Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju powiatu X

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju powiatu X"— Zapis prezentacji:

1 Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju powiatu X

2 Uwarunkowania demograficzne

3 Dynamika ludności Zmiany liczby ludności wynikają z ruchu naturalnego oraz ruchu migracyjnego. Przyrost (ubytek) naturalny ma większe znaczenie w skali świata, migracje odgrywają większą rolę w skali regionalnej i lokalnej (Jędrzejczyk 2001). Zmiany liczby ludności można przedstawić za pomocą bezwzględnego przyrostu bądź ubytku.

4 Ryc Liczba ludności gmin powiatu gdańskiego w latach 1999, 2004 i 2009 Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych 2010

5 Dynamikę zmian ludności przedstawia się za pomocą miar względnych
Dynamikę zmian ludności przedstawia się za pomocą miar względnych. Do miar stosowanych w analizach ludnościowych należą indeksy. Wyróżnia się indeksy jednopodstawowe – gdy przyjmuje się stałą podstawę porównań: yt/0 = (yt / y0) * 100

6 Tabl. 1.1. Dynamika zmian liczby ludności w gminach powiatu gdańskiego w latach 1999-2009
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych 2010

7 Ryc Dynamika zmian liczby ludności w gminach powiatu gdańskiego w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych 2010

8 Ruch naturalny Na ruch naturalnych składają się małżeństwa i rozwody oraz urodzenia i zgony. Prowadzą one do zmian w strukturze płci i wieku ludności. Struktura płci i wieku również oddziałuje na wielkość urodzeń i zgonów (Jagielski 1978).

9 Pnatur = Używe - Z WPnatur = WUżywe - WZ
Przyrost naturalny jest różnicą między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów Pnatur = Używe - Z Współczynnik przyrostu naturalnego jest różnicą między współczynnikiem urodzeń żywych a współczynnikiem zgonów WPnatur = WUżywe - WZ

10 WU = (Ut / Lt)*1000 WZ = (Zt / Lt)*1000
Współczynnik urodzeń oblicza się dzieląc liczbę urodzeń przez liczbę ludności w środku roku a następnie mnożąc przez Współczynnik ten określa liczbę urodzeń na 1000 ludności czyli w promilach. WU = (Ut / Lt)*1000 Współczynnik zgonów oblicza się dzieląc liczbę zgonów przez liczbę ludności w środku roku a następnie mnożąc przez Współczynnik ten określa liczbę zgonów na 1000 ludności czyli w promilach. WZ = (Zt / Lt)*1000

11 Tabl. 1.2. Ruch naturalny ludności w gminach powiatu gdańskiego w latach 1999, 2004 i 2009
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych 2010

12 Ryc Ruch naturalny ludności w gminach powiatu gdańskiego w 2009 roku. Źródło: opracowanie własne na podstawie tabl. 1.2

13 Migracje Migracje są to przemieszczenia związane ze zmianą miejsca zamieszkania. Dzieli się je m.in.. ze względu na kierunek (miasto-wieś) i zasięg (wewnętrzne i zewnętrzne). W badaniach migracji określa się jego saldo, które jest różnicą między napływem ludności a jej odpływem (imigracja minus emigracja). W celach porównawczych stosuje się współczynnik salda migracji.

14 WSM = (I - E / Lt)*1000 WSM = (SMW + SMZ / Lt)*1000
Współczynnik salda migracji jest różnicą między liczbą imigrantów i emigrantów podzieloną przez średnią liczbę ludności i pomnożoną przez stałą (najczęściej 1000). WSM = (I - E / Lt)*1000 Współczynnik salda migracji można również obliczyć dodając do siebie saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych, następnie dzieląc przez średnią liczbę ludności i mnożąc przez stałą (najczęściej 1000). WSM = (SMW + SMZ / Lt)*1000

15 Tabl. 1.3. Migracje ludności w gminach powiatu gdańskiego w latach 1999, 2004 i 2009
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych 2010

16 Ryc Migracje ludności w gminach powiatu gdańskiego w latach 1999, 2004 i 2009 Źródło: opracowanie własne na podstawie tabl. 1.3

17 Przyrost rzeczywisty WPRz = (WPnatur + WSM)
Przyrost rzeczywisty jest wypadkową ruchu naturalnego i migracyjnego. Gdy przyrost rzeczywisty jest ujemny mówimy o ubytku ludności. W celach porównawczych określa się współczynnik przyrostu rzeczywistego. Współczynnik ten jest sumą współczynnika przyrostu naturalnego i współczynnika salda migracji. WPRz = (WPnatur + WSM)

18 Tabl. 1.4. Przyrost rzeczywisty ludności w gminach powiatu gdańskiego w latach 1999, 2004 i 2009
Źródło: opracowanie własne na podstawie tabl. 1.2 i 1.3


Pobierz ppt "Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju powiatu X"

Podobne prezentacje


Reklamy Google