Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narada dla dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych wszystkich typów Sieradz, 10.09.2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narada dla dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych wszystkich typów Sieradz, 10.09.2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Narada dla dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych wszystkich typów
Sieradz, r.

2 Informacje ogólne Delegatura Kuratorium Oświaty w Sieradzu w roku szkolnym 2012/2013 obejmowała nadzorem pedagogicznym 663 szkół i placówek, które funkcjonują na terenie 7 powiatów: łaskiego, pajęczańskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego i zduńskowolskiego. Delegatura w Sieradzu współpracuje z organami prowadzącymi szkoły i placówki; to jest jednostkami samorządu terytorialnego: 7 samorządami powiatowymi, 13 samorządami miasto gmina, 38 samorządami gminnymi oraz licznymi organami prowadzącymi szkoły i placówki niepubliczne – stowarzyszeniami, osobami fizycznymi.

3 Liczba szkół i placówek nadzorowanych w r. szk
Liczba szkół i placówek nadzorowanych w r. szk. 2012/2013 przez Delegaturę w Sieradzu Lp. Typ szkoły/placówki Liczba 1. przedszkola 112 2. szkoły podstawowe 227 3. gimnazja 91 4. licea ogólnokształcące i uzupełniające licea ogólnokształcące 67 5. licea profilowane 5 6. technika 24 7. technika uzupełniające 8. zasadnicze szkoły zawodowe 23 9. szkoły policealne 18 10. biblioteki pedagogiczne 1+7 Filii 11. bursy 3 12. poradnie psychologiczno-pedagogiczne 9 13. międzyszkolne ośrodki sportowe 14. młodzieżowe domy kultury 15. Inne (punkty przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego, CKU, CEZ, niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, ogniska pracy pozaszkolnej, szkolne schronisko młodzieżowe, dom wczasów dziecięcych, placówki doskonalenia nauczycieli 72 ogółem 663

4 Ewaluacja zewnętrzna W roku szkolnym 2012/2013 w rejonie nadzoru pedagogicznego działania Delegatury w Sieradzu Kuratorium Oświaty w Łodzi przeprowadzono 83 ewaluacje zewnętrzne; w tym: ewaluacji całościowych /20/ ewaluacji problemowych wskazanych przez MEN /63/ - efekty i zarządzanie /38/ – procesy i środowisko /16/ - zarządzanie /9/ wskazane przez ŁKO

5 Wnioski z ewaluacji - efekty/przedszkola
Dzieci nabywają wiedzę i umiejętności wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i są wdrażane do podejmowania różnych form aktywności. Podejmowanie przez przedszkola licznych, różnorodnych i akceptowanych przez wszystkie gremia przedsięwzięć wychowawczych, edukacyjnych i profilaktycznych, w tym programów własnych, przyczynia się do efektywnego kształtowania pozytywnych postaw wychowanków, eliminowania zagrożeń i wzmacniania właściwych zachowań, co skutkuje postrzeganiem placówek jako bezpiecznych dla dzieci.

6 Wnioski z ewaluacji -efekty/przedszkola
Prowadzone przez przedszkola systemowe działania w zakresie zbierania i analizowania informacji dotyczących osiągnięć dzieci skutkują podejmowaniem przez placówki licznych przedsięwzięć wspierających ich rozwój i pozwalają placówkom modyfikować kierunki ich pracy.

7 Wnioski z ewaluacji - procesy/przedszkola
Przedszkola posiadają koncepcję pracy, która jest znana i akceptowana przez rodziców oraz pracowników przedszkola. Podlega ona analizie, w wyniku której określane są wnioski i wdrażane zmiany. Działania podejmowane w ramach przyjętej koncepcji pracy wpływają na wszechstronny rozwój dziecka. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolach wynikająca z podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest modyfikowana i umożliwia rozwój zainteresowań dzieci. Efektywna współpraca nauczycieli w zakresie diagnozy możliwości i predyspozycji dzieci, wspomagania i korygowania ich rozwoju oraz tworzenia i doskonalenia procesów edukacyjnych w wyniku analizy ich efektów, sprzyja osiąganiu dojrzałości szkolnej przez wychowanków przedszkola

8 Wnioski z ewaluacji – środowisko/przedszkola
Przedszkola podejmują inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego, współpracują z różnymi podmiotami działającymi w środowisku, identyfikują potrzeby i możliwości tego środowiska. Przedszkola pozyskują i wykorzystują opinie rodziców na temat swojej pracy, wspierają rodziców w wychowaniu dzieci oraz włączają ich do udziału w podejmowanych działaniach. Przedszkola upowszechniają informacje o ofercie zajęć i podejmowanych działaniach oraz promują w środowisku wartość wychowania przedszkolnego Niewielka inicjatywność rodziców w zakresie programowania i koncepcji pracy przedszkoli.

9 Wnioski z ewaluacji - zarządzanie/przedszkola
Wnioski z nadzoru pedagogicznego, w tym także z ewaluacji wewnętrznej, są analizowane przez zespoły nauczycieli i rady pedagogiczne placówek i wykorzystywane w planowaniu ich pracy oraz przyczyniają się do korzystnych zmian w pracy przedszkoli. Warunki lokalowe i wyposażenie przedszkoli umożliwiają realizowanie przyjętych w placówkach programów nauczania. Podejmowane są działania wzbogacające warunki lokalowe i wyposażenie z udziałem samorządu lokalnego i rodziców

10 Wnioski z ewaluacji - zarządzanie/przedszkola
Rozpiętość wiekowa dzieci (od 3 do 6 lat) w jednym oddziale i brak pomocy nauczyciela, zwłaszcza w małych przedszkolach, utrudniają realizację procesu wychowawczo- dydaktycznego. Nie wszystkie przedszkola dysponują wyodrębnionymi salami do zajęć ruchowych. 

