Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Delegatura w Słupsku PN – EN ISO 9001 : 2001 Delegatura w Słupsku Sprawozdanie z realizacji zadań w roku szkolnym 2007/2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Delegatura w Słupsku PN – EN ISO 9001 : 2001 Delegatura w Słupsku Sprawozdanie z realizacji zadań w roku szkolnym 2007/2008."— Zapis prezentacji:

1 1 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Delegatura w Słupsku PN – EN ISO 9001 : 2001 Delegatura w Słupsku Sprawozdanie z realizacji zadań w roku szkolnym 2007/2008 Słupsk, dn. 28 sierpnia 2008 r.

2 2 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Delegatura w Słupsku PN – EN ISO 9001 : 2001 Liczba nadzorowanych placówek DKO w Słupsku w roku szkolnym 2007/08

3 3 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Delegatura w Słupsku PN – EN ISO 9001 : 2001 Teren nadzorowany przez Delegaturę w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku

4 4 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Delegatura w Słupsku PN – EN ISO 9001 : 2001 Zadania wykonane przez DKO w Słupsku w roku szkolnym 2007/2008: opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli – 165 oraz 48 aneksów do arkuszy organizacji, udział w komisjach konkursowych na stanowiska dyrektorów – 26, ocenianie pracy dyrektorów szkół i przedszkoli – 13, rejestracja innowacji pedagogicznych – 167, rejestracja wypoczynku zimowego i letniego – 255 oraz kontrola placówek wypoczynku - 58, sprawdzanie zgodności dokumentów wewnątrzszkolnych z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego – 211 przedszkoli i szkół, nadzór nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadzór nad przestrzeganiem zasad przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych – 15 szkół, analiza wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, rozpatrywanie skarg oraz interwencji dotyczących funkcjonowania szkół i przedszkoli – 33, wspomaganie dyrektorów przedszkoli i szkół w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych ( m.in. szkolenia, konsultacje, udział w posiedzeniach rad pedagogicznych i rad rodziców),

5 5 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Delegatura w Słupsku PN – EN ISO 9001 : 2001 organizowanie zespołów samokształceniowych dyrektorów szkół i przedszkoli – 43, opracowywanie informacji nt : - organizacji zajęć wych. fizycznego – 171 szkół, - wyboru podręczników szkolnych – 171 szkół, - realizacji edukacji ekologicznej w 171 szkołach, - stanu przygotowań do realizacji projektu Komputer dla ucznia – 115 szkół, wizytacja 23 szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, badanie w zakresie priorytetów MEN i Pomorskiego Kuratora Oświaty: - diagnoza działań podjętych przez dyrektorów szkół i placówek na rzecz spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – 171 szkół, - przeprowadzenie okresowej analizy realizowania przez szkołę zadań związanych z kształceniem i promowaniem uczniów szczególnie uzdolnionych – 211 szkół, - ocena jakości pracy szkoły w zakresie informatyzacji procesu edukacyjnego w szkołach – zastosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej – 23 szkoły, - analiza realizowania przez szkoły i placówki zadań związanych z programem poprawy efektów działań wychowawczych – 131 szkół, - diagnoza działań podjętych przez dyrektorów szkół na rzecz poprawy wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych – 40 szkół, określenie potrzeb nauczycieli oraz dyrektorów w zakresie form doskonalenia zawodowego.

