Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STATYSTYCZNY UCZEŃ NASZEJ SZKOŁY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STATYSTYCZNY UCZEŃ NASZEJ SZKOŁY"— Zapis prezentacji:

1 STATYSTYCZNY UCZEŃ NASZEJ SZKOŁY

2 STATYSTYCZNY UCZEŃ NASZEJ SZKOŁY
Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 I Liceum Ogólnokształcące im. ppor. Emilii Gierczak W Nowogardzie ID grupy: 97/6_MF_G1 Kompetencja: Matematyczno – fizyczna Temat projektowy: STATYSTYCZNY UCZEŃ NASZEJ SZKOŁY Semestr/rok szkolny: Drugi/2010/2011

3 STATYSTYCZNY UCZEŃ NASZEJ SZKOŁY
W ramach projektu „As kompetencji”, grupa matematyczno-fizyczna realizowała w II semestrze roku szkolnego 2010/2011 temat „Statystyczny uczeń naszej szkoły”. Aby uzyskać dane na temat statystycznego ucznia, w październiku przeprowadzono badanie ankietowe wśród 196 licealistów, czyli przebadano prawie 85% młodzieży I LO. Ogólne dane o uczniach uzyskano także podczas wywiadu w sekretariacie szkoły oraz w bibliotece.

4 STATYSTYCZNY UCZEŃ NASZEJ SZKOŁY - DANE Z SEKRETARIATU I BIBLIOTEKI
W sekretariacie szkoły i bibliotece uzyskano podstawowe dane dotyczące uczniów i specyfiki szkoły w roku szkolnym 2010/2011. Oto one: 9 – liczba oddziałów w liceum, po 3 oddziały na każdym poziomie 233 osoby – łączna liczba uczniów w szkole, w tym zaledwie 61 osób to chłopcy, czyli nieco ponad 26% wszystkich uczniów 89 – uczniowie klas I 68 – uczniowie klas II 76 – uczniowie klas III

5 STATYSTYCZNY UCZEŃ NASZEJ SZKOŁY - DANE Z SEKRETARIATU I BIBLIOTEKI
1 – liczba komputerów przypadająca na 9 uczniów w szkole 5 – uczniowie drugoroczni 27 – zwolnieni z w-f 157 – wybrało język angielski jako wiodący w trakcie nauki w liceum 65 – uczniowie dojeżdżający – mieszkańcy wsi i miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców 7 – liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym 100% uczniów klas III złożyło deklarację przystąpienia do matury wiosną 2011 r. 273 – książki wypożyczone w bibliotece w ciągu ostatnich dwóch miesięcy – zaledwie 1 książka na ucznia i to głównie lektury.

6 STATYSTYCZNY UCZEŃ NASZEJ SZKOŁY, JEGO WYNIKI W NAUCE I FREKWENCJA
WYNIKI W NAUCE – średnia ocen poszczególnych klas po I semestrze FREKWENCJA na zajęciach w I semestrze w % Statystyczny uczeń otrzymał średnią ocen na I semestr – 3,2. Najlepiej zaprezentował się uczeń kl. I c ze średnią 3,58, najgorzej z I a – średnia 2,8. Ogółem, najwyższą średnią uzyskali uczniowie klas c – 3,32, czyli najlepiej wypadają uczniowie profilu przyrodniczego, a najniższa średnia przypada humanistom – 3,04, czyli uczniom klas a. Przeciętny uczeń szkoły był na 87% zajęć w I semestrze, czyli opuścił średnio 4 godziny zajęć w tygodniu. Najczęściej do szkoły uczęszczali uczniowie klasy I c, natomiast najmniej bywali na lekcjach uczniowie klasy III a. Warto zauważyć, że uczeń klasy I c ma najwyższą średnią ocen w szkole i najwyższą frekwencję.

7 STATYSTYCZNY UCZEŃ NASZEJ SZKOŁY - wyniki ankiety

8 PYTANIE 1. PŁEĆ W naszej szkole w przeważającej części uczą się dziewczęta i jak wynika z przeprowadzonej ankiety, tylko co czwarty uczeń to chłopiec. Z tego też powodu wiele klas ma problemy, szczególnie gdy zbliża się czas nauki poloneza studniówkowego. Wówczas, każdy chłopak, który zgodzi się tańczyć jest po prostu „na wagę złota”.

