Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej ID grupy: 96/11_mp_g1 Kompetencja: Matematyka i przyroda Temat projektowy: Budowa cząsteczkowa materii Semestr/rok szkolny: Semestr I/ 2009/2010

3

4 POGLĄDY NA TEMAT BUDOWY CZĄSTECZKOWEJ MATERII

5 Tales twierdził, że: Wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody się składa".

6 Głosił, że: cały Wszechświat składa się z bardzo małych, niewidocznych gołym okiem i niepodzielnych cząstek, które tworzą wszelką materię. Cząstki te nazwano atomami.

7 Wyróżniał cztery substancje proste, które tworzą wszelką materię: ogień, woda, powietrze i ziemia. Podstawowe żywioły uważano za ciała doskonałe, których atomy muszą posiadać doskonałe kształty.

8 Twierdził, że : wszelki ruch może odbywać się tylko w ośrodku materialnym a nie w próżni świat, jaki obserwujemy, jest pełen różnorodnego ruchu niemożliwe jest, by istniało nieskończenie wiele rodzajów atomów, odpowiednio dla każdego rodzaju materii, ponieważ natura byłaby wówczas niepoznawalna

9 Podał nowoczesną definicję pierwiastka chemicznego. Rozwinął chemiczną analizę jakościową.

10 Według definicji podanej przez Antoine'a Laurenta Lavoisiera, pierwiastkiem była substancja, której nie można było rozłożyć na prostsze metodami chemicznymi.

11 Sformułował prawo stałości składu i wprowadził jasne rozgraniczenie między tym, co jest związkiem chemicznym, a co mieszaniną czy roztworem.

12 Twierdził, że pierwiastek jest zbudowany z takich samych atomów, a atomy różnych pierwiastków różnią się masą. Zaprzeczył dotychczasowemu poglądowi o istnieniu jednego podstawowego tworzywa materii. Znalazł sposób wyznaczania względnych mas atomów, który opierał się na obserwacjach i metodach doświadczalnych.

13 W 1896 roku odkrył elektron. Stwierdził, że: liczba elektronów w atomach lekkich pierwiastków jest równa połowie ich liczby masowej. elektrony nie są rozmieszczone chaotycznie w atomie, lecz znajdują się w równych odległościach od środka kuli wypełnionej równomiernie dodatnimi cząstkami. Był to model atomu, który potocznie określano mianem ciasta z rodzynkami.

14 Doszedł do wniosku, że dodatni ładunek atomu skupiony jest w bardzo niewielkiej przestrzeni – w jądrze atomowym. Stworzył tzw. planetarny model atomu.

15

16 Materia składa się z małych ziarnek, zwanych drobinami, niewidocznych pod mikroskopem optycznym.

17 Dyfuzja Kontrakcja Rozpuszczanie ciał stałych w cieczach Zmiany stanu skupienia

18 Dyfuzja – polega na samorzutnym rozprzestrzenianiu się jednej substancji w drugiej.

19 Kontrakcja - to mieszanie się dwóch cieczy i towarzyszące im zmniejszanie objętości.

20 Rozpuszczanie – to proces fizykochemiczny polegający na takim zmieszaniu ciała stałego, gazu lub cieczy w innej cieczy lub gazie, że powstaje jednorodna, niemożliwa do rozdzielenia metodami mechanicznymi mieszanina. Mieszanina taka nazywana jest roztworem, zaś substancja, w której to się odbywa, nazywana jest rozpuszczalnikiem.

21 Topnienie Parowanie Krzepnięcie Skraplanie Sublimacja Resublimacja

22 Topnienie - przemiana fazowa, polegająca na przejściu substancji ze stanu stałego w stan ciekły.

23 Parowanie (ewaporacja) to proces zmiany stanu skupienia, przechodzenia z fazy ciekłej danej substancji w fazę gazową (parę), zachodzący z reguły na powierzchni cieczy.

24 Krzepnięcie – to proces przechodzenia ciała ze stanu ciekłego w stan stały. Krzepnięcie wielu substancji zachodzi w określonej temperaturze zwanej temperaturą krzepnięcia (dla wody O°C).

25 Skraplanie – to zmiana stanu skupienia z gazowego w ciekły (kondensacja). Może nastąpić na skutek chłodzenia lub wzrostu ciśnienia.

26 Sublimacja – to przemiana fazowa bezpośredniego przejścia ze stanu stałego w stan gazowy z pominięciem stanu ciekłego.

27 Resublimacja (desublimacja) – przejście fazowe, polegające na bezpośrednim przechodzeniu substancji z fazy gazowej (pary) w fazę stałą z pominięciem stanu ciekłego.

28 Atomy Cząsteczki

29 Atom – to najmniejsza porcja pierwiastka chemicznego. Atomy różnych pierwiastków różnią się od siebie cechami chemicznymi i właściwościami fizycznymi (masą i objętością).

30 Atomy składają się z jądra i otaczających to jądro elektronów. W jądrze znajdują się nukleony: protony i neutrony. Neutrony są cząstkami obojętnymi elektrycznie, protony noszą ładunek elektryczny dodatni, zaś elektrony – ujemny.

31 Do wyrażania mas atomów używa się jednostki zwanej atomową jednostką masy (symbol u - unit) np. masa atomowa fosforu (P) wynosi 31u, węgla (C) - 12u, magnezu (Mg) – 24u Masa cząsteczkowa jest sumą mas atomów, z których ta cząsteczka się składa np. masa cząsteczkowa glukozy (C 6 H 12 O 6 ) wynosi: 12u * 6 + 1u*12 + 16u * 6= 72u + 12u + 96u = 180u

32 Cząsteczka – inaczej molekuła. Najmniejsza porcja związku chemicznego. Składa się z atomów i może rozpadać się na atomy podczas reakcji chemicznej.

33 Cząsteczka typu AB Składa się z dwóch różnych atomów np. chlorowodór.

34 Cząsteczki typu AB 2, A 2 B 3, A 2 B 5 i wiele innych, np. woda

35 Ciało stałe Ciecz Gaz

36 Ciało stałe –to każda substancja, która nie jest płynna, czyli zachowuje kształt i jest nieściśliwa. Drobiny budujące ciało stałe znajdują się tak blisko siebie, że się stykają.

37 Ciecz – to stan skupienia materii – pośredni między ciałem stałym a gazem, w którym ciało fizyczne trudno zmienia objętość, a łatwo zmienia kształt. Wskutek tego ciecz przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje. Własności cieczy : podobnie jak w gazie, mają one pełną swobodę przemieszczania się w objętości zajmowanej przez ciecz występują między nimi oddziaływania międzycząsteczkowe oddziaływania międzycząsteczkowe nie znoszą się na granicy cieczy z inną fazą, na skutek czego występuje zjawisko zwane napięciem powierzchniowym

38 Gaz – stan skupienia materii, w którym ciało fizyczne łatwo zmienia kształt i zajmuje całą dostępną mu przestrzeń. Właściwości te wynikają z własności cząsteczek, które w fazie gazowej mają pełną swobodę ruchu. Wszystkie one cały czas przemieszczają się w przestrzeni zajmowanej przez gaz i nigdy nie zatrzymują się w jednym miejscu. Cząsteczki gazu przemieszczają się z różną szybkością, a rozkład tych szybkości ma charakter całkowicie statystyczny

39 Obliczanie zawartości procentowej pierwiastka w związku chemicznym. M r – masa cząsteczkowa %E – zawartość procentowa danego pierwiastka m E – masa pierwiastka w cząsteczce Obliczanie zawartości pierwiastka w próbce substancji

40 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

41 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google