Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Erasmus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Politechnika Gdańska, 5 lutego 2010 Dorota Rytwińska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Erasmus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Politechnika Gdańska, 5 lutego 2010 Dorota Rytwińska."— Zapis prezentacji:

1 Program Erasmus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Politechnika Gdańska, 5 lutego 2010 Dorota Rytwińska Projekty scentralizowanie Projekty scentralizowanie Kursy intensywne Kursy intensywne

2 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS 2

3 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS 3 Program Uczenie się przez całe życie (2007-2013) COMENIUS Edukacja od poziomu przedszkola do poziomu szkoły średniej włącznieERASMUSKształcenie i szkolenie na poziomie szkolnictwa wyższego LEONARDO DA VINCI Kształcenie i szkolenie zawodowe na poziomach innych niż szkolnictwo wyższe GRUNDTVIG Kształcenie dorosłych PROGRAM MIĘDZYSEKTOROWY Współpraca i innowacje w dziedzinie uczenia się przez całe życie; Promowanie nauki języków obcych; Rozwijanie innowacyjnych, opartych na ICT, treści, usług, metodologii uczenia oraz rozwiązań praktycznych dla potrzeb uczenia się przez całe życie; Upowszechnianie i wykorzystanie wyników działań wspieranych w ramach programu oraz poprzednich programów związanych z tą dziedziną, jak również wymiana sprawdzonych modelowych rozwiązań; PROGRAM JEAN MONNET Wsparcie działań w dziedzinie integracji europejskiej oraz europejskich instytucji i stowarzyszeń

4 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS 4 Dokumenty programu Uczenie się przez całe życie Decyzja o utworzeniu programu – Decyzja nr 1720/2006/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 listopada 2006 r. Zaproszenie do składania wniosków 2010 - Część I - Priorytety Strategiczne -Część II – Informacje administracyjne i finansowe Przewodnik dla wnioskodawców 2010 (po programie, dla użytkowników) -Część I – Informacje ogólne -Część II a – Opisy programów sektorowych i horyzontalnych -Część II b – Opisy fiszki poszczególnych akcji/ działań w programach sektorowych

5 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS 5 Obszary reform szkolnictwa wyższego reforma programów nauczania: system trójstopniowy (studia licencjackie – magisterskie – doktoranckie), nauka oparta na kompetencjach, elastyczne ścieżki nauki, uznawanie kwalifikacji i kompetencji, mobilność, spójność z procesem bolońskim; reforma systemu zarządzania: autonomia i odpowiedzialność finansowa instytucji szkolnictwa wyższego, partnerstwa strategiczne, zapewnianie jakości; reforma systemu finansowania: zróżnicowane dochody instytucji szkolnictwa wyższego, czesne, stypendia i pożyczki, równość i dostęp, ukierunkowane finansowanie UE. Komunikat KE Realizacja programu modernizacji dla uniwersytetów: edukacja, badania naukowe i innowacje, maj 2006

6 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS Cele programu Erasmus w latach 2007-2013 Wspieranie realizacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego Wzmacnianie wkładu szkolnictwa wyższego oraz kształcenia zawodowego na poziomie szkolnictwa wyższego w proces innowacji Poprawa jakości i zwiększenie: liczby studentów i nauczycieli akademickich uczestniczących w mobilności na terenie Europy, zakresu współpracy wielostronnej pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego w Europie, zakresu współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego a przedsiębiorstwami stopnia przejrzystości i zgodności kwalifikacji nabytych w szkołach wyższych i zawodowych w Europie

