Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU DELEGATURA W TCZEWIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU DELEGATURA W TCZEWIE"— Zapis prezentacji:

1 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU DELEGATURA W TCZEWIE
Tczew, dnia 21 sierpnia 2008 r.

2 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU
Powiaty i gminy – placówki w nadzorze Delegatury w Tczewie Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2007/2008 36 JST

3 O K 76 gimnazjów 129 szkół podstawowych 79 przedszkoli
KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU 76 gimnazjów 129 szkół podstawowych 79 przedszkoli Razem placówek (w tym w zespołach) 284 K O Gdańsk

4 Liczba stanowisk dyrektorskich
KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU K O Gdańsk Nazwa powiatu Liczba stanowisk dyrektorskich Powiat Malborski 28 Powiat Sztumski 23 Powiat kwidzyński 52 Powiat Tczewski 53 Powiat Starogard Gdański 66 Delegatura KO w Tczewie 222 stan na dzień 1 września 2007 r.

5 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU
Wybrane zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego zrealizowane w minionym roku szkolnym w liczbach

6 Nazwa czynności nadzoru
KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU K O Gdańsk Lp. Nazwa czynności nadzoru Planowane działania Zrealizowano 1. Wizytacja szkoły/przedszkola 35 31 Typ szkoły/placówki liczba Szkoły Podstawowe 14 Gimnazjum 1 Przedszkola 10 Zespoły Szkół 5 Zespół-Szkolno Przedszkolny Razem 31

7 O K 2. Badanie szkół w zakresie zadań priorytetowych 204 200 3.
KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU K O Gdańsk 2. Badanie szkół w zakresie zadań priorytetowych 204 200 3. Monitoring (przeglądy bieżące, kontrole) 142 144 4. Hospitacje zajęć edukacyjnych dyrektorów oraz czynności nadzoru sprawowanego przez dyrektora 49 79 5. Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela 52 6. Analiza statutu szkoły / przedszkola 161 148 7. Udział w posiedzeniach rad pedagogicznych 60 65

8 O K 8 Ocena pracy dyrektora szkoły 18 34 9
KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU K O Gdańsk 8 Ocena pracy dyrektora szkoły 18 34 9 Prowadzenie narad i szkoleń – wspomaganie pracy dyrektora W ramach prac zespołów samokształceniowych zrealizowano 22 tematy szkoleń –warsztatów w odniesieniu do potrzeb danego środowiska – średnio zespól spotykał się w roku 4 razy 32 10 Udział w konkursach na stanowisko dyrektora 73 81 11 Rozpatrywanie skarg w trybie nadzoru pedagogicznego 35

9 O K 12. Współorganizowanie eliminacji gminnych
KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU K O Gdańsk 12. Współorganizowanie eliminacji gminnych i powiatowych Turnieju BRD Na wyróżnienie zasługuje inicjatywa ZS w Smętowie Granicznym, gdzie zorganizowano w tym roku eliminacje szkól powiatu starogardzkiego dla uczniów klas I-III (wzorem programu POPO) 5 9 13. Kontrola placówek wypoczynku i rejestrowanie placówek wypoczynku 14 25 14. 80 15. Analiza i kontrola szkoły/ przedszkola w związku z wydarzenia nadzwyczajnymi ( próby samobójcze i inne zachowania destrukcyjne uczniów; wpadki w placówce) 40 16. Opiniowanie arkuszy organizacji placówki 283 341

10 NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY
KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU K O Gdańsk AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY Liczba wniosków złożonych w DKO Tczew r. r. r. razem 155 73 140 368 Liczba przeprowadzonych postępowań w DKO Tczew 124 57 321 W pracach komisji wzięło udział 117 ekspertów Nadzór nad pracą komisji awansu zawodowego nauczycieli – udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - 31

11 Obszary pracy szkoły/przedszkola wymagające doskonalenia i poprawy –
określone na podstawie wniosków z przeprowadzonych wizytacji w roku szkolnym oraz podstawowe ZADANIA NA ROK SZKOLNY Delegatura KO w Tczewie.

