Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wydział Organizacji i Pragmatyki Gdańsk, dn. 21 – 28 sierpnia 2008 r. Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wydział Organizacji i Pragmatyki Gdańsk, dn. 21 – 28 sierpnia 2008 r. Kuratorium Oświaty w Gdańsku."— Zapis prezentacji:

1 1 Wydział Organizacji i Pragmatyki Gdańsk, dn. 21 – 28 sierpnia 2008 r. Kuratorium Oświaty w Gdańsku

2 2 1.Wnioski z nadzoru pedagogicznego nad kwalifikacjami i awansem zawodowym nauczycieli 2. Wspieranie zadań edukacyjnych 3. System informacji oświatowej

3 3 Kwalifikacje nauczycieli Zatrudnianie nauczycieli zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami – art. 9 i art. 11 KN nawiązanie z nauczycielem stosunku pracy na podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami Kierunek zbliżony – § 1 pkt 4 rozporządzenia MENiS z 10.09.2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (...) od 1 czerwca 2004 r. – zbliżoność ustala dyrektor

4 4 Zgoda PKO na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji – art. 10 KN oraz art. 7 ust. 1a u o s o 1. Zasady wyrażania zgody na zatrudnienie n-la bez wymaganych kwalifikacji: www.kuratorium.gda.pl 2. Zatrudnienie nauczycieli nieposiadających kwalifikacji w roku szkolnym 2007/2008 za zgodą PKO - 699 3. Najczęściej zgody na zatrudnienie dotyczyły: - języków obcych, - wychowania przedszkolnego, - przedmiotów zawodowych.www.kuratorium.gda.pl

5 5 Kwalifikacje do nauczania sztuki Kwalifikacje do nauczania sztuki Pismo MEN nr DKOiW-WK-WD-7012-61/08 z dnia 30 lipca 2008 r....Z uwagi na to, że ramowy program kursu kwalifikacyjnego w zakresie sztuki odpowiada podstawie programowej przedmiotów plastyka i muzyka określonej w rozporządzeniu MENiS z dn. 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458 z późn. zm. ) w ocenie Ministerstwa Edukacji Narodowej można uznać, że osoby legitymujące się świadectwem ukończenia kursu kwalifikacyjnego w zakresie sztuki posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela plastyki i muzyki. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że decyzja o powierzeniu nauczycielowi prowadzenia poszczególnych zajęć należy jednak do dyrektora szkoły.

6 6 Awans zawodowy nauczycieli do 30 czerwca br. wpłynęło 860 wniosków o stopień nauczyciela dyplomowanego akceptacja komisji 844 98,1% wycofane wnioski 10 odmowa nadania stopnia awansu 5 0,6% wnioski bez rozpoznania 1

7 7 Wnioski z nadzoru nad kwalifikacjami i awansem zawodowym nauczycieli: zatrudnianie n-li bez wymaganych kwalifikacji, nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia MENiS w sprawie awansu zawodowego n-li, nieprzestrzeganie procedur awansowania n-li (np. brak daty wpływu wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego, nieprawidłowo dokonana analiza formalna, niewskazanie szczegółowo braków formalnych, brak decyzji (postanowienia) o powołaniu Komisji Kwalifikacyjnej itp.), wydanie aktów nadania stopnia awansu zawodowego z naruszeniem przepisów prawa (KN, przepisów o kwalifikacjach i awansie zawodowym), nieprawidłowe dokumentowanie spełnienia wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego (niezgodnie ze zmieniającymi się przepisami).