11 Uogólnione wnioski z ewaluacji przedszkoli
Przyjęte przez przedszkola koncepcje pracy ukierunkowane są na wszechstronny rozwój dziecka i znajdują odzwierciedlenie w podejmowanych przez przedszkola działaniach. Różnorodna oferta opracowywanych i realizowanych programów zajęć dodatkowych umożliwia rozwój zainteresowań dzieci. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane oraz realizowane z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

12 Uogólnione wnioski z ewaluacji przedszkoli
Nauczyciele rozpoznają i dostosowują działania do możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka, uwzględniają indywidualizację procesu wspomagania rozwoju i edukacji dziecka, dążą do szerokiej współpracy z jego rodzicami, co prowadzi do wyrównywania jego szans edukacyjnych. Przedszkola współpracują ze środowiskiem lokalnym, identyfikując jego rzeczywiste potrzeby. Efektywnie wykorzystują jego potencjalne możliwości, co wpływa zarówno na rozwój placówki jak i na rozwój jej wychowanków. Gromadzenie i analizowanie informacji o dalszej edukacji byłych wychowanków wpływa na poprawę jakości pracy przedszkoli i ułatwia adaptację jego absolwentów w warunkach szkolnych

13 Uogólnione wnioski z ewaluacji przedszkoli
Systematyczna analiza osiągnięć dzieci prowadzona przez nauczycieli wspiera proces ich rozwoju i edukacji. Współpraca przedszkoli z rodzicami, polegająca na włączaniu się rodziców w tworzenie oferty edukacyjnej, doposażenie bazy i wyposażenia oraz włączaniu się w uroczystości przedszkolne i środowiskowe, wpływa na jednolite oddziaływanie wychowawcze i kształtowanie u dzieci wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Nauczyciele pracują zespołowo - planują działania i rozwiązują problemy oraz analizują efekty swojej pracy

14 Uogólnione wnioski z ewaluacji przedszkoli
Przedszkola dysponują bazą lokalową i wyposażeniem wystarczającym do realizacji podstawy programowej i przyjętych programów nauczania. Sprawowany nadzór pedagogiczny, którego podstawą jest ewaluacja wewnętrzna realizowana z udziałem nauczycieli, służy wprowadzaniu zmian skutkujących rozwojem przedszkola

15 Uogólnione wnioski z ewaluacji przedszkoli
Przedszkola dbają o relacje z rodzicami i zachęcają ich do współpracy, co sprzyja spójności oddziaływań wychowawczych. W placówkach panuje atmosfera otwartości, życzliwości oraz akceptacji, a konsekwentne oddziaływanie wychowawcze stosowane przez wszystkich pracowników przedszkoli wzmacnia poczucie bezpieczeństwa dzieci. W przedszkolach kładzie się nacisk na szeroko rozumiany rozwój dziecka. Rozpoznaje i dostosowuje się działania do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, uwzględniając indywidualizację procesu wspomagania dziecka w wieku od trzech do sześciu lat. Systematyczna analiza osiągnięć dzieci prowadzona przez nauczycieli wspiera proces ich rozwoju i edukacji.

16 Wnioski z ewaluacji - efekty/szkoły podstawowe
W szkołach wykorzystując różne metody, analizuje się wyniki sprawdzianu oraz wdraża wnioski w celu poprawy jakości pracy szkoły. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Uczniowie w szkołach czują się bezpiecznie, chętnie uczestniczą w prowadzonych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz podejmują różnorodne działania, które są realizowane w szkołach.

17 Wnioski z ewaluacji - efekty/szkoły podstawowe
Nie zawsze dokonywane analizy, formułowane wnioski i wdrażane działania przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. Zdarza się, że formułowane wnioski są ogólnikowe, co nie pozwala na zaplanowanie i podjęcie konkretnych i skutecznych działań. Produkowanie dokumentów martwych, nie służących rozwojowi ucznia i szkoły.

18 Wnioski z ewaluacji - procesy/szkoły podstawowe
Szkoły działają zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy, która jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb. Koncepcja jest znana i akceptowana przez uczniów, nauczycieli i rodziców. Oferta edukacyjna badanych szkół wynika z podstawy programowej, odpowiada na potrzeby uczniów, jest monitorowana, wzbogacana o nowatorskie rozwiązania i umożliwia rozwój zainteresowań uczniów. Procesy edukacyjne w szkołach są planowane, monitorowane, doskonalone i realizowane z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej.

