Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Siedliska lądowe i gatunki roślin. Przedmioty ochrony w Obszarze PLH 220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski Chronione siedliska przyrodnicze: -1210 Kidzina.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Siedliska lądowe i gatunki roślin. Przedmioty ochrony w Obszarze PLH 220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski Chronione siedliska przyrodnicze: -1210 Kidzina."— Zapis prezentacji:

1 Siedliska lądowe i gatunki roślin

2 Przedmioty ochrony w Obszarze PLH 220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski Chronione siedliska przyrodnicze: -1210 Kidzina na brzegu morskim -1230 Klify nadmorskie na wybrze ż u Ba ł tyku -1330 Solniska nadmorskie ( Glauco-Puccinietalia maritimae cz ęść - zbiorowiska nadmorskie) -2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm bia ł ych -2120 Nadmorskie wydmy bia ł e ( Elymo-Ammophiletum ) -2130 Nadmorskie wydmy szare -2180 Bory i lasy mieszane na wydmach nadmorskich -6410 Zmiennowilgotne łą ki trz ęś licowe ( Molinion ) -7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze m ł ak, turzycowisk i mechowisk -91D0 Bory i lasy bagienne

3 Przedmioty ochrony w Obszarze PLH 220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski Gatunki roślin: -1393 Haczykowiec b ł yszcz ą cy (sierpowiec b ł yszcz ą cy) Hamatocaulis vernicosus ( Drepanocladus vernicosus ) -1903 Lipiennik Loesela Liparis loeselii -2216 Lnica wonna Linaria loeselii ( Linaria odora )

4 Cele ochrony siedlisk przyrodniczych

5 1210 Kidzina na brzegu morskim 1. Tworzenie/utrzymanie warunków umożliwiających powstawanie i okresowe trwanie siedliska przyrodniczego

6 1230 Klify nadmorskie na wybrzeżu Bałtyku 1. Utrzymanie warunków dla trwania siedliska przyrodniczego i realizacji naturalnych procesów dynamicznych na klifach 2. Niepogarszanie wskaźników stanu ochrony (w tym: stabilności ściany klifu, obecności charakterystycznych roślin zielnych i krzewów)

7 1330 Solniska nadmorskie (Glauco- Puccinietalia, część - zbiorowiska nadmorskie) 1. Utrzymanie lub powiększenie powierzchni siedliska 2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu ochrony (w tym: obecność halofitów) 2a. Obniżenie udziału gatunków ekspansywnych oraz zmiana stosunków dominacyjnych gatunków 2b. Utrzymanie lub poprawa stosunków wodnych 2c. Eliminacja zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem 2d. Utrzymanie/poprawa liczebności gatunków charakterystycznych

8 2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych oraz 2120 Nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum) 1. Utrzymanie powierzchni siedliska 2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu ochrony 2a. Eliminacja lub ograniczenie szkód powodowanych mechanicznym niszczeniem szaty roślinnej i powierzchni ziemi 2b. Utrzymanie naturalności procesów geomorfologicznych, kształtujących wydmy 2c. Poprawa składu gatunkowego i utrzymanie charakterystycznej kombinacji gatunkowej

9 2130 Nadmorskie wydmy szare 1. Utrzymanie powierzchni i integralności siedliska 2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu ochrony 2a. Ograniczenie i/lub niedopuszczenie do szkód powodowanych mechanicznym niszczeniem szaty roślinnej i powierzchni ziemi 2b. Utrzymanie naturalności procesów geomorfologicznych, kształtujących wydmy 2c. Poprawa składu gatunkowego i utrzymanie charakterystycznej kombinacji gatunkowej 2d. Eliminacja lub ograniczenie rozwoju drzew i krzewów

10 2180-1 Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum) 2180-4 Nadmorski bór bażynowy (Empetro nigri- Pinetum) 1. Utrzymanie powierzchni siedliska 2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu ochrony 2a. Uzyskanie trwałego wielopokoleniowego lasu o drzewostanie zgodnym z siedliskiem 2b. Uzyskanie składu gatunkowego (w tym charakterystycznej kombinacji gatunków) o wyższej zgodności z wzorcem 2c. Zwiększenie ilości martwego drewna

11 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 1. Utrzymanie powierzchni siedliska oraz odpowiednich parametrów środowiska abiotycznego 2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu ochrony 2a. Ograniczenie ekspansywnych gatunków roślin zielnych 2b. Uzyskanie składu gatunkowego (w tym charakterystycznej kombinacji gatunków) o wyższej zgodności ze wzorcem

12 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 1. Utrzymanie powierzchni siedliska oraz odpowiednich parametrów środowiska abiotycznego 2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu ochrony 2a. Ograniczenie ekspansywnych gatunków roślin zielnych 2b. Uzyskanie składu gatunkowego (w tym charakterystycznej kombinacji gatunków) o wyższej zgodności z wzorcem 2c. Utrzymanie/poprawa warunków dla obfitszego występowania dwóch gatunków charakterystycznych: Liparis loeselii i Hamatocaulis vernicosus

13 91D0 Bory i lasy bagienne 1. Utrzymanie powierzchni siedliska 2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu ochrony 2a. Uzyskanie trwałego wielopokoleniowego lasu o drzewostanie zgodnym z siedliskiem 2b. Uzyskanie składu gatunkowego (w tym charakterystycznej kombinacji gatunków) o wyższej zgodności z wzorcem 2c. Zwiększenie ilości martwego drewna

14 Cele ochrony gatunków roślin

15 1393 Haczykowiec błyszczący (sierpowiec błyszczący) Hamatocaulis vernicosus (Drepanocladus vernicosus) 1. Utrzymanie/zwiększenie powierzchni występowania gatunku 2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu ochrony 2a. Utrzymywanie struktury siedliska w odpowiednim stanie 2b. Eliminacja negatywnych oddziaływań z zewnątrz (w tym: wpływu deptania, eutrofizacji, zaśmiecania) 2c. Eliminacja groźby zaniechania gospodarki pasterskiej i łąkarskiej

16 1903 Lipiennik Loesela Liparis loeselii 1. Utrzymanie powierzchni siedliska oraz odpowiednich parametrów środowiska abiotycznego (w tym: stanu uwodnienia siedliska) 2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu ochrony w tym: stopnia zarośnięcia siedliska przez fanerofity) 2a. Utrzymywanie struktury siedliska w odpowiednim stanie

17 2216 Lnica wonna Linaria loeselii (Linaria odora) 1. Utrzymanie powierzchni i integralności siedliska gatunku 1a. Utrzymanie mozaikowego charakteru roślinności na siedlisku 1b. Utrzymanie odpowiedniej kombinacji fragmentów terenu o różnym stopniu zadarnienia 2. Utrzymanie i/lub poprawa parametrów siedliska prowadząca do utrzymania stanu ochrony gatunku

18


Pobierz ppt "Siedliska lądowe i gatunki roślin. Przedmioty ochrony w Obszarze PLH 220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski Chronione siedliska przyrodnicze: -1210 Kidzina."

Podobne prezentacje


Reklamy Google