Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Politechnika Gdańska, 5 lutego 20 10r 1 Leonardo da Vinci Programme PL/07/LLP-LdV/TOI/14007 ADVANCED VOCATIONAL EUROPEAN SAFETY TRAINING FOR SMEs WITH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Politechnika Gdańska, 5 lutego 20 10r 1 Leonardo da Vinci Programme PL/07/LLP-LdV/TOI/14007 ADVANCED VOCATIONAL EUROPEAN SAFETY TRAINING FOR SMEs WITH."— Zapis prezentacji:

1 Politechnika Gdańska, 5 lutego 20 10r 1 Leonardo da Vinci Programme PL/07/LLP-LdV/TOI/14007 ADVANCED VOCATIONAL EUROPEAN SAFETY TRAINING FOR SMEs WITH AUTOMATED SYSTEMS Europejskie e-learningowe specjalistyczne szkolenia zawodowe BHP dla MŚP w obszarze automatyzacji i robotyzacji wytwarzania The European e-Learning vocational safety training courses for SME-s with automated systerms Wojciech J. Klimasara Industrial Research Institute for Automation and Measurements, Warsaw, Poland ___________________________________________________________ Seminarium Nauka, gospodarka, rynek pracy- możliwości dla szkolnictwa wyższego w europejskich programach edukacyjnych Politechnika Gdańska, Gdańsk, 5 lutego 2010r

2 Politechnika Gdańska, 5 lutego 2010r 2 Leonardo da Vinci Programme PL/07/LLP-LdV/TOI/14007 ADVANCED VOCATIONAL EUROPEAN SAFETY TRAINING FOR SMEs WITH AUTOMATED SYSTEMS Plan 1.Wstęp 2.Cel projektu 3. Zespół projektowy i rola partnerów 4. Grupy docelowe i potencjalni użytkownicy 5. Kursy szkoleniowe i lekcje 6. Wzór lekcji 7. Rezultaty projektu 8. Umowa o prawach własności intelektualnej 9. Podsumowanie Industrial Research Institute for Automation and Measurements, Warsaw, Poland ___________________________________________________________

3 Politechnika Gdańska, 5 lutego 2010r 3 Leonardo da Vinci Programme PL/07/LLP-LdV/TOI/14007 ADVANCED VOCATIONAL EUROPEAN SAFETY TRAINING FOR SMEs WITH AUTOMATED SYSTEMS 1.Wstęp Projekt międzynarodowy ASMAS pt.: Advanced vocational European safety training for SMEs with automated systems Zaawansowane europejskie szkolenia zawodowe z dziedziny bezpieczeństwa automatyki dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas realizacji projektu: 2 lata, od grudnia 2007 do grudnia 2009 roku Projekt został z realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci (LdV) Zgodnie z przyjętą w LdV terminologią oraz przyjętymi założeniami projekt ASMAS jest projektem transferu wiedzy (TOI). W niniejszym projekcie wykorzyst ano innowacyjne rozwiązania opracowane w ramach wcze ś niejszego projektu (ISAR), którego PIAP był koordynatorem. Industrial Research Institute for Automation and Measurements, Warsaw, Poland ___________________________________________________________

4 Politechnika Gdańska, 5 lutego 2010r 4 Leonardo da Vinci Programme PL/07/LLP-LdV/TOI/14007 ADVANCED VOCATIONAL EUROPEAN SAFETY TRAINING FOR SMEs WITH AUTOMATED SYSTEMS 2. Cel projektu Choroby zawodowe oraz wypadki przy pracy stanowią wciąż poważny problem zarówno dla pracowników jak i pracodawców w UE. Skalę problemu ilustruje liczba 4 milionów wypadków przy pracy rocznie co powoduje koszty ok. 55 bilionów Euro*. Generalnie, wskaźnik wypadków przy pracy dla MŚP jest wyższy w porównaniu z przedsiębiorstwami zatrudniającymi ponad 250 pracowników. Tendencja ta jest szczególnie wyraźna w sektorze produkcji. UE stoi przed problemem wzrastającej liczby MŚP wyposażonych często w środki nowoczesnej techniki ( w tym zrobotyzowane i zautomatyzowane systemy produkcyjne), w których to MŚP wiedza BHP związana z obsługą tych systemów jest niedostateczna, a często praktycznie żadna. Fakt ten został uwzględniony w raporcie Komisji dotyczącym praktycznego wdrożenia Dyrektywy Ramowej 89/391/EEC i związanej z nią dyrektyw szczegółowych. Badania wykonane w Wielkiej Brytanii wskazują, że odsetek obrażeń śmiertelnych lub prowadzących do amputacji jest dwukrotnie większy w MŚP niż w większych przedsiębiorstwach. Szczególnie duże ryzyko wypadku jest u pracowników zatrudnionych w firmie 0-5 lat, jest ono o 25% wyższe niż pracowników z dłuższym stażem. * http//www.hse.gov.uk/statistics/european/fatal//htm Industrial Research Institute for Automation and Measurements, Warsaw, Poland ___________________________________________________________