7 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS 7 Projekty wielostronne Opracowanie programów nauczania Projekty współpracy uczelni i podmiotów sektora publicznego lub prywatnego dotyczące opracowywania programów nauczania: mają za zadanie wspierać proces innowacji i podnoszenie poziomu nauczania w szkołach wyższych; można je tworzyć dla każdej dyscypliny akademickiej; Działanie wspiera opracowanie: zintegrowanych programów obejmujących pełen cykl studiów (na poziomi licencjackim/inżynierskim, magisterskim lub doktoranckim) i prowadzących do uzyskania uznanego podwójnego lub wspólnego dyplomu/tytułu/stopnia ; programów i modułów nauczania dla kształcenia ustawicznego, opracowanych na potrzeby uaktualnienia wiedzy zdobytej w przeszłości; europejskich modułów nauczania w dziedzinach zdecydowanie wielodyscyplinarnych lub w dziedzinach, w których istnieje szczególna potrzeba intensywnej współpracy międzynarodowej w nauczaniu;

8 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS 8 Projekty wielostronne Modernizacja szkolnictwa wyższego Projekty współpracy szkół wyższych i podmiotów sektora publicznego lub prywatnego, które mają za zadanie wspierać proces reform i unowocześniania uczelni; Działanie obejmuje: Opracowanie strategii unowocześniania programów nauczania i zwiększania ich przejrzystości (np. poprzez opisywanie kwalifikacji na podstawie efektów kształcenia), udoskonalania zarządzania i optymalizowania finansowania; Opracowywanie strategii uczenia się przez całe życie oraz wspierania szkół wyższych w przekształcaniu się w centra kształcenia ustawicznego lub otwartego dla danego regionu; Tworzenie narzędzi służących podnoszeniu jakości działania szkół wyższych i przyczyniających się do zwiększania ich odpowiedzialności finansowej; Doskonalenie procedur dostępu dla osób mających doświadczenie kształcenia nieformalnego i incydentalnego albo alternatywne kwalifikacje; Opracowywanie strategii służących zwiększaniu atrakcyjności szkół wyższych oraz zakresu świadczonych przez nie usług doradczych, a także skuteczniejszemu informowaniu ogółu społeczeństwa o ich pracy;

9 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS 9 Projekty wielostronne Współpraca uczelni z przedsiębiorstwami Projekty współpracy uczelni i podmiotów sektora publicznego lub prywatnego, które mają na celu tworzenie partnerstwa ze światem biznesu; Projekty mogą obejmować: promowanie przedsiębiorczości, kreatywnego myślenia i innowacyjnych rozwiązań jako części programu nauczania studentów i jako umiejętności nauczycieli/ naukowców; wzmacnianie związków pomiędzy kształceniem a potrzebami rynku pracy, np. poprzez promowanie udziału biznesu w tworzeniu zawartości merytorycznej programów lub poprzez innowacyjność programów, doskonalenie umiejętności i kompetencji związanych z europejskimi ramami kwalifikacji; rozwijanie usług edukacyjnych, takich jak specjalne programy mające na celu aktualizację wiedzy i umiejętności pracowników, dla studentów uczących się w niepełnym wymiarze godzin, szkolenia zawodowego na poziomie zaawansowanym; opracowywanie strategii promowania wymiany i współpracy pomiędzy szkołami wyższymi i przedsiębiorstwami, w tym promocja praktyki studentów i szkolenia pracowników akademickich w przemyśle;

10 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS 10 Projekty wielostronne Wirtualne kampusy Projekty współpracy szkół wyższych i podmiotów sektora publicznego lub prywatnego, które mają na celu wprowadzanie innowacyjnych, opartych na technologiach komunikacji i informacji (TIK), treści, usług, metod pedagogicznych i rozwiązań praktycznych na potrzeby uczenia się przez całe życie, wspomaganych przez trwałe modele organizacyjne, edukacyjne i ekonomiczne; Projekty mogą obejmować: opracowywanie i upowszechnianie na poziomie europejskim rozwiązań, które można przenosić dla celów tworzenia i funkcjonowania wirtualnych kampusów; tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, uregulowanie kwestii organizacyjnych, technicznych i jakościowych w sposób umożliwiający wymianę treści/zawartości i zapewniający łatwy dostęp do nich na poziomie europejskim; opracowywanie i uaktualnianie zintegrowanych programów obejmujących pełen cykl studiów (na poziomie licencjackim/inżynierskim, magisterskim lub doktoranckim) i prowadzących do uzyskania uznanego podwójnego lub wspólnego dyplomu/ tytułu/stopnia,w których są stosowane narzędzia i usługi TIK, aby umożliwić wirtualną mobilność studentów i pracowników; promowanie współpracy i wymiany doświadczenia o charakterze strategicznym pomiędzy decydentami w dziedzinie tworzenia wirtualnych kampusów;