19 Wnioski z ewaluacji - procesy/szkoły podstawowe
Istnieje potrzeba zapewnienia dzieciom pełnej opieki pedagoga i logopedy. Brak innych niż stopnie systemów motywowania ucznia do wysiłku

20 Wnioski z ewaluacji – środowisko/szkoły podstawowe
Szkoły współpracują z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym, uwzględniając jego potrzeby i możliwości, co wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczniów. Szkoły prezentują i upowszechniają informacje o ofercie edukacyjnej, celowości i skuteczności podejmowanych działań, o osiągnięciach oraz promują w środowisku potrzebę uczenia się. Szkoły pozyskują i wykorzystują opinie rodziców na temat swojej pracy, wspierają rodziców w wychowaniu dzieci . Rodzice współdecydują i uczestniczą w podejmowanych działaniach

21 Wnioski z ewaluacji – środowisko/ szkoły podstawowe
Nie wszystkie szkoły systematycznie badają losy absolwentów i wykorzystują pozyskane informacje do doskonalenia efektów nauczania i wychowania

22 Wnioski z ewaluacji - zarządzanie/ szkoły podstawowe
W większości badanych szkół nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w szkole, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy współpracy. Ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem zespołów nauczycieli a wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do rozwoju szkół. W większości badanych szkół podejmowane są skuteczne działania wzbogacające ich warunki lokalowe i wyposażenie, w tym z wykorzystaniem funduszy unijnych.

23 Wnioski z ewaluacji – zarządzanie /szkoły podstawowe
Nie wszystkie badane szkoły dysponują odpowiednią bazą sportową umożliwiająca realizowanie programów nauczania. Trudności finansowe ograniczają możliwość doskonalenia nauczycieli pomimo istniejących potrzeb. Produkowanie wniosków, które nie są wykorzystywane do efektywnego i świadomego sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły.

24 Uogólnione wnioski z ewaluacji szkół podstawowych
Wieloaspektowe, systematyczne doskonalenie nauczycieli, dobre warunki lokalowe, bogate wyposażenie dydaktyczne, w tym w specjalistyczny sprzęt, oraz systematycznie realizowane plany polepszania warunków materialnych funkcjonowania szkół sprzyjają realizacji podstawy programowej, programów dydaktycznych i wychowawczych. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodne z podstawą programową, mają zapewnione warunki do jej realizacji. Szkoły modyfikują proces dydaktyczny i wychowawczy w I i II etapie edukacyjnym, na podstawie przeprowadzonych diagnoz i analiz, w celu osiągnięcia lepszych wyników edukacyjnych oraz pożądanych postaw i zachowań uczniów.

25 Uogólnione wnioski z ewaluacji szkół podstawowych
Oferta edukacyjna szkół zapewnia realizację zadań ujętych w koncepcji pracy szkoły. Stosowane w szkołach formy i metody kształcenia są dostosowywane do uczniów o różnych możliwościach, zainteresowaniach i uzdolnieniach. Nauczyciele podejmują różnorodne działania w celu aktywizowania uczniów (zarówno podczas lekcji, jak i na zajęciach pozalekcyjnych), które są pozytywnie oceniane przez uczniów i powodują, że uczniowie sami podejmują inicjatywy na rzecz własnego rozwoju.

26 Uogólnione wnioski z ewaluacji szkół podstawowych
Wnikliwa analiza ilościowa i jakościowa wyników sprawdzianu zewnętrznego, sformułowane wnioski i podjęte działania oraz konsekwentna, systematyczna i różnorodna praca z uczniami przyczyniają się do poprawy wyników sprawdzianu. Szkoły wykorzystują do analizy wyników sprawdzianu zewnętrznego informacje uzyskane z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, starają się wykorzystywać istniejący potencjał w zakresie analiz, wnioskowania i podejmowania działań. Systematyczne i wielostronne działania podejmowane w szkołach w celu podniesienia wyników na sprawdzianie zewnętrznym, przynoszą poprawę osiągnięć uczniów.

27 Uogólnione wnioski z ewaluacji szkół podstawowych
Wielość i różnorodność zajęć, projektów i konkursów, w których biorą udział uczniowie, stwarza możliwość rozwoju uzdolnień i przeżywania sukcesów przez dzieci pełnosprawne oraz niepełnosprawne. Różnorodność zadań wychowawczych i profilaktycznych, podejmowanych przez szkoły we współpracy z rodzicami i instytucjami zewnętrznymi, przekłada się na prezentowanie pożądanych postaw i respektowanie norm społecznych przez uczniów oraz na bezpieczeństwo w szkole. Działania wychowawcze prowadzone w szkołach sprzyjają kształtowaniu pożądanych społecznie postaw uczniów i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rodziców i środowiska.

28 Uogólnione wnioski z ewaluacji szkół podstawowych
Nauczyciele kształcą różnorodne i ważne umiejętności uczniów, co przejawia się ich zaangażowaniem w pomoc innym, udział w akcjach charytatywnych, działaniach ekologicznych, prospołecznych i patriotycznych. Szkoły prowadzą systematyczne i różnorodne działania informacyjne dotyczące pracy i osiągnięć uczniów oraz nauczycieli, co przekłada się na ich promocję w środowisku. Uczniowie mają poczucie bezpieczeństwa w szkołach, co jest wynikiem starań wszystkich pracowników oraz podejmowanych przez nich działań, które zapobiegają zagrożeniom i niewłaściwym zachowaniom, a w przypadkach problemowych skutecznie je rozwiązują.