5 Politechnika Gdańska, 5 lutego 2010r 5 Leonardo da Vinci Programme PL/07/LLP-LdV/TOI/14007 ADVANCED VOCATIONAL EUROPEAN SAFETY TRAINING FOR SMEs WITH AUTOMATED SYSTEMS 2. Cel projektu cd. Wyniki, czwartych europejskich badań warunków pracy wskazują, że 35% pracowników uważa swoją pracę jako zagrożenie dla ich zdrowia. Szczególnie niepokojąca sytuacja wygląda w sektorze MŚP gdzie przedsiębiorstwa te chcąc sprostać wymogom konkurencji na rynku globalnym, w trosce o podnoszenie jakości i obniżenie kosztów wytwarzania zmuszone są do wprowadzania na szeroką skalę nowych, zautomatyzowanych technologii. Aby zapewnić bezpieczną eksploatację nowych instalacji, niezbędne jest nabycie nowej wiedzy i kompetencji z dziedziny bezpieczeństwa systemów zautomatyzowanych. Realizacja tego zadania przez MŚP jest utrudniona ze względu na dostępność oraz koszty odpowiednich szkoleń. Celem projektu ASMAS jest wspieranie MŚP w działaniach zmierzających do podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników przez oferowanie nowych treści nauczania dotyczących bezpieczeństwa systemów zautomatyzowanych, treści które są przekazywane atrakcyjny sposób. Industrial Research Institute for Automation and Measurements, Warsaw, Poland ___________________________________________________________

6 Politechnika Gdańska, 5 lutego 2010 6 Leonardo da Vinci Programme PL/07/LLP-LdV/TOI/14007 ADVANCED VOCATIONAL EUROPEAN SAFETY TRAINING FOR SMEs WITH AUTOMATED SYSTEMS 3. Zespół projektowy Projekt jest realizowany przez konsorcjum międzynarodowe złożone z czterech partnerów. Do PIAP-u należy koordynacja projektu. Kwalifikacje i umiejętności członków zespołu są komplementarne. PIAP - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP do którego poza koordynacją należy również opracowanie treści szkoleniowych i waloryzacja LOT – CONSULT z Sofii w Bułgarii, odpowiedzialny za badanie i analizę potrzeb i wymagań potencjalnych użytkowników ATB – Institut für Angewandte Systemtechnik z Bremy w Niemczech, jest odpowiedzialny za rozwój bazy informatycznej oraz wszelkie zagadnienia określane jako ICT. CU – Cardiff University z Cardiff w Walii, Wielka Brytania jest odpowiedzialny za poprawność pedagogiczną przekazywanych treści oraz wewnętrzną ocenę opracowanych kursów i lekcji. Industrial Research Institute for Automation and Measurements, Warsaw, Poland ___________________________________________________________

7 Politechnika Gdańska, 5 lutego 2010r 7 Leonardo da Vinci Programme PL/07/LLP-LdV/TOI/14007 ADVANCED VOCATIONAL EUROPEAN SAFETY TRAINING FOR SMEs WITH AUTOMATED SYSTEMS 4. Grupy docelowe oraz potencjalni użytkownicy rezultatów projektu Przekazywane treści są kierowane do czterech grup docelowych: Pracownicy o niskich kwalifikacjach w MŚP, którym jest przekazywana wiedza o zagrożeniach na stanowisku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem systemów zautomatyzowanych. Zdobyta wiedza ma na celu również podniesienia kwalifikacji tej grupy pracowników, przez co stają się bardziej atrakcyjni na rynku pracy. Pracownicy stanowiący personel techniczny, w tym inżynierowie, którzy potrzebują aktualnej wiedzy dotyczącej obowiązującego prawa, stosowania współczesnych środków technicznych w celu zapewnienia efektywnej i bezpiecznej produkcji. Kierownicy i menadżerowie MŚP, którzy powinni posiadać wiedzę na temat prawa europejskiego dotyczącego bezpieczeństwa i zdrowia i którzy powinni wiedzieć jak prawo to stosować. Powinni znać również techniki stosowane do zapewnienia bezpieczeństwa w zautomatyzowanych systemach produkcyjnych. Industrial Research Institute for Automation and Measurements, Warsaw, Poland ___________________________________________________________