8 8 Wspieranie zadań edukacyjnych Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach Kwota dofinansowania 1 329 tys. zł. dofinansowanie otrzymało 137 szkół i placówek (58 JST tj. 11 powiatów dla 39 szkół i placówek oraz 47 gmin dla 98 szkół) Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz naukę w klasach I-III SP Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników (Dz. U. Nr 147, poz. 931) - dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 351 zł (wniosek do dyrektora szkoły) - dofinansowanie: dzieci rozpoczynające przygotowanie przedszkolne do 70 zł. uczniowie SP z kl. I do 130 zł.; kl. II do 150 zł.; kl. III do 170 zł. - Planowane środki dla województwa pomorskiego 2 981 730 zł. Wojewódzkie zadania edukacyjne dla nauczycieli od września 2008 r. kursy doskonalące w 26 tematach z zakresu efektywności kształcenia i wspierania ucznia; planowane przeszkolenie - 2 570 nauczycieli

9 9 Ministerstwo Edukacji Narodowej realizując założenia Rządowego programu pn. Rozwój edukacji na terenach wiejskich w latach 2008-2013 przeznaczyło z rezerwy celowej nr 35 środki (4,5 mln zł) na realizację zadania pn. Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich. - beneficjenci programu: uczniowie pochodzący z obszarów wiejskich, - planowana kwota dotacji (dla województwa) 242,9 tys. zł., - Pomorski Kurator Oświaty ogłosi konkurs na dofinansowanie najlepszych programów, Programy mogą składać: 1. organy prowadzące szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze (art. 9 ust. 1 oraz art.2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty) 2. organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

10 10 Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. – Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych realizacja programu: 82,0 mln. zł. z budżetu państwa z rezerwy celowej, wsparcie komplementarne z działaniami współfinansowanymi ze środków EFS w ramach PO KL (Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach) cele programu: wsparcie edukacyjne uczniów poprzez rozszerzenie podstawowej oferty edukacyjnej i wychowawczej szkół i placówek, zwiększenie liczby zajęć edukacyjno-opiekuńczych dla dzieci w wieku przedszkolnym, beneficjenci końcowi programu: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół (art.. 9 ust. 1 u o s o...) ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, pochodzących z rodzin o niskich dochodach, problemami wychowawczymi, problemami w nauce, do każdych 30 gr. środków własnych jst lub organizacji – 70 gr. z budżetu państwa (wkład finansowy nie może stanowić mniej niż 50% wkładu własnego jst i organizacji), propozycja podziału środków na poszczególne województwa – do 15 września br., konkurs – ogłoszony na stronie internetowej KO

11 11 System Informacji Oświatowej wersja SIO v 3.5 wraz z instrukcjami wprowadzania i przekazywania danych w systemie, terminami przekazywania danych oraz osobami do kontaktu do pobrania na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej lub Kuratorium Oświaty Uwaga! zespoły wychowania przedszkolnego i punkty przedszkolne to dwa nowe rodzaje placówek wychowania przedszkolnego w systemie oświaty. Placówki te również są zobowiązane do przekazywania danych w systemie informacji oświatowej. Ważne terminy: wg stanu na 10 września b.r. - dot. liczby uczniów ogółem (bez oddziałów 0) dane służą do oszacowania wstępnej wysokości części oświatowej subwencji na rok 2009 oraz dane niezbędne do regulacji płac nauczycieli; wg stanu na 30 września b.r. - dot. pełnego zakresu danych wynikających z ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. Nr 49, poz.463, z późn. zm.) – na podstawie tych danych naliczana będzie część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2009; wg stanu na 31 marca 2009 r. - dot. pełnego zakresu danych wynikający z ustawy

12 12 Sprawozdanie o zatrudnieniu nauczycieli – EN 3 Sprawozdanie o zatrudnieniu nauczycieli – EN 3 - w 2008 r. obowiązuje nadal sprawozdanie EN 3, - terminy przekazywania sprawozdań: szkoły do jst – do 12 września (wg stanu na 10.09) jst do kuratorium - do 22 września - dane zostaną porównane z danymi o zatrudnieniu nauczycieli zebranymi w SIO - w przypadku różnic MEN będzie prosiło o wyjaśnienie Każda zmiana w bazach danych SIO, dokonana w wyniku weryfikacji danych musi być naniesiona przez podmiot, który wprowadził dane do bazy i ponownie przekazana do jst i kuratorium.

13 13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Wydział Organizacji i Pragmatyki Gdańsk, dn. 21 – 28 sierpnia 2008 r. Kuratorium Oświaty w Gdańsku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google