29 Uogólnione wnioski z ewaluacji szkół podstawowych
Przyjazna atmosfera w szkole i dążenie do stałej, konstruktywnej współpracy nauczycieli z rodzicami uczniów, z pracownikami niepedagogicznymi oraz partnerami i samorządem terytorialnym wpływa korzystnie na realizację procesów edukacyjnych. Zaangażowanie uczniów w życie szkoły i lokalnego środowiska wspólnie z rodzicami oraz członkami lokalnego społeczeństwa, podejmowane przez nich ciekawe inicjatywy istotnie wpływają na ich rozwój, rozwój szkół i ich promocję oraz integrację środowiska. Nauczyciele współdziałają przy organizacji i realizacji procesów edukacyjnych wzajemnie konsultując pojawiające się problemy, wymieniając doświadczenie, ustalając kierunek wspólnych działań.

30 Uogólnione wnioski z ewaluacji szkół podstawowych
Wdrażane wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektorów w tym wnioski z ewaluacji wewnętrznej, wpływają korzystnie na zmiany w funkcjonowaniu szkół i ich rozwój. Dyrektorzy angażują nauczycieli do planowania i realizowania ewaluacji wewnętrznej, której wyniki służą do wprowadzania zmian prorozwojowych, będących efektem pracy zespołowej nauczycieli. Szkoły, dzięki współpracy z lokalnym samorządem, rodzicami, partnerami szkoły planują, modernizują zasoby lokalowe oraz pozyskują niezbędne wyposażenie dydaktyczne w celu zapewnienia uczniom nabywania wiadomości i umiejętności zgodnych z podstawą programową.

31 Wnioski z ewaluacji – efekty /gimnazja
W szkole przeprowadzana jest analiza wyników egzaminu zewnętrznego celem poprawy jakości pracy szkoły. W szkole analizuje się osiągnięcia uczniów, ich możliwości rozwojowe. Uczniowie są zaangażowani we wszystkie zajęcia organizowane przez szkoły oraz podejmują inicjatywy dotyczące ich własnego rozwoju i rozwoju szkoły. Szkoły realizują działania zainicjowane przez uczniów. W gimnazjach prowadzona jest diagnoza i analiza zachowań uczniów i zagrożeń oraz podejmuje się działania wychowawcze mające na celu zmniejszanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań. Uczniowie czują się w szkołach bezpiecznie, znają obowiązujące w szkole normy.

32 Wnioski z ewaluacji - efekty/ gimnazja
Produkowanie dokumentów martwych, nie służących rozwojowi ucznia i szkoły (wniosków, analiz, zasad wso).

33 Wnioski z ewaluacji –zarządzanie / gimnazja
Nauczyciele aktywnie współpracują ze sobą w ramach zespołów przedmiotowych i zadaniowych wypracowując procedury postępowania, rozwiązując bieżące problemy, diagnozując i analizując efekty pracy, wymieniając wiedzę i doświadczenia, przez co wpływają na rozwój szkół i doskonalą swoje kompetencje dydaktyczne i wychowawcze. Nauczyciele uczestniczą w ewaluacji wewnętrznej pracy szkół. W oparciu o wyniki prowadzonych badań formułują wnioski, które są uwzględniane w planach pracy gimnazjów. Bazy lokalowe i wyposażenie szkół umożliwiają realizowanie podstawy programowej i przyjętych programów nauczania. Stała modernizacja i uzupełnianie służą rozwojowi uczniów.

34 Wnioski z ewaluacji – zarządzanie / gimnazja
Braki w warunkach lokalowych i wyposażeniu szkoły w pomoce dydaktyczne. Trudności finansowe ograniczają możliwość doskonalenia nauczycieli pomimo istniejących potrzeb. Produkowanie wniosków, które nie są wykorzystywane do efektywnego i świadomego nadzoru pedagogicznego.

35 Uogólnione wnioski z ewaluacji gimnazjów
Sprawny nadzór pedagogiczny, angażujący wszystkich nauczycieli w pracę zespołową i ewaluację wewnętrzną, przyczynia się do wprowadzania prorozwojowych zmian w funkcjonowaniu placówki. Baza lokalowa i wyposażenie szkoły umożliwiają realizowanie podstawy programowej i przyjętych w szkole programów nauczania. Współdziałanie pracowników szkoły i ich konsekwencja w działaniach są postrzegane przez środowisko jako wartość placówki

36 Uogólnione wnioski z ewaluacji gimnazjów
Praca nauczycieli podlega systematycznemu nadzorowi pedagogicznemu, a jego wyniki służą rozwojowi szkoły. Nauczyciele wspólnie z uczniami pracują nad przestrzeganiem norm, a społeczność postrzega szkołę jako bezpieczną.  Wspólne działania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz współpraca z rodzicami i partnerami szkoły zapewniają uczniom bezpieczeństwo, a także wpływają na respektowanie przez nich norm.

37 Uogólnione wnioski z ewaluacji gimnazjów
Uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności zgodne z podstawą programową, osiągają sukcesy w konkursach zewnętrznych, a szkoła analizuje ich osiągnięcia. W opinii uczniów i znacznej większości rodziców nauczyciele wierzą w ich możliwości. Nauczyciele pracują zespołowo, wspólnie planują i analizują efekty swojej pracy oraz rozwiązują problemy szkoły, w szczególności z zakresu bezpieczeństwa. Aktywność pozalekcyjna i pozaszkolna uczniów doskonali ich umiejętności społeczne oraz służy rozwojowi szkoły i środowiska

38 Uogólnione wnioski z ewaluacji gimnazjów
Wszyscy nauczyciele zaangażowani są w ewaluację wewnętrzną pracy szkoły, pracując w licznych zespołach. Nauczyciele analizują wyniki egzaminu gimnazjalnego. W oparciu o analizy wyników egzaminu gimnazjalnego oraz osiągnięć uczniów konsekwentnie kontynuowane są podjęte działania zmierzające do poprawy efektów kształcenia.

