Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Semestr zimowy roku akademickiego 2012/2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Semestr zimowy roku akademickiego 2012/2013"— Zapis prezentacji:

1 Semestr zimowy roku akademickiego 2012/2013
Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia wielostopniowe, stopień I – rok III, semestr V Semestr zimowy roku akademickiego 2012/2013

2 SD5: Systemy dynamiczne
Z wykazu przedmiotów obowiązujących na V semestrze kierunku AiR, specjalność Automatyka i Systemy Sterowania: SD5: Systemy dynamiczne Dyspozycje Programu Studiów: Wykłady: 15 godzin (1godz/tyg) Ćwiczenia: 15 godzin (1godz/tyg) Liczba punktów ECTS: 2 Sposób zaliczenia: Zaliczenie Realizacja: Wykłady: 7x2godz./tyg. + 1 godzina w poczet kolokwium Ćwiczenia: 7x2godz./tyg. (zajęcia tematyczne) + 1 godzina w poczet kolokwium

3 Harmonogram wykładów:
I Stopień (V semestr) Systemy dynamiczne W1 C1 T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 W (WN15) K C (E55) Wx – kolejny wykład, Tx – tydzień semestru dla danego dnia tygodnia W1(T5): (piątek), 730 – 900, sala WN15 W2(T6): (piątek), 730 – 900, sala WN15 W3(T7): (piątek), 730 – 900, sala WN15 W4(T8): (piątek), 730 – 900, sala WN15 W5(T9): (piątek), 730 – 900, sala WN15 W6(T10): (piątek), 730 – 900, sala WN15 W7(T11): (piątek), 730 – 900, sala WN15 (piątek), 730 – 900, sala WN15 Kolokwium

4 SD5: Systemy dynamiczne Semestr zimowy roku akademickiego 2012/2013
Prowadzący: Kazimierz Duzinkiewicz Robert Piotrowski dr hab.inż dr inż. (odpowiedzialny za przedmiot) - wykład ćwiczenia

5 SD5: Systemy dynamiczne Semestr zimowy roku akademickiego 2012/2013
Dodatkowo ustalamy: Odpowiedzialny za przedmiot może w uzasadnionych przypadkach zwolnić studenta z udziału w niektórych zajęciach

6 SD5: Systemy dynamiczne Semestr zimowy roku akademickiego 2012/2013
Szczegółowy program przedmiotu i literatura – zostanie przedstawiony na dzisiejszym wykładzie i następnie umieszczony na stronie internetowej przedmiotu w okresie tygodnia Zasady zaliczenia przedmiotu: – zostaną przedstawione i omówione na dzisiejszym wykładzie i następnie umieszczone na stronie internetowej przedmiotu w okresie tygodnia Godziny konsultacji – do uzgodnienia. Propozycje prowadzących zostaną podane na dzisiejszym wykładzie i są podane na stronie internetowej przedmiotu

7 SD5: Systemy dynamiczne Semestr zimowy roku akademickiego 2012/2013
Zaliczenie przedmiotu: 1.Elementy brane pod uwagę: * uczestnictwo w zajęciach * przygotowanie i aktywność w czasie ćwiczeń * jakość wykonywanych prac pisemnych (sprawdziany, kolokwia) * terminowość wykonywanych prac pisemnych * samodzielność wykonywanych prac 2.System punktowy: * ocena poszczególnych elementów branych pod uwagę przy określaniu łącznej oceny zaliczenia przedmiotu odbywa się w punktach

8 SD5: Systemy dynamiczne Semestr zimowy roku akademickiego 2012/2013
3.Łączna ocena z przedmiotu: * łączna ocena z przedmiotu uzyskiwana jest ze złożenia ocen cząstkowych określanych jako: ocena uczestnictwa w wykładach, ocena zaliczenia kolokwium, ocena zaliczenia ćwiczeń * wagi stosowane przy składaniu oceny łącznej z przedmiotu wynoszą: uczestnictwo w wykładach – 0.075, zaliczenie kolokwiów – 0.525, zaliczenie ćwiczeń – 0.400

