Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLATFORMY TECHNOLOGICZNE ELEMENTY JĘZYKA C# mgr inż. Tomasz Gawron.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLATFORMY TECHNOLOGICZNE ELEMENTY JĘZYKA C# mgr inż. Tomasz Gawron."— Zapis prezentacji:

1 PLATFORMY TECHNOLOGICZNE ELEMENTY JĘZYKA C# mgr inż. Tomasz Gawron

2 Czym jest C# Stworzony specjalnie dla.NET Zbliżony składniowo do C++ i Javy Posiada IDE (Visual Studio) Obiektowy, obsługuje zdarzenia (event-driven) Może współpracować z komponentami stworzonymi w innych językach Język zarządzany (obsługiwany przez garbage collector) 2 Platformy Technologiczne 2012

3 Struktura programu // Namespace Declaration using System; namespace MyProgram { // helper class class OutputClass { string myString; // Constructor public OutputClass(string inputString) { myString = inputString; } // Instance Method public void printString() { Console.WriteLine("{0}", myString); } 3 Platformy Technologiczne 2012 // Program start class class InteractiveWelcome { // Main begins program execution. public static void Main(string[] args) { // Write to console/get input Console.Write("What is your name?: "); Console.Write("Hello, {0}! ", Console.ReadLine()); Console.WriteLine("Welcome to the C# Tutorial!"); // Instance of OutputClass OutputClass outCl = new OutputClass("This is printed by the output class."); // Call Output class' method outCl.printString() }

4 Typy zmiennych Platformy Technologiczne 2012 4 TypZawartość Typ wartościwyWartość zdefiniowanego typu Typ wartościowy nullableWartość zdefiniowanego typu lub null ObiektNull, referencja do obiektu dowolnego typu, referencja do boxowanej wartości dowolnego typu KlasaNull, referencja do instancji klasy, referencja do instancji klasy dziedziczącej Interfejs Null, referencja do instancji klasy implementującej interfejs, referencja do boxowanej wartości typu implementującego interfejs TablicaNull, referencja do instancji tablicy danego lub kompatybilnego typu DelegatNull, referencja do instancji typu delegata

5 Typy wartościowe Platformy Technologiczne 2012 5 Typy całkowite (8 bit)byte (0, 2 8 -1), sbyte (-2 7, 2 7 -1) (16 bit)short (-2 15, 2 15 -1), ushort (32 bit)int(-2 31, 2 31 -1), uint (64 bit)long (-2 63, 2 63 -1), ulong Typy zmiennoprzecinkowe (32 bit)float (±1,5*10 -45,±3,4*10 38 ) float x = 0.5f; (64 bit)double (±5,0*10 -324,±1,7*10 308 ) double x = 0.5; Typy binarne bool

6 Typy wartościowe nullowalne Platformy Technologiczne 2012 6 Oprócz standardowych wartości mogą przyjmować również null Definicja ze znakiem zapytania: Dodatkowe właściwości: HasValue (wartość binarna sprawdzająca czy zmienna nie jest null) Value Operator ?? Gdy pierwsza wartość jest null, przekaż wartość drugą int? i = null; int x = a ?? b;

7 Boxing i unboxing Platformy Technologiczne 2012 7 Wykorzystywane przy przejściach pomiędzy typami wartościowymi a referencyjnymi Boxing: Alokacja pudełka na stercie, skopiowanie wartości do pudełka Unboxing: Sprawdzenie typu pudełka, skopiowanie wartości z pudełka na stos Korzyści: Nie są potrzebne klasy – wrappery Kolekcje są uniwersalne – współpracują z każdym typem

8 Boxing i unboxing Platformy Technologiczne 2012 8 123 i o j System.Int32 int i = 123; object o = i; int j = (int)o;

9 Co się stanie? Platformy Technologiczne 2012 9 F a = new F(5); //konstruktor przypisuje przekazaną wartość zmiennej a F b = a; b.X= 10; Console.WriteLine(a.X); //wynik? int a = 1; int b = a; b = 2; Console.WriteLine(a); //wynik?

