaświadczenie potwierdzające udział w komisjach, jako ekspert – 1. Przygotowanie opinii w sprawie likwidacji szkoły – 2. Przygotowanie opinii w sprawie przekazania szkoły stowarzyszeniu – 3. Przygotowanie opinii w sprawie nadania uprawnień szkoły publicznej – 1. Przygotowanie opinii w sprawie rozszerzenia kształcenia w zawodach – 4. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

7 Pilotaż Wieloletniego Programu Rządowego Cyfrowa Szkoła: Liczba końcowych beneficjentów programu: o Uczniowie: o 72 (uczniowie klas 4-6: 39) (SP Mastki) o 93 (uczniowie klas 4-6: 42) (SP Popów) o Nauczyciele: o 2 (SP Mastki) o 6 (SP Popów) Liczba uczniów otrzymujących Stypendia Prezesa Rady Ministrów – 27. Liczba uczniów, którzy zakwalifikowali się do II etapu konkursów przedmiotowych i tematycznych – 151. Obserwacja przebiegu konkursów przedmiotowych na etapie rejonowym – 11. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

8 Skargi rodziców na pracę szkół - 5 (1 wspólnie z ŁKO). Interwencje rodziców (wnioski, tel., e-maile, anonimy) – 35. Przydział miejsc na bezpłatne kolonie dla 65 dzieci. Nadzorowanie odjazdu i przyjazdu dzieci w miejscach podstawienia autokarów. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

9 Ewaluacja całościowa Ewaluacja problemowa - efekty Ewaluacja problemowa - środowisko Przedszkola 342 Szkoły podstawowe 4 72 Gimnazja 2 52 Szkoły ponadgimnazjalne 1 33 Razem : 38 10 199

10 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

11 Obszar: Efekty W szkołach prowadzona jest ilościowa i jakościowa analiza wyników egzaminów/sprawdzianów zewnętrznych. Wdrażanie wniosków z analizy nie zawsze powoduje wzrost efektywności nauczania. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, a nauczyciele wierzą w ich możliwości, analizują osiągnięcia i mobilizują do pracy. Działania podejmowane przez nauczycieli aktywizują uczniów, którzy podejmują inicjatywy na rzecz własnego rozwoju, uczestniczą w różnorodnych zajęciach dodatkowych i pozalekcyjnych, akcjach charytatywnych oraz konkursach szkolnych i międzyszkolnych. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

12 Obszar: Efekty Część uczniów nie angażuje się w zajęcia lekcyjne organizowane w szkole. Prowadzenie diagnoz wychowawczych, dostosowywanie działań do potrzeb uczniów, konsekwentne przestrzeganie ustalonych zasad przyczynia się do kształtowania pożądanych postaw. Zdarza się, że występują zachowania niewłaściwe, takie jak: wulgaryzmy, palenie papierosów, wagary. Większość uczniów czuje się w szkole bezpiecznie. Poczucie bezpieczeństwa zmniejszają agresywne zachowania części ich kolegów. Uczniowie mają wpływ na działania szkoły. Realizowane są ich pomysły i inicjatywy. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

13 Obszar: Procesy Szkoły realizują znaną i akceptowaną koncepcję pracy, podejmują różnorodne działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, służące jej realizacji oraz rozwojowi uczniów. Nauczyciele podejmują wspólne działania i wspierają się w rozwiązywaniu problemów. Część z nich oczekuje od współpracowników większej pomocy. Szkoły prowadzą działania wyrównujące szanse edukacyjne uczniów, jednak część rodziców nie ma poczucia indywidualnego traktowania ich dzieci. Nauczyciele stosują różnorodne sposoby motywowania uczniów. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

14 Obszar: Środowisko Szkoły upowszechniają swoje działania i osiągnięcia, są pozytywnie postrzegane w środowisku jako dbające o jakość nauczania, wychowania i opieki oraz promujące wartość edukacji. Szkoły biorą udział w życiu środowiska lokalnego, współpracują z działającymi w nim instytucjami w realizacji zadań i przedsięwzięć, które wspomagają rozwój uczniów. Część rodziców uważa, że ich dzieci potrzebują korepetycji lub innych zajęć poza szkołą. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

15 Obszar: Środowisko Część rodziców nie ma wpływu na podejmowane w szkole decyzje (w części badanych szkół ponad 50% rodziców). Uczniowie są przygotowani do dalszego kształcenia i funkcjonowania na rynku pracy. Rodzice otrzymują wsparcie w wychowaniu dzieci: pomoc wychowawcy, nauczycieli, pedagoga, poradni psychologiczno-pedagogicznej. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