11 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS 11 Sieci wielostronne Sieci akademickie - promowanie innowacji w konkretnej dyscyplinie, grupie dyscyplin lub obszarach wielodyscyplinarnych. Sieci strukturalne - doskonalenie i modernizowanie konkretnego aspektu dostępu do szkolnictwa wyższego, mobilności, organizacji, zarządzania oraz rozwoju trójkąta wiedzy –Dostęp do szkolnictwa wyższego i mobilność –Organizacja i zarządzanie instytucjami szkolnictwa wyższego –Trójkąt wiedzy – edukacja, badania naukowe i innowacja

12 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS 12 Sieci Erasmusa Dyscypliny: Biznes, chemia, nauki o ziemi, kształcenie nauczycieli, europeistyka, historia, matematyka, pielęgniarstwo, fizyka. Określenie kompetencji: ogólnych przedmiotowych Przełożenie na: a)program nauczania: treści (omawiane tematy) i struktura (moduły i punkty ECTS) b)Formy kształcenia

13 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS 13 Działania towarzyszące Cele: promowanie celów i wagi współpracy międzynarodowej w szkolnictwie wyższym; propagowanie wyników projektów erasmusowych wśród szerokiej grupy odbiorów; lepsze współpraca pomiędzy programami sektorowymi LLP w danym obszarze tematycznym. Działania: promujące, tematyczny monitoring projektów, rozpowszechnianie i wykorzystywanie wyników projektów

14 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS 14 Poziom finansowania i skład konsorcjum DziałanieMax dofinansowanie Max. czas trwania Minimalna liczba uczestników projektu Projekty wielostronne 300.000 3 lata3 instytucje z 3 krajów LLP Sieci600.000 3 lata31 instytucji z 31 krajów LLP (AN); 5 instytucji z różnych krajów LLP (SN) Działania towarzyszące 150.000 1 rok1 lub kilka instytucji z krajów LLP Dofinansowanie – max. 75% kosztów uprawnionych

15 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS 15 Projekty centralne Konkurs wniosków 2010 Projekty centralne Formularze wniosków, instrukcje Formularze wniosków, instrukcje: http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2010/call_lifelong_learning_2010.php Agencja Wykonawcza Więcej informacji nt. LLP: http://ec.europa.eu/education/index_en.htm DG Edukacja i Kultura KE Termin składania wniosków: 26 lutego 2010

16 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS 16 Rady i wskazówki Dobry pomysł na projekt dobry wniosek; Partnerzy: bazowanie na sprawdzonych kontaktach; Partnerzy: spotkanie twarzą w twarz i burza mózgów na etapie uzgadniania pomysłu na projekt; Projekt powinien wynikać z realnych potrzeb wszystkich partnerów; Sprawdzenie w Kompendium czy dany projekt nie był już realizowany; Przełożenie projektu na cele LLP i danego działania (jasne i klarowne odniesienie do priorytetów) ; =>brak odniesienia do priorytetów = odrzucenie wniosku Źródła info pomocnych przy opracowywaniu wniosku: Eurydice ( systemy edukacji, systemy oceniania, autonomia szkół, kalendarz roku akademickiego, tezaurus, itp.) i CEDEFOP (kształcenie zawodowe) ;