12 Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły/przedszkola
Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz innej działalności statutowej szkoły/przedszkola Stan i warunki działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły/przedszkola Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły/przedszkola Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły/przedszkola Zakres wizytacji i badane obszary pracy placówki

13 1. Usterki w dokumentach szkoły/przedszkola
W części szkół i przedszkoli statut oraz wewnątrzszkolny system oceniania w szkole podstawowej i w gimnazjum wymagał poprawek w odniesieniu do zmian prawa oświatowego w minionym roku szkolnym - badanie realizacji kompetencji ustawowych organów szkoły – szczególnie rady pedagogicznej i rady rodziców; Upowszechnienie i badanie problemu: znajomość procedur i kryteriów oceny zachowania oraz wymagań edukacyjnych przez uczniów i rodziców zadanie

14 2. Doskonalenia wymaga praca nauczycieli nad dostosowaniem metod nauczania i pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – realizacja zaleceń : orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej; rozpoznanie indywidualnych potrzeb ucznia; sytuacja ucznia o specyficznych trudnościach w uczeniu się Doskonalenie współpracy wychowawcy i pedagoga szkolnego – nauczyciela przedszkola z innymi nauczy-cielami oraz rodzicami ucznia czy z poradnią psycho-logiczno –pedagogiczną; Doskonalenie pracy z uczeniem zdolnym w szkole i wychowankiem przedszkola. zadanie

15 3. Doskonalenie zadań dyrektora szkoły w zakresie nadzoru pedagogicznego –
hospitacja zajęć nauczyciela jako narzędzie wspoma-gające jego pracę znaczenie (hospitacja diagnozująca); kontrola realizacji podstawy programowej; bieżąca ocena pracy nauczyciela; zadanie

16 4. Niskie wyniki zewnętrznego sprawdzianu po klasie szóstej szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego – doskonalenie umiejętności interpretacji wyników w odniesieniu do bieżącej pracy szkoły i standardów egzaminacyjnych; doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela; badania kontekstowe w szkole; właściwa diagnoza potrzeb uczniów i ich niepowodzeń w nauce - w odniesieniu do projektowania zadań wspomagających i działań naprawczych; zadanie

17 debata w gminie - współpraca z rodzicami i samorządem w odniesieniu do warunków nauki i pokonywanie trudności socjalno-bytowych uczniów; wspomaganie rodziny w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; współpraca ze środowiskiem na rzecz lokalnej oświaty; Edukacyjna Wartość Dodana – walka o jakość nauczania w szkole

18 5. Określić znaczenie i rolę edukacji wczesnoszkolnej –
diagnoza i ocena efektów pracy wychowawczej i edukacyjnej w nauczaniu zintegrowanym i w przedszkolu; przygotowanie do szkól do podjęcia nauki przez dzieci sześcioletnie Zadanie kluczowe: Wspomaganie szkół o wynikach na poziomie 1-3 staniny w ostatnich trzech latach.

19 O K Propozycja tematyki szkoleń i warsztatów
KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU K O Gdańsk Propozycja tematyki szkoleń i warsztatów dla dyrektorów szkół i przedszkoli w roku szkolnym w nadzorze Delegatury w Tczewie Kuratorium Oświaty w Gdańsku

20 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU
1. Analiza wyników kształcenia i uzyskanych efektów na sprawdzianie po klasie szóstej i egzaminie gimnazjalnym w odniesieniu do lokalnej polityki oświatowej. Wspomaganie dyrektorów szkół uzyskujących wynik na poziomie 1-3 staniny w ostatnich trzech latach 2. Uczeń o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyj-nych – zadania wychowawcy i nauczyciela przedmiotu w odniesieniu do zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej i sytuacji dziecka 3. Zadania dyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego – ocena pracy nauczyciela i kontrola realizacji podstawowy programowej

21 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU
4. Konflikt w szkole – umiejętność negocjacji i prowadzenia rozmowy na rzecz rozwiązania sytuacji konfliktowej: nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic 5. ROK PRZEDSZKOLA /Rok Przedszkolaka – miejsce i rola wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym - współdziałanie szkoły na I. etap edukacji (nauczanie zintegrowane) i przedszkola. Współdziałanie szkól i przedszkoli – adaptacja społeczna i edukacyjna dzieci sześcioletnich. 6 SZKOŁA PRZYJAŹNIE WSPOMAGAJĄCA – o zmianach programowych O Prawach Dziecka i Człowieka – realizacja priorytetu MEN – omówienie dotychczasowych działań szkoły; popularyzacja zagadnienia wśród rodziców i w środowisku lokalnym.