6 6 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Delegatura w Słupsku PN – EN ISO 9001 : 2001 Obszary pracy szkoły/przedszkola wymagające doskonalenia i poprawy określone na podstawie wniosków z przeprowadzonych wizytacji w roku szkolnym 2007/2008

7 7 I.Błędy w dokumentach szkół i przedszkoli: 1.Należy aktualizować dokumenty wewnątrzszkolne zgodnie z ze zmianami prawa oświatowego. 2.Prowadzić dokumentację przebiegu nauczania oraz prostować w niej błędy i pomyłki zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania. 3.Prowadzić czynności podejmowane w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Delegatura w Słupsku PN – EN ISO 9001 : 2001

8 8 II. Doskonalenie pracy nauczycieli nad dostosowaniem metod nauczania i pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych: 1. Realizacja zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej; rozpoznawać indywidualne potrzeby ucznia. 2.Ze względu na dużą liczbę uczniów z dysfunkcjami oraz obniżonymi wymaganiami edukacyjnymi wskazane byłoby zatrudnienie logopedów, terapeutów, pedagogów i psychologów. III. Doskonalenie działań z uczniem zdolnym w szkole i wychowankiem przedszkola w zakresie: 1.Wypracowania systemu rozpoznawania przez szkoły uzdolnień i zainteresowań uczniów. 2. Upowszechniania wśród uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli wiedzy o innych metodach i formach kształcenia np. indywidualny program lub tok nauki. KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Delegatura w Słupsku PN – EN ISO 9001 : 2001

9 9 I V. Doskonalenie zadań dyrektora szkoły w zakresie nadzoru pedagogicznego 1.Hospitacja zajęć nauczyciela jako narzędzie wspomagające jego pracę. 2.Kontrola realizacji podstawy programowej. 3.Bieżąca ocena pracy nauczyciela. 4.Poprawna organizacji zastępstw. 5.Realizacja Planu nadzoru pedagogicznego w zakresie realizacji zaplanowanych hospitacji zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego. KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Delegatura w Słupsku PN – EN ISO 9001 : 2001 V. Działania związane z poprawą efektów pracy wychowawczej oraz bezpieczeństwem uczniów 1.Wzmóc działania zmierzające do zapewniania dzieciom i uczniom właściwą opiekę podczas dojazdu do przedszkola lub szkoły oraz podczas powrotu do domów. 2.Zadbać by place zabaw na terenach przedszkolnych i szkolnych wyposażone były w sprzęt posiadający odpowiednie atesty i certyfikaty bezpieczeństwa.

10 10 VI. Niskie wyniki sprawdzianu po klasie VI i egzaminu gimnazjalnego 1.Doskonalenie umiejętności interpretacji wyników w odniesieniu do bieżącej pracy szkoły i standardów egzaminacyjnych. 2.Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela. 3.Właściwa diagnoza potrzeb uczniów i ich niepowodzeń w nauce w odniesieniu do projektowania zadań wspomagających i działań naprawczych. 4.Zwiększenie skuteczności działań podejmowanych w celu poprawy wyników sprawdzianów zewnętrznych. KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Delegatura w Słupsku PN – EN ISO 9001 : 2001

11 11 Tematyka i terminy narad oraz szkoleń organizowanych dla dyrektorów szkół i placówek w roku szkolnym 2008/2009 Lp. Tematyka Narada - szkolenie Planowany termin Prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym przebiegu nauczania zgodnie z przepisami prawa oświatowego. szkolenie XI 2008 Kształcenie języków obcych w nauczaniu zintegrowanym. narada XII 2008 Zadania dyrektora szkoły związane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego. szkolenieI 2009 Ocena pracy nauczyciela a ocena dorobku zawodowego za okres stażu. szkolenie III 2009 1. 2. 3. 4. KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Delegatura w Słupsku PN – EN ISO 9001 : 2001