17 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS 17 Rady i wskazówki (2) Odpowiednia ilość czasu na napisanie wniosku ( 2 months ) i wsparcie ze strony partnerów; Przed złożeniem wniosku: sprawdzenie wersji roboczych z osobami z zewnątrz; Uwzględnienie w planie działań rozpowszechnienia wyników poza konsorcjum (rozpowszechnianie info jest łatwe, trudniej przekonać ludzi do korzystania z wyników) ; Korzystanie z prezentacyjnej wersji wniosku – do planowania; Jeśli uczelnia nie czuje się na siłach powinna zacząć od bycia partnerem projektu. Success rate dla projektów Erasmusa w konkursie 2009: ~35%

18 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS 18 Kursy intensywne Kursy intensywne (działanie zdecentralizowane)

19 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS 19 Charakterystyka kursu intensywnego Kurs intensywny to cykl zajęć dydaktycznych Tematyka kursu intensywnego powinna wykraczać poza zakres zajęć standardowo oferowanych przez uczelnie prowadzące kurs (partnerskie, szkoły wyższe tworzące konsorcjum) – wartość dodana do programów kształcenia obowiązujących w każdej z tych szkół wyższych; Kurs intensywny nie może obejmować działań badawczych lub konferencji; Innowacyjność programu, metod dydaktycznych; Wykorzystanie narzędzi i usług TIK; Aktywny udział wszystkich uczestniczących (uczelni, instytucji, nauczycieli i studentów) Wycena nakładu pracy studenta i zakładanych efektów uczenia się podczas kursu w punktach ECTS

20 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS 20 Wymagania progowe Grupa realizująca projekt: co najmniej 3 uczelnie posiadające Kartę Uczelni Erasmusa z trzech różnych krajów uczestniczących w programie (w tym minimalnie jedna z UE); Czas trwania kursu intensywnego: minimum 10 następujących po sobie dni zajęć dydaktycznych dla studentów (tzw. dni roboczych)*, maksimum 6 tygodni zajęć; Uczestnicy kursu: minimum 10 studentów z zagranicznych, w stosunku do miejscowości, w której odbywa się kurs, uczelni uczestniczących w projekcie, maksymalnie 60 studentów i 20 nauczycieli ze wszystkich szkół wyższych realizujących projekt; * Okres ten NIE OBEJMUJE dnia przyjazdu i wyjazdu studentów, zajęć o charakterze adaptacyjno-kulturalnym, dnia oceny kursu, itp., nie związanych bezpośrednio z tematyką kursu. Dni zajęć dydaktycznych mogą być oddzielone od siebie weekendem.

21 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS 21 Dofinansowanie - rodzaje uprawnionych wydatków Koszty organizacji kursu intensywnego (w tym przygotowanie projektu i upowszechnianie rezultatów) – 6.750 w konkursie 2010 Koszty bezpośredniego udziału studentów i nauczycieli akademickich uczelni uczestniczących w projekcie, dla których miejscowość, w której odbywa się kurs, nie jest miejscem siedziby ich uczelni macierzystej: - koszty podróży studentów i nauczycieli, włącznie z kosztami wizy; - koszty utrzymania (wyżywienie, zakwaterowanie, lokalne przejazdy) studentów i nauczycieli, włącznie z kosztami ubezpieczenia; Termin złożenia wniosku o dofinansowanie: 12 marca 2010

22 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS 22 Kursy intensywne Konkurs wniosków 2010 Kursy intensywne Formularz wniosku, instrukcje Formularz wniosku, instrukcje: http://www.erasmus.org.pl/index.php/ida/223/ Narodowa Agencja Programu Erasmus Więcej informacji nt. LLP: http://www.llp.org.pl/ FRSE http://ec.europa.eu/education/index_en.htm DG Edukacja i Kultura KE Termin składania wniosków: 12 marca 2010

23 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS 23 Dzi ę kuj ę za uwag ę


Pobierz ppt "Program Erasmus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Politechnika Gdańska, 5 lutego 2010 Dorota Rytwińska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google