8 Politechnika Gdańska, 5 lutego 2010r 8 Leonardo da Vinci Programme PL/07/LLP-LdV/TOI/14007 ADVANCED VOCATIONAL EUROPEAN SAFETY TRAINING FOR SMEs WITH AUTOMATED SYSTEMS 4. Grupy docelowe oraz potencjalni użytkownicy rezultatów projektu cd. Trenerzy, konsultanci i wykładowcy należący do różnych organizacji zajmujących się szkoleniami zawodowymi. MŚP potrzebują bowiem wyspecjalizowanych trenerów, wykładowców oraz konsultantów, których specjalizacje ściśle odpowiadają specjalizacjom MŚP. Potencjalni użytkownicy: MŚP – z różnych sektorów przemysłu Stowarzyszenia zawodowe Organizacje zajmujące się edukacją i szkoleniami zawodowymi Uniwersytety techniczne i uczelnie wyższe Industrial Research Institute for Automation and Measurements, Warsaw, Poland ___________________________________________________________

9 Politechnika Gdańska, 5 lutego 2010r 9 Leonardo da Vinci Programme PL/07/LLP-LdV/TOI/14007 ADVANCED VOCATIONAL EUROPEAN SAFETY TRAINING FOR SMEs WITH AUTOMATED SYSTEMS 5. Kursy szkoleniowe oraz lekcje Materiał dydaktyczny jest podzielony na kursy, bloki i lekcje Dla każdej z grup szkoleniowych jest przewidziany kurs szkoleniowy składający się z lekcji. Treść lekcji w poszczególnych kursach jest dostosowana do potrzeb odbiorców w poszczególnych grupach docelowych. Każdy z kursów składa się z sześciu bloków lekcji: 1.Prawo UE oraz regulacje prawne/ Law and regulations 2.Zarządzanie BHP/ OSH management 3.Ergonomia/ Ergonomics 4.Rozwiązania techniczne/ Technical solutions 5.Zagrożenia/ Hazards 6.Praktyczne rozwiązania/ Case studies Industrial Research Institute for Automation and Measurements, Warsaw, Poland ___________________________________________________________

10 Politechnika Gdańska, 5 lutego 2010r 10 Leonardo da Vinci Programme PL/07/LLP-LdV/TOI/14007 ADVANCED VOCATIONAL EUROPEAN SAFETY TRAINING FOR SMEs WITH AUTOMATED SYSTEMS 5. Kursy szkoleniowe oraz lekcje cd Blok 1: Prawo UE oraz regulacje prawne/ Law and regulations zawiera dwie lekcje: 1.1 Europejski system bezpieczeństwa wyrobów i us ł ug/ European safety system of products and services 1.2 Europejski system BHP/ European OSH system Blok 2: Zarządzanie BHP/ OSH Management zawiera trzy lekcje: 2.1 Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem/ Introduction to risk management 2.2 Ocena ryzyka/Risk assessment 2.3 Analiza i ocena ryzyka/Risks analysis and evaluation Industrial Research Institute for Automation and Measurements, Warsaw, Poland ___________________________________________________________

11 Politechnika Gdańska, 5 lutego 2010 11 Leonardo da Vinci Programme PL/07/LLP-LdV/TOI/14007 ADVANCED VOCATIONAL EUROPEAN SAFETY TRAINING FOR SMEs WITH AUTOMATED SYSTEMS 5. Kursy szkoleniowe oraz lekcje cd Blok 3: Ergonomia/Ergonomics zawiera trzy lekcje: 3.1 Socjalne, psychologiczne i fizjologiczne aspekty pracy/Social, psychological and phisiological aspects of labour 3.2 Ergonomia w zapobieganiu urazom układu mięśniowo-szkieletowego/ Ergonomics for prevention of the musculoskeletal disorders 3.3 Czynniki ludzkie w pracy/Human factors in the labour proces Industrial Research Institute for Automation and Measurements, Warsaw, Poland ___________________________________________________________