10 Klasy Platformy Technologiczne 2012 10 Dziedziczenie po jednej klasie Implementacja wielu interfejsów Modyfikatory dostępu: Public Private Protected Internal Elementy klasy: Stałe, pola, metody, właściwości, indeksery, zdarzenia, operatory, konstruktory, destruktory Elementy statyczne / instancji Typy zagnieżdżone

11 Konstruktory klas Platformy Technologiczne 2012 11 Konstruktor jest metodą wywoływaną podczas tworzenia nowej instancji klasy Posiada taką samą nazwę jak klasa Nie zwraca żadnych wartości Może być przeciążony class NazwaKlasy{ public NazwaKlasy(){//konstruktor bezargumentowy... } public NazwaKlasy(int arg1,double arg2){ //konstruktor z argumentami... } }

12 Klasy wieloplikowe Platformy Technologiczne 2012 12 W C# definicję klasy można podzielić pomiędzy wiele plików (np. WinForms) Wszystkie pliki muszą być dostępne w czasie kompilacji //Plik1.cs partial class Klasa1 { //częściowa definicja klasy } //Plik2.cs partial class Klasa1 {//częściowa definicja klasy }

13 Struktury Platformy Technologiczne 2012 13 Struktury są zawsze wartościami Mogą zawierać pola, interfejsy, funkcje składowe i konstruktory z argumentami Przypisanie kopiuje dane nie referencję Brak dziedziczenia Struktury są wydajniejsze przy lekkich obiektach (np. punkt) – nie wymagana obsługa przez GC Wydajniejsze zużycie pamięci

14 Interfejsy Platformy Technologiczne 2012 14 Zbiór funkcji pod wspólną nazwą Same deklaracje - brak implementacji Wszystkie składowe publiczne Wielokrotne dziedziczenie Elementy: metody, właściwości, indeksery, Zdarzenia

15 Interfejsy Platformy Technologiczne 2012 15 Klasę implementującą jeden lub wiele interfejsów można traktować jako klasę należącą do wielu typów. Może być postrzegana jak instancja typu każdego z implementowanych interfejsów Możliwość traktowania odmiennych klas w podobny sposób, jeśli implementują ten sam interfejs interface INazwa{ void f(); String Wlasciwosc{ get; set; } event EventHandler zdarzenie; //int i; - błąd } class Klasa : INazwa { String s; public virtual void f(){...} public virtual String Wlasciwosc { get {return s;} set {s = value;} } public virtual event EventHandler zdarzenie; } //Słowo virtual jest opcjonalne

16 Implementacja interfejsu Platformy Technologiczne 2012 16 Jawna Niejawna interface Interfejs1 { void f(); } interface Interfejs2 { void f(); } class Klasa : Interfejs1, Interfejs2 { public void f() { Console.WriteLine("Implementacja w sposób niejawny"); } } interface Interfejs1 { void f(); } interface Interfejs2 { void f(); } class Klasa : Interfejs1, Interfejs2 { void Interfejs2.f() { Console.WriteLine("Implementacja w sposób jawny"); } }

17 Enum Platformy Technologiczne 2012 17 Silnie typowane typy wyliczeniowe Brak jawnej konwersji na int Zawierające zbiór nazwanych stałych Nie mogą być deklarowane wewnątrz metody Można jawnie zadeklarować typ Kod staje się czytelniejszy enum Color: byte { Red = 1, Red = 1, Green = 2, Green = 2, Blue = 4, Blue = 4, Black = 0, Black = 0, White = Red | Green | Blue, White = Red | Green | Blue,}

18 Kompilacja warunkowa Platformy Technologiczne 2012 18 #define, #undef #if, #elif, #else, #endif Logika bool - owska Można implementować metody warunkowe Wykonanie zależne od trybu wywołania programu

19 Tablice Platformy Technologiczne 2012 19 Deklaracja: Cechy tablic: Jednorodność Swobodny dostęp Stała liczba elementów Ciągłość pamięciowa int[] tab = new int[4]; float[,,] tab2 = new float[3, 3, 3];

