Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO"— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdańsk KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, sierpnia 2010 roku

2 STRUKTURA KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU
Zobacz: KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

3 STRUKTURA KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU
WYDZIAŁ ORGANIZACJI I PRAGMATYKI ZAWODOWEJ którego obszarem działania jest województwo Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 24 Dyrektor - Krystyna Laudańska Z-ca Dyrektora - Grażyna Westerska Do zakresu działania Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej w szczególności należy: sprawowanie nadzoru pedagogicznego i innych czynności kontrolnych : - nad publicznymi i niepublicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli oraz bibliotekami pedagogicznymi - nad kwalifikacjami nauczycieli i awansem zawodowym nauczycieli wspomaganie szkół i placówek w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli prowadzenie spraw z zakresu awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego zarządzanie informacją oświatową organizacja i obsługa kadrowa kuratorium obsługa ekonomiczna -administracyjna kuratorium KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

4 STRUKTURA KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU
WYDZIAŁ EWALUACJI I KONTROLI którego obszarem działania jest województwo Gdynia, ul. Legionów 130 Dyrektor - dr Jerzy Wiśniewski ODDZIAŁ EWALUACJI – kierownik: Ewa Bielecka ODDZIAŁ KONTROLI – kierownik: Iwona Racinowska-Kulawy ODDZIAŁ STRATEGII EDUKACYJNEJ - kierownik - Jolanta Andrysiak-Olszewska Do zakresu działania Wydziału Ewaluacji i Kontroli w szczególności należy: ocenianie stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli analizowanie i ocenianie efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek koordynację prowadzenia ewaluacji i kontroli planowanych i doraźnych udzielanie pomocy szkołom, placówkom i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

5 STRUKTURA KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU
WYDZIAŁ WSPOMAGANIA I ROZWOJU EDUKACJI którego obszarem działania są miasta: Gdańsk, Sopot, Gdynia i powiaty: gdański, nowodworski, pucki i wejherowski Gdynia, ul. Legionów 130 Dyrektor - Beata Wolak Z-ca Dyrektora - Jan Główczewski ODDZIAŁ ROZWOJU EDUKACJI - p.o. kierownika: Jan Główczewski ODDZIAŁ WSPOMAGANIA – kierownik: Jolanta Pawlak Do zakresu działania Wydziału Wspomagania i Rozwoju Edukacji w szczególności należy: wspomaganie edukacji, inspirowanie i intensyfikowanie w szkołach i placówkach procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowanych na rozwój uczniów i wychowanków monitorowanie działalności szkół i placówek w zakresie tematyki wynikającej z kierunków polityki oświatowej państwa i przeprowadzanie kontroli doraźnych monitorowanie przebiegu nauczania we wszystkich typach szkół i placówek KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

6 STRUKTURA KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU
DELEGATURA W SŁUPSKU którego obszarem działania są miasto Słupsk oraz powiaty: słupski, bytowski i lęborski Słupsk ul. Jana Pawła II 1 Dyrektor - Teresa Lis DELEGATURA W KOŚCIERZYNIE którego obszarem działania są powiaty: chojnicki, człuchowski, kościerski i kartuski Kościerzyna ul. Sikorskiego 1 C Zespół Wizytatorów w Człuchowie Dyrektor – Halina Uchman DELEGATURA W TCZEWIE którego obszarem działania są powiaty: tczewski, kwidzyński, malborski, starogardzki i sztumski Tczew ul. Gdańska 2a Zespół Wizytatorów w Starogardzie Gdańskim Dyrektor – Stanisław Sumowski KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

7 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU
PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Podstawa prawna: Art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

8 W zakresie monitorowania:
PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 W zakresie monitorowania: W szkołach wszystkich typów: Monitorowanie sposobu wykorzystania godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) W przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach: Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego. KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

9 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU
PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 W zakresie ewaluacji: Procesy zachodzące w szkole lub placówce. Ewaluacja całościowa KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

10 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU
PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 W zakresie kontroli: we wszystkich typach szkół i placówek: Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego; w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, i szkołach podstawowych: Prawidłowość dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i innych formach wychowania przedszkolnego; KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

11 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU
PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 W zakresie kontroli (c.d.): w szkołach podstawowych, gimnazjach: Prawidłowość dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach; w liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych: Zgodność organizacji indywidualnego nauczania na podstawie wydanych orzeczeń z obowiązującymi przepisami prawa; KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

12 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU
PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 W zakresie kontroli (c.d.): w technikach dla młodzieży i zasadniczych szkołach zawodowych dla młodzieży: Prawidłowość dopuszczania do użytku w publicznym technikum dla młodzieży i publicznej zasadniczej szkole zawodowej dla młodzieży programu nauczania dla zawodu; w poradniach psychologiczno – pedagogicznych: Zgodność wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych obowiązującymi przepisami prawa; KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

13 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU
PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 W zakresie kontroli (c.d.): w placówkach doskonalenia nauczycieli: Przestrzeganie przez niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli przepisów prawa w zakresie planowania pracy i sprawozdawczości oraz zgodności danych zawartych we wpisie do ewidencji ze stanem faktycznym; w bursach: Zgodność organizacji pracy bursy z obowiązującymi przepisami prawa; w domach wczasów dziecięcych: Zgodność dokumentacji przebiegu działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej w domu wczasów dziecięcych z przepisami prawa. KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