12 Politechnika Gdańska, 5 lutego 2010r 12 Leonardo da Vinci Programme PL/07/LLP-LdV/TOI/14007 ADVANCED VOCATIONAL EUROPEAN SAFETY TRAINING FOR SMEs WITH AUTOMATED SYSTEMS 5. Kursy szkoleniowe oraz lekcje cd Blok 4: Rozwiązania techniczne/Technical solutions zawiera siedem lekcji: 4.1 Przegląd robotów przemysłowych/Industrial robots overiew 4.2 Przegląd wyposażenia osobistego wyposażenia ochronnego/Overview of protective equipment (PPE) 4.3 Przegląd systemów bezpieczeństwa oraz urządzeń ochronnych stosowanych systemach zautomatyzowanych, zrobotyzowanych gniazdach oraz liniach/Overview of safety systems and protective equipment used in the automated systems, robotized cells and lines 4.4 Wewnętrze systemy bezpieczeństwa robotów/Internal industrial robot safety 4.5 Zewnętrzne systemy sensoryczne/External sensory system 4.6 Regulacje i normy/Regulation and standards 4.7 Znaki dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w pracy/Health and safety signs at work Industrial Research Institute for Automation and Measurements, Warsaw, Poland ___________________________________________________________

13 Politechnika Gdańska, 5 lutego 2010 13 Leonardo da Vinci Programme PL/07/LLP-LdV/TOI/14007 ADVANCED VOCATIONAL EUROPEAN SAFETY TRAINING FOR SMEs WITH AUTOMATED SYSTEMS 5. Kursy szkoleniowe oraz lekcje cd Blok 5: Zagrożenia/ Hazards zawiera cztery lekcje: 5.1 Zagrożenia w budownictwie/Hazards in the construction/Hazards in the construction 5.2 Zagrożenia i czynniki niebezpieczne w systemach zautomatyzowanych/Hazards and damaging agents at the automated systems 5.3 Zagrożenia od pyłów i czynników chemicznych/ Hazards from radiation, dust and chemical agents 5.4 Zagrożenia i czynniki niebezpieczne w przemyśle wydobywczym/ Hazards and damaging agents in the extractive industries Blok 6: Studium przypadku/ Case study Zawiera uproszczony opis konkretnej istalacji technologicznej i zastosowanych tam systemów i urządzeń bezpieczeństwa Industrial Research Institute for Automation and Measurements, Warsaw, Poland ___________________________________________________________

14 Politechnika Gdańska, 5 lutego 2010r 14 Leonardo da Vinci Programme PL/07/LLP-LdV/TOI/14007 ADVANCED VOCATIONAL EUROPEAN SAFETY TRAINING FOR SMEs WITH AUTOMATED SYSTEMS 6. Wzór lekcji Wzór lekcji podaje ogólną strukturę lekcji, układ treści, zalecane postacie rysunków i ilustracji, rodzaj czcionki, rodzaje oraz zalecaną postać oraz ilość pytań jak również sposób sprawdzania i oceny postępów w nauce. Wzór lekcji został opracowany na potrzeby niniejszego projektu. Stanowi część dokumentu nazywanego Methodology Handbook (MH). Wzór ten uwzględnia specyfikę platformy e-learningowej Moodle, co ułatwia potem wprowadzanie lekcji do systemu na tą platformę internetową. Układ lekcji: Tytuł: Wyjaśnienie celu lekcji oraz wykaz wiedzy i umiejętności jakie uczestnik kursu ma zdobyć Materiał informacyjny ( w tym teoria oraz przykłady) Ćwiczenia w postaci pytań. Uczestnik jest proszony o zaznaczenie prawidłowych odpowiedzi na zadane pytanie, lub też zaznaczenie tych stwierdzeń, które są prawdziwe Industrial Research Institute for Automation and Measurements, Warsaw, Poland ___________________________________________________________

15 Politechnika Gdańska, 5 lutego 2010r 15 Leonardo da Vinci Programme PL/07/LLP-LdV/TOI/14007 ADVANCED VOCATIONAL EUROPEAN SAFETY TRAINING FOR SMEs WITH AUTOMATED SYSTEMS 7. Rezultaty projektu Opracowanie bazy informatycznej do szkolenia e-learningowego/ ICT E- Learning solution. System ten oparty na środowisku oprogramowania Moodle umożliwia komunikację uczeń-nauczyciel jak również komunikację w wirtualnej klasie Opracowanie kursów i lekcji Industrial Research Institute for Automation and Measurements, Warsaw, Poland ___________________________________________________________ Target groups Low skilled staff Technical staff Managers Trainers/ Teachers Blocs of lessons 1. Law and regulations1222 2. OSHmanagement1333 3. Ergonomics3333 4. Technical solutions5777 5. Hazards4444 6. Case study1111 Total:1520

