Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

97-300 Piotrków Trybunalski ul. Sienkiewicza 16a tel. (044) 649 77 41 fax (044) 649 77 41,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "97-300 Piotrków Trybunalski ul. Sienkiewicza 16a tel. (044) 649 77 41 fax (044) 649 77 41,"— Zapis prezentacji:

1 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Sienkiewicza 16a tel. (044) 649 77 41 fax (044) 649 77 41, e-mail: delegatura-pt@kuratorium.lodz.pl

2 Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 ustawy z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), w trybie planowych lub doraźnych działań.

3 Podmiot wnioskujący o przeprowadzenie kontroliilość Rzecznik Praw Dziecka2 Rodzice17 Uczniowie2 Nauczyciele3 Łódzki Kurator Oświaty38 Organ prowadzący szkołę/placówkę4 MEN1 Inne podmioty17 Razem84

4 Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami. 47 Realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania. 12 Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 25 Przestrzeganie statutu szkoły lub placówki. 14 Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia 20 Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. 40 Przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. 10 Inne 3

5 OBSZAR - zatrudnianie nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami Zatrudniania się nauczycieli bez kwalifikacji zawodowych do prowadzenia zajęć. OBSZAR - przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Nie zastosowano zapisów rozporządzenia o ocenianiu i klasyfikowaniu w stosunku do ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nie przestrzega się zasad oceniania oraz procedur związanych z trybem odwoławczym od oceny. Naruszone zostały przepisy dotyczące przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych.

6 OBSZAR - przestrzeganie statutu szkoły lub placówki. Skreślenia ucznia z listy uczniów dokonano niezgodnie z procedurą zawartą w statucie szkoły. Rada pedagogiczna nie przestrzega kompetencji stanowiących dot.: wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy, zatwierdzania zmian w statucie szkoły, organizacji pracy szkoły, Nieprawidłowo formułowane są uchwały rady pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy. Szkoła nie wykorzystuje statutowych możliwości rozwiązywania konfliktów wewnątrz szkoły. OBSZAR - zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Brak właściwej opieki nad uczniami w szatniach oraz w innych pomieszczeniach, które nie są objęte monitoringiem wizyjnym.

7 OBSZAR - przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia Uczeń pozbawiony został prawa do obrony przed skreśleniem z listy uczniów. Naruszone zostało przez nauczyciela prawo do nietykalności osobistej ucznia OBSZAR - przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty Zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji. Brak zaświadczeń lekarskich słuchaczy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania niezgodnie z przepisami prawa – dziennik zajęć specjalistycznych, dziennik zajęć wychowawczych. Nieprawidłowości w zakresie stosowania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy Przyjmowanie do szkoły dla dorosłych osób niepełnoletnich

8 1. Nie wszystkie szkoły/placówki funkcjonują w oparciu o aktualne przepisy prawa – statuty tych szkół niedostosowane są do obowiązujących przepisów oraz nie korzysta się z zapisów statutowych w rozwiązywaniu problemów szkolnych. 2. Nie we wszystkich szkołach/placówkach przestrzegane są kompetencje rady pedagogicznej. 3. Często dochodzi do nieprzestrzegania zasad oceniania i klasyfikowania uczniów, również w stosunku do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – jest to najczęstsza przyczyna skarg rodziców i uczniów. 4. Nie we wszystkich szkołach przestrzegane są kompetencje organów szkoły. 5. W niektórych szkołach i placówkach dochodzi do łamania praw ucznia. 6. Zatrudniania się nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji (bez zgody kuratora) oraz pozwala się pracować tym, którzy ich nie mają. 7. Zdarza się, że uczniowie nie mają zapewnionych bezpiecznych warunków do nauki, wychowania i opieki; przez to dochodzi także do łamania praw dziecka i ucznia. Ogólne wnioski z przeprowadzonych kontroli doraźnych:

9 Zakres badanych skarg ilość Nieprzestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 9 Nieprzestrzeganie praw dziecka i ucznia.7 Nieprzestrzeganie przez dyrektora kompetencji organów szkoły. 2 Przekroczenie kompetencji przez dyrektora określonych w UoSO. 2 Naruszenie nietykalności osobistej ucznia przez nauczyciela.3 Brak dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. 1 Nieprawidłowości w realizacji praktycznej nauki zawodu.2 Niezapewnienie uczniom bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. 6

10 Uczestniczenie jako strona w rozprawach Komisji Dyscyplinarnych dla nauczycieli - 2 Brak reakcji dyrektora na przejawy agresji słownej uczniów w stosunku do nauczyciela 1 Nieprawidłowości w stosowaniu procedury awansu zawodowego 2 Nieprawidłowości w organizowaniu i prowadzeniu zajęć nauczania indywidualnego. 2 Funkcjonowanie słuchacza w zaocznej szkole dla dorosłych 1 Razem 38 Uczestniczenie jako strona w rozprawach Komisji Dyscyplinarnych dla nauczycieli - 2

11 Konkursy: XVI Ogólnopolski Konkurs Historyczny Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 - 1864. IV Olimpiada Tematyczna Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 - 1864 Współorganizacja Finału Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego dla uczniów gimnazjum Papież Słowianin. Koordynacja i obserwacja 12 Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych – na szczeblu rejonu. Olimpiada Matematyczna Gimnazjów Specjalnych.

