Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wydział Organizacji i Pragmatyki Krystyna Laudańska Gdańsk, sierpień 2009 r. Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wydział Organizacji i Pragmatyki Krystyna Laudańska Gdańsk, sierpień 2009 r. Kuratorium Oświaty w Gdańsku."— Zapis prezentacji:

1 1 Wydział Organizacji i Pragmatyki Krystyna Laudańska Gdańsk, sierpień 2009 r. Kuratorium Oświaty w Gdańsku

2 2 1.Zmiany przepisów prawa oświatowego: -kwalifikacje nauczycieli - ocena pracy nauczyciela -czas pracy nauczyciela -przyznawanie nagród dla nauczycieli -nauczycielskie świadczenia kompensacyjne -odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli 2. Wnioski z nadzoru pedagogicznego nad kwalifikacjami i awansem zawodowym nauczycieli 3. Wspieranie zadań edukacyjnych

3 Kwalifikacje nauczycieli Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Dz.U. Nr 50, poz. 400 obowiązuje od 1 września 2009 r.

4 4 Kwalifikacje nauczycieli Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w różnych typach szkół i placówek posiada osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub studia wyższe na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne (§ 2-4)

5 Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych posiada również osoba, która ukończyła: studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub studia pierwszego stopnia na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne

6 Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych posiada osoba, która: ma kwalifikacje określone w § 2 lub ukończyła: studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub studia pierwszego stopnia na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub studia wyższe na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony wyżej, a ponadto ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć

7 Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych kwalifikacje określone w § 2-4 lub ukończone: studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym (§ 4 ust. 2) 7

8 Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-wychowawcy w świetlicach szkolnych i nauczyciela-wychowawcy w internatach ukończone studia na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła studia na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe z zakresu prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, w której prowadzone są świetlica szkolna lub internat określone w § 2-4 8

9 Zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji za zgodą Kuratora Oświaty – art. 10 KN oraz art. 7 ust. 1a u o s o 1.Zasady wyrażania zgody na zatrudnienie nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji: www.kuratorium.gda.plwww.kuratorium.gda.pl 2. Zatrudnienie nauczycieli nieposiadających kwalifikacji za zgodą PKO Ogółem w roku szkolnym 2008/2009 - 914 w tym: języki obce – 292 przedmioty zawodowe – 126 wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe 112 wychowawcy (świetlic, internatów) – 59 bibliotekarze – 26 wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna – 26 pedagodzy, psycholodzy, logopedzi – 19 przedmioty ogólnokształcące - 254 9

10 Zatrudnianie osoby posiadającej przygotowanie zawodowe do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego art. 7 ust. 1a; 1b;1d ustawy o s o W uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, za zgodą kuratora oświaty zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. zatrudnienie - na zasadach określonych w Kodeksie pracy wynagrodzenie - nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego Zatrudnienie osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego następuje za zgodą organu prowadzącego

11 § 27 Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela. 11

12 § 28 Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia, którym na podstawie dotychczasowych przepisów uznano ukończony kierunek (specjalność) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki. 12

13 Ocena pracy nauczyciela Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U nr 98, poz. 1066 ze zmianami) ostatnia zmiana: Dz.U. nr 123 z 2009 r. poz. 1022 ; data wejścia w życie 5 sierpnia 2009 r. Oceny pracy dyrektora szkoły dokonuje organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny Wniosek dyrektora szkoły o ponowne ustalenie oceny jego pracy rozpatruje w terminie 30 dni powołany przez organ prowadzący szkołę zespół oceniający (przewodniczący – przedstawiciel organu prowadzącego) Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy (art.6a ust. 4 KN)

14 Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. nr 97, poz. 800) obowiązuje od 1 lipca 2009 r. Nauczyciele będą mogli zakończyć swoją aktywność zawodową wcześniej niż w wieku emerytalnym tj. przed ukończeniem 60 lat życia – kobiety i 65 lat życia – mężczyźni Do ukończenia wieku emerytalnego będą otrzymywać świadczenia kompensacyjne w wysokości odpowiadającej emeryturom pomostowym Nabycie prawa uzależnione jest od spełnienia warunków: - rozwiązanie stosunku pracy, - posiadanie stażu ubezpieczonego (30 lat, w tym 20 lat pracy w charakterze nauczyciela) - osiągnięcie odpowiedniego wieku w latach 2009-2014 (55 lat) i później

15 15 Czas pracy nauczyciela art. 42ust. 1i 2 Karty Nauczyciela – od 1 września 2009 r. Nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych - w wymiarze 1 godziny tygodniowo (od 01 września 2010 roku – 2 godziny tygodniowo) Nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych - w wymiarze 1 godziny w tygodniowo.