16 Politechnika Gdańska, 5 lutego 2010r 16 Leonardo da Vinci Programme PL/07/LLP-LdV/TOI/14007 ADVANCED VOCATIONAL EUROPEAN SAFETY TRAINING FOR SMEs WITH AUTOMATED SYSTEMS 7. Rezultaty projektu cd Opracowanie metodologii nauczania, na która składa się podręcznik metodologiczny (Methodology Handbook) ze wskazówkami w jaki sposób jest najlepiej przekazywać wiedzę i uaktualniać lekcje. Procedury oceny kwalifikacji, które zawierają metody badania stopnia zrozumienia przekazywanej wiedzy przez słuchaczy oraz ocenę ich kwalifikacji. Przyjęte w projekcie procedury zostały opracowane wg wytycznych UE w tym zakresie Opracowanie procedur serwisowych w celu monitoringu on-line systemu jak również jego serwisu oraz w celu łatwej aktualizacji wprowadzanej informacji. Industrial Research Institute for Automation and Measurements, Warsaw, Poland ___________________________________________________________

17 Politechnika Gdańska, 5 lutego 2010r 17 Leonardo da Vinci Programme PL/07/LLP-LdV/TOI/14007 ADVANCED VOCATIONAL EUROPEAN SAFETY TRAINING FOR SMEs WITH AUTOMATED SYSTEMS 8. Prawa własności intelektualnej – komercjalizacja rezultatów projektu Prawo własności intelektualnej uczestników konsorcjum projektu. Przed zakończeniem projektu zostanie podpisana przez uczestników konsorcjum umowa tzw. Intelectual Property Right (IPR) Agreement, która będzie szczegółowo regulować wszelkie kwestie z tym związane. Zostanie przyjęta zasada, że każdy z uczestników konsorcjum będzie mógł swobodnie wykorzystywać opracowane lekcje w swojej wersji językowej zachowując przy tym prawa IPR do tych lekcji, których jest autorem. Komercjalizacja rezultatów projektu Zgodnie z przyjętą w LdV zasadą korzystanie z wersji roboczych lekcji (wersja β) jest bezpłatne. Umowa o komercjalizacji i częściowej odpłatności za korzystanie z kursów zostanie podpisana z Agencją LdV po zakończeniu projektu. Umowa taka będzie konieczna ze względu na nakłady, które będą ponoszone w związku z okresowym uaktualnianiem treści (technicznych i prawnych) lekcji, konsultacjami wykładowców, jak również z utrzymywaniem i serwisem bazy informatycznej. Industrial Research Institute for Automation and Measurements, Warsaw, Poland ___________________________________________________________

18 Politechnika Gdańska, 5 lutego 2010r 18 Leonardo da Vinci Programme PL/07/LLP-LdV/TOI/14007 ADVANCED VOCATIONAL EUROPEAN SAFETY TRAINING FOR SMEs WITH AUTOMATED SYSTEMS 9. Podsumowanie Opracowany system szkoleń jest bardzo elastyczny ponieważ: Umożliwia szkolenie pracowników MŚP bez ich długiego odrywania od pracy Dzięki zastosowaniu koncepcji szkolenia mieszanego, łączącego w sobie zalety szkolenia konwencjonalnego (bezpośredni kontakt z nauczycielem) oraz szkolenia internetowego (możliwość nauki w miejscu zamieszkania) jest możliwe dostosowanie sposobu nauki do indywidualnych preferencji i możliwości słuchaczy. System umożliwia bieżące uaktualnianie treści lekcji, wynikających np. ze zmian przepisów prawnych, dyrektyw oraz norm zharmonizowanych. Industrial Research Institute for Automation and Measurements, Warsaw, Poland ___________________________________________________________

19 Politechnika Gdańska, 5 lutego 2010r 19 Leonardo da Vinci Programme PL/07/LLP-LdV/TOI/14007 ADVANCED VOCATIONAL EUROPEAN SAFETY TRAINING FOR SMEs WITH AUTOMATED SYSTEMS Dziękuje za uwagę Industrial Research Institute for Automation and Measurements, Warsaw, Poland ___________________________________________________________


Pobierz ppt "Politechnika Gdańska, 5 lutego 20 10r 1 Leonardo da Vinci Programme PL/07/LLP-LdV/TOI/14007 ADVANCED VOCATIONAL EUROPEAN SAFETY TRAINING FOR SMEs WITH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google