39 Wnioski z ewaluacji - zarządzanie/ szkoły ponadgimnazjalne
Nauczyciele pracują zespołowo, dokonują analizy efektów swojej pracy i wspólnie planują działania w szkole. Warunki lokalowe oraz wyposażenie są wystarczające do realizowania podstawy programowej i przyjętych w szkołach programów nauczania Realizacja planowanych działań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych odbywa się przy zaangażowaniu nauczycieli, którzy pracują zespołowo i analizują efekty swojej pracy. Ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem zespołów nauczycieli. Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego służą planowaniu pracy i wprowadzaniu zmian w funkcjonowaniu szkół.

40 Wnioski z ewaluacji - procesy/ szkoły ponadgimnazjalne
Szkoły działają wg przyjętej przez nauczycieli i zaakceptowanej przez uczniów i rodziców koncepcji pracy, analizowanej i modyfikowanej w razie potrzeb. Zaangażowanie nauczycieli w organizację i planowanie procesów edukacyjnych sprzyja ich realizacji a działania wychowawcze podejmowane w szkołach są spójne i adekwatne do potrzeb uczniów. Nauczyciele znają możliwości uczniów i w swych działaniach uwzględniają indywidualizację procesu edukacji. Uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości

41 Wnioski z ewaluacji – środowisko/ szkoły ponadgimnazjalne
Współpraca szkół z różnymi podmiotami wpływa korzystnie na rozwój kompetencji zawodowych uczniów oraz kształtowanie postaw prospołecznych. Szkoły systematycznie dostosowują ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy i zainteresowań uczniów uwzględniając możliwości i potrzeby środowiska. Szkoły stwarzają rodzicom możliwość dzielenia się opiniami na temat swojej pracy oraz informują ich o sukcesach i trudnościach w nauce ich dzieci.

42 Uogólnione wnioski z ewaluacji szkół ponadgimnazjalnych
Istniejące w szkołach koncepcje pracy szkół są znane i akceptowane przez nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i uczniów. Szkoły prowadzą działania realizujące koncepcję pracy. Oferty edukacyjne szkół umożliwiają realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach i są modyfikowane w celu umożliwienia pełniejszego rozwoju uczniów. Szkoły realizują nowatorskie rozwiązania programowe, co znalazło uznanie wśród uczniów i rodziców. Nauczyciele współpracują ze sobą w zakresie planowania procesów edukacyjnych oraz monitorowania ich przebiegu

43 Uogólnione wnioski z ewaluacji szkół ponadgimnazjalnych
Szkoła kształtuje i wzmacnia pożądane postawy uczniów, poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego poprzez systemowe działania wychowawcze, które znajdują akceptację wśród uczniów i ich rodziców. Uczniowie podejmują inicjatywy na rzecz własnego rozwoju stosownie do swoich możliwości i potrzeb poprzez udział w zajęciach dodatkowych. Mocną stroną szkoły są jej działania promocyjne. Współpraca szkoły z podmiotami środowiska lokalnego korzystnie wpływa na doskonalenie kompetencji zawodowych uczniów oraz kształtuje ich aktywność i kreatywność

44 Uogólnione wnioski z ewaluacji szkół ponadgimnazjalnych
Proces edukacyjny szkoły jest efektem współdziałania nauczycieli w zakresie wymiany doświadczeń, rozwiązywania problemów, planowania pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej oraz analizowania jej efektów i ustalania wniosków do dalszego działania. Wszyscy nauczyciele angażują się w proces ewaluacji wewnętrznej. Wnioski z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są uwzględniane przy wprowadzaniu zmian w funkcjonowaniu szkoły. Szkoła podejmuje systematyczne starania w celu poprawy warunków lokalowych i wyposażenia zgodnie z opracowanym i przyjętym planem, co sprzyja realizacji podstawy programowej i oferty edukacyjnej szkoły.

45 Wnioski z ewaluacji -efekty/poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Oferty edukacyjne poradni są systematycznie analizowane, a wprowadzane zmiany uwzględniają propozycje i potrzeby osób i podmiotów, korzystających z ich działań. Jakość usług świadczonych przez poradnie - dostępność i powszechność prowadzonych działań oraz uwzględnianie indywidualnych potrzeb klienta skutkuje wysokim poziomem satysfakcji klientów.

46 Wnioski z ewaluacji - procesy/poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Poradnie działają zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy, która jest znana pracownikom, partnerom oraz klientom placówki. Działania pracowników poradni są spójne z koncepcją jej pracy, uwzględniają zmieniające się potrzeby klientów i środowiska lokalnego, dlatego zdaniem badanych oferta placówki jest postrzegana jako szeroka, ciekawa i atrakcyjna. Pracownicy poradni systematycznie i w różnorodny sposób współpracują z nauczycielami i szkołami, co wpływa na poszerzenie oferty placówki, podniesienie jakości świadczonych usług, a nauczyciele uzyskują profesjonalne wsparcie w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

47 Wnioski z ewaluacji – środowisko/poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Poradnie prowadzą szeroki zakres współpracy z instytucjami i podmiotami działającymi w obszarze edukacji, opieki i ochrony zdrowia, pomocy społecznej i wsparcia rodzinnego) oraz w różnych formach np. upowszechnia swoje osiągnięcia w zakresie stosowanych metod i autorskich sposobów oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych, dzięki czemu rodzice, nauczyciele i lokalne środowisko postrzegają placówkę jako dbającą o jakość świadczonych usług. Poradnie podejmują działania edukacyjne, promocyjne i informacyjne we współpracy z instytucjami lokalnymi, wojewódzkimi i centralnymi, dzięki czemu jej działania i osiągnięcia są znane, doceniane i wykorzystywane na terenie szkół, placówek i instytucji w kraju.

