Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt uczestnictwa w programie „Rozwój przez kompetencje” przygotowany przez uczestników projektu ZSNR2 w Hajnówce. Nr grupy: 96/78_MP_G2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt uczestnictwa w programie „Rozwój przez kompetencje” przygotowany przez uczestników projektu ZSNR2 w Hajnówce. Nr grupy: 96/78_MP_G2."— Zapis prezentacji:

1 Projekt uczestnictwa w programie „Rozwój przez kompetencje” przygotowany przez uczestników projektu ZSNR2 w Hajnówce. Nr grupy: 96/78_MP_G2

2 A oto co otrzymaliśmy:

3 Artykuły papiernicze

4 Sprzęt RTV

5 cd…

6 Blok do flipchartów I numer naszej grupy…

7 I nasze zainteresowania…
Oto my: I nasze zainteresowania…

8 Od lewej: Natala Szwarc , Oliwia Łogwiniuk ,Małgorzata Kopczyńska , Gabryel Suchocki , Dawid Ostapczuk , Dawid Szymczuk ,Mateusz Korch ,Mateusz Wołkowycki , Ula Macuta , Ola Tomczuk ,Magda Sokołowska.

9 I to co nas interesuje oraz co lubimy.

10 Nasze doświadczenia…

11 Atomy…

12 Cząsteczki atomowe:

13 A teraz doświadczenie wykonane przez opiekunkę grupy panią Grosz.
Model Atomu po orbicie krąży elektron a w środku jest proton. Ernest Rutherford jest autorem modelu jądrowego atomu .Według tego modelu elektrony krążą wokół dodatniego ,ciężkiego i małego jądra.

14 Zacznijmy od… Geografii

15 Co to jest geografia? GEOGRAFIA – jako nauka zajmuje się badaniem powłoki ziemskiej, jej przestrzennym zróżnicowaniem pod względem przyrodniczym i społeczno-ekonomicznym oraz związkami, jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi zjawiskami a trybem życia i działalności.

16 Wszechświat: wszystko, co fizycznie istnieje: cała przestrzeń, czas, wszystkie formy materii i energii oraz prawa fizyki i stałe fizyczne określające ich zachowanie. Słowo "wszechświat" może być też używane w innych kontekstach, jako synonim słów kosmos (w rozumieniu filozofii), świat czy Natura. Natomiast w naukach ścisłych słowa wszechświat i kosmos są równoważne.

17 Jak powstał wszechświat?
Wielki Wybuch – (ang. Big Bang) – model ewolucji wszechświata uznawany za najbardziej prawdopodobny. Według tego modelu ok. 13,75 mld lat temu dokonał się Wielki Wybuch – z bardzo gęstej i gorącej osobliwości początkowej wyłonił się Wszechświat (przestrzeń, czas, materia, energia i oddziaływania).

18 Model wielkiego wybuchu wykonany z masy solnej przez Natalę Szwarc.

19 Przekrój ziemi.

20 A teraz… Chemia

21 Co to jest chemia? Chemia – nauka badająca naturę i własności substancji, a zwłaszcza przemiany zachodzące pomiędzy tymi substancjami. Współcześnie wiadomo, że przemiany substancji wynikają z praw, według których atomy łączą się poprzez wiązania chemiczne w mniej lub bardziej trwałe związki chemiczne a także praw według których wiązania pękają i tworzą się ponownie prowadząc do przemian jednych związków w drugie co jest nazywane reakcjami chemicznymi. Chemia zajmuje się także rozmaitymi własnościami substancji wynikającymi bezpośrednio z ich budowy atomowej.

22 Tworzenie schematów budowy wodoru i cząsteczki wody.
Budowa cząsteczki wody ( tlenku wodoru ) jest bardzo prosta, a jednocześnie pod wieloma względami doskonała. Wodór (H) + tlen (O) + wodór (H) = cząsteczkowy ładunek ujemny na części cząsteczki zawierającej tlen -(H2O) lub cząstkowy ładunek dodatni na części cząsteczki zawierający wodór ( H-O-H). Cząstkowe ładunki dodatnie po stronie atomów wodoru i cząstkowy ładunek ujemny po stronie atomu tlenu sprawiają, że cząsteczka wody zachowuje się jak dipol elektryczny - jest polarna ( ma budowę biegunową). Wiązania kowalencyjne H-O są tu spolaryzowane i mają w jednej trzeciej charakter wiązania jonowego. Badania cząsteczki wody metodami chemii kwantowej pozwoliły na dokładniejsze poznanie rzeczywistego rozkładu ładunków elektrycznych. Rozmieszczenie orbitali cząsteczkowych ( z nich 2 są obsadzone przez wolne, czyli niewiążące pary elektronowe ) ma w przybliżeniu symetrię czworościenną. Taka budowa cząsteczki wody decyduje o jej bardzo specyficznych właściwościach fizykochemicznych.

