Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Siedliska lądowe i gatunki roślin

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Siedliska lądowe i gatunki roślin"— Zapis prezentacji:

1 Siedliska lądowe i gatunki roślin

2 Przedmioty ochrony w Obszarze PLH 220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski
Chronione siedliska przyrodnicze: 1210 Kidzina na brzegu morskim 1230 Klify nadmorskie na wybrzeżu Bałtyku 1330 Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinietalia maritimae część - zbiorowiska nadmorskie) 2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych 2120 Nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum) 2130 Nadmorskie wydmy szare 2180 Bory i lasy mieszane na wydmach nadmorskich 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 91D0 Bory i lasy bagienne

3 Przedmioty ochrony w Obszarze PLH 220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski
Gatunki roślin: 1393 Haczykowiec błyszczący (sierpowiec błyszczący) Hamatocaulis vernicosus (Drepanocladus vernicosus) 1903 Lipiennik Loesela Liparis loeselii 2216 Lnica wonna Linaria loeselii (Linaria odora)

4 Cele ochrony siedlisk przyrodniczych

5 1210 Kidzina na brzegu morskim
1. Tworzenie/utrzymanie warunków umożliwiających powstawanie i okresowe trwanie siedliska przyrodniczego

6 1230 Klify nadmorskie na wybrzeżu Bałtyku
1. Utrzymanie warunków dla trwania siedliska przyrodniczego i realizacji naturalnych procesów dynamicznych na klifach 2. Niepogarszanie wskaźników stanu ochrony (w tym: stabilności ściany klifu, obecności charakterystycznych roślin zielnych i krzewów)

7 1330 Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinietalia, część - zbiorowiska nadmorskie)
1. Utrzymanie lub powiększenie powierzchni siedliska 2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu ochrony (w tym: obecność halofitów) 2a. Obniżenie udziału gatunków ekspansywnych oraz zmiana stosunków dominacyjnych gatunków 2b. Utrzymanie lub poprawa stosunków wodnych 2c. Eliminacja zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem 2d. Utrzymanie/poprawa liczebności gatunków charakterystycznych

8 2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych oraz 2120 Nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)
1. Utrzymanie powierzchni siedliska 2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu ochrony 2a. Eliminacja lub ograniczenie szkód powodowanych mechanicznym niszczeniem szaty roślinnej i powierzchni ziemi 2b. Utrzymanie naturalności procesów geomorfologicznych, kształtujących wydmy 2c. Poprawa składu gatunkowego i utrzymanie charakterystycznej kombinacji gatunkowej

9 2130 Nadmorskie wydmy szare
1. Utrzymanie powierzchni i integralności siedliska 2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu ochrony 2a. Ograniczenie i/lub niedopuszczenie do szkód powodowanych mechanicznym niszczeniem szaty roślinnej i powierzchni ziemi 2b. Utrzymanie naturalności procesów geomorfologicznych, kształtujących wydmy 2c. Poprawa składu gatunkowego i utrzymanie charakterystycznej kombinacji gatunkowej 2d. Eliminacja lub ograniczenie rozwoju drzew i krzewów

10 Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum) Nadmorski bór bażynowy (Empetro nigri- Pinetum) 1. Utrzymanie powierzchni siedliska 2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu ochrony 2a. Uzyskanie trwałego wielopokoleniowego lasu o drzewostanie zgodnym z siedliskiem 2b. Uzyskanie składu gatunkowego (w tym charakterystycznej kombinacji gatunków) o wyższej zgodności z wzorcem 2c. Zwiększenie ilości martwego drewna

11 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
1. Utrzymanie powierzchni siedliska oraz odpowiednich parametrów środowiska abiotycznego 2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu ochrony 2a. Ograniczenie ekspansywnych gatunków roślin zielnych 2b. Uzyskanie składu gatunkowego (w tym charakterystycznej kombinacji gatunków) o wyższej zgodności ze wzorcem

12 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
1. Utrzymanie powierzchni siedliska oraz odpowiednich parametrów środowiska abiotycznego 2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu ochrony 2a. Ograniczenie ekspansywnych gatunków roślin zielnych 2b. Uzyskanie składu gatunkowego (w tym charakterystycznej kombinacji gatunków) o wyższej zgodności z wzorcem 2c. Utrzymanie/poprawa warunków dla obfitszego występowania dwóch gatunków charakterystycznych: Liparis loeselii i Hamatocaulis vernicosus

13 91D0 Bory i lasy bagienne 1. Utrzymanie powierzchni siedliska
2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu ochrony 2a. Uzyskanie trwałego wielopokoleniowego lasu o drzewostanie zgodnym z siedliskiem 2b. Uzyskanie składu gatunkowego (w tym charakterystycznej kombinacji gatunków) o wyższej zgodności z wzorcem 2c. Zwiększenie ilości martwego drewna

14 Cele ochrony gatunków roślin

15 1393 Haczykowiec błyszczący (sierpowiec błyszczący) Hamatocaulis vernicosus (Drepanocladus vernicosus) 1. Utrzymanie/zwiększenie powierzchni występowania gatunku 2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu ochrony 2a. Utrzymywanie struktury siedliska w odpowiednim stanie 2b. Eliminacja negatywnych oddziaływań z zewnątrz (w tym: wpływu deptania, eutrofizacji, zaśmiecania) 2c. Eliminacja groźby zaniechania gospodarki pasterskiej i łąkarskiej

16 1903 Lipiennik Loesela Liparis loeselii
1. Utrzymanie powierzchni siedliska oraz odpowiednich parametrów środowiska abiotycznego (w tym: stanu uwodnienia siedliska) 2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu ochrony w tym: stopnia zarośnięcia siedliska przez fanerofity) 2a. Utrzymywanie struktury siedliska w odpowiednim stanie

17 2216 Lnica wonna Linaria loeselii (Linaria odora)
1. Utrzymanie powierzchni i integralności siedliska gatunku 1a. Utrzymanie mozaikowego charakteru roślinności na siedlisku 1b. Utrzymanie odpowiedniej kombinacji fragmentów terenu o różnym stopniu zadarnienia 2. Utrzymanie i/lub poprawa parametrów siedliska prowadząca do utrzymania stanu ochrony gatunku

18


Pobierz ppt "Siedliska lądowe i gatunki roślin"

Podobne prezentacje


Reklamy Google