20 Kolekcje Platformy Technologiczne 2012 20 System.Collections oraz System.Collections.Generic NazwaPorządekBezpośredni dostępOpis / Zastosowanie DictionaryBrakKluczKolekcja typu klucz – wartość. Klucze muszą być unikalne. Umożliwia bardzo szybkie wyszukiwanie i wstawianie elementów – O(1) SortedDictionaryPosortowanyKluczPosortowana kolekcja Dictionary oparta na drzewach binarnych. ListBrakIndeksKorzystna przy małych kolekcjach bez konieczniści sortowania. LinkedListBrakIndeksKorzystna przy strukturze często wstawiajacej wartości w środkowe elementy SortedListPosortowanyIndeksPosortowana lista – drzewo binarne przechowywane w tablicy umożliwia szybsze wyszukiwanie HashSetBrakKluczKolekcja klucz – wartość z identycznym typem klucza i wartości SortedSetPosortowanyKluczPosortowany HashSet StackLIFOTylko góraLista przetwarzana w strategii dostępu LIFO QueueFIFOTylko początekLista przetwarzana w strategii dostępu FIFO

21 Porównywanie obiektów Platformy Technologiczne 2012 21 IComparable (interfejs dla typów posiadających porządek) IComparer (interfejs realizujący porównanie obiektów) public interface IComparable { int CompareTo(object obj); // 0 if this > obj } public interface IComparable { int CompareTo(T obj); // 0 if this > obj } public interface IComparer { int Compare(object x, object y); // 0 if x > y } public interface IComparer { int Compare(T x, T y); // 0 if x > y }

22 Pętle For Foreach Kolekcja musi implementować interfejs IEnumerable While Do… while 22 Platformy Technologiczne 2012 int number = 0; while(number < 5) {number = number + 1;} int number = 0; do { number = number + 1; } while(number < 5); int number = 5; for(int i = 0; i < number; i++) { Console.WriteLine(i); } ArrayList list = new ArrayList(); list.Add(Jan Kowalski"); list.Add(Adam Nowak"); foreach(string name in list) { Console.WriteLine(name); }

23 Atrybuty Platformy Technologiczne 2012 23 Służą dołączaniu metadanych do kodu public class OrderProcessor { [WebMethod] [WebMethod] public void SubmitOrder(PurchaseOrder order) {...} public void SubmitOrder(PurchaseOrder order) {...}} [XmlRoot("Order", Namespace="urn:acme.b2b-schema.v1")] public class PurchaseOrder { [XmlElement("shipTo")] public Address ShipTo; [XmlElement("shipTo")] public Address ShipTo; [XmlElement("billTo")] public Address BillTo; [XmlElement("billTo")] public Address BillTo; [XmlElement("comment")] public string Comment; [XmlElement("comment")] public string Comment; [XmlElement("items")] public Item[] Items; [XmlElement("items")] public Item[] Items; [XmlAttribute("date")] public DateTime OrderDate; [XmlAttribute("date")] public DateTime OrderDate;}

24 Atrybuty Platformy Technologiczne 2012 24 Mogą być dołączane do klas, typów oraz metod Dostęp uzyskujemy za pomocą refleksji W pełni konfigurowalne Klasy dziedziczące po System.Attribute Bezpieczne (typ sprawdzany jest podczas kompilacji) Przykłady użycia: Web Services, XML, serializacja, konfiguracja kodu

25 Delegaty Platformy Technologiczne 2012 25 Zorientowane obiektowo wskaźniki na metody Zastępuje wskaźniki do funkcji Sygnatura i typ wartości zwracanej delegacji musi być identyczny jak funkcji którą reprezentuje Pozwala wywołać dowolną metodę z dowolnego obiektu Dwa typy: System.Delegate System.MulticastDelegate

26 Definiowanie i używanie delegatów Platformy Technologiczne 2012 26 Deklaracja delegatu delegate void Notifier (string sender);// ordinary method signature // with the keyword delegate Deklaracja zmiennej delegatu Notifier greetings; Przypisanie metody void SayHello(string sender) { Console.WriteLine("Hello from " + sender); } greetings = new Notifier(SayHello);// or just:greetings = SayHello; Wywołanie delegacji greetings("John");// invokes SayHello("John") => "Hello from John"

27 System.MulticastDelegate Platformy Technologiczne 2012 27 Delegat zawierający referencję do kilku metod Notifier greetings; greetings = SayHello; greetings += SayGoodBye; greetings("John");// "Hello from John" // "Good bye from John" greetings -= SayHello; greetings("John");// "Good bye from John"

28 Metody anonimowe Platformy Technologiczne 2012 28 Metoda jest tworzona dynamicznie Ma wszystkie funkcjonalności metod jawnych Przykład: f jest delegatem int a = 12; f += delegate(int b) {return a * b; }