23 Budowa atomu. Atomy składają się z jądra i otaczających to jądro elektronów. W jądrze znajdują się z kolei nukleony: protony i neutrony. Neutrony są cząstkami obojętnymi elektrycznie, protony noszą ładunek elektryczny dodatni, zaś elektrony – ujemny. W każdym obojętnym atomie liczba protonów i elektronów jest jednakowa. W takiej sytuacji łączny ładunek protonów i elektronów wynosi zero. Atomy z liczbą elektronów różną od liczby protonów nazywane są jonami, czyli atomami posiadającymi ładunek elektryczny. O właściwościach atomów decyduje głównie liczba protonów w jądrze atomowym. Grupy atomów o takiej samej liczbie protonów w jądrze, a różnej liczbie neutronów określamy jako izotopy danego pierwiastka (określonego liczbą protonów). Atomy są podstawowymi elementami budującymi materię z punktu widzenia chemii i pozostają najmniejszymi cząstkami rozróżnianymi metodami chemicznymi. Nie zmieniają się w reakcjach chemicznych.

24 Następnie… Matematyka

25 Co to jest matematyka? Matematyka (gr. mathēmatik z máthēma – poznanie, umiejętność) – nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń. Ponieważ ścisłe założenia mogą dotyczyć najróżniejszych dziedzin myśli ludzkiej, a muszą być czynione w naukach ścisłych technice a nawet w naukach humanistycznych, zakres matematyki jest szeroki i stale się powiększa. Wiele dziedzin nauki i technologii, w pewnym momencie zaczyna definiować swoje pojęcia z dostatecznie dużą precyzją, aby można było stosować do nich metody matematyczne, co często zapoczątkowuje kolejny dział matematyki teoretycznej lub stosowanej. Tak stało się np. z mechaniką klasyczną, mechaniką statystyczną, ekonomią (ekonometria), lingwistyką (lingwistyka matematyczna), teorią gier, a nawet niektórymi działami politologii (teoria głosowań).

26 Obecnie standardem w naukach eksperymentalnych jest potwierdzanie istnienia obserwowanych zależności za pomocą metod statystyki, będącej działem matematyki. Pozwala to odróżnić rzeczywiste wyniki od przypadkowej zbieżności. Leonardo da Vinci stwierdził w Traktacie o malarstwie: "Żadne ludzkie badania nie mogą być nazywane prawdziwą nauką, jeśli nie mogą być zademonstrowane matematycznie.„ Matematyka teoretyczna (nazywana czasami matematyką czystą) jest często rozwijana bez wyraźnego związku z konkretnymi zastosowaniami. W tej odmianie jest ona przez niektórych matematyków uważana za formę sztuki. Jednak niektóre działy matematyki teoretycznej znalazły swoje praktyczne zastosowanie, kiedy okazało się, że potrzebuje ich nowoczesna fizyka lub informatyka. Szkolne rozumienie matematyki, jako nauki wyłącznie o liczbach i pojęciach geometrycznych, zdezaktualizowało się już w XIX wieku wraz z postępami algebry i teorii mnogości. Matematyka wchłonęła także logikę.

27 Walec (bryła) Walec jest bryłą geometryczną ograniczoną powierzchnią walcową i dwiema płaszczyznami nierównoległymi do jej tworzącej. Jeżeli płaszczyzny są prostopadłe do tworzącej, wówczas jest to walec prosty. Walec kołowy prosty jest bryłą geometryczną powstałą w wyniku obrotu prostokąta wokół jednego z jego boków. Podstawą walca oraz jego górną częścią jest koło, a jego szerokość jest w każdym miejscu taka sama. Walcami określa się również inne bryły i powierzchnie, których podstawą może być jakakolwiek figura płaska. Najczęściej rozpatruje się przypadek, kiedy tą podstawą jest krzywa stożkowa: elipsa, hiperbola, lub parabola. Mówimy wówczas odpowiednio o walcu eliptycznym, hiperbolicznym i parabolicznym, przy czym jedynie pierwszy z nich może stanowić bryłę, a pozostałe dwa są powierzchniami nieskończonymi.

28 Podstawowe wzory na obliczanie walca:

29 Bryły obrotowe: Bryła obrotowa - to bryła geometryczna ograniczona powierzchnią powstałą z obrotu figury płaskiej dookoła prostej (osi obrotu). Do brył obrotowych zaliczane są m.in.: walec kołowy prosty, stożek, kula, torus, beczka, elipsoida obrotowa, paraboloida obrotowa, hiperboloida obrotowa.

30 Po geografii, chemii, matematyce przyszedł czas na…
Biologię

31 Co to jest biologia? Biologia - to nauka o życiu, o jego przejawach i właściwościach, o jego początku i rozwoju, o jego istnieniu w czasie i przestrzeni, a także o rządzących nim prawami.

