Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego Renata Ropela Gdańsk, dnia 27 sierpnia 2008 r. Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego Renata Ropela Gdańsk, dnia 27 sierpnia 2008 r. Kuratorium Oświaty w Gdańsku."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego Renata Ropela Gdańsk, dnia 27 sierpnia 2008 r. Kuratorium Oświaty w Gdańsku

2 Sprawozdanie ze sprawowania nadzoru i realizacji wybranych zadań wydziału Kuratorium Oświaty w Gdańsku 1.Wizytacje szkół i placówek – 49 2.Badania - przygotowanie uczniów/słuchaczy do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - kształcenie zawodowe wg programów modułowych - diagnoza na rzecz poprawy wyników egzaminów zewnętrznych - monitoring programu Comenius w szkołach realizujących projekty 3.Kontrola wybranych zakresów działalności edukacyjnej i statutowej szkół – 222, w tym skargi i interwencje - 49 4.Hospitacje czynności dyrektora szkoły - 49 5.Działalność wspomagająca (szkolenia i narady) – 52 6.Opiniowanie organizacji szkoły – 203 7.Opiniowanie wprowadzania nowych zawodów i profili kształcenia – 52

3 8.Opiniowanie uchwał i wniosków w sprawie sieci szkół – 61 9.Opiniowanie wniosków o nadanie uprawnień szkoły publicznej składanych przez organy założycielskie szkół niepublicznych – 175 10.Udział w komisjach konkursowych na stanowiska dyrektorów szkół – 25 (39) 11.Udział w komisjach awansu zawodowego nauczycieli – 209 nauczycieli 12.Ocenianie pracy dyrektorów szkół – 19 13.Opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora – 2 14.Rozpatrywanie odwołań od skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły – 5 15.Nadzór nad przestrzeganiem zasad przeprowadzania egz. zewn. – 35

4 16.Opiniowanie i rejestracja innowacji pedagogicznych – 39 16.Stypendia Prezesa Rady Ministrów - 231 16.Stypendia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – przesłano 120 17.Koordynacja zadań wojewódzkich – 14 18.Nostryfikacja świadectw szkolnych – 59

5 Diagnoza działań podjętych przez dyrektorów szkół na rzecz poprawy wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. Kuratorium Oświaty w Gdańsku

6 1.Badanie przeprowadzono w 115 (24%) szkołach funkcjonujących w zespołach i samodzielnie. 2.Obserwowano 6 posiedzeń rad pedagogicznych poświęconych tematyce wykorzystania przez szkołę wyników egzaminu maturalnego.

7 Podczas analizy wyników egzaminu maturalnego w przebadanych szkołach wzięto pod uwagę: a/ wyniki egzaminu gimnazjalnego – 41,96% b/ wyniki egzaminu maturalnego z poprzedniego roku/lat: szkoły - 66,96% powiatu - 42,85% województwa – 57,14% kraju – 48,21% c/ badania wiedzy i umiejętności na wejściu – 36,6% d/ badania wiedzy i umiejętności w trakcie cyklu kształc.– 46,42% e/ wyniki klasyfikacji: rocznej/semestralnej – 53,57% końcowej – 63,39% Kuratorium Oświaty w Gdańsku

8 f/ inne: -analiza wybieralności przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych; -wyniki matury próbnej; -udział uczniów w konkursach i olimpiadach; -wyniki uczniów z dysfunkcjami, np. upośledzenie narządów ruchu, zapis na egzaminie maturalnym przy pomocy komputera; -sytuacja środowiskowa ucznia; -wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów klas maturalnych; -wyniki z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym; -szkolne plany nauczania (liczba godzin przeznaczonych na realizację przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w cyklu); -analiza programów nauczania; -analiza frekwencji. Kuratorium Oświaty w Gdańsku

9 Szkoły przy dokonywaniu analizy wyników egzaminu maturalnego korzystały z: 1.Indywidualnych wyników egzaminu maturalnego zebranych w szkole. Wyników procentowych i staninowych oraz sprawozdań z egzaminu maturalnego przekazanych opublikowanych przez OKE i CKE. 2.Arkuszy egzaminacyjnych. 3.Analizatora matur - programu komputerowego Matura Optivum. 4.Wniosków ze spotkań zespołów przedmiotowych. 5.Własnych narzędzi analitycznych. 6.Podstawy programowej i wymagań egzaminacyjnych. 7.Opracowań ze szkoleń dla nauczycieli. 8.Materiałów przekazanych przez wizytatorów Kuratorium Oświaty. 9.Wybranych artykułów z czasopism przedmiotowych oraz Dyrektora szkoły. Kuratorium Oświaty w Gdańsku