48 Wnioski z ewaluacji – środowisko/poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Partnerzy i klienci poradni dostrzegają jej zaangażowanie we współpracę ze szkołami, placówkami oświatowymi, instytucjami i organizacjami – regionalnymi i centralnymi - na rzecz zaspokajania różnorodnych i zmieniających się potrzeb swojej społeczności.

49 Wnioski z ewaluacji – zarządzanie/poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Współdziałanie pracowników w zespołach, ich doskonalenie – wspólne oraz indywidualne - są podstawą do wprowadzania zmian w organizacji pracy poradni oraz do nowatorskich działań. Praca poradni podlega systematycznemu nadzorowi pedagogicznemu, a jego wyniki służą rozwojowi placówki. Ewaluacja działań pracownika merytorycznego. Ograniczenia finansowe w zatrudnianiu nowej kadry mimo występujących potrzeb.

50 Uogólnione wnioski z ewaluacji poradni psychologiczno-pedagogicznych
Dostępność oferty tworzona przez częstą obecność pracowników w szkołach i placówkach, dostosowanie godzin i dni pracy do oczekiwań klientów wpływa na zaspokojenie potrzeb i oczekiwań środowiska lokalnego. Poradnie prowadzą również skuteczne działania informujące i promocyjne, które przyczyniają się do poszerzania wiedzy środowiska lokalnego na temat obszarów działania placówki. Poradnie dokonują modyfikacji swoich działań i wprowadzają zmiany w ofercie na skutek analizy opinii i oczekiwań: przedszkoli, szkół i osób korzystających z jej usług. Pojawiające się potrzeby środowiska lokalnego, wynikające z problemów społecznych są w miarę możliwości zaspokajane

51 Uogólnione wnioski z ewaluacji poradni psychologiczno-pedagogicznych
Współdziałanie pracowników w zespołach, ich doskonalenie – wspólne oraz indywidualne - są podstawą do wprowadzania zmian w organizacji pracy poradni oraz do nowatorskich działań. Partnerzy i klienci poradni dostrzegają jej zaangażowanie we współpracę ze szkołami, placówkami oświatowymi, instytucjami i organizacjami – regionalnymi i centralnymi - na rzecz zaspokajania różnorodnych i zmieniających się potrzeb swojej społeczności.

52 Wnioski z ewaluacji – efekty/placówki oświatowo-wychowawcze
Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z rozpoznanymi potrzebami i możliwościami. Rozwój wychowanków planuje się indywidualnie, uwzględniając ich postępy. Wychowankowie są aktywni, podejmują działania na rzecz środowiska, zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Placówka realizuje działania zainicjowane przez wychowanków. Prowadzone przez placówkę akcje społeczne, realizowane programy oraz działania podejmowane we współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami przyczyniają się do kształtowania pożądanych postaw uczniów

53 Wnioski z ewaluacji – procesy/placówki oświatowo-wychowawcze
Atrakcyjna oferta placówki, wzbogacana i modyfikowana zgodnie z potrzebami klientów, zaspakaja potrzeby środowiska i wychowanków oraz zapewnia wychowankom osiąganie sukcesów na miarę ich możliwości. Znajomość przez pracowników merytorycznych potencjału rozwoju wychowanków, indywidualizacja procesu edukacji sprzyja osiąganiu przez wychowanków sukcesów o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

54 Wnioski z ewaluacji – środowisko/placówki oświatowo-wychowawcze
Dokonywane w placówce zmiany są efektem wspólnie podejmowanych decyzji rodziców i pracowników merytorycznych. Współpraca placówki z różnymi podmiotami działającymi w środowisku i podejmowanie przez nią inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności, korzystnie wpływa na rozwój wychowanków i rozwój potencjału społecznego środowiska

55 Wnioski z ewaluacji – zarządzanie/placówki oświatowo-wychowawcze
Sprawny nadzór pedagogiczny, angażujący wszystkich pracowników merytorycznych w ewaluację wewnętrzną przyczynia się do wprowadzania prorozwojowych zmian w funkcjonowaniu placówki.

56 Kontrole planowe (138) wg arkuszy MEN dotyczyły
Prawidłowości nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego /18/ wydano 3 zalecenia dot. prowadzenia księgi ewidencji Przestrzegania przez dyrektora szkoły przepisów dotyczących obowiązku szkolnego /28/ Prawidłowości organizacji oddziału przedszkolnego /15/ wydano 2 zalecenia dot. liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych Zgodności organizacji zajęć edukacyjnych z informatyki z ramowymi planami nauczania w publicznych liceach ogólnokształcących i technikach /7/

57 Kontrole planowe (138) wg arkuszy MEN dotyczyły
Zgodności organizacji zajęć edukacyjnych języków obcych nowożytnych z ramowymi planami nauczania w publicznych gimnazjach /8/ wydano 2 zalecenia dot. podziału na grupy w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów Zgodności z przepisami prawa świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej /18/ wydano 1 zalecenie dot. takiej organizacji pracy świetlicy, aby liczba uczniów podczas zajęć prowadzonych przez jednego wychowawcę nie przekraczała 25 uczniów

58 Kontrole planowe (138) wg arkuszy MEN w zakresie
Spełniania przez szkołę warunków określonych art.7 ust 3 ustawy z dnia 7 września1991r. o systemie oświaty przez niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej /1/ wydano 1 zalecenie dot. kwalifikacji nauczyciela. Zgodności organizacji zajęć rewalidacyjnych w szkole ogólnodostępnej; w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność /18/ wydano 2 zalecenia dot. zorganizowania zajęć rewalidacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność.