29 Zdarzenia Platformy Technologiczne 2012 29 Zdarzenia (event) w C# są specjalnym typem delegatów Dwóch uczestników: Źródło zdarzeń - ten który publikuje Odbiorca – subskrybent (może być wielu subskrybentów) Deklarowane wewnątrz klas

30 Zdarzenia - źródło Platformy Technologiczne 2012 30 Zdefiniowanie delegatu Zdefiniowanie logiki public delegate void EventHandler(object sender, EventArgs e); public class Button { public event EventHandler Click; protected void OnClick(EventArgs e) { // This is called when button is clicked if (Click != null) Click(this, e); } }

31 Zdarzenia - subskrybent Platformy Technologiczne 2012 31 Definicja i zarejestrowanie obsługi public class MyForm : Form { Button okButton; static void OkClicked(object sender, EventArgs e) { ShowMessage("You pressed the OK button"); } public MyForm() { okButton = new Button(...); okButton.Caption = "OK"; okButton.Click += new EventHandler(OkClicked); }

32 Przesyłanie argumentów do metod Platformy Technologiczne 2012 32 Wartość Referencja Parametr wyjściowy static void Nazwa(int x){...} int a = 5; Nazwa(a); static void Nazwa(ref int x){...} int a = 5; Nazwa(ref a); static void Nazwa(out int x){...} int a; Nazwa(out a);

33 Właściwości Platformy Technologiczne 2012 33 Definicja wirtualnego atrybutu Dostęp definiowany przez get oraz set Korzyści: Pojęcie reprezentuje pewien atrybut klasy, ale w celu jego implementacji trzeba wywołać pewne funkcje Jedną wartość można w prosty sposób obliczyć na podstawie drugiej Dostęp do pola klasy musi być kontrolowany w celu zapewnienia spójności (poprawności) obiektu Ukrycie implementacji (typu) [modyfikator dostępu] typ Nazwa { get{...} set{...} }

34 Automatyczne właściwości Platformy Technologiczne 2012 34 Wprowadzone w C# 3.0 Uproszczenie kodowania //C# 2.0 private int age; public int Age { get { return age; } set { age = value; } } //C# 3.0 public int MyAge { get; set; }

35 Indekser Platformy Technologiczne 2012 35 Oferuje sposób dostępu do kolekcji wartości utrzymywanych w ramach pojedynczego obiektu klasy – parametry jak indeks kolekcji public class SkyScraper { Story[] stories; public Story this [int index] { get { return stories[index]; } set { if (value!=null) { stories[index] = value; } SkyScraper searsTower = new SkyScraper(); searsTower[155] = new Story(Observation Deck); searsTower[0] = new Story(Entrance);

36 Inicjalizatory Platformy Technologiczne 2012 36 Pozwalają na uproszczone przypisywanie wartości do publicznych pól klasy Można z nich korzystać przy inicjalizacji struktur public class Human { public int Age { get; set; } public int Height { get; set; } } Human h1 = new Human(); h1.Age = 24; h1.Height = 175; Human h2 = new Human() { Age = 18, Height = 168 };

37 Zmienne niejawnie typowane Platformy Technologiczne 2012 37 Zmienna typu var Kompilator zawsze generuje silnie typowaną referencję na podstawie aktualnej wartości Ograniczenia: Wartość musi być zainicjalizowana przy deklaracji Nie może być zainicjalizowana jako null Typ musi być dostępnu dla kompilatora Nie mogą być polami klas var f = 3.0f;

38 Typy anonimowe Platformy Technologiczne 2012 38 Tworzone dynamicznie przy użyciu zmiennych niejawnych Dobra metoda enkapsulacji właściwości tylko do odczytu Typy są generowane dynamicznie na poziomie kompilatora Wykorzystanie w LINQ var v = new { Price = 200, Quantity = 5 };

39 Wyrażenia lambda Platformy Technologiczne 2012 39 Składnia: (parametry wejściowe) => (operacje) IEnumerable allJohns = allNames.Where(x => x.Equals("John"));

40 Metody rozszerzające Platformy Technologiczne 2012 40 Umożliwiają rozszerzanie istniejących klas o nowe metody Metoda musi być zdefiniowana jako statyczna public static class Extensions { public static int Increment(this int i) { return ++i; } //wywołanie int i = 0; int j = i.Increment();