12 Laureaci – szkoły ponadgimnazjalne III LO im. płk. St. Hojnowskiego w Tomaszowie Maz. - 1

13 G w Zawadzie – 2 – pow. tomaszowski PG Nr 4 w Bełchatowie G w Czarnocinie – pow. piotrkowski

14 LpKonkurs z:LaureaciDelegaturaFinaliściDelegatura 1J. polskiego51156 2J. angielskiego719 3J. niemieckiego164105 4J. rosyjskiego712 5Historii815018 6Biologii153 8 7Geografii2132 8Matematyki111153 9Fizyki254216 10Chemii131203 11Wiedzy o szt./Plast./Muz. 34394 12Informatyki34 Razem14617/12%21355/26%

15

16 Gimnazja z największą ilością laureatów i finalistów w roku szkolnym 2011/2012 LpLp SzkołaLaureaciFinaliści 1. Gimnazjum Nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim 44 2. Gimnazjum Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim 31 3. Gimnazjum Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim 26 4. Gimnazjum Nr 1 w Bełchatowie 25

17 LpGimnazjumLaureaciFinaliści 1Gimnazjum Nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim 1126 2Gimnazjum Nr 1 w Bełchatowie 923 3Gimnazjum Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim 612

18 Konkurs odbywał się pod patronatem Marszałka Woj. Łódzkiego oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty. Szkoły: I m. G. w Wieluniu II m. G. w Opocznie III m. G. z Łęczycy

19 Szkoły podstawowe: Im. SP Nr 6 w Łodzi II m. SP Nr 162 w Łodzi III m. SP w Kurnosie Drugim Przedszkola I m. Przedszkole Samorządowe Nr 9 w Bełchatowie II m. Przedszkole Miejskie Nr 40 w Łodzi III m. Przedszkole Miejskie Nr 97 w Łodzi

20 W Delegaturze KO w Piotrkowie Tryb. tytuł taki otrzymał w kategorii Gmina Wiejska Mała Samorząd Gminy Dobryszyce. Oznacza to, że w tej kategorii jest to najlepsza gmina w Polsce.

21 Wyniki eliminacji Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju BRD – w Piotrkowie Trybunalskim 2012 PowiatSPGimnazjum Piotrkowski V m. Rozprza II m. Rozprza Bełchatowski III m. Szczerców IV m. Szczerców Opoczyński XI m. Dęba Opocz. XII m. Poświętne Radomszczański VII m. Strzelce M. X m. Kobiele W. Tomaszowski II m. Nr 12 TM VIII m. Inowłódz

22 Wnioski na stypendia PRM i MEN za osiągnięcia w roku szkolnym 2011/2012 PowiatPRMMEN Miasto Piotrków Trybunalski115 Bełchatowski106 Opoczyński81 Piotrkowski7 Radomszczański11 Tomaszowski92 Razem5614

23 Wypoczynek dzieci i młodzieży Liczba placówek wypoczynku zarejestrowanych w Delegaturze w Piotrkowie Trybunalskim 1.Zima 201251 placówek 2.Lato 2012137 placówek Organizacja kolonii dla dzieci z rodzin bez zabezpieczenia socjalnego 1.Lato 2012279 dzieci

24 M w woj. łódzkim Nazwa szkołyMiejscowość Wsk. M w Polsce 9I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego Piotrków Tryb.51,10107 10I LO im. Władysława BroniewskiegoBełchatów50,70113 15II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego Tomaszów Maz.48,75151 19Samorządowe Liceum OgólnokształcąceOpoczno46,78211 20II LO im. Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoRadomsko45,58234 27III LO im. Juliusza SłowackiegoPiotrków Tryb.42,21341 33I LO im. Jarosława DąbrowskiegoTomaszów Maz.40,81424 34VI Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta Bełchatów40,46444 40LO im. Obrońców Praw CzłowiekaZelów39,14500+ 42Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego Opoczno38,93500+

25 M w woj. łódzkim Nazwa szkołyMiejscowość Wsk. M w Polsce 3Technikum Elektryczno-Elektroniczne w ZSE-E Radomsko66,3280 7Technikum Mechaniczno-Elektryczne w ZSP nr 1 Piotrków Tryb.62,63125 11Technikum Ekonomiczno-Handlowe w ZSP nr 5 Piotrków Tryb.60,05188 17Technikum w ZS RCKU im. A. Frycza Modrzewskiego Wolbórz56,37250+ 18Technikum Energetyczne w ZSP nr 3Bełchatów55,88250+ 19Technikum nr 5 w ZSP nr 6Tomaszów Maz.55,64250+ 27Technikum w ZS CKR im. Wł. St. Reymonta Dobryszyce53,26250+

26 Dziękuję za uwagę Piotrków Trybunalski, 30 sierpnia 2012 r.


Pobierz ppt "97-300 Piotrków Trybunalski ul. Sienkiewicza 16a tel. (044) 649 77 41 fax (044) 649 77 41,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google