9 PYTANIE 2. WIEK Najwięcej uczniów naszej szkoły ma 16 lat, ponieważ takiej odpowiedzi udzieliła najliczniejsza grupa badanych tj. 39%. Kolejną grupę stanowią 18-latki, których w szkole mamy 33%, a następnie 17-latki, na co wskazało 26% badanych. Po 1% uczniów ma 15 i19 lat. Ogólnie można stwierdzić, że mamy trzy grupy uczniów ze względu na wiek, co wynika ze specyfiki naszej placówki. Średnia arytmetyczna wieku uczniów wynosi 16,94 lat, natomiast dominanta to 16 lat. Szczegółowe dane w poniższej tabeli. wiek 15 16 17 18 19 liczba wskazań 2 76 52 64

10 PYTANIE 3. JAK SIĘ UCZYSZ I SKĄD CZERPIESZ POTRZEBNE INFORMACJE?
Jak wynika z zebranych danych, nadal największa liczba uczniów preferuje tradycyjne formy nauki, czyli podręcznik i notatki w zeszycie, na co łącznie wskazało 62% badanych. Dla prawie 30% ankietowanych, to Internet jest głównym źródłem wiedzy, natomiast znikoma część uczniów czerpie wiedzę z telewizji, prasy i radio. Łącznie wskazało taką odpowiedź 5% uczniów. Z tradycyjnej encyklopedii korzysta 3% badanych.

11 PYTANIE 4. CZY LUBISZ SWOJĄ SZKOŁĘ?
Chyba jest dobrze. Dla 90% uczniów szkoła jest lubianym miejscem. Jednakże 6% wskazało, że jednak jej nie lubi. No cóż, szkoła to dla wielu przykry obowiązek, więc nie wszyscy ją będą lubić. Ale taki wynik powinien ucieszyć naszych nauczycieli, dyrekcję a także rodziców. Miło jest przebywać w miejscu, które w jakiś sposób darzymy sympatią, chociaż, jak to w szkole, nie zawsze jest „różowo”. Trudno stwierdzić, dlaczego 4% badanych nie udzieliło odpowiedzi.

12 PYTANIE 5. Jak OCENIASZ SWOJĄ SZKOŁĘ?
ocena: 4 z plusem Na podstawie oceny badanych szkoła jest co najmniej dobra, bowiem bardzo dobrą lub dobrą ocenę wystawiło 80% ankietowanych, a dla 22% szkoła jest średnia. Można stwierdzić, że odpowiedzi na to pytanie są zbieżne z uzyskanymi w poprzednim punkcie. 1% badanych ocenia szkołę źle, czyli wskazało tak 2 uczniów.

13 PYTANIE 6. Jak OCENIASZ SWOICH NAUCZYCIELI?
Łącznie 76% uczniów ocenia swoich nauczycieli dobrze lub bardzo dobrze, czyli przeciętny pedagog zasługuje co najmniej na czwórkę. Średnio ocenia nauczycieli 23%, a tylko 1% uczniów zaznaczył odpowiedź – źle. Naszym zdaniem wskazuje to na to, że uczniowie mają dobrą opinię o swoich nauczycielach, ale każdy dostrzega również nieznaczne braki i takie wyniki sugerują, że może mogłoby być lepiej. Porównując to pytanie z poprzednim, można stwierdzić że, jak oceniamy szkołę, tak oceniamy nauczycieli i odwrotnie.