41 Wyjątki Platformy Technologiczne 2012 41 Wyjątek jest sytuacją, która nie może być rozwiązana w danym kontekście aplikacji (dzielenie przez 0, błąd połączenia z bazą danych) Zgłoszenie wyjątku oznacza, że wystąpiła błędna sytuacja, której aplikacja nie potrafi sama rozwiązać Wyjątek powinien być przechwycony w kodzie oraz odpowiednio obsłużony poprzez przekazanie sterowania do właściwego bloku Standardowym procesem obsługi wyjątków jest zgłoszenie i zalogowanie błędu oraz zakończenie błędnego procesu

42 Wyjątki Platformy Technologiczne 2012 42 Wyjątki mogą pojawiać się na różnych poziomach abstrakcji Sprzętu / systemu operacyjnego Dzielenie przez 0 Stack overflow Języka Niepoprawna konwersja Null pointer exception Błędy rzutowania Programu Wyjątki zdefiniowane przez użytkownika

43 Typy wyjątków Platformy Technologiczne 2012 43 TypOpis ExceptionNajbardziej ogólna klasa, może reprezentować wszystkie wyjątki, dziedziczą po niej wszystkie klasy wyjątków. Dzieli się na 2 podgrupy (ApplicationException, SystemException ) ApplicationExceptionWyjątki specyficzne dla danej aplikacji SystemExceptionKlasa ogólna dla predefiniowanych wyjątków ArithmeticExceptionZgłaszany w razie wystąpienia błędu podczas operacji arytmetycznych lub konwersji FormatExceptionZgłaszany np. przez metody klasy Convert, gdy podany napis nie reprezentuje wartości, do której chcemy go przekonwertować NullReferenceExceptionZgłaszany, kiedy używana jest zmienna referencyjna, która ma wartość null OutOfMemoryExceptionZgłaszany, kiedy występuje niewystarczająca ilość pamięci IndexOutOfRangeExceptionZgłaszany, gdy następuje odwołanie do nieistniejącego elementu tablicy ArgumentExceptionZgłaszany w przypadku, kiedy jeden z argumentów dostarczanych do metody jest nieprawidłowy

44 Obsługa wyjątków Platformy Technologiczne 2012 44 using System; class ExceptionTestClass { public static void Main() { int x = 0; try { int y = 100/x; } catch (ArithmeticException e) { Console.WriteLine("ArithmeticException Handler: {0}", e.ToString()); } catch (Exception e) { Console.WriteLine("Generic Exception Handler: {0}", e.ToString()); } finally {//some finalization logic } }

45 System.IO - Strumienie Platformy Technologiczne 2012 45 FileStreamMemoryStreamNetworkStream Stream BinaryReader BinaryWriter … TextReader StreamReaderStringReader TextWriter StreamWriterStringWriter

46 System.IO.Stream Platformy Technologiczne 2012 46 public abstract class Stream : MarshalByRefObject, IDisposable { public abstract bool CanRead { get; } public abstract bool CanSeek { get; } public abstract bool CanWrite { get; } public abstract int Read(out byte[] buff, int offset, int count); public abstract void Write(byte[] buff, int offset, int count); public virtual int ReadByte(); public virtual void WriteByte(byte value); public virtual IAsyncResult BeginRead(…); public virtual IAsyncResult BeginWrite(…); public virtual int EndRead(…); public virtual int EndWrite(…); public abstract long Length { get; } public abstract long Position { get; set; } public abstract long Seek(long offset, SeekOrigin origin); public abstract void Flush(); public virtual void Close();... } Bazowe właściwości strumienia Synchroniczny odczyt i zapis Asynchroniczny odczyt i zapis Długość i aktualna pozycja Pozycjonowanie Wysłanie danych i zamknięcie strumienia

47 Operacje na strukturze plików Platformy Technologiczne 2012 47 Wszystkie klasy znajdują się w System.IO Directory, DirectoryInfo Operacje na katalogach File, FileInfo Operacje na plikach Path Operacje na tekście zawierającym informacje o ścieżce dostępu do pliku lub katalogu FileSystemWatcher Monitoring systemu plików