16 Przyznawanie nagród dla nauczycieli rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli - Dz.U. nr 131, poz. 1078 rozporządzenie określa kryteria i tryb przyznawania nagród Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty Terminy składania wniosków do Kuratorium Oświaty w Gdańsku (zgodnie z pismem PKO z dnia 18.08.09): - nagrody Ministra Edukacji Narodowej do 31 sierpnia 2009 r., - nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty do 9 września 2009 r. 16

17 Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który: przepracował w szkole co najmniej 2 lata posiada wyróżniającą ocenę pracy, posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych, w szczególności z zakresie: - kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów określonych w podstawie programowej, - rozwiązywania problemów o charakterze wychowawczym lub socjalnym uczniów, - działań innowacyjnych, - pracy organizacyjnej na rzecz szkoły, - współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, - działań na rzecz oświaty o zasięgu co najmniej regionalnym. 17

18 § 5 i 6 Wniosek o przyznanie nagrody składa: - dyrektor szkoły – dla nauczyciela - organ prowadzący szkołę – dla dyrektora szkoły Do wniosku o przyznanie nagrody dla nauczyciela należy dołączyć opinię rady pedagogicznej. 18

19 Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli art. 75 ust. 1 Karty Nauczyciela Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności lub obowiązkom zawodu nauczyciela Zmiana weszła w życie: 9 sierpnia 2009 r. 19

20 Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego stan na dzień 25 sierpnia 2009 r. Liczba wniosków, które wpłynęły do dnia 30.06. 2009 r. Akceptacja komisji Decyzje odmowne Decyzje o umorzeniu postępowania Wnioski pozostawione bez rozpoznania Kuratorium Oświaty w Gdańsku 599584213- Delegatura w Tczewie 157156-1- Delegatura w Słupsku 16315814- Delegatura w Kościerzynie 165162-3 złożone po terminie - Ogółem sesja letnia 10841060321- rok szk.2008/2009 14661427 434 1 20

21 21 Wnioski z nadzoru nad kwalifikacjami i awansem zawodowym nauczycieli: nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia MENiS w sprawie awansu zawodowego nauczycieli: - zaświadczenie dyrektora szkoły o zatrudnieniu nauczyciela - nieprawidłowe dokumentowanie posiadanych kwalifikacji oraz spełniania wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego wydanie aktów nadania stopnia awansu zawodowego z naruszeniem przepisów prawa (KN, przepisów o kwalifikacjach i awansie zawodowym) przekroczenie terminu składania wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (powyżej 3 lat) zatrudnianie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji

22 22 Wspieranie zadań edukacyjnych 1. Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach Kwota dofinansowania 407 tys. zł. dofinansowanie otrzymało 48 szkół i placówek (25 jst) 2. Wyprawka szkolna: dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III SP – 3,8 mln. zł. Ogółem - 30 617 uczniów (3 transze) - dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 351 zł (wniosek do dyrektora szkoły) - dofinansowanie: uczniowie SP kl. I do 150 zł.; kl. II do 150 zł.; kl. III do 170 zł kl. I G - 280 zł. 3. Wojewódzkie zadania edukacyjne dla nauczycieli - planowane na rok szkolny 2009/2010 -211 tys. zł dla 2 060 nauczycieli 4. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży 1 808 tys. zł - dla 7807 dzieci i młodzieży 5. Informatyzacja szkół oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do internetu – w 2009 r. otrzymało 2 gminy (Czersk – 8 szkół; Miastko – 1) 6. Program Radosna szkoła

23 23 System Informacji Oświatowej Aktualna wersja SIO 3.7 wraz z instrukcjami wprowadzania i przekazywania danych w systemie, terminami przekazywania danych oraz osobami do kontaktu do pobrania na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej lub Kuratorium Oświaty Terminy: wg stanu na 10.09.2009 r. – do 15.09.2009 r. szkoły; do 22.09.2009 r. organy prowadzące wg stanu na 30 września b.r. wg stanu na 31 marca 2010 r. Telefon kontaktowy do Kuratorium Oświaty 58 30 77 265

24 24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Wydział Organizacji i Pragmatyki Krystyna Laudańska Gdańsk, sierpień 2009 r. Kuratorium Oświaty w Gdańsku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google