Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z realizacji zadań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z realizacji zadań"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z realizacji zadań
Delegatura w Słupsku Sprawozdanie z realizacji zadań w roku szkolnym 2007/2008 Słupsk, dn. 28 sierpnia 2008 r. KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Delegatura w Słupsku K O Gdańsk PN – EN ISO 9001 : 2001

2 Liczba nadzorowanych placówek DKO w Słupsku w roku szkolnym 2007/08
KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Delegatura w Słupsku K O Gdańsk PN – EN ISO 9001 : 2001

3 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU
Teren nadzorowany przez Delegaturę w Słupsku KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Delegatura w Słupsku K O Gdańsk PN – EN ISO 9001 : 2001

4 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU
Zadania wykonane przez DKO w Słupsku w roku szkolnym 2007/2008: opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli – 165 oraz 48 aneksów do arkuszy organizacji, udział w komisjach konkursowych na stanowiska dyrektorów – 26, ocenianie pracy dyrektorów szkół i przedszkoli – 13, rejestracja innowacji pedagogicznych – 167, rejestracja wypoczynku zimowego i letniego – 255 oraz kontrola placówek wypoczynku - 58, sprawdzanie zgodności dokumentów wewnątrzszkolnych z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego – 211 przedszkoli i szkół, nadzór nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadzór nad przestrzeganiem zasad przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych – 15 szkół, analiza wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, rozpatrywanie skarg oraz interwencji dotyczących funkcjonowania szkół i przedszkoli – 33, wspomaganie dyrektorów przedszkoli i szkół w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych ( m.in. szkolenia, konsultacje, udział w posiedzeniach rad pedagogicznych i rad rodziców), KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Delegatura w Słupsku K O Gdańsk PN – EN ISO 9001 : 2001

5 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU
organizowanie zespołów samokształceniowych dyrektorów szkół i przedszkoli – 43, opracowywanie informacji nt : - organizacji zajęć wych. fizycznego – 171 szkół, - wyboru podręczników szkolnych – 171 szkół, - realizacji edukacji ekologicznej w 171 szkołach, - stanu przygotowań do realizacji projektu „ Komputer dla ucznia” – 115 szkół, wizytacja 23 szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, badanie w zakresie priorytetów MEN i Pomorskiego Kuratora Oświaty: - diagnoza działań podjętych przez dyrektorów szkół i placówek na rzecz spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – 171 szkół, - przeprowadzenie okresowej analizy realizowania przez szkołę zadań związanych z kształceniem i promowaniem uczniów szczególnie uzdolnionych – 211 szkół, - ocena jakości pracy szkoły w zakresie informatyzacji procesu edukacyjnego w szkołach – zastosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej – 23 szkoły, - analiza realizowania przez szkoły i placówki zadań związanych z programem poprawy efektów działań wychowawczych – 131 szkół, - diagnoza działań podjętych przez dyrektorów szkół na rzecz poprawy wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych – 40 szkół, określenie potrzeb nauczycieli oraz dyrektorów w zakresie form doskonalenia zawodowego. KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Delegatura w Słupsku K O Gdańsk PN – EN ISO 9001 : 2001

6 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU
Obszary pracy szkoły/przedszkola wymagające doskonalenia i poprawy określone na podstawie wniosków z przeprowadzonych wizytacji w roku szkolnym 2007/2008 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Delegatura w Słupsku K O Gdańsk PN – EN ISO 9001 : 2001

7 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU
Błędy w dokumentach szkół i przedszkoli: Należy aktualizować dokumenty wewnątrzszkolne zgodnie z ze zmianami prawa oświatowego. Prowadzić dokumentację przebiegu nauczania oraz prostować w niej błędy i pomyłki zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania. Prowadzić czynności podejmowane w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Delegatura w Słupsku K O Gdańsk PN – EN ISO 9001 : 2001

8 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU
II. Doskonalenie pracy nauczycieli nad dostosowaniem metod nauczania i pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych: Realizacja zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej; rozpoznawać indywidualne potrzeby ucznia. Ze względu na dużą liczbę uczniów z dysfunkcjami oraz obniżonymi wymaganiami edukacyjnymi wskazane byłoby zatrudnienie logopedów, terapeutów, pedagogów i psychologów. III. Doskonalenie działań z uczniem zdolnym w szkole i wychowankiem przedszkola w zakresie: Wypracowania systemu rozpoznawania przez szkoły uzdolnień i zainteresowań uczniów. Upowszechniania wśród uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli wiedzy o innych metodach i formach kształcenia np. indywidualny program lub tok nauki. KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Delegatura w Słupsku K O Gdańsk PN – EN ISO 9001 : 2001

9 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU
IV. Doskonalenie zadań dyrektora szkoły w zakresie nadzoru pedagogicznego Hospitacja zajęć nauczyciela jako narzędzie wspomagające jego pracę. Kontrola realizacji podstawy programowej. Bieżąca ocena pracy nauczyciela. Poprawna organizacji zastępstw. Realizacja „Planu nadzoru pedagogicznego” w zakresie realizacji zaplanowanych hospitacji zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego. V. Działania związane z poprawą efektów pracy wychowawczej oraz bezpieczeństwem uczniów Wzmóc działania zmierzające do zapewniania dzieciom i uczniom właściwą opiekę podczas dojazdu do przedszkola lub szkoły oraz podczas powrotu do domów. Zadbać by place zabaw na terenach przedszkolnych i szkolnych wyposażone były w sprzęt posiadający odpowiednie atesty i certyfikaty bezpieczeństwa. KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Delegatura w Słupsku K O Gdańsk PN – EN ISO 9001 : 2001

