Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie, Zespół Szkół Nr 5 w Szczecinku ID grupy: 97_18_MF_g1, 97_41_MF_g1 Opiekun: Magdalena Karczewska, Dariusz Miśko Kompetencja: Matematyczno - fizyczna Temat projektowy: Nasza szkoła w liczbach Semestr/rok szkolny: Semestr I 2010/2011

3 Słowo statystyka pochodzi od łac. status, które oznacza stan rzeczy, państwo. W łacinie średniowiecznej słowa status używano dla wyrażenia politycznego stanu rzeczy. Statystyka jako nauka ma swoje początki w dwóch oddzielnie rozwijających się nurtach. Pierwszy z nich ma źródło w państwoznawstwie, drugi zaś w arytmetyce politycznej. Za datę narodzin statystyki jako dyscypliny naukowej przyjmowana jest data ukazania się książki (1662), opartej na londyńskich biuletynach śmiertelności, J. Graunta Naturalne i polityczne obserwacje poczynione nad biuletynami śmiertelności". Graunt był pierwszym, który wykrył, że wnikliwa analiza liczb prowadzi do ukazania prawidłowości rządzącymi zjawiskami, przy założeniu, że jest rozpatrywana w dużej masie.

4 Współczesna statystyka złożona jest z dwóch działów: statystyki opisowej oraz statystyki matematycznej. Statystyka opisowa Statystyka opisowa zajmuje się gromadzeniem, opracowaniem i prezentacją danych o obserwowanej zbiorowości. Opisuje zbiorowość przy wykorzystaniu narzędzi statystycznych. Statystyka matematyczna Statystyka matematyczna (wnioskowanie statystyczne) pozwala określić prawidłowości i scharakteryzować populację generalną za pomocą zredukowanej liczby danych (próby), przy zastosowaniu rachunku prawdopodobieństwa.

5 Pojęcia statystyczne Obserwacja statystyczna Etap badania statystycznego; przeprowadza się ją za pomocą wywiadu kwestionariuszowego, ankiety, monitoringu, rejestracji Populacja generalna (zbiorowość generalna) Zbiór obiektów objętych badaniem statystycznym. Badanie obejmujące wszystkie elementy populacji nazywamy badaniem pełnym. Najczęściej przeprowadza się badania częściowe obejmujące tylko część populacji, tą część populacji, która jest badana nazywamy próbą, a liczbę jej elementów liczebnością próby. Struktura próby musi odzwierciedlać strukturę danej populacji tak, aby istniała możliwość uogólnienia otrzymanych wyników na całą populację.

6 Podział cech statystycznych Cechy mierzalneCechy niemierzalne Cechy które można wyrazić za pomocą liczb Cechy które można wyrazić jedynie za pomocą określenia słownego

7 Przykłady graficznych prezentacji danych

8

9 MIARY STATYSTYCZNE

10 Średnia arytmetyczna x 1, x 2, x 3, x 4, …,x n – wartości pewnej cechy mierzalnej średnia arytmetyczna dla szeregu rozdzielczego przedziałowego środek przedziału klasowego liczebność klasy

11 Średnia ważona

12 Mediana Medianą (wartością środkową) cechy mierzalnej nazywamy tę wartość, która dzieli zbiór uporządkowanych niemalejąco danych na dwie części tak, że liczba danych, których wartości zmiennej są mniejsze od mediany, jest równa liczbie danych, których wartości zmiennej są większe od mediany dla nieparzystego n dla parzystego n

13 Dominanta (moda) Dominantą zestawu danych nazywamy taką wartość, która w danym zestawie występuje najczęściej. Jeżeli zestawie kilka wartości występuje z tą samą (najwyższą) częstością to każda z tych wartości jest dominantą.

14 Odchylenie standardowe Odchylenie standardowe jest miarą rozproszenia i informuje nas o ile wartości mierzonej cechy różnią się od średniej Odchylenie standardowe jest tym większe, im bardziej dane różnią się od ich średniej arytmetycznej

15 NASZA SZKOŁA W LICZBACH

16 IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi Technikum Zawodowe Nr 4 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W skład Zespołu wchodzą:

17 SZKOŁY ZAWODOWE

18 Liczba uczniów Technikum w poszczególnych latach Średnia 178,8 Odchylenie standardowe 31,1

19 Liczba uczniów ZSZ w poszczególnych latach Średnia 72,8 Odchylenie standardowe 13

20 Porównanie liczby klas szkół zawodowych w poszczególnych latach

21 Struktura uczniów technikum ze względu na miejsce odbywania praktyki

22 Struktura uczniów ZSZ ze względu na miejsce odbywania praktyki

23 Porównanie liczby instruktorów praktycznej nauki zwodu zatrudnionych w szkole oraz w firmach

24 Porównanie frekwencji klas w kolejnych latach nauki

25 Rozwój liczebności składu osobowego nauczycieli i innych pracowników szkoły

26 Rozwój liczebności i składu osobowego uczniów

27 Porównanie składu osobowego klas maturalnych chłopcy/dziewczęta

28 Porównanie składu osobowego klas maturalnych wieś/miasto

29 Porównanie składu osobowego klas maturalnych I roczni/II roczni

30 Porównanie czytelnictwa w poszczególnych latach

31 Porównanie ocen w klasach maturalnych klasa III a

32 Porównanie ocen w klasach maturalnych klasa III b

33 Porównanie ocen w klasach maturalnych klasa IV Ts

34 INTERNAT SZKOLNY

35 Liczba uczniów mieszkających w internacie

36 Struktura uczniów mieszkających w internacie ze względu na płeć

37 Struktura uczniów mieszkających w internacie ze względu na miejsce nauki

38 Przykład naszych obliczeń

39 Egzamin maturalny w 2010 roku

40 Liczba absolwentów liceum ogólnokształcącego w poszczególnych latach Średnia 37,4 Odchylenie standardowe 5,39

41 Liczba absolwentów LO przystępujących do matury na poziomie podstawowym

42 Zdawalność egzaminu maturalnego w LO na poziomie podstawowym

43 Liczba absolwentów LO przystępujących do matury na poziomie rozszerzonym

44 Liczba absolwentów Technikum przystępujących do matury na poziomie podstawowym

45 Zdawalność egzaminu maturalnego w Technikum na poziomie podstawowym

46 Liczba absolwentów Technikum przystępujących do matury na poziomie rozszerzonym

47 http://www.edustat.com.pl/Grafiki/dane.jpg http://img.interia.pl/wiadomosci/nimg/Mlodzi_ludzie_chca_byc_1732644.jpg http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQWw2gQTzFh9s8_GkeEzz6cxv6AOE- eZlIF-Y05NBVArzb5bW0k&t=1 Źródła Kinga Gałązka; Obowiązkowa matura z matematyki, Wyd. Pedagogiczne Operon A.Cewe, H. Nahorska, I.Pancer; Tablice matematyczne, Wyd. Podkowa M. Dobrowolska, M.Karpiński, J.Lech; Matematyka III, GWO http://www.statystyka.webatu.com/

48 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google