Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacji i Pragmatyki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacji i Pragmatyki"— Zapis prezentacji:

1 Organizacji i Pragmatyki
Gdańsk Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Organizacji i Pragmatyki Krystyna Laudańska Gdańsk, sierpień 2009 r.

2 K O Zmiany przepisów prawa oświatowego: kwalifikacje nauczycieli
Gdańsk Kuratorium Oświaty w Gdańsku Zmiany przepisów prawa oświatowego: kwalifikacje nauczycieli ocena pracy nauczyciela czas pracy nauczyciela przyznawanie nagród dla nauczycieli nauczycielskie świadczenia kompensacyjne odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli 2. Wnioski z nadzoru pedagogicznego nad kwalifikacjami i awansem zawodowym nauczycieli 3. Wspieranie zadań edukacyjnych

3 Kwalifikacje nauczycieli
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Dz.U. Nr 50, poz. 400 obowiązuje od 1 września 2009 r.

4 Kwalifikacje nauczycieli
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w różnych typach szkół i placówek posiada osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub studia wyższe na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne (§ 2-4)

5 Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych
posiada również osoba, która ukończyła: studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub studia pierwszego stopnia na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne

6 Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych
posiada osoba, która: ma kwalifikacje określone w § 2 lub ukończyła: studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub studia pierwszego stopnia na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub studia wyższe na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony wyżej, a ponadto ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć

7 kwalifikacje określone w § 2-4 lub ukończone:
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych kwalifikacje określone w § 2-4 lub ukończone: studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym (§ 4 ust. 2)

8 Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-wychowawcy w świetlicach szkolnych i nauczyciela-wychowawcy w internatach ukończone studia na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła studia na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe z zakresu prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, w której prowadzone są świetlica szkolna lub internat określone w § 2-4

9 2. Zatrudnienie nauczycieli nieposiadających kwalifikacji za zgodą PKO
Zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji za zgodą Kuratora Oświaty – art. 10 KN oraz art. 7 ust. 1a u o s o Zasady wyrażania zgody na zatrudnienie nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji: 2. Zatrudnienie nauczycieli nieposiadających kwalifikacji za zgodą PKO Ogółem w roku szkolnym 2008/ w tym: języki obce – 292 przedmioty zawodowe – 126 wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe 112 wychowawcy (świetlic, internatów) – 59 bibliotekarze – 26 wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna – 26 pedagodzy, psycholodzy, logopedzi – 19 przedmioty ogólnokształcące - 254

10 Zatrudnianie osoby posiadającej przygotowanie zawodowe do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego art. 7 ust. 1a; 1b;1d ustawy o s o W uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, za zgodą kuratora oświaty zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. zatrudnienie - na zasadach określonych w Kodeksie pracy wynagrodzenie - nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego Zatrudnienie osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego następuje za zgodą organu prowadzącego

11 § 27 Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.

12 § 28 Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia, którym na podstawie dotychczasowych przepisów uznano ukończony kierunek (specjalność) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki.

13 Ocena pracy nauczyciela
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U nr 98, poz ze zmianami) ostatnia zmiana: Dz.U. nr 123 z 2009 r. poz ; data wejścia w życie 5 sierpnia 2009 r. Oceny pracy dyrektora szkoły dokonuje organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny Wniosek dyrektora szkoły o ponowne ustalenie oceny jego pracy rozpatruje w terminie 30 dni powołany przez organ prowadzący szkołę zespół oceniający (przewodniczący – przedstawiciel organu prowadzącego) Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy (art.6a ust. 4 KN)

14 Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne
ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. nr 97, poz. 800) obowiązuje od 1 lipca 2009 r. Nauczyciele będą mogli zakończyć swoją aktywność zawodową wcześniej niż w wieku emerytalnym tj. przed ukończeniem 60 lat życia – kobiety i 65 lat życia – mężczyźni Do ukończenia wieku emerytalnego będą otrzymywać świadczenia kompensacyjne w wysokości odpowiadającej emeryturom pomostowym Nabycie prawa uzależnione jest od spełnienia warunków: - rozwiązanie stosunku pracy, - posiadanie stażu ubezpieczonego (30 lat, w tym 20 lat pracy w charakterze nauczyciela) - osiągnięcie odpowiedniego wieku w latach (55 lat) i później

15 Czas pracy nauczyciela
art. 42ust. 1i 2 Karty Nauczyciela – od 1 września 2009 r. Nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych - w wymiarze 1 godziny tygodniowo (od 01 września 2010 roku – 2 godziny tygodniowo) Nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych - w wymiarze 1 godziny w tygodniowo.