10 Wnioski – mocne strony 1.Podejmowanie właściwych działań w sytuacjach kryzysowych. 2.Przydzielanie zespołom nauczycielskim zadań bardzo istotnych dla efektów pracy szkoły. 3.Analiza efektów kształcenia. 4.Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami i przedsiębiorstwami. 5.Poszerzanie oferty edukacyjnej. 6.Marketing szkoły. 7.Strony internetowe szkół bogate w informacje. 8.Prowadzenie elektronicznych dzienników. 9.Wykorzystanie metody projektu w kształceniu. 10.Udział szkól w projektach unijnych. Kuratorium Oświaty w Gdańsku

11 Rekomendacje dla dyrektora szkoły: 1.Dokonywać analizy oraz ewaluacji programu/planu rozwoju szkoły i wprowadzać w nim zmiany. 2.Zintensyfikować nadzór pedagogiczny – dokonywać rzetelnej i systematycznej analizy warsztatu pracy nauczycieli. 3.Zwiększyć liczbę hospitowanych zajęć dydaktycznych nauczycieli. Dokonywać systematycznej oceny pracy nauczycieli. 4.Zracjonalizować organizację procesu kształcenia.

12 Kuratorium Oświaty w Gdańsku 5.Zweryfikować metody i formy pracy z uczniami/słuchaczami mającymi trudności w nauce i uczniami zdolnymi. 6.Czytelnie i zrozumiale dla ucznia/słuchacza, a także rodziców ucznia formułować wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w korelacji ze standardami i kryteriami egzaminacyjnymi 7.Motywować uczniów/słuchaczy do nauki. 8.Opracować i wdrożyć w szkole system diagnozowania osiągnięć uczniów/słuchaczy. 9.Opracowywać stosowne programy działań naprawczych w ramach prac zespołów przedmiotowych i konsekwentnie je realizować. 10.Ujednolicić w szkole sposób dokumentowania efektów kształcenia i wychowania w celu optymalizacji prowadzonego monitoringu jakości pracy szkoły.

13 Kuratorium Oświaty w Gdańsku 11.Zorganizować doskonalenie nauczycieli w zakresie metodyki przedmiotu oraz diagnostyki edukacyjnej. 12.Pozyskiwać środki na organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych. Prowadzić wnikliwy monitoring realizacji ww. zajęć. 13.Doposażać szkołę w sprzęt technodydaktyczny, w szczególności w sprzęt multimedialny. Wprowadzać formę e-learningu w pracy samodzielnej ucznia w domu. 14.Prowadzić dokumentację przebiegu kształcenia zgodnie z przepisami prawa.

14 Rekrutacja Rok szkolny 2008/2009 Kuratorium Oświaty w Gdańsku

15

16 Zestawienie wyników rekrutacji do szkół niepublicznych (sierpień 2008 r.) Kuratorium Oświaty w Gdańsku

17

18

19

20

21

22 Zestawienie wyników rekrutacji do szkół publicznych w województwie pomorskim

23 Elementy z planu nadzoru na rok szkolny 2008/2009 I.Wizytacje. W ramach wizytacji badanie działań podjętych przez szkoły w zakresie przygotowania uczniów (słuchaczy) do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki w 2010 roku. II. Tematyka i terminy narad oraz szkoleń organizowanych: 1.Dokumentacja szkolna szkół niepublicznych - 22.X.2008 2.Wnioski z nadzoru pedagogicznego. 29.IX-10.X.2008 3.Wspieranie nauczyciela w procesie motywacji uczniów do nauki. 18.II.2009 Trzy tematy do wyboru: Wykorzystywanie wyników egzaminów zewnętrznych do podnoszenia efektywności kształcenia Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych ucznia. Ocena pracy nauczyciela – procedury. Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce szkolnej. Stosowanie przepisów KN i KP do nawiązywania stosunku pracy z pracownikami. Awans zawodowy nauczyciela – dokumentacja. Kuratorium Oświaty w Gdańsku

24 Dziękuję!


Pobierz ppt "Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego Renata Ropela Gdańsk, dnia 27 sierpnia 2008 r. Kuratorium Oświaty w Gdańsku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google