32 Budowa mikroskopu:

33 Tkanka chrzęstna: Tkanka łączna chrzęstna należy do najgęstszych tkanek łącznych i występuje przede wszystkim u kręgowców; u bezkręgowców występuje tylko u niektórych pierścienic morskich, mięczaków i bezczaszkowców. W substancji międzykomórkowej (A) znajdują się zaokrąglone zwykle komórki (B); Czasem też występują włókna sprężyste lub klejorodne.

34 Tkanka kostna: Tkanka kostna to jeden z wielu szczególnych rodzajów tkanki łącznej; charakteryzuje się tym, że substancja międzykomórkowa jest przesycona solami wapnia (fosforan, węglan) i tworzy wokół kanałów naczyniowych (A) koncentrycznie ułożone blaszki tworzące większe, walcowate jednostki strukturalne; miedzy blaszkami, w jamkach kostnych (B), rozlokowane są komórki tworzące tkankę kostną: osteocyty, osteoblasty, osteoklasty , komórki osteogenne.

35 Tkanka łączna galaretowata:
Tkanka łączna galaretowata -zbudowana jest z komórek gwiaździstych (A) oblanych dużą ilością substancji międzykomórkowej (B)

36 Tkanka łączna włóknista:
Tkanka łączna włóknista charakteryzuje się obecnością większej lub mniejszej ilości włókien (C) (głównie kolagenowych) w substancji międzykomórkowej (A); komórki wydłużone i stosunkowo nieliczne (B)

37 I na deser… Fizyka

38 Co to jest fizyka? Fizyka (z gr. φύσις physis - "natura") – nauka o przyrodzie w najszerszym znaczeniu tego słowa. Fizycy badają właściwości i przemiany materii i energii oraz oddziaływanie między nimi. Do opisu zjawisk fizycznych używają wielkości fizycznych, wyrażonych za pomocą pojęć matematycznych, takich jak liczba, wektor, tensor. Tworząc hipotezy i teorie fizyki, budują relacje pomiędzy wielkościami fizycznymi.

39 Co to jest materia? Materia –potocznie jest to wszystko co nas otacza.
Spór, co do zakresu znaczeniowego pojęcia "materia" pojawił się wśród fizyków już w epoce formowania się fizyki jako nauki, t.j. w wieku XVII.

40 Według Kartezjusza materia, to byt rozciągły w przestrzeni, wypełniający ją całą (brak absolutnej próżni), podzielny nieskończenie, nie tylko w postaci ciał (cząstek), ale subtelnego materiału przenoszącego oddziaływania między nimi (Meteorologia 1637, Zasady filozofii 1644). Koncepcja ta była nieco zbliżona do tej, jaka wynika z fizyki współczesnej, lecz czysto spekulatywna.

41 Dlatego zwyciężyła koncepcja przedstawiona przez Izaaka Newtona: świat składa się z ciał zbudowanych z twardych i sztywnych, niepodzielnych cząstek, nieprzenikliwych (jedno miejsce może zajmować jedna tylko cząstka), rozciągłych w absolutnej przestrzeni i trwających w absolutnym czasie, zdolnych do ruchu, obdarzonych bezwładnością (masą bezwładną) i ważkością (masą ważką), rozdzielonych absolutną próżnią; oddziaływania przenoszą się na odległość (przez próżnię, bez pośrednictwa ciał materialnych), z nieskończoną prędkością (Philosophiae naturalis principia mathematica 1687, Optyka 1704[).

42 Podstawowym atrybutem materii i miarą jej ilości (a w fizyce posiadanie cech mierzalnych decyduje o uznaniu danego bytu za realny), jest w tym ujęciu masa. Koncepcja ta wydawała się mieć mocne oparcie w ścisłych prawach fizyki newtonowskiej (dynamiki i teorii grawitacji) i stała się filozoficzną podstawą dalszego rozwoju mechaniki klasycznej, a następnie, po uznaniu ciepła za skutek ruchu cząstek (Herapath , Carnot), kinetycznej teorii gazów i termodynamiki. Rozwój fizyki wydawał się dowodzić nieistnienia imponderabiliów – bytów istniejących obiektywnie, rozciągłych, lecz nie posiadających masy, takich jak cieplik .rozumieniu ogół obiektywnie istniejących przedmiotów fizycznych poznawalnych zmysłami. W fizyce termin "materia" stosowany jest w kilku różnych, opisanych w artykule znaczeniach.

43 Schemat budowy materii z cząstek elementarnych i kwarków

44 Pierwsi oglądający naszą prezentację

45 Ciąg dalszy

46 Prezentację oglądał także pan Dyrektor.

47 Dziękuję za uwagę!

48 Dowidzenia! Wykonanie: Szymczuk Dawid (uczestnik projektu)
przy pomocy kolegów z grupy.


Pobierz ppt "Projekt uczestnictwa w programie „Rozwój przez kompetencje” przygotowany przez uczestników projektu ZSNR2 w Hajnówce. Nr grupy: 96/78_MP_G2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google