Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU DELEGATURA W TCZEWIE Tczew, dnia 21 sierpnia 2008 r. KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU DELEGATURA W TCZEWIE Tczew, dnia 21 sierpnia 2008 r. KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU."— Zapis prezentacji:

1 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU DELEGATURA W TCZEWIE Tczew, dnia 21 sierpnia 2008 r. KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

2 Powiaty i gminy – placówki w nadzorze Delegatury w Tczewie Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2007/2008 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU 36 JST

3 76gimnazjów 129szkół podstawowych 7979przedszkoli Razem placówek (w tym w zespołach) 284 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

4 Nazwa powiatu Liczba stanowisk dyrektorskich Powiat Malborski 28 Powiat Sztumski 23 Powiat kwidzyński 52 Powiat Tczewski 53 Powiat Starogard Gdański 66 Delegatura KO w Tczewie 222 stan na dzień 1 września 2007 r. KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

5 Wybrane zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego zrealizowane w minionym roku szkolnym w liczbach

6 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Lp. Nazwa czynności nadzoru Planowane działania Zrealizowano 1. Wizytacja szkoły/przedszkola 3531 Typ szkoły/placówki liczba Szkoły Podstawowe14 Gimnazjum1 Przedszkola10 Zespoły Szkół5 Zespół-Szkolno Przedszkolny1 Razem31

7 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU 2.Badanie szkół w zakresie zadań priorytetowych 204200 3.Monitoring (przeglądy bieżące, kontrole)142144 4.Hospitacje zajęć edukacyjnych dyrektorów oraz czynności nadzoru sprawowanego przez dyrektora 4979 5.Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela 52 6.Analiza statutu szkoły / przedszkola 161148 7.Udział w posiedzeniach rad pedagogicznych 6065

8 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU 8Ocena pracy dyrektora szkoły1834 9Prowadzenie narad i szkoleń – wspomaganie pracy dyrektora W ramach prac zespołów samokształceniowych zrealizowano 22 tematy szkoleń –warsztatów w odniesieniu do potrzeb danego środowiska – średnio zespól spotykał się w roku 4 razy 32 10Udział w konkursach na stanowisko dyrektora7381 11Rozpatrywanie skarg w trybie nadzoru pedagogicznego035

9 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU 12.Współorganizowanie eliminacji gminnych i powiatowych Turnieju BRD Na wyróżnienie zasługuje inicjatywa ZS w Smętowie Granicznym, gdzie zorganizowano w tym roku eliminacje szkól powiatu starogardzkiego dla uczniów klas I-III (wzorem programu POPO) 59 13.Kontrola placówek wypoczynku i rejestrowanie placówek wypoczynku 1425 14.080 15.Analiza i kontrola szkoły/ przedszkola w związku z wydarzenia nadzwyczajnymi ( próby samobójcze i inne zachowania destrukcyjne uczniów; wpadki w placówce) 040 16.Opiniowanie arkuszy organizacji placówki283341

10 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Liczba wniosków złożonych w DKO Tczew 30.06.07 r.31.10.07 r.30.06.08 r. razem 15573140368 Liczba przeprowadzonych postępowań w DKO Tczew 12457140321 AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY W pracach komisji wzięło udział 117 ekspertów Nadzór nad pracą komisji awansu zawodowego nauczycieli – udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - 31

11 Obszary pracy szkoły/przedszkola wymagające doskonalenia i poprawy – określone na podstawie wniosków z przeprowadzonych wizytacji w roku szkolnym 2007-2008 oraz podstawowe ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2008-2009 Delegatura KO w Tczewie.

