Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim"— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim
Piotrków Trybunalski ul. Sienkiewicza 16a tel. (044) fax (044) ,

2 Nadzór pedagogiczny Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 ustawy z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz ze zm.), w trybie planowych lub doraźnych działań.

3 Podmiot wnioskujący o przeprowadzenie kontroli
Kontrole doraźne Podmiot wnioskujący o przeprowadzenie kontroli ilość Rzecznik Praw Dziecka 2 Rodzice 17 Uczniowie Nauczyciele 3 Łódzki Kurator Oświaty 38 Organ prowadzący szkołę/placówkę 4 MEN 1 Inne podmioty Razem 84

4 Badane obszary funkcjonowania szkół i placówek
Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami. 47 Realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania. 12 Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 25 Przestrzeganie statutu szkoły lub placówki. 14 Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia 20 Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. 40 Przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. 10 Inne 3

5 Kontrole doraźne – stwierdzone nieprawidłowości
OBSZAR - zatrudnianie nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami Zatrudniania się nauczycieli bez kwalifikacji zawodowych do prowadzenia zajęć. OBSZAR - przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Nie zastosowano zapisów rozporządzenia o ocenianiu i klasyfikowaniu w stosunku do ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nie przestrzega się zasad oceniania oraz procedur związanych z trybem odwoławczym od oceny. Naruszone zostały przepisy dotyczące przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych.

6 Kontrole doraźne – stwierdzone nieprawidłowości
OBSZAR - przestrzeganie statutu szkoły lub placówki. Skreślenia ucznia z listy uczniów dokonano niezgodnie z procedurą zawartą w statucie szkoły. Rada pedagogiczna nie przestrzega kompetencji stanowiących dot.: wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy, zatwierdzania zmian w statucie szkoły, organizacji pracy szkoły, Nieprawidłowo formułowane są uchwały rady pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy. Szkoła nie wykorzystuje statutowych możliwości rozwiązywania konfliktów wewnątrz szkoły. OBSZAR - zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Brak właściwej opieki nad uczniami w szatniach oraz w innych pomieszczeniach, które nie są objęte monitoringiem wizyjnym.

7 Kontrole doraźne – stwierdzone nieprawidłowości
OBSZAR - przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia Uczeń pozbawiony został prawa do obrony przed skreśleniem z listy uczniów. Naruszone zostało przez nauczyciela prawo do nietykalności osobistej ucznia OBSZAR - przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty Zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji. Brak zaświadczeń lekarskich słuchaczy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania niezgodnie z przepisami prawa – dziennik zajęć specjalistycznych, dziennik zajęć wychowawczych. Nieprawidłowości w zakresie stosowania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy Przyjmowanie do szkoły dla dorosłych osób niepełnoletnich

8 Ogólne wnioski z przeprowadzonych kontroli doraźnych:
Nie wszystkie szkoły/placówki funkcjonują w oparciu o aktualne przepisy prawa – statuty tych szkół niedostosowane są do obowiązujących przepisów oraz nie korzysta się z zapisów statutowych w rozwiązywaniu problemów szkolnych. Nie we wszystkich szkołach/placówkach przestrzegane są kompetencje rady pedagogicznej. Często dochodzi do nieprzestrzegania zasad oceniania i klasyfikowania uczniów, również w stosunku do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – jest to najczęstsza przyczyna skarg rodziców i uczniów. Nie we wszystkich szkołach przestrzegane są kompetencje organów szkoły. W niektórych szkołach i placówkach dochodzi do łamania praw ucznia. Zatrudniania się nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji (bez zgody kuratora) oraz pozwala się pracować tym, którzy ich nie mają. Zdarza się, że uczniowie nie mają zapewnionych bezpiecznych warunków do nauki, wychowania i opieki; przez to dochodzi także do łamania praw dziecka i ucznia.