22 - szkoła podstawowa i gimnazjum
KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU K O Gdańsk Propozycja badań zespołu wizytatorów DKO w Tczewie w zakresie nadzoru pedagogicznego - szkoła podstawowa i gimnazjum

23 Działalność dydaktyczna placówki
KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU K O Gdańsk Działalność dydaktyczna placówki Skuteczność działań naprawczych – szkoły z wynikami na zewnętrznym sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym w staninie 1-3 Realizacja zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej w kontekście oceniania i plano-wania zadań edukacyjnych Funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu ocenia

24 Rozwiązywanie konfliktów w szkole i współpraca z rodzicami
KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU K O Gdańsk Działalność opiekuńczo-wychowawcza placówki Rozwiązywanie konfliktów w szkole i współpraca z rodzicami

25 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU
Propozycja badań zespołu wizytatorów DKO w Tczewie w zakresie nadzoru pedagogicznego - przedszkola A Działalność dydaktyczna placówki Realizacja podstawy programowej wychowania i nauczania przedszkolnego – sześciolatki B Działalność opiekuńczo-wychowawcza placówki Współpraca z rodzicami w zakresie organizacji pomocy w rozwiązywaniu problemów rozwojowych dziecka C Inne zadania statutowe Dokumentowanie pracy z dzieckiem o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych

26 Szkoły i przedszkola zaplanowane do wizytacji
KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU K O Gdańsk Szkoły i przedszkola zaplanowane do wizytacji w roku szkolnym 2008/2009.[1] Delegatura w Tczewie Kuratorium Oświaty w Gdańsku [1] - razem do wizytacji zaplanowano 43 dyrektorów na ( tj. 20 % - stanowisk dyrektorskich) – stan na dzień 1 września 2008 roku

27 O K Niepubliczne Przedszkole "Chatka Puchatka" w Kwidzynie
KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU K O Gdańsk starszy wizytator Renata Banaszyńska Niepubliczne Przedszkole "Chatka Puchatka" w Kwidzynie Niepubliczne Przedszkole "Smyk" Przedszkole Nr 5 w Malborku Niepubliczne Przedszkole "Bajka" Niepubliczne Przedszkole "Krasnal" Niepubliczne Przedszkole "Maluszek" w Ryjewie

28 O K Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Tczewie
KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU K O Gdańsk starszy wizytator Beata Andrzejewska Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Tczewie Przedszkole Niepubliczne „Akademia Krasnoludków” w Tczewie Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 w Starogardzie Gdańskim Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 8 „Bajeczka” w Starogardzie Gdańskim Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6 „Modraczek” Publiczne Przedszkole w Czarnej Wodzie

29 O K Zespół Kształcenia i Wychowania w Turzu
KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU K O Gdańsk starszy wizytator Zofia Przędziuk Zespół Kształcenia i Wychowania w Turzu Szkoła Podstawowa w Polskim Gronowie Szkoła Podstawowa w Miłobądzu Szkoła Podstawowa w Nowej Cerkwi Zespół Szkół w Morzeszczynie

30 O K Zespół Szkół w Starym Targu Szkoła Podstawowa w Bągarcie
KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU K O Gdańsk wizytator Jacek Strociak Zespół Szkół w Starym Targu Szkoła Podstawowa w Bągarcie Zespół Szkół w Lisewie Malborskim Szkoła Podstawowa w Starym Dzierzgoniu Zespół Szkół nr 1 w Pelplinie

31 O K Zespół Kształcenia i Wychowania w Smętowie
KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU K O Gdańsk wizytator Teresa Burczyk Zespół Kształcenia i Wychowania w Smętowie Publiczna Szkoła Podstawowa Więckowach Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnym im. J. Słowackiego w Starogardzie Gdańskim Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim Zespół Szkół Publicznych w Kokoszkowach Starogardzkie Autonomiczne Gimnazjum w Starogardzie Gdańskim

32 O K Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie Gimnazjum nr 2 w Kwidzynie
KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU K O Gdańsk starszy wizytator Barbara Szynkarczyn Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie Gimnazjum nr 2 w Kwidzynie Gimnazjum w Nowym Dworze Gimnazjum Społeczne Szkoła Podstawowa w Straszewie Zespół Szkół w Ryjewie

33 O K Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Prabutach
KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU K O Gdańsk starszy wizytator Zenon Chrześcijański Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Prabutach Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Nowym Stawie Zespół Szkół Nr 1 w Malborku: Gimnazjum Nr 3 im. Stefana Batorego w Malborku Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie Szkoła Podstawowa Nr 3 im. II Pułku Nocnych Bombowców "Kraków" w Malborku

34 O K Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich
KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU K O Gdańsk Dyrektor Delegatury KO w Tczewie Stanisław Sumowski Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich Gimnazjum Gminne w Malborku Zespół Szkolno- Przedszkolny w Miłoradzu


Pobierz ppt "KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU DELEGATURA W TCZEWIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google