12 Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz innej działalności statutowej szkoły/przedszkola Stan i warunki działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły/przedszkola Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły/przedszkola Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły/przedszkola Zakres wizytacji i badane obszary pracy placówki

13 1. Usterki w dokumentach szkoły/przedszkola W części szkół i przedszkoli statut oraz wewnątrzszkolny system oceniania w szkole podstawowej i w gimnazjum wymagał poprawek w odniesieniu do zmian prawa oświatowego w minionym roku szkolnym - badanie realizacji kompetencji ustawowych organów szkoły – szczególnie rady pedagogicznej i rady rodziców; Upowszechnienie i badanie problemu: znajomość procedur i kryteriów oceny zachowania oraz wymagań edukacyjnych przez uczniów i rodziców zadanie

14 2. Doskonalenia wymaga praca nauczycieli nad dostosowaniem metod nauczania i pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – realizacja zaleceń : orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej; rozpoznanie indywidualnych potrzeb ucznia; sytuacja ucznia o specyficznych trudnościach w uczeniu się Doskonalenie współpracy wychowawcy i pedagoga szkolnego – nauczyciela przedszkola z innymi nauczy- cielami oraz rodzicami ucznia czy z poradnią psycho- logiczno –pedagogiczną; Doskonalenie pracy z uczeniem zdolnym w szkole i wychowankiem przedszkola. zadanie

15 3. Doskonalenie zadań dyrektora szkoły w zakresie nadzoru pedagogicznego – hospitacja zajęć nauczyciela jako narzędzie wspoma- gające jego pracę znaczenie (hospitacja diagnozująca); kontrola realizacji podstawy programowej; bieżąca ocena pracy nauczyciela; zadanie

16 4. Niskie wyniki zewnętrznego sprawdzianu po klasie szóstej szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego – o doskonalenie umiejętności interpretacji wyników w odniesieniu do bieżącej pracy szkoły i standardów egzaminacyjnych; o doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela; badania kontekstowe w szkole; właściwa diagnoza potrzeb uczniów i ich niepowodzeń w nauce - w odniesieniu do projektowania zadań wspomagających i działań naprawczych; zadanie

17 debata w gminie - współpraca z rodzicami i samorządem w odniesieniu do warunków nauki i pokonywanie trudności socjalno-bytowych uczniów; wspomaganie rodziny w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; współpraca ze środowiskiem na rzecz lokalnej oświaty; Edukacyjna Wartość Dodana – walka o jakość nauczania w szkole

18 5. Określić znaczenie i rolę edukacji wczesnoszkolnej – diagnoza i ocena efektów pracy wychowawczej i edukacyjnej w nauczaniu zintegrowanym i w przedszkolu; przygotowanie do szkól do podjęcia nauki przez dzieci sześcioletnie Zadanie kluczowe: Wspomaganie szkół o wynikach na poziomie 1-3 staniny w ostatnich trzech latach.

19 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Propozycja tematyki szkoleń i warsztatów dla dyrektorów szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2008-2009 w nadzorze Delegatury w Tczewie Kuratorium Oświaty w Gdańsku

20 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU 1.Analiza wyników kształcenia i uzyskanych efektów na sprawdzianie po klasie szóstej i egzaminie gimnazjalnym w odniesieniu do lokalnej polityki oświatowej. Wspomaganie dyrektorów szkół uzyskujących wynik na poziomie 1-3 staniny w ostatnich trzech latach 2. Uczeń o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyj-nych – zadania wychowawcy i nauczyciela przedmiotu w odniesieniu do zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej i sytuacji dziecka 3. Zadania dyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego – ocena pracy nauczyciela i kontrola realizacji podstawowy programowej

21 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU 4.Konflikt w szkole – umiejętność negocjacji i prowadzenia rozmowy na rzecz rozwiązania sytuacji konfliktowej: nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic 5.ROK PRZEDSZKOLA /Rok Przedszkolaka – miejsce i rola wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym - współdziałanie szkoły na I. etap edukacji (nauczanie zintegrowane) i przedszkola. Współdziałanie szkól i przedszkoli – adaptacja społeczna i edukacyjna dzieci sześcioletnich. 6 SZKOŁA PRZYJAŹNIE WSPOMAGAJĄCA SZKOŁA PRZYJAŹNIE WSPOMAGAJĄCA – o zmianach programowych O Prawach Dziecka i Człowieka – realizacja priorytetu MEN – omówienie dotychczasowych działań szkoły; popularyzacja zagadnienia wśród rodziców i w środowisku lokalnym.