9 Rozpatrywanie skarg Zakres badanych skarg ilość
Nieprzestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 9 Nieprzestrzeganie praw dziecka i ucznia. 7 Nieprzestrzeganie przez dyrektora kompetencji organów szkoły. 2 Przekroczenie kompetencji przez dyrektora określonych w UoSO. Naruszenie nietykalności osobistej ucznia przez nauczyciela. 3 Brak dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. 1 Nieprawidłowości w realizacji praktycznej nauki zawodu. Niezapewnienie uczniom bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. 6

10 Uczestniczenie jako strona w rozprawach
c.d. informacji nt. skarg Uczestniczenie jako strona w rozprawach Komisji Dyscyplinarnych dla nauczycieli - 2 Brak reakcji dyrektora na przejawy agresji słownej uczniów w stosunku do nauczyciela 1 Nieprawidłowości w stosowaniu procedury awansu zawodowego 2 Nieprawidłowości w organizowaniu i prowadzeniu zajęć nauczania indywidualnego. Funkcjonowanie słuchacza w zaocznej szkole dla dorosłych Razem 38 Uczestniczenie jako strona w rozprawach Komisji Dyscyplinarnych dla nauczycieli - 2

11 Ważne wydarzenia związane ze wspomaganiem szkół i placówek
Konkursy: XVI Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach ”. IV Olimpiada Tematyczna „Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach ” Współorganizacja Finału Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego dla uczniów gimnazjum „Papież Słowianin”. Koordynacja i obserwacja 12 Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych – na szczeblu rejonu. Olimpiada Matematyczna Gimnazjów Specjalnych.

12 Laureaci – szkoły ponadgimnazjalne
Konkurs i olimpiada „Losy Żołnierza Polskiego …” Laureaci – Szkoły podstawowe: Konkurs i olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego …” Laureaci – szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa nr 1 w Tomaszowie Maz. – 3 Szkoła Podstawowa w Lubochni - 1 Laureaci – szkoły ponadgimnazjalne III LO im. płk. St. Hojnowskiego w Tomaszowie Maz. - 1

13 Ogólnopolski Konkurs „Papież Słowianin” dla uczniów gimnazjów : Eliminacje ogólnopolskie odbyły się w Gimnazjum nr 5 w Piotrkowie Tryb. Tytuł finalisty zdobyli uczniowie ze szkół: G w Zawadzie – 2 – pow. tomaszowski PG Nr 4 w Bełchatowie G w Czarnocinie – pow. piotrkowski

14 Konkursy przedmiotowe dla uczniów gimnazjów
Lp Konkurs z: Laureaci Delegatura Finaliści 1 J. polskiego 5 15 6 2 J. angielskiego 7 9 3 J. niemieckiego 16 4 10 J. rosyjskiego Historii 8 50 18 Biologii Geografii 13 Matematyki 11 Fizyki 25 21 Chemii 20 Wiedzy o szt./Plast./Muz. 34 39 12 Informatyki Razem 146 17/12% 213 55/26%

15 Liczba laureatów w poszczególnych powiatach

16 Gimnazja z największą ilością laureatów i finalistów
w roku szkolnym 2011/2012 Lp Szkoła Laureaci Finaliści 1. Gimnazjum Nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim 4 2. Gimnazjum Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim 3 1 3. Gimnazjum Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim 2 6 4. Gimnazjum Nr 1 w Bełchatowie 5

17 Gimnazja z największą ilością laureatów i finalistów w latach szkolnych 2008/2009 – 2011/2012
Lp Gimnazjum Laureaci Finaliści 1 Gimnazjum Nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim 11 26 2 Gimnazjum Nr 1 w Bełchatowie 9 23 3 Gimnazjum Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim 6 12

18 IX Wojewódzka Olimpiada Matematyczna dla uczniów gimnazjów specjalnych Uczestniczyli w niej uczniowie z 18 gimnazjów z woj. łódzkiego, w tym z Bełchatowa, Radomska, Piotrkowa Tryb. i Opoczna. Konkurs odbywał się pod patronatem Marszałka Woj. Łódzkiego oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty. Szkoły: I m. G. w Wieluniu II m. G. w Opocznie III m. G. z Łęczycy