14 Kontrolami planowymi w roku szkolnym 2010/2011 zostaje objęte:
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Kontrolami planowymi w roku szkolnym 2010/2011 zostaje objęte: minimum 10 % szkół i placówek samodzielnych; minimum 10 % szkół i placówek funkcjonujących w zespołach. KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

15 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU
PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 § W przypadku wprowadzenia przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zmian w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa oraz wytycznych i poleceniach […] w trakcie roku szkolnego, kurator oświaty niezwłocznie dostosowuje plan nadzoru […] do tych zmian i podaje go do publicznej wiadomości. KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

16 Szkoły są wybierane do ewaluacji drogą losową .
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Szkoły są wybierane do ewaluacji drogą losową . § 8.7. Przeprowadzenie w szkole lub placówce czynności związanych z ewaluacją zewnętrzną nie może zakłócać pracy szkoły lub placówki. Ewaluacja nie powinna trwać dłużej niż 5 dni roboczych w ciągu kolejnych dwóch tygodni. § (Kurator oświaty) zawiadamia dyrektora szkoły lub placówki oraz organ prowadzący szkołę lub placówkę o zamiarze przeprowadzenia planowej ewaluacji zewnętrznej i jej zakresie – w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem ewaluacji; KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

17 Liczba ewaluacji od 1 września do 31 grudnia 2010 roku:
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Liczba ewaluacji od 1 września do 31 grudnia 2010 roku: minimum 25 ewaluacji Liczba ewaluacji od 1 stycznia do 31 sierpnia 2011 roku: minimum 82 ewaluacji W tym: Procesy zachodzące w szkole lub placówce. (80% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym); Ewaluacja całościowa (20% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

18 Ewaluacja zewnętrzna (całościowa) jest przeprowadzana
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Ewaluacja zewnętrzna (całościowa) jest przeprowadzana w następujących obszarach: efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki; 2) procesy zachodzące w szkole lub placówce; 3) funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów; 4) zarządzanie szkołą lub placówką. KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

19 Procesy zachodzące w placówce służą realizacji przyjętej
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 PROCESY ZACHODZĄCE W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ, PLACÓWCE DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ Procesy zachodzące w placówce służą realizacji przyjętej w placówce koncepcji pracy W placówce dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych. Wymagania: 1. Placówka ma koncepcję pracy 2. Oferta placówki umożliwia realizację zadań placówki 3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany i są efektem współdziałania nauczycieli 4. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

20 PROCESY ZACHODZĄCE W PRZEDSZKOLU 1. Przedszkole ma koncepcję pracy
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 PROCESY ZACHODZĄCE W PRZEDSZKOLU 1. Przedszkole ma koncepcję pracy 2. Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej 3. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany 4. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli 5. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE LUB PLACÓWCE 1. Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy 2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej 3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany 4. Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli 5. Kształtuje się postawy uczniów 6. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

21 Szkoły są wybierane do kontroli planowej drogą losową .
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Szkoły są wybierane do kontroli planowej drogą losową . § Przeprowadzenie w szkole lub placówce czynności kontrolnych nie może zakłócać pracy szkoły lub placówki. Kontrola nie powinna trwać dłużej niż 2 dni robocze. § 18.5.(Kurator oświaty) zawiadamia dyrektora szkoły lub placówki oraz organ prowadzący szkołę lub placówkę o planowej kontroli i jej tematyce – w terminie 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kontroli. KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

22 Że godziny do dyspozycji dyrektora szkoły, mogą być przeznaczone na:
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 ROZPORZĄDZENIE MENIS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz z późn. zm.) określa w § 2, Że godziny do dyspozycji dyrektora szkoły, mogą być przeznaczone na: okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, 3) realizację ścieżek edukacyjnych, zorganizowanie zajęć dla grupy uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb, 5) nauczanie historii i geografii … w szkołach z nauczaniem w języku … regionalnym. KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

23 zajęć zwiększających szansę edukacyjne uczniów:
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być przeznaczone również na realizację: zajęć zwiększających szansę edukacyjne uczniów: na pracę z uczniem zdolnym na pracę z uczniem mającym trudności w nauce, 2) zajęć rozwijających zainteresowania uczniów w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

24 „ W ramach czasu pracy nauczyciel obowiązany jest realizować:
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Karta Nauczyciela wprowadza się nowy rodzaj godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, wynikający z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy. „ W ramach czasu pracy nauczyciel obowiązany jest realizować: inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć: a) nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły , (…) w wymiarze 2 godzin w tygodniu, b) nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły , (…) w wymiarze 1 godziny w tygodniu; KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

25 nie są dodatkowo opłacane,
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Oznacza to, że godziny do dyspozycji dyrektora szkoły wynikające z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela: nie są dodatkowo opłacane, przydział leży w kompetencji dyrektora szkoły i nie powinien go w tym ograniczać organ prowadzący szkołę, rejestrowanie i rozliczanie tych godzinodbywa się w cyklu półrocznym, godziny te dyrektor może przeznaczyć na wspieranie uczniów ze specyficznymi wymaganiami i na rozwój zainteresowań. KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU


Pobierz ppt "KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google