9 SD5: Systemy dynamiczne Semestr zimowy roku akademickiego 2012/2013
4.Ocena uczestnictwa w wykładach: * uczestnictwo w wykładzie pozwala uzyskiwać punkty do oceny końcowej zaliczenia przedmiotu * poziom procentowy oceny uczestnictwa w wykładach oblicza się następująco:

10 SD5: Systemy dynamiczne Semestr zimowy roku akademickiego 2012/2013
5.Ocena zaliczenia kolokwium: * w trakcie semestru przewidziane jest 1 kolokwium * kolokwium obejmuje materiał przerabiany podczas wykładów oraz ćwiczeń * każdy piszący kolokwium ma prawo wglądu do swojej pracy po ogłoszeniu wyników – w jego wyniku ocena kolokwium może ulec korekcie, jeżeli ustalone zostaną uchybienia w sprawdzaniu * pisanie kolokwiów jest obowiązkowe; niepisanie kolokwium oznacza uzyskanie 0pkt. * nieobecność na kolokwium usprawiedliwia: choroba, ważny przypadek losowy, udział w wydarzeniach ważnych dla Uczelni lub Wydziału; nieobecność można usprawiedliwić u odpowiedzialnego za przedmiot w okresie tygodnia od daty ustania przyczyny nieobecności

11 SD5: Systemy dynamiczne Semestr zimowy roku akademickiego 2012/2013
5.Ocena zaliczenia kolokwium – c.d.: * studenci, którzy usprawiedliwią nieobecność na kolokwium mogą je odbyć w terminie uzgodnionym z odpowiedzialnym za przedmiot, nie późniejszym jednak niż dzień zakończenia sesji podstawowej * poziom procentowy oceny zaliczenia kolokwiów oblicza się następująco:

12 SD5: Systemy dynamiczne Semestr zimowy roku akademickiego 2012/2013
6.Ocena zaliczenia ćwiczeń: * szczegółowe zasady oceniania związane z ćwiczeniami zostaną podane podczas pierwszych ćwiczeń * poziom procentowy oceny zaliczenia ćwiczeń oblicza się następująco:

13 SD5: Systemy dynamiczne Semestr zimowy roku akademickiego 2012/2013
7.Kary za niesamodzielność wykonywanych prac: * wszelkie materiały przygotowane do realizacji tematu ćwiczeń, odpowiedzi i rozwiązania dawane podczas kolokwium, itp. muszą być własnego autorstwa * stwierdzenie naruszenia tego wymagania prowadzi do „wyzerowania” liczby punktów uzyskiwanych za dany element wnoszący wkład punktowy do zaliczania przedmiotu

14 SD5: Systemy dynamiczne Semestr zimowy roku akademickiego 2012/2013
8.Wyliczenie oceny zaliczenia przedmiotu: * ocenę procentową zaliczenia przedmiotu wylicza się następująco: * ocenę zaliczenia przedmiotu ustala się w oparciu o tabelę: Ocena% Ocena ≥ 0  ≤ 50 2 > 50  ≤ 60 3 > 60  ≤ 70 3.5 > 70  ≤ 80 4 > 80  ≤ 87.5 4.5 > 87.5  ≤ 95 5 > 95  ≤ 100 5.5

15 SD5: Systemy dynamiczne Semestr zimowy roku akademickiego 2012/2013
9. Zaliczenie poprawkowe: * dla osób, które nie uzyskają zaliczenia w okresie trwania semestru i które będą spełniały następujące warunki:  uczestniczyły we wszystkich wymaganych ćwiczeniach, a jeżeli nie uczestniczyły to usprawiedliwiły wszystkie nieobecności,  uczestniczyły w co najmniej połowie wykładów zostanie zorganizowane zaliczenie poprawkowe w sesji poprawkowej umożliwiające zdobycie dodatkowych punktów do zaliczenia przedmiotu * poziom procentowy oceny zaliczenia poprawkowego oblicza się następująco:

16 SD5: Systemy dynamiczne Semestr zimowy roku akademickiego 2012/2013
10. Wyliczenie oceny poprawkowego zaliczenia przedmiotu: * ocenę procentową poprawkowego zaliczenia przedmiotu wylicza się następująco: * ocenę zaliczenia przedmiotu ustala się w oparciu o tabelę podaną dla zaliczenia w okresie semestru wykorzystując wartość OCENY POPRAWIONEJ %