16 Obszar: Zarządzanie Nauczyciele pracują zespołowo i wspólnie rozwiązują problemy. Szkoły dbają o bazę dydaktyczną i podejmują działania na rzecz jej poprawy, jednak nie zawsze zaspokaja ona wszystkie potrzeby społeczności szkolnej. Sprawując nadzór pedagogiczny dyrektorzy współpracują z nauczycielami, a wnioski wykorzystują do doskonalenia pracy szkoły. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

17 Liczba przeprowadzonych kontroli planowych - ogółem112 Liczba przeprowadzonych kontroli doraźnych - ogółem52 w tym kontrola dot. zajęć rewalidacyjnych 12 w tym kontrola dot. zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 9 w tym kontrola spełniania wymagań art. 7 ust. 3 ustawy oso 6 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach Kontrole planoweKontrole doraźne Liczba szkół i placówek, którym wydano zalecenia 424 Liczba wydanych zaleceń 648

18 18 KONTROLE PLANOWE - zestawienie wg tematu kontroli (w roku szkolnym 2011/2012) Lp.Temat kontroliRealizacja% 1. Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego. 21100% 2. Zgodność przeprowadzania egzaminów poprawkowych z przepisami prawa. 9100% 3. Wybór podręczników szkolnych. 24100% 4. Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. 10100% 5. Prawidłowość klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych w publicznej i niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych. 10100% 6. Prawidłowość organizacji praktyk zawodowych przez publiczne technika dla młodzieży. 3100% 7. Zgodność organizacji i sposobu działania innej formy wychowania przedszkolnego z przepisami prawa. 4100% 8. Zgodność organizacji zajęć wych-fiz realizowanych w formie zajęć klas. lekc. z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach w szk. podst., gimnazjalnych i szk. ponadgimn. oraz podziału na grupy dla dz. i chł. w szkołach ponadgimnazjalnych. 24100% 9.Zgodność organizacji kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podst. i gimnazjach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi z przepisami prawa. 7100% Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

19 Gimnazjum organizacji zajęć wychowania fizycznego w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, organizacji zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym, przestrzegania szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego oceniania uczniów. Technikum organizacji zajęć wychowania fizycznego w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, organizacji i przeprowadzania egzaminów poprawkowych. KONTROLE PLANOWE – najczęściej wydawane zalecenia dotyczyły: Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

20 KONTROLE PLANOWE – wnioski Dyrektorzy wszystkich skontrolowanych publicznych szkół i placówek prawidłowo wykonują planowe zadania wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Za wyjątkiem jednej skontrolowanej szkoły, egzaminy poprawkowe przeprowadzane były zgodnie z przepisami prawa. Nauczyciele dokonali wyboru podręczników zgodnie z przepisami prawa. Dyrektorzy wszystkich skontrolowanych publicznych szkół podstawowych prawidłowo nadzorowali spełnianie przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Dyrektorzy skontrolowanych publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych przestrzegają przepisów dotyczących klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych. Praktyki zawodowe w kontrolowanych publicznych technikach dla młodzieży organizowane są zgodnie z przepisami prawa. Organizacja i sposób działania wszystkich kontrolowanych innych form wychowania przedszkolnego jest zgodny z przepisami prawa. Nie we wszystkich szkołach zajęcia z wychowania fizycznego, realizowane w formie zajęć klasowo-lekcyjnych, organizowane są zgodnie z przepisami prawa. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

21 Obszary funkcjonowania szkół i placówek będące przedmiotem kontroli doraźnych ZAKRES KONTROLI Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami. Realizacja podstawy programowej i ramowych planów nauczania. Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Przestrzeganie statutu szkoły lub placówki. Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

22 Obszary funkcjonowania szkół i placówek, będące przedmiotem kontroli doraźnych ZAKRES KONTROLI Przestrzeganie kompetencji organów szkoły. Prawidłowość wykonywania przez dyrektora szkoły zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego, awansu zawodowego oraz oceny pracy nauczycieli. Zgodność prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania z obowiązującymi przepisami prawa. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie organizacji wycieczek i wyjazdów zagranicznych oraz praktyk uczniowskich. Przestrzeganie art. 54 ust. 8 Ustawy o systemie oświaty (wpłaty na radę rodziców). Przestrzeganie zasad naboru uczniów do szkoły ponadgimnazjalnej. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