59 Kontrole planowe (138) wg arkuszy MEN w zakresie
Zgodności organizacji i realizowania zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych z przepisami prawa /23/ wydano 3 zalecenia dot. zorganizowania 2 godz. zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego uczestnika zajęć indywidualnych. Prawidłowość organizacji i działania publicznej biblioteki pedagogicznej i realizacja jej zadań oraz zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami /1/.

60 Kontrole doraźne W r. szk. 2012/2013 przeprowadzono 187 kontroli doraźnych na wniosek organu prowadzącego, w związku z informacją pozyskaną od organu, na wniosek MEN, na wniosek prokuratury, na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, na wniosek rodziców, na wniosek uczniów, na wniosek nauczycieli, w większości przypadków na skutek stwierdzenia przez organ nadzorujący potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej.

61 Stwierdzone uchybienia podczas kontroli doraźnych /przedszkola
większa liczba dzieci w oddziale niż 25, zajęcia z religii i języka angielskiego trwają 60 minut, katecheci nie posiadali misji do nauczania religii w danym przedszkolu, nie zorganizowano pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka z opinią (logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne), w dziennikach nie odnotowuje się obecności dzieci na poszczególnych godzinach zajęć, w dziennikach wpisane numery PESEL dzieci oraz nazwisko i adres jednego rodzica,

62 Stwierdzone uchybienia podczas kontroli doraźnych /przedszkola
nauczyciele nie odnotowują tematu zajęć i nie potwierdzają ich przeprowadzenie swoim podpisem, w regulaminie rady pedagogicznej nie określono procedury dotyczącej wyrażania jej opinii w związku z dokonywaniem oceny pracy dyrektora przedszkola, w regulaminie rady rodziców nie określono procedury dotyczącej wyłonienia jej przedstawiciela do komisji konkursowej w celu wyboru kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola, brak procedury odbierania dzieci z przedszkola

63 Stwierdzone uchybienia podczas kontroli doraźnych /przedszkola
nieaktualne zapisy w statutach, w arkuszu organizacji przedszkola nie określono czasu pracy poszczególnych oddziałów, nie zorganizowano pracy przedszkola z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwaniami rodziców (prawnych opiekunów) zgodnie z zapisem § 9 ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów, protokoły z zebrań rady pedagogicznej nie są oznaczone numerami, brak w nich informacji o zatwierdzeniu protokołu przez radę pedagogiczną, o osobie, która sporządzała protokół, numerach uchwał rady, zapisy protokołów zawierają sformułowania ogólne,

64 Kontrole doraźne - przedszkola/ wydane zalecenia dotyczyły:
sprawowania skutecznego i efektywnego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola /art. 39. ust.1 ustawy, dokumentowania realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, przestrzegania liczby dzieci w grupach / zał. nr 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz ze zm.) prawidłowej organizacji oddziału przedszkolnego oraz zapewnienia przez dyrektora bezpieczeństwa, w tym odbioru dzieci z przedszkola

65 Kontrole doraźne - przedszkola/wydane zalecenia dotyczyły
stosowania w dokumentacji przedszkola w grupie sześcio- pięciolatków w dziennym rozkładzie zapisów uwzględniających realizację podstawy programowej zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobem jej realizacji, co określono w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4 poz. 17).

66 Kontrole doraźne - przedszkola/wydane zalecenia dotyczyły
organizowania nauczania religii w przedszkolu zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze zm.), zapisów statutowych dotyczących oddziału przedszkolnego funkcjonującego w szkole podstawowej, w szczególności dot. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, praw i obowiązków dzieci, sposobu sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć, aktualizacji zapisów statutowych w związku ze zmianami w przepisach prawa oświatowego

67 Stwierdzone uchybienia podczas kontroli doraźnych /szkoły podstawowe
nie przestrzegano terminów informowania o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych i terminów dotyczących trybu odwołania się od ocen ustalonych z naruszeniem przepisów, nie dostosowano wymagań edukacyjnych dla ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, nieaktualne zapisy w statutach,

68 Stwierdzone uchybienia podczas kontroli doraźnych /szkoły podstawowe
w księdze ewidencji dzieci wpisano nazwisko i adres zamieszkania jednego rodzica, nie wpisano adresów zamieszkania uczniów, w księgach uczniów nie wpisano numerów PESEL uczniów, w dziennikach lekcyjnych wpisano nazwisko i adres zamieszkania jednego rodzica, numery PESEL uczniów