17 SD5: Systemy dynamiczne Semestr zimowy roku akademickiego 2012/2013
Szczegółowy program przedmiotu - Cele przedmiotu Celem przedmiotu jest prezentacja współcześnie stosowanych form opisu systemów dynamicznych i metod analizy ich własności. Przedstawione zostaną różne kategorie systemów, metody ich opisu, sposoby badania ich właściwości

18 SD5: Systemy dynamiczne Semestr zimowy roku akademickiego 2012/2013
Na zakończenie semestru powinniście:  kojarzyć opis systemu z jego kategorią i podstawowymi własnościami, znać różne formy opisu systemów i posiadać umiejętności przekształcania danej formy w inną,  dokonywać inżynierskiej, jakościowej oceny właściwości dynamicznych systemu w oparciu o obserwację sygnałów wejścia – wyjścia, interpretować informacje zawarte w charakterystykach skokowych, częstotliwościowych, portretach fazowych,  znać właściwości rożnych kategorii systemów, metody ich badania  znać podstawowe metod analizy i kształtowania dynamiki systemów, wykorzystywać transformaty Fourier’a, Laplace’, Z do analizy systemów,  potrafić korzystać z nowoczesnych inżynierskich narzędzi analizy systemów dynamicznych

19 Szkic rozplanowania przedmiotu W1 W1 – W2 W3 W4 W5 W6 W6-W7
SD5: Systemy dynamiczne Semestr zimowy roku akademickiego 2012/2013 Szkic rozplanowania przedmiotu Organizacja prowadzenia i program przedmiotu W1 Sygnały i systemy. Podstawowe modele i właściwości W1 – W2 Odpowiedzi systemu. Modele wejście – wyjście i modele stanu. W3 Sterowalność i osiągalność Przypadki: systemy SISO i MIMO, systemy ciągłe i dyskretne. W4 Obserwowalność i wykrywalność. Przypadki: systemy SISO i MIMO, systemy ciągłe i dyskretne. W5 Dekompozycja systemu W6 Stabilność. Przypadki: wewnętrzna i zewnętrzna, systemy SISO i MIMO, systemy ciągłe i dyskretne. W6-W7

20 SD5: Systemy dynamiczne Semestr zimowy roku akademickiego 2012/2013
Termin kolokwium Kolokwium – r.

21 SD5: Systemy dynamiczne Semestr zimowy roku akademickiego 2012/2013
 Strona internetowa przedmiotu Wszelkie informacje i materiały będą dostępne na stronie przedmiotu:

22 SD5: Systemy dynamiczne Semestr zimowy roku akademickiego 2012/2013
 Źródła Literatura: Oppenheim, A. V., and A. S. Willsky, with S. H. Nawab. (1997). Signals and Systems. 2nd ed. New Jersey: Prentice-Hall. Buck, J. R., M. M. Daniel, and A. C. Singer. (2002). Computer Explorations in Signals and Systems Using MATLAB®. 2nd ed. New Jersey: Prentice- Hall. Lynch, S. (2007). Dynamical Systems with Applications using Mathematica. Birkhäuser Boston. Cassandras, Ch.G., Lafortune, S. (2008). Introduction to Discrete Event Systems. Springer Science+Business Media. Heij, Ch., Ran, A., van Schagen, F. (2000). Introduction to Mathematical Systems Theory. Linear Systems, Identification and Control. Birkhäuser Verlag. Chen, Ch.T. (1999). Linear Systems Theory and Design. Oxford University Press. Przygotowując zajęcia będę korzystał m.in. z:

23 SD5: Systemy dynamiczne Semestr zimowy roku akademickiego 2012/2013
 Materiały Wykłady: kopie slajdów publikowane na stronie internetowej przedmiotu Ćwiczenia: opracowane dla poszczególnych tematów materiały do przygotowania do zajęć oraz zadania ćwiczeniowe publikowane na stronie internetowej  Narzędzia Oprogramowanie: MATLAB/Simulink - dostarczane przez Katedrę Inżynierii Systemów Sterowania


Pobierz ppt "Semestr zimowy roku akademickiego 2012/2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google