23 Przedszkole przestrzegania statutu przedszkola w zakresie zadań i kompetencji organów przedszkola, skreślenia dziecka z listy przedszkolnej, kwalifikacji nauczycieli oraz zasad odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców, dokonywania sprostowania błędów i pomyłek w dokumentacji przedszkolnej, dopuszczania programów wychowania przedszkolnego. Szkoły podstawowe organizacji zajęć rewalidacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, aktualizacji zapisów statutu szkoły adekwatnie do zmian w prawie oświatowym, przestrzegania statutu szkoły w zakresie praw ucznia, szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego oceniania uczniów oraz kompetencji organów szkoły, dokonywania sprostowania błędów i pomyłek w dokumentacji przebiegu nauczania, zapewniania uczniom opieki i bezpieczeństwa podczas wszystkich lekcji, przerw pomiędzy zajęciami i innych zajęć organizowanych przez szkołę, realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego, art. 54 ust. 8 ustawy o systemie oświaty, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom. KONTROLE DORAŹNE- najczęściej wydawane zalecenia dotyczyły: Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

24 Gimnazja aktualizacji zapisów statutu szkoły adekwatnie do zmian w prawie oświatowym, przestrzegania kompetencji organów szkoły, organizacji indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, warunków i sposobu organizowania krajoznawstwa i turystyki, w tym przestrzegania zasad bezpieczeństwa na wycieczkach. Szkoły ponadgimnazjalne aktualizacji zapisów statutu szkoły adekwatnie do zmian w prawie oświatowym, przestrzegania kompetencji organów szkoły, przestrzegania szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego oceniania uczniów, organizacji zajęć rewalidacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, prowadzenia dokumentacji w zakresie egzaminów klasyfikacyjnych, organizacji praktyk zawodowych, awansu zawodowego, warunków i sposobu organizowania wyjazdów zagranicznych, art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. KONTROLE DORAŹNE- najczęściej wydawane zalecenia dotyczyły: Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

25 KONTROLE DORAŹNE- wnioski W co trzeciej kontrolowanej szkole nie organizuje się zajęć rewalidacyjnych. W blisko połowie kontrolowanych szkół zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze organizowane i realizowane są niezgodnie z przepisami prawa. Zdarzały się przypadki przydzielenia prowadzenia zajęć nauczycielom niezgodnie z ich kwalifikacjami. Organizacja form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach nie zaspokaja wszystkich potrzeb indywidualnych uczniów. Dokumentacja przebiegu nauczania nie zawsze prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

26 KONTROLE DORAŹNE- wnioski Nie we wszystkich szkołach przestrzegane są prawa dziecka i ucznia. W większości kontrolowanych szkół nie są przestrzegane zapisy w statutach, w szczególności: zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów, kompetencje organów szkoły, zasady nagradzania uczniów. W wielu przypadkach zapisy statutowe wymagają uaktualnienia, zgodnie z obowiązującym prawem. Nie zawsze zapewniono uczniom właściwą opiekę i bezpieczeństwo podczas zajęć, przerw pomiędzy zajęciami, a także na wycieczkach szkolnych. Prawie wszystkie skontrolowane szkoły niepubliczne przestrzegają art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

27 Łączna liczba przeprowadzonych kontroli wypoczynku dzieci i młodzieży – 21, w tym: wypoczynek zimowy – 14 wypoczynek letni – 7 Liczba placówek wypoczynku, którym wydano zalecenia – 3 Liczba zaleceń – 4 Wnioski: Zdecydowana większość organizatorów prowadzi wypoczynek zgodnie z przepisami prawa, a wymagana dokumentacja jest prawidłowa. Organizowany wypoczynek jest atrakcyjny dla uczestników. Najczęściej wydawane zalecenia dotyczą: prowadzenia dokumentacji wypoczynku, wykonywania obowiązków przez wychowawców. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

28 Narady z dyrektorami szkół i placówek: Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły w roku szkolnym 2011/2012 (126 uczestników) Rola obserwacji w awansie zawodowym nauczycieli (28 uczestników) Zmiany w szkolnictwie zawodowym od 1 września 2012r. przy współpracy z ORE (29 uczestników) Zmiany w szkolnictwie ogólnokształcącym od 1 września 2012r. przy współpracy z ORE (152 uczestników) W naradach udział wzięło 335 dyrektorów i nauczycieli. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

29 Konferencje: Konferencja regionalna zorganizowana przy współpracy z ORE: O szkole w szkole – rozmowy o tym, co ważne w szkole (63 dyrektorów, nauczycieli i rodziców) Rola rodziców w szkole/przedszkolu (230 osób) – przykłady dobrej praktyki Marihuana i leki bezreceptowe – zjawisko, zagrożenia, przeciwdziałanie we współpracy z Urzędem Miasta w Rawie Maz. i Mazowieckim Centrum Profilaktyki Uzależnień (144 uczestników) Praca zespołów monitorujących rozwój dziecka/ucznia we współpracy z WODN i PPP-P w Skierniewicach (167 uczestników) Forum wymiany doświadczeń w zakresie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej (182 osoby) W konferencjach udział wzięło 786 dyrektorów, nauczycieli i rodziców. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