14 PYTANIE 7. Jak oceniasz Samorząd szkolny?
Aż 79% uczniów oceniło Samorząd Uczniowski dobrze i bardzo dobrze. To lepiej niż ocena szkoły i nauczycieli. Wprawdzie jest kilka głosów źle oceniających pracę Samorządu, bo w sumie 6% to około 12 badanych, to jednak ogólny wynik jest całkiem dobry. Zatem kolejna średnia to cztery z plusem. ocena: 4 z plusem

15 PYTANIE 8. Ile czasu poświęcasz na naukę?
Spośród ankietowanych, najwięcej jest uczniów, którzy na naukę poświęcają około dwóch godzin dziennie. Taką odpowiedź wskazało 62% badanych. Powyżej 2 godzin spędza na nauce 21 % uczniów, a dla 17% nauka to poniżej 0,5 godzinny dziennie. Biorąc pod uwagę fakt, że każdy uczeń spędza w szkole około siedmiu godzin dziennie, około godziny zajmuje mu dojazd do szkoły, a ponadto średnio 2 godziny poświęca na naukę poza szkołą, to przeciętnemu uczniowi zajmuje to razem już dziesięć godzin dziennie.

16 PYTANIE 9. Ile czasu poświęcasz na Rozrywkę?
Powyżej dwóch godzin dziennie ponad połowa uczniów I LO poświęca na rozrywkę, na co wskazało 56% ankietowanych. Dla 37% taki czas to niecałe dwie godziny, a tylko 7%, czyli około 14 uczniów spośród badanych poświęca na rozrywkę zaledwie pół godziny i mniej dziennie. Z uzyskanych odpowiedzi w tym pytaniu nie dowiemy się jakiego rodzaju rozrywka zabiera młodzieży czas, ale po analizie kolejnych slajdów być może wyłoni się obraz przeciętnego rozrywkowicza w szkole.

17 PYTANIE 10. Ile czasu poświęcasz na SPORT?
Aż 62% badanych poświęca na uprawianie sportu powyżej godziny dziennie, a 23% wskazało odpowiedź ponad dwie godziny dziennie. Otrzymane wyniki są bardzo obiecujące i wskazują na dużą aktywność większości młodzieży. Jednakże 38% ankietowanych, czyli około 70 osób poświęca zaledwie niecałe pół godziny na zajęcia sportowe, a może i wcale. Wśród nich jest zapewne wiele osób, które mają także stałe zwolnienia z w-f, a jest takich uczniów w szkole 27 i z każdym tygodniem dołączają kolejni.

18 PYTANIE 11. jak spędzasz wolny czas po szkole?
W tym pytaniu ankietowani sami udzielali odpowiedzi na postawione pytanie, stąd duża różnorodność uzyskanych wyników. Najwięcej uczniów spędza czas po szkole ze swoimi znajomymi. Takiej odpowiedzi udzieliło 52 badanych. Kolejną grupę stanowią pasjonaci komputera, a jest ich wśród badanych 25. Kolejne 20 osób słucha muzyki, a po 16 odpowiedzi wskazywało na odrabianie lekcji, spacer lub oglądanie tv. Ponieważ niektórzy z ankietowanych podawali więcej niż jedną odpowiedź, to trudno określić procentowy udział młodzieży w poszczególnych formach spędzania wolnego czasu.

19 PYTANIE 12. Jakie masz hobby?
Wśród młodzieży I LO w Nowogardzie króluje muzyka, sport i komputery. Te odpowiedzi padały najczęściej jako hobby wśród naszych ankietowanych. Z obserwacji środowiska młodzieży nie tylko w kraju, ale chyba na całym świecie możemy zauważyć, że wcale nie odbiegamy od naszych rówieśników w innych miejscach. Szczególnie muzyka jest wszechobecna i widok młodych ludzi ze słuchawkami na uszach nikogo już nie dziwi. Ale jak widać na wykresie, zainteresowania młodzieży są bardzo różnorodne i ciekawe. Niestety aż 26 osób wskazało w tym pytaniu na brak hobby.

20 PYTANIE 13. Do czego wykorzystujesz komputer?
Najwięcej badanych wykorzystuje komputer do surfowania po Internecie. Takiej odpowiedzi udzieliło 48% badanych, czyli prawie połowa młodzieży szkolnej. Dla kolejnej grupy komputer służy głównie do nauki i taką odpowiedź wybrało 30% ankietowanych. Pozostałym służy głównie do zabawy i jest to wcale niemała grupa bo 18% to prawie 37 uczniów, czyli więcej niż cała klasa spędza czas przed komputerem głównie na zabawie. Tylko 4%, czyli 7 osób stwierdziło, że używa komputera do kontaktów ze znajomymi. Co ciekawe, wszyscy ankietowani wskazali, że wykorzystują komputer w jakimś celu, bo nie było pustych odpowiedzi. Wydaje się zatem, że komputer jest wszechobecny wśród młodzieży.

21 PYTANIE 14. jakie masz preferencje muzyczne?
Jeśli chodzi o preferencje muzyczne, to większość badanych po prostu słucha muzyki i takiej odpowiedzi udzieliło 71% badanych, czyli prawie 140 ankietowanych. Odpowiedź „śpiew” wybrało 11% badanych i aż 18%, czyli 38 osób, gra na jakimś instrumencie. Najczęściej ankietowani wymieniali, że grają na gitarze, co przedstawia drugi wykres. Grę na gitarze zadeklarowało 28 osób. Pozostałe instrumenty to fortepian, skrzypce i wiolonczela.

22 PYTANIE 15. Należysz do jakiejś subkultury?
Zdecydowana większość młodzieży I LO, czyli ponad 90% badanych, nie należy do żadnej subkultury młodzieżowej, natomiast odpowiedź „Tak” zaznaczyło 13 badanych, czyli 7% uczniów należy do jakiejś grupy. Wśród subkultur wymienionych przez młodzież – wykres drugi - są „DRES”, do której przynależność deklaruje 6 osób, następnie „RASTA” – 3 osoby, „HIP-HOP” również 3 osoby, a jeden z ankietowanych wymienił jako subkulturę AZS SZCZECIN.

23 PYTANIE 16. czego oczekujesz od szkoły?
„Przygotowania do matury” – takiej odpowiedzi na to pytanie udzieliło najwięcej uczniów, bo aż 92 badanych. Zatem, dla połowy ankietowanych, ważne jest, by zdać maturę i oczekują, że to szkoła ich przygotuje. Kolejną liczną grupę stanowią uczniowie, którzy chcą wyrozumiałych nauczycieli – 30 osób, luzu potrzebuje 19 badanych, imprez i wycieczek łącznie oczekuje 25 osób, a 19 ankietowanych nie oczekuje niczego. Ciekawych lekcji życzy sobie 2 uczniów a bezpieczeństwo jest ważne dla 6 osób.

24 PODSUMOWANIE „STATYSTYCZNY UCZEŃ NASZEJ SZKOŁY” to dziewczyna w wieku 16 lat, która mieszka w Nowogardzie. Poza polskim posługuje się najczęściej językiem angielskim. Czyta regularnie jedną książkę w miesiącu włączając lektury. Systematycznie opuszcza cztery lekcje w tygodniu co i tak daje jej w sumie średnią ocen 3,2 w I semestrze. Wiedzę potrzebną do osiągnięcia takiej średniej czerpie głównie z podręczników i notatek w zeszycie. Lubi swoją szkołę i pracujących w niej nauczycieli oraz dobrze ocenia pracę Samorządu Uczniowskiego. Po szkole możemy ją spotkać przy nauce, której poświęca prawie 2 godziny dziennie albo na ćwiczeniach sportowych, którym poświęca także około dwóch godzin. Wolny czas najczęściej spędza ze znajomymi słuchając muzyki, bo to jej hobby. Komputera używa zazwyczaj do surfowania po Internecie ale też często służy jej do nauki. Nasza koleżanka nie należy ponadto do żadnej subkultury. Od szkoły oczekuje przede wszystkim, że dobrze przygotuje ją do matury.

25 Grupa matematyczno – fizyczna:
Marlena Glanc Weronika Kaczmarek Nikola Myśliwiec Wiktor Pacer Sandra Putkowska Błażej Siuda OPIEKUN Anna Stańczyk Paweł Szadkowski Karina Surma Marcin Wolak Łukasz Wysocki Ewa Żywica

26 STATYSTYCZNY UCZEŃ NASZEJ SZKOŁY


Pobierz ppt "STATYSTYCZNY UCZEŃ NASZEJ SZKOŁY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google