19 Konkurs „Mam 6 lat” – etap wojewódzki
Szkoły podstawowe: Im. SP Nr 6 w Łodzi II m. SP Nr 162 w Łodzi III m. SP w Kurnosie Drugim Przedszkola I m. Przedszkole Samorządowe Nr 9 w Bełchatowie II m. Przedszkole Miejskie Nr 40 w Łodzi III m. Przedszkole Miejskie Nr 97 w Łodzi

20 Samorząd Gminy Dobryszyce.
Ministerstwo Edukacji Narodowej uhonorowało samorządy , które wyróżniają się największą ilością 6 – latków w klasach I, tytułem „Samorząd na 6” W Delegaturze KO w Piotrkowie Tryb. tytuł taki otrzymał w kategorii Gmina Wiejska Mała Samorząd Gminy Dobryszyce. Oznacza to, że w tej kategorii jest to najlepsza gmina w Polsce.

21 Wyniki eliminacji Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju BRD – w Piotrkowie Trybunalskim 2012
Powiat SP Gimnazjum Piotrkowski V m. Rozprza II m. Bełchatowski III m. Szczerców IV m. Opoczyński XI m. Dęba Opocz. XII m. Poświętne Radomszczański VII m. Strzelce M. X m. Kobiele W. Tomaszowski Nr 12 TM VIII m. Inowłódz

22 Wnioski na stypendia PRM i MEN za osiągnięcia
w roku szkolnym 2011/2012 Powiat PRM MEN Miasto Piotrków Trybunalski 11 5 Bełchatowski 10 6 Opoczyński 8 1 Piotrkowski 7 Radomszczański Tomaszowski 9 2 Razem 56 14

23 Wypoczynek dzieci i młodzieży
Liczba placówek wypoczynku zarejestrowanych w Delegaturze w Piotrkowie Trybunalskim 1. „Zima 2012” 51 placówek 2. „Lato 2012” 137 placówek Organizacja kolonii dla dzieci z rodzin bez zabezpieczenia socjalnego 279 dzieci

24 Ranking Liceów Ogólnokształcących – rok 2012 na podst
Ranking Liceów Ogólnokształcących – rok 2012 na podst. czasopisma „Perspektywy”  M w woj. łódzkim Nazwa szkoły Miejscowość   Wsk. M w Polsce  9 I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego Piotrków Tryb. 51,10 107 10 I LO im. Władysława Broniewskiego Bełchatów 50,70 113 15 II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego Tomaszów Maz. 48,75 151 19 Samorządowe Liceum Ogólnokształcące Opoczno 46,78 211 20 II LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Radomsko 45,58 234 27 III LO im. Juliusza Słowackiego 42,21 341 33 I LO im. Jarosława Dąbrowskiego 40,81 424 34 VI Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta 40,46 444 40 LO im. Obrońców Praw Człowieka Zelów 39,14 500+ 42 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego 38,93

25 Ranking Techników - rok 2012 na podst. czasopisma „Perspektywy”
 M w woj. łódzkim Nazwa szkoły Miejscowość   Wsk. M w Polsce  3 Technikum Elektryczno-Elektroniczne w ZSE-E Radomsko 66,32 80 7 Technikum Mechaniczno-Elektryczne w ZSP nr 1 Piotrków Tryb. 62,63 125 11 Technikum Ekonomiczno-Handlowe w ZSP nr 5 60,05 188 17 Technikum w ZS RCKU im. A. Frycza Modrzewskiego Wolbórz 56,37 250+ 18 Technikum Energetyczne w ZSP nr 3 Bełchatów 55,88 19 Technikum nr 5 w ZSP nr 6 Tomaszów Maz. 55,64 27 Technikum w ZS CKR im. Wł. St. Reymonta Dobryszyce 53,26

26 Dziękuję za uwagę Piotrków Trybunalski, 30 sierpnia 2012 r.


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google