16 Przyznawanie nagród dla nauczycieli
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli - Dz.U. nr 131, poz. 1078 rozporządzenie określa kryteria i tryb przyznawania nagród Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty Terminy składania wniosków do Kuratorium Oświaty w Gdańsku (zgodnie z pismem PKO z dnia ): - nagrody Ministra Edukacji Narodowej do 31 sierpnia 2009 r., - nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty do 9 września 2009 r.

17 Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który:
przepracował w szkole co najmniej 2 lata posiada wyróżniającą ocenę pracy, posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych, w szczególności z zakresie: - kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów określonych w podstawie programowej, - rozwiązywania problemów o charakterze wychowawczym lub socjalnym uczniów, - działań innowacyjnych , - pracy organizacyjnej na rzecz szkoły, - współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, - działań na rzecz oświaty o zasięgu co najmniej regionalnym.

18 - dyrektor szkoły – dla nauczyciela
Wniosek o przyznanie nagrody składa: - dyrektor szkoły – dla nauczyciela - organ prowadzący szkołę – dla dyrektora szkoły Do wniosku o przyznanie nagrody dla nauczyciela należy dołączyć opinię rady pedagogicznej.

19 Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli
art. 75 ust. 1 Karty Nauczyciela Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności lub obowiązkom zawodu nauczyciela Zmiana weszła w życie: 9 sierpnia 2009 r.

20 Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego stan na dzień 25 sierpnia 2009 r.
Liczba wniosków, które wpłynęły do dnia 30  r. Akceptacja komisji Decyzje odmowne Decyzje o umorzeniu postępowania Wnioski pozostawione bez rozpoznania Kuratorium Oświaty w Gdańsku 599 584 2 13 - Delegatura w Tczewie 157 156 1 Delegatura w Słupsku 163 158 4 Delegatura w Kościerzynie 165 162 3 złożone po terminie Ogółem sesja letnia 1084 1060 21 rok szk.2008/2009 1466 1427 34

21 Wnioski z nadzoru nad kwalifikacjami i awansem zawodowym nauczycieli:
nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia MENiS w sprawie awansu zawodowego nauczycieli: - zaświadczenie dyrektora szkoły o zatrudnieniu nauczyciela - nieprawidłowe dokumentowanie posiadanych kwalifikacji oraz spełniania wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego wydanie aktów nadania stopnia awansu zawodowego z naruszeniem przepisów prawa (KN, przepisów o kwalifikacjach i awansie zawodowym) przekroczenie terminu składania wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (powyżej 3 lat) zatrudnianie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji

22 Wspieranie zadań edukacyjnych
1. Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach Kwota dofinansowania 407 tys. zł. dofinansowanie otrzymało 48 szkół i placówek (25 jst) 2. Wyprawka szkolna: dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III SP – 3,8 mln. zł. Ogółem uczniów (3 transze) - dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 351 zł (wniosek do dyrektora szkoły) - dofinansowanie: uczniowie SP kl. I do 150 zł.; kl. II do 150 zł.; kl. III do 170 zł kl. I G zł. 3. Wojewódzkie zadania edukacyjne dla nauczycieli - planowane na rok szkolny 2009/ tys. zł dla nauczycieli 4. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży tys. zł - dla 7807 dzieci i młodzieży 5. Informatyzacja szkół oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do internetu – w 2009 r. otrzymało 2 gminy (Czersk – 8 szkół; Miastko – 1) 6. Program „Radosna szkoła”

23 System Informacji Oświatowej
Aktualna wersja SIO 3.7 wraz z instrukcjami wprowadzania i przekazywania danych w systemie, terminami przekazywania danych oraz osobami do kontaktu do pobrania na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej lub Kuratorium Oświaty Terminy: wg stanu na r. – do r. szkoły; do r. organy prowadzące wg stanu na 30 września b.r. wg stanu na 31 marca 2010 r. Telefon kontaktowy do Kuratorium Oświaty

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Organizacji i Pragmatyki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google