48 System.String Platformy Technologiczne 2012 48 Obsługa znaków specjalnych w ciągach (zastosowanie @) string rst1 = "Hi there!"; string vst1 = @"Hi there!"; string rst2 = "It started, \"Four score and seven...\""; string vst2 = @"It started, ""Four score and seven..."""; string rst3 = "Value 1 \t 5, Val2 \t 10"; // Interprets tab esc sequence string vst3 = @"Value 1 \t 5, Val2 \t 10"; // Does not interpret tab string rst4 = "C:\\Program Files\\Microsoft\\"; string vst4 = @"C:\Program Files\Microsoft\"; string rst5 = " Print \x000A Multiple \u000A Lines"; string vst5 = @" Print Multiple Lines";

49 System.String Platformy Technologiczne 2012 49 Służy do obsługi ciągów znaków Porównywane wg wartości Zmodyfikowane zapisywane są pod innym adresem Metody Opis Compare()porównanie dwóch łańcuchów Concat()utworzenie nowego łańcucha z jednego lub większej liczby Copy()utworzenie nowego łańcucha przez przekopiowanie zawartości Chars[]indekser łańcucha Insert()zwraca nowy łańcuch z dostawionym nowym łańcuchem Remove()usunięcie z łańcucha określonej liczby znaków Split()rozbicie łańcucha na podłańcuchy przy założonym zbiorze ograniczników StartsWith()wskazuje czy łańcuch rozpoczyna się od określonych znaków Substring()wyłuskanie podłańcucha ToLower()zwraca kopię łańcucha składającego się z małych liter Trim()wyrzucenie określonego zbioru znaków z początku i końca łańcucha

50 System.Text.StringBuilder Platformy Technologiczne 2012 50 Zastosowanie do tworzenia i przetwarzania ciągów znaków Ciągi są przechowywane w buforze – operacje są szybsze i zużywają mniej zasobów using System.Text; StringBuilder sb = new StringBuilder("Hi there."); Console.WriteLine("{0}", sb); // Print string sb.Replace("Hi", "Hello"); // Replace a substring Console.WriteLine("{0}", sb); // Print changed string

51 Wątki Platformy Technologiczne 2012 51 Zapewnienie równoległego wykonania Prawdziwe zrównoleglanie tylko w instancjach wieloprocesorowych Wątki a procesy tańsza komunikacja w ramach wątków jednego procesu wspólna pula adresowa dla wątków

52 System.Threading.Thread Platformy Technologiczne 2012 52 Instancję nowego wątku tworzymy za pomcą delegata ThreadStart Lista metod MetodaDziałanie StartStartuje wątek AbortKończy wątek, generuje wyjątek ThreadAbortException SleepBlokuje wątek na przekazaną ilość milisekund JoinBlokuje wątek tworzący do czasu zakończenia operacji/wątku Priority(Property)Pozwala na zdefiniowanie ważności wątku (ThreadPriority) FinalizeZwalnia wszystkie zasoby wykorzystywane przez wątek Alpha oAlpha = new Alpha(); Thread oThread = new Thread(new ThreadStart(oAlpha.Beta));

53 Synchronizacja wątków Platformy Technologiczne 2012 53 Sekcja krytyczna – fragment kodu, który może być wykonywany przez jeden wątek Tworzenie sekcji krytycznych Lock Monitory Przerwania

54 Lock Platformy Technologiczne 2012 54 Blokuje wielowątkowe wykonanie kodu Zapewnia sekwencyjny dostęp Wykorzystywany przy dostępie do współdzielonej pamięci public int Increment(ref int x) { lock (this) { return ++x; }

55 Pula wątków Platformy Technologiczne 2012 55 Umożliwia zarządzanie grupą wątków Wykorzystywana podczas tworzenia wielowątkowych zadań wykonujących zbliżone operacje Wielowątkowe obliczanie ciągu Fibonacciego

56 Wskaźniki i kod niezarządzany Platformy Technologiczne 2012 56 W C# możemy w szczególnych przypadkach korzystać z kodu niezarządzanego (komunikacja z systemem, elementy wymagające zwiększonej wydajności, …) Słowo kluczowe unsafe Wymaga zmieny ustawienia kompilatora

57 P/Invoke Platformy Technologiczne 2012 57 Platform Invoke pozwala na wywoływanie z poziomu kodu.NET obiektów niezarządzanych biblioteki dll, obiekty COM, dostęp do WIN32 API, … Użycie atrubutu [DllImport] Kroki: Zlokalizowanie implementowanej biblioteki Załadowanie biblioteki do pamieci Znalezienie adresu funkcji i przesłanie argumentów na stos Przekazanie kontroli do kodu niezarządzanego