22 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Propozycja badań zespołu wizytatorów DKO w Tczewie w zakresie nadzoru pedagogicznego - szkoła podstawowa i gimnazjum

23 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Działalność dydaktyczna placówki Skuteczność działań naprawczych – szkoły z wynikami na zewnętrznym sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym w staninie 1-3 Realizacja zaleceń poradni psychologiczno- pedagogicznej w kontekście oceniania i plano- wania zadań edukacyjnych Funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu ocenia

24 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Działalność opiekuńczo-wychowawcza placówki Rozwiązywanie konfliktów w szkole i współpraca z rodzicami

25 Propozycja badań zespołu wizytatorów DKO w Tczewie w zakresie nadzoru pedagogicznego - przedszkola A Działalność dydaktyczna placówki Realizacja podstawy programowej wychowania i nauczania przedszkolnego – sześciolatki B Działalność opiekuńczo- wychowawcza placówki Współpraca z rodzicami w zakresie organizacji pomocy w rozwiązywaniu problemów rozwojowych dziecka C Inne zadania statutowe Dokumentowanie pracy z dzieckiem o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

26 Szkoły i przedszkola zaplanowane do wizytacji w roku szkolnym 2008/2009.[1] Delegatura w Tczewie Kuratorium Oświaty w Gdańsku[1] [ 1][ 1] - razem do wizytacji zaplanowano 43 dyrektorów na 219 ( tj. 20 % - stanowisk dyrektorskich) – stan na dzień 1 września 2008 roku

27 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU starszy wizytator Renata Banaszyńska Niepubliczne Przedszkole "Chatka Puchatka" w Kwidzynie Niepubliczne Przedszkole "Smyk" w Kwidzynie Przedszkole Nr 5 w Malborku Niepubliczne Przedszkole "Bajka" w Malborku Niepubliczne Przedszkole "Krasnal" w Malborku Niepubliczne Przedszkole "Maluszek" w Ryjewie

28 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Przedszkole Niepubliczne Chatka Puchatka w Tczewie Przedszkole Niepubliczne Akademia Krasnoludków w Tczewie Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 w Starogardzie Gdańskim Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 8 Bajeczka w Starogardzie Gdańskim Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6 Modraczek w Starogardzie Gdańskim Publiczne Przedszkole w Czarnej Wodzie starszy wizytator Beata Andrzejewska

29 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU starszy wizytator Zofia Przędziuk Zespół Kształcenia i Wychowania w Turzu Szkoła Podstawowa w Polskim Gronowie Szkoła Podstawowa w Miłobądzu Szkoła Podstawowa w Nowej Cerkwi Zespół Szkół w Morzeszczynie

30 Zespół Szkół w Starym Targu Szkoła Podstawowa w Bągarcie Zespół Szkół w Lisewie Malborskim Szkoła Podstawowa w Starym Dzierzgoniu Zespół Szkół nr 1 w Pelplinie wizytator Jacek Strociak KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

31 Zespół Kształcenia i Wychowania w Smętowie Publiczna Szkoła Podstawowa Więckowach Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnym im. J. Słowackiego w Starogardzie Gdańskim Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim Zespół Szkół Publicznych w Kokoszkowach Starogardzkie Autonomiczne Gimnazjum w Starogardzie Gdańskim wizytator Teresa Burczyk KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

32 Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie Gimnazjum nr 2 w Kwidzynie Gimnazjum w Nowym Dworze Gimnazjum Społeczne Szkoła Podstawowa w Straszewie Zespół Szkół w Ryjewie starszy wizytator Barbara Szynkarczyn

33 starszy wizytator Zenon Chrześcijański Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Prabutach Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Nowym Stawie Zespół Szkół Nr 1 w Malborku: Gimnazjum Nr 3 im. Stefana Batorego w Malborku Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie Szkoła Podstawowa Nr 3 im. II Pułku Nocnych Bombowców "Kraków" w Malborku KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

34 Dyrektor Delegatury KO w Tczewie Stanisław Sumowski Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich Gimnazjum Gminne w Malborku Zespół Szkolno- Przedszkolny w Miłoradzu KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU


Pobierz ppt "KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU DELEGATURA W TCZEWIE Tczew, dnia 21 sierpnia 2008 r. KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google