10 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU
VI. Niskie wyniki sprawdzianu po klasie VI i egzaminu gimnazjalnego Doskonalenie umiejętności interpretacji wyników w odniesieniu do bieżącej pracy szkoły i standardów egzaminacyjnych. Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela. Właściwa diagnoza potrzeb uczniów i ich niepowodzeń w nauce w odniesieniu do projektowania zadań wspomagających i działań naprawczych. Zwiększenie skuteczności działań podejmowanych w celu poprawy wyników sprawdzianów zewnętrznych. KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Delegatura w Słupsku K O Gdańsk PN – EN ISO 9001 : 2001

11 O K Tematyka Tematyka i terminy narad oraz szkoleń organizowanych
dla dyrektorów szkół i placówek w roku szkolnym 2008/2009 Lp. Tematyka Narada - szkolenie Planowany termin Prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym przebiegu nauczania zgodnie z przepisami prawa oświatowego. XI 2008 Kształcenie języków obcych w nauczaniu zintegrowanym. narada XII 2008 Zadania dyrektora szkoły związane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego. I 2009 Ocena pracy nauczyciela a ocena dorobku zawodowego za okres stażu. III 2009 1. 2. 3. 4. KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Delegatura w Słupsku K O Gdańsk PN – EN ISO 9001 : 2001

12 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU
Przedszkola i szkoły przewidziane do wizytacji w roku szkolnym 2008/2009 Lp. Nazwa szkoły Adres 1. Przedszkole Miejskie nr 10 w Słupsku ul. Zygmunta Augusta 10 Słupsk, 2. Przedszkole Miejskie nr 3 ul. Zygmunta Augusta 62 a Słupsk 3. Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Wandy 3 Słupsk 4. w Miastku ul. Konopnickiej 10 Miastko 5. Przedszkole nr 2 w Bytowie ul. Bauera 9 Bytów 6. Społeczne Przedszkole w Szczypkowicach Szczypkowice 19 Główczyce 7. Przedszkole w Nowej Wsi Lęborskiej ul. Grunwaldzka 6 Nowa Wieś Lęborska, 8. Gminne Przedszkole w Smołdzinie ul. Kościuszki 24 Smołdzino KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Delegatura w Słupsku K O Gdańsk PN – EN ISO 9001 : 2001

13 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU
Lp. Nazwa szkoły Adres 9. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nożynie 77–115 Nożyno 10. Gimnazjum nr 1 w Słupsku ul. Deotymy 15 a Słupsk 11. Gimnazjum w Kępicach ul. Szkolna 1A Kępice 12. w Ustce ul. Wróblewskiego 6 Ustka 13. Publiczne Gimnazjum w Objeździe Objazda 14. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miastku ul. Wrzosowa 1 Miastko 15. Społeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Niepoględziu Niepoględzie 19 Dębnica Kaszubska 16. Szkoła Podstawowa im. Lucjana Kowalskiego w Skórowie Skórowo 13A Potęgowo KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Delegatura w Słupsku K O Gdańsk PN – EN ISO 9001 : 2001

14 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU
Lp. Nazwa szkoły Adres 17. Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Domaradzu Domaradz, Damnica 18. Szkoła Podstawowa nr 10 w Słupsku ul. Kulczyńskiego 1a Słupsk 19. Szkoła Podstawowa im. L. Staffa we Włynkówku ul. Błękitna 17, Włynkówko, 20. Szkoła Podstawowa im. Książąt Pomorskich w Słonowicach Słonowice, Kobylnica 21. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lęborku ul. Kossaka 103 Lębork 22. Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Kościuszki 14 23. w Maszewie Maszewo Cewice KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Delegatura w Słupsku K O Gdańsk PN – EN ISO 9001 : 2001

15 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU
Lp. Nazwa szkoły Adres 24. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Kończewie Kończewo ul. Szkolna 1 Kobylnica 25. Szkoła Podstawowa w Szczenurzy Szczenurze Łeba 26. Zespół Szkół (Gimnazjum im. Czesława Miłosza ) w Dębnicy Kaszubskiej ul. Jana Sobieskiego 3 Dębnica Kaszubska 27. Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Zagórzycy (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum) Zagórzyca Damnica 28. Zespół Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach ul. Słupska 42, Siemianice Słupsk 29. Zespół Szkół w Brzeźnie Szlacheckim 77–139 Brzeźno Szlacheckie 30. Zespół Szkół w Kołczygłowach ul. Szkolna 10, Kołczygłowy KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Delegatura w Słupsku K O Gdańsk PN – EN ISO 9001 : 2001

16 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU
Lp. Nazwa szkoły Adres 31. Zespół Szkół w Łebieniu Łebień Nowa Wieś Lęborska 32. Zespół Szkół w Łubnie Łubno 22 Kołczygłowy 33. Zespół Szkół w Półcznie Półczno Studzienice 34. Zespół Szkół w Wicku Wicko 35. Zespół Szkół w Cewicach Cewicach KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Delegatura w Słupsku K O Gdańsk PN – EN ISO 9001 : 2001


Pobierz ppt "Sprawozdanie z realizacji zadań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google