58 P/Invoke Platformy Technologiczne 2012 58 using System; using System.Runtime.InteropServices; class Class1 { [DllImport("user32.dll", CharSet=CharSet.Auto)] static extern int MessageBox(IntPtr hWnd, String text, String caption, int options); [STAThread] static void Main(string[] args) { MessageBox(IntPtr.Zero, "Text", "Caption", 0); }

59 Refleksja Platformy Technologiczne 2012 59 Umożliwia odnoszenie się do systemu typów podczas wykonania programu Tworzenie typów z przekazanych nazw (stringów) Dynamiczne pobieranie właściwości klas oraz wywoływanie metod Namespace System.Reflection

60 Przetwarzanie XML Platformy Technologiczne 2012 60 System.XML

61 Odczyt XML w C# Platformy Technologiczne 2012 61 XmlTextReader xtr = new XmlTextReader("Sample1.xml"); while (xtr.Read()) { Console.WriteLine(xtr.NodeType.ToString() + ":" + xtr.Name + ":" + xtr.Value); if (xtr.HasAttributes) { for (int i = 0; i < xtr.AttributeCount; i++) { xtr.MoveToAttribute(i); Console.WriteLine(xtr.NodeType.ToString() + ":" + xtr.Name + ":" + xtr.Value); } xtr.MoveToElement(); }

62 Zapis XML w C# Platformy Technologiczne 2012 62 XmlTextWriter xtw = new XmlTextWriter("Sample2.xml", null); xtw.Formatting = Formatting.Indented; xtw.WriteStartDocument(); xtw.WriteComment("to plik utworzony poprzez obiekt XmlTextWriter"); xtw.WriteStartElement("Książki"); xtw.WriteStartElement("Ksiązka"); xtw.WriteAttributeString("wydawnictwoId", "3"); xtw.WriteStartElement("ISBN"); xtw.WriteString("777-7777-777"); xtw.WriteEndElement(); xtw.WriteEndDocument(); xtw.Close();

63 Struktura dokumentu DOM Platformy Technologiczne 2012 63 DocumentElement – wierzchołek drzewa dokumentu Node – każdy z węzłów (w tym elementy) Rodzaje węzłów: Węzły elementowe: zwykle zawierają węzły potomne: elementowe, tekstowe lub obu rodzajów Węzły atrybutowe: informacja podległa konkretnemu węzłowi elementowemu. Nie są określane jako potomkowie Węzeł dokumentu: rodzic dla wszystkich pozostałych węzłów CData: odpowiada sekcji znakowej, zawierającej zawartość nie przeznaczoną do przetwarzania Comment: (komentarz); ProcessingInstruction (instr. przetwarzania) DocumentFragment: stosowany jako węzeł roboczy przy budowaniu lub rekonstruowaniu dokumentu XML Entity, EntityReference, Notation

64 XPath Platformy Technologiczne 2012 64 Ułatwia wyszukiwanie w XML pozwalając iterować po kolekcji węzłów Podstawowe elementy (namespace System.Xml.XPath) XPathDocument – dokument XML XPathNavigator – przetwarzanie i parsowanie zapytań XPath XPathNodeIterator – iterator po liście wynikowej XPathDocument doc = new XPathDocument("test.xml"); XPathNavigator nav = doc.CreateNavigator(); XPathNodeIterator iterator = nav.Select("/items/compact-disc[1]/artist | /items/compact-disc[1]/title"); iterator.MoveNext(); Console.WriteLine("Artysta={0}", iterator.Current); iterator.MoveNext(); Console.WriteLine("Tytuł={0}", iterator.Current);

65 Serializacja Platformy Technologiczne 2012 65 Serializacja – proces zamiany obiektów na strumień danych Deserializacja – zamiana strumienia danych na obiekt Bazowo dostępne rodzaje serializacji: Binarna – tworzy binarną reprezentację danych za pomocą klasy BinaryFormatter SOAP – serializowanie do strumienia XML zgodnego ze standardami SOAP (SoapFormatter) XML – serializowanie do strumienia XML (XmlSerializer)