30 Seminaria: Narzędzia badań preferencji i zainteresowań zawodowych stosowane w planowaniu kariery zawodowej zorganizowane we współpracy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Skierniewicach i z WODN w Skierniewicach (97 uczestników) Jak założyć niepubliczną placówkę oświatową? zorganizowane we współpracy z WODN w Skierniewicach (6 uczestników) Higiena psychiczna - od aktywności do radości życia pomoc głównemu organizatorowi - WODN w Skierniewicach (85 uczestników) Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

31 Spotkanie robocze z przedstawicielami Stowarzyszeń, działających na terenie Gminy Głuchów, na temat Aspekty prawne i organizacyjne prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego (30 uczestników) Spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, zorganizowane we współpracy z ORE: Jak sporządzić informację o stanie realizacji zadań oświatowych z wykorzystaniem wskaźników oświatowych? (19 uczestników) Spotkanie z przedstawicielami szkół na temat Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypoczynku dzieci i młodzieży (12 uczestników) W seminariach udział wzięło 249 uczestników. Łącznie, we wszystkich formach, udział wzięło 1370 osób. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

32 Uroczystości: Zorganizowanie Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2011/2012 – SZKOŁA Z PASJĄ (150 uczestników) Organizacja Dnia Edukacji Narodowej (100 uczestników) Wojewódzkie podsumowanie XVIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży (93 uczestników) Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

33 Współpraca przy organizacji konkursów, turniejów: Udział w II przeglądzie wierszy w inscenizacji przedszkolaków. Etap Wojewódzki Konkursu Historycznego 30 - lecie stanu wojennego. Udział w Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym. Zorganizowanie etapu rejonowego konkursu Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. Konkurs MEN skierowany do rad rodziców szkół podstawowych i przedszkoli Mam 6 lat – (udział 10 szkół i placówek) Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

34 Dyrektorzy szkół i placówek aktywnie uczestniczą w konferencjach i naradach, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wskazane jest organizowanie różnorodnych form umożliwiających spotkania przedstawicieli kadry zarządzającej oświatą. Kontynuowanie tematów szkoleń i konferencji, dających możliwość poszerzenia wiedzy merytorycznej, a także, poprzez przykłady dobrej praktyki, poznanie sposobów wdrażania w szkołach i placówkach działań z zakresu m.in. profilaktyki, potrzeb edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami, roli rodziców w szkole/placówce, praw dziecka i ucznia, realizacji nowej podstawy programowej Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

35 W roku szkolnym 2012/2013 wspomaganie będzie organizowane poprzez: udzielanie przedszkolom pomocy w zakresie wspierania rozwoju dziecka, we współpracy z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, ośrodkami doskonalenia nauczycieli i innymi, wspieranie szkół podstawowych w pracy z dzieckiem 6-letnim w klasie pierwszej, upowszechnianie wśród dyrektorów i koordynatorów ds. bezpieczeństwa przepisów prawa oświatowego w zakresie: przestrzegania zasad bhp, profilaktyki obejmującej m.in. przeciwdziałanie agresji, przemocy, promocji zdrowej żywności w sklepikach szkolnych, Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

36 wspieranie szkół ponadgimnazjalnych w zakresie realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego, rozpowszechnianie informacji o olimpiadach, konkursach przedmiotowych i innych, oraz pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów w pracy szkół i placówek. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

37 Zapraszamy Państwa na konferencję z udziałem Rzecznika Praw Dziecka p. Markiem Michalakiem w dniu 13 listopada 2012 roku Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

38 Szkoły podstawowe mają możliwość otrzymania bezpłatnych pakietów edukacyjnych w ramach projektu p.n. Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły oraz wziąć udział w konkursie. Informacje na powyższy temat są na stronie www.kampaniaedukacyjna.wwf.pl www.kampaniaedukacyjna.wwf.pl oraz pod numerami telefonów: 22 8498469 w.122 lub 785859599 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

39 Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi pragnie poinformować o terminie kolejnego naboru Wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja na rok szkolny 2012/2013. Nabór Wniosków o przyznanie stypendium odbędzie się w dniach: 17-28 września 2012 r. Wnioski stypendialne mogą składać uczniowie: · gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych, · wykazujący szczególne zdolności w kierunku nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych, · mieszkający na terenie województwa łódzkiego lub siedziba szkoły, do której uczęszczają, znajduje się na terenie województwa łódzkiego, · pochodzący z rodzin niezamożnych, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.stypendium.info.pl www.stypendium.info.pl lub pod nr telefonu: 42/ 291-97-19; 42/ 291-97-20. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

40 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "N A R A D A ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK 29 sierpnia 2012 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google