12 12 Lp.Nazwa szkołyAdres 1. Przedszkole Miejskie nr 10 w Słupsku ul. Zygmunta Augusta 10 76-200 Słupsk, 2. Przedszkole Miejskie nr 3 w Słupsku ul. Zygmunta Augusta 62 a 76-200 Słupsk 3. Przedszkole Miejskie nr 6 w Słupsku ul. Wandy 3 76-200 Słupsk 4. Przedszkole Miejskie nr 3 w Miastku ul. Konopnickiej 10 77-200 Miastko 5. Przedszkole nr 2 w Bytowie ul. Bauera 9 77-100 Bytów 6. Społeczne Przedszkole w Szczypkowicach Szczypkowice 19 76-220 Główczyce 7. Przedszkole w Nowej Wsi Lęborskiej ul. Grunwaldzka 6 84-351 Nowa Wieś Lęborska, 8. Gminne Przedszkole w Smołdzinie ul. Kościuszki 24 76-214 Smołdzino Przedszkola i szkoły przewidziane do wizytacji w roku szkolnym 2008/2009 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Delegatura w Słupsku PN – EN ISO 9001 : 2001

13 13 Lp.Nazwa szkołyAdres 9.Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nożynie77–115 Nożyno 10. Gimnazjum nr 1 w Słupsku ul. Deotymy 15 a 76-200 Słupsk 11. Gimnazjum w Kępicach ul. Szkolna 1A 77-230 Kępice 12. Gimnazjum w Ustce ul. Wróblewskiego 6 76-270 Ustka 13.Publiczne Gimnazjum w Objeździe76-211 Objazda 14. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miastku ul. Wrzosowa 1 77-200 Miastko 15. Społeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Niepoględziu Niepoględzie 19 76-248 Dębnica Kaszubska 16. Szkoła Podstawowa im. Lucjana Kowalskiego w Skórowie Skórowo 13A 76-230 Potęgowo KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Delegatura w Słupsku PN – EN ISO 9001 : 2001

14 14 Lp.Nazwa szkołyAdres 17. Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Domaradzu Domaradz, 76-231 Damnica 18. Szkoła Podstawowa nr 10 w Słupsku ul. Kulczyńskiego 1a 76-200 Słupsk 19. Szkoła Podstawowa im. L. Staffa we Włynkówku ul. Błękitna 17, Włynkówko, 76-200 Słupsk 20. Szkoła Podstawowa im. Książąt Pomorskich w Słonowicach Słonowice, 76-251 Kobylnica 21. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lęborku ul. Kossaka 103 84-300 Lębork 22. Szkoła Podstawowa nr 5 w Lęborku ul. Kościuszki 14 84-300 Lębork 23. Szkoła Podstawowa w Maszewie Maszewo 84-312 Cewice KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Delegatura w Słupsku PN – EN ISO 9001 : 2001

15 15 Lp.Nazwa szkołyAdres 24. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Kończewie Kończewo ul. Szkolna 1 76-251 Kobylnica 25.Szkoła Podstawowa w Szczenurzy Szczenurze 84-360 Łeba 26. Zespół Szkół (Gimnazjum im. Czesława Miłosza ) w Dębnicy Kaszubskiej ul. Jana Sobieskiego 3 76-248 Dębnica Kaszubska 27. Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Zagórzycy (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum) Zagórzyca 76-231 Damnica 28. Zespół Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach ul. Słupska 42, Siemianice 76-200 Słupsk 29.Zespół Szkół w Brzeźnie Szlacheckim 77–139 Brzeźno Szlacheckie 30.Zespół Szkół w Kołczygłowach ul. Szkolna 10, 77-140 Kołczygłowy KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Delegatura w Słupsku PN – EN ISO 9001 : 2001

16 16 Lp.Nazwa szkołyAdres 31.Zespół Szkół w Łebieniu Łebień 84-351 Nowa Wieś Lęborska 32.Zespół Szkół w Łubnie Łubno 22 77-140 Kołczygłowy 33.Zespół Szkół w Półcznie Półczno 77-143 Studzienice 34.Zespół Szkół w Wicku84-352 Wicko 35.Zespół Szkół w Cewicach84-312 Cewicach KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Delegatura w Słupsku PN – EN ISO 9001 : 2001


Pobierz ppt "1 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Delegatura w Słupsku PN – EN ISO 9001 : 2001 Delegatura w Słupsku Sprawozdanie z realizacji zadań w roku szkolnym 2007/2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google