66 Serializacja binarna Platformy Technologiczne 2012 66 // Załadowanie obiektu Chair do Hashtable Hashtable ht = new Hashtable(); // Chair i Upholstery muszą mieć atrybut [Serializable] Chair ch = new Chair(100.00D, "Broyhill", "10-09"); ch.myUpholstery = new Upholstery("Cotton"); ht.Add("10-09", ch); // (1) Serializacja // Stworzenie pliku docelowego FileStream fs= new FileStream("c:\\chairs.dat", FileMode.Create); BinaryFormatter bf= new BinaryFormatter(); bf.Serialize(fs,ht); fs.Close(); // (2) Deserializacja pliku do Hashtable ht.Clear(); fs = new FileStream("c:\\chairs.dat", FileMode.Open); ht = (Hashtable) bf.Deserialize(fs); fs.Close();

67 Serializacja binarna - zdarzenia Platformy Technologiczne 2012 67 ZdarzenieAtrybutOpis OnSerializing[Serializing]Wywoływany przed serializacją; Dla każdego obiektu oddzielne wywołanie OnSerialized[Serialized]Wywołanie po serializacji; Dla każdego obiektu oddzielne wywołanie OnDeserializing[Deserializing]Wywoływany przed deserializacją; Dla każdego obiektu oddzielne wywołanie OnDeserialized[Deserialized]Wywołanie po deserializacji; Dla każdego obiektu oddzielne wywołanie public class Chair { [OnDeserialized] void OnDeserialized(StreamingContext context) { /* some logic */ } }

68 Serializacja XML Platformy Technologiczne 2012 68 Elementy tworzone na podstawie serializowanych obiektów klasy domyślnie otrzymują nazwy zgodne z nazwami reprezentowanych właściwości. Istnieją Atrybuty serializacji, za pomocą których możemy przykrywać domyślne nazwy elementów. XmlElementZmienna lub właściwość zostanie podczas serializacji zapisana jako węzeł XmlAttributeDołączony do pola klasy powoduje wygenerowanie jako atrybutu w elemencie. XmlIgnorePole jest omijane podczas serializacji. XmlTextAtrybut dołączony do pola powoduje serializację jako tekstu. Nazwa pola zostaje ominięta.

69 Serializacja XML - przykład Platformy Technologiczne 2012 69 public class movies { public int movieID {} public string movie_Title {} public int movie_Year {} public string movie_Director {} public string bestPicture {} [XmlElement("AFIRank")] public int rank {} } 5 Citizen Kane 1941 Orson Welles Y 1

70 Garbage Collector Platformy Technologiczne 2012 70 Służy do zarządzania pamięcią Różne cele na różnych maszynach (serwer / stacja robocza) Namespace System.GC Podstawowe techniki: Zliczanie referencji Graf osiągalności (reachabiliy graph) Nie zaleca się manualnego wywoływania

71 Finalizatory Platformy Technologiczne 2012 71 Uruchamiane przez GarbageCollector przed zwolnieniem zasobu Wywoływane niedeterministycznie Można wymusić automatyczne wywołanie GC.SuppressFinalize Finalizacja wymaga 2 cykli GarbageCollectora 1 – przesuniecie obiektu do kolejki finalizacji, wywołanei finalizatora 2 – zwolnienie zaalokowanej pamięci

72 Destruktory Platformy Technologiczne 2012 72 Wołane, gdy obiekt ulega zniszczeniu Wykorzystywane do zwolnienia zasobów alokowanych przez obiekt Wykonywane strategią bottom-up

73 Automatyczne zwalnianie zasobów Interfejs IDisposable Wykorzystywany do zwalniania zasobów niezarządzanych (np. pliki) Dostęp przez medotę Dispose() Można wywoływać z własnego kodu using Automatyczne wywołanie metody Dispose() po zakończeniu cyklu życia obiektu Pozwala na deklarowanie wielu obiektów 73 Platformy Technologiczne 2012 using (SqlConnection connection = new SqlConnection()) { //kod programu } SqlConnection connection; try { connection = new SqlConnection(); } catch (SqlException se) { //obsługa wyjatku } finally { connection.Close(); connection.Dispose(); }


Pobierz ppt "PLATFORMY TECHNOLOGICZNE ELEMENTY JĘZYKA C# mgr inż. Tomasz Gawron."

Podobne prezentacje


Reklamy Google