69 Stwierdzone uchybienia podczas kontroli doraźnych /szkoły podstawowe
w dziennikach zajęć pozalekcyjnych wpisano numery PESEL uczniów, ich adresy zamieszkania, imiona, nazwiska i adresy zamieszkania rodziców, w arkuszach ocen uczniów wpisano nazwisko i adres zamieszkania jednego rodzica, nie przeprowadzono próbnej ewakuacji, wybory przedstawicieli do rady rodziców odbyły się w sposób jawny, w zebraniach rady rodziców uczestniczyły osoby nieuprawnione i brały udział w podejmowaniu decyzji,

70 Stwierdzone uchybienia podczas kontroli doraźnych /szkoły podstawowe
nie sporządzono protokołów z przeprowadzonych wyborów do rady rodziców, które odbyły się w poszczególnych oddziałach, kadencja rady rodziców trwała 2 lata, na początku roku szkolnego nie przekazano uczniom i ich rodzicom wszystkich informacji dotyczących oceniania uczniów w szkole, co jest niezgodne z zapisami § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 83 poz. 562 z późn. zm.),

71 Stwierdzone uchybienia podczas kontroli doraźnych /szkoły podstawowe
nie poinformowano pisemnie rodziców uczniów o ustalonych dla nich formach pomocy psychologiczno- pedagogicznej, co jest niezgodne z zapisami § 5 ust. 3 pkt 1 i § 22 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532), po otrzymaniu opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej dla ucznia nie wprowadzono zmian do jego karty indywidualnych potrzeb i planu działań wspierających , co jest niezgodne z zapisem § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 83 poz. 562 z późn. zm.),

72 Kontrole doraźne – szkoły podstawowe/wydane zalecenia dotyczyły
przestrzegania wskazań opinii wydanych przez poradnię psychologiczno –pedagogiczną, zapewnienia opieki i bezpiecznych warunków pobytu dzieci w szkole i wskazania do kontynuacji przez szkołę podjętych działań, dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z rozp. MEN z dnia r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 228 poz. 1487).

73 Kontrole doraźne – szkoły podstawowe/wydane zalecenia dotyczyły
dokonywania w dokumentacji przebiegu nauczania sprostowań błędów i oczywistej pomyłki zgodnie z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, ze zm.), organizowania i dokumentowania doraźnych zastępstw zgodnie z art. 35 ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), rzetelnego dokonywania kontroli dokumentacji szkolnej, uwzględniając obowiązujące przepisy prawa oświatowego

74 Kontrole doraźne – szkoły podstawowe/wydane zalecenia dotyczyły
przestrzegania przepisów dotyczących zatrudniania nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami do nauczania określonego przedmiotu, dokonywania aktualizacji statutu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem nauczyciela, wspierania każdego ucznia w jego rozwoju, realizując zapis art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela / Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zm./, przestrzegania zapisów art. 55 ust. 5 pkt 1, 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty / Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm./,

75 Kontrole doraźne – szkoły podstawowe/wydane zalecenia dotyczyły
stosowania zapisów § 3 rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zm.), informowania uczniów i ich rodziców /prawnych opiekunów/ o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zgodnie z zapisami § 4 rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. (Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zm.),

76 Kontrole doraźne – szkoły podstawowe/wydane zalecenia dotyczyły
stosowania zapisów wynikających z § 19 rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zm.), przestrzegania terminów określonych w statutach szkół, w szczególności dotyczących wystawienia ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych, informowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną na koniec roku, zgodnie z terminami w statucie szkoły i w związku z § 3 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia o ocenianiu,

77 Stwierdzone uchybienia podczas kontroli doraźnych - gimnazja
nie przestrzegano terminów informowania o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych i terminów dotyczących trybu odwołania się od ocen ustalonych z naruszeniem przepisów, nie dostosowano wymagań edukacyjnych dla ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, nieaktualne zapisy w statutach, brak jasnych procedur obradowania rady pedagogicznej i podejmowania uchwał, brak staranności i dokładności w protokołowaniu przebiegu zebrań rady pedagogicznej podczas podejmowania uchwał wynikających z kompetencji stanowiących i opiniujących rady pedagogicznej, brak monitorowania realizacji podstawy programowej i ramowych planów nauczania

78 Stwierdzone uchybienia podczas kontroli doraźnych - gimnazja
w księdze ewidencji dzieci wpisano nazwisko i adres zamieszkania jednego rodzica, nie wpisano adresów zamieszkania uczniów, w księgach uczniów nie wpisano numerów PESEL uczniów, w dziennikach lekcyjnych wpisano nazwisko i adres zamieszkania jednego rodzica, numery PESEL uczniów, w dziennikach zajęć pozalekcyjnych wpisano numery PESEL uczniów, ich adresy zamieszkania, imiona, nazwiska i adresy zamieszkania rodziców, w arkuszach ocen uczniów wpisano nazwisko i adres zamieszkania jednego rodzica, nie przeprowadzono próbnej ewakuacji,

79 Stwierdzone uchybienia podczas kontroli doraźnych - gimnazja
na początku roku szkolnego nie przekazano uczniom i ich rodzicom wszystkich informacji dotyczących oceniania uczniów w szkole, co jest niezgodne z zapisami § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych(Dz.U. z 2007r. nr 83 poz.562 ze zm.), nie poinformowano pisemnie rodziców uczniów o ustalonych dla niego formach pomocy psychologiczno- pedagogicznej, co jest niezgodne z zapisami § 5 ust. 3 pkt 1 i § 22 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532),

80 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Narada dla dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych wszystkich typów Sieradz, 10.09.2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google