Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja jest współfinansowana.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja jest współfinansowana."— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK –NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 Gimnazjum Publiczne w Barcianach ID grupy: 96/48_P_G1 Kompetencja: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Temat projektowy Unia Europejska-szanse i zagrożenia dla Polski jako członka UE po sześciu latach członkowstwa. Semestr I rok szkolny 2009/2010

3 Zakres działania UE Sześć lat Polski w UE Szanse i zagrożenia dla Polski na najbliższą przyszłość 3 Plan prezentacji

4 Kraje UE 4

5

6 Unia Europejska I FILAR II FILAR III FILAR 6

7 I Filar- Unia gospodarcza i walutowa Obejmuje on bardzo szeroki zakres funkcji i obszarów kompetencyjnych. Większość z nich została przedstawiona w artykule 2 Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej. należą do nich przede wszystkim : - Rynek wewnętrzny, czyli swobodny przepływ towarów, osób, usług oraz kapitału. - Unia celna. - Wspólna polityka handlowa. - Wspólna polityka w dziedzinie transportu i energii. - Koordynacja państwowych polityk zatrudnienia. - Wspólna polityka w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. - Ochrona niezakłóconej konkurencji. - Wspieranie rozwoju naukowego i technologicznego. - Ochrona zdrowia. - Ochrona konsumentów. - Ochrona cywilna. - Turystyka i sport. 7

8 II Filar -Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Główną funkcją wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa jest wzmocnienie tożsamości Europejskiej i jej niezależności, co z kolei ma sprzyjać promowaniu pokoju, bezpieczeństwa i postępu na tym kontynencie i na świecie. Cele: - Ochrona wspólnych wartości, podstawowych interesów, niezależności i integralność Unii – zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych. - Umocnienie bezpieczeństwa Unii Europejskiej i jej państw członkowskich. - Utrzymanie pokoju i umacnianie bezpieczeństwa międzynarodowego. - Popieranie współpracy międzynarodowej. - Rozwijanie i umacnianie demokracji oraz rządów prawa, jak również poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. 8

9 III Filar-Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych Traktat z Maastricht określa konkretne cele trzeciego filaru następująco : - Zapewnienie obywatelom Unii wysokiego poziomu ochrony w zakresie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. - Zapobieganie rasizmowi i ksenofobii oraz walka z tymi zjawiskami. - Zapobieganie przestępczości zorganizowanej lub innej i walki z tym zjawiskiem a w szczególności – z terroryzmem, handlem ludźmi i przestępstwami przeciwko dzieciom, handlem narkotykami, handel bronią. Zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości mają z kolei służyć : - Ściślejsza współpraca między siłami policji, władzami celnymi i innymi władzami w państwach członkowskich, bezpośrednio i za pośrednictwem Europejskiego Urzędu Policji (EUROPOL) i inne agendy(CEPOL, Eurojust). - Ściślejsza współpraca między władzami sądowymi i innymi właściwymi władzami państw członkowskich. - Zbliżanie norm prawa karnego państw członkowskich.EUROPOLCEPOLEurojust 9

10 Europejski Urząd Policji, czyli Europol (European Police Office) to europejska agencja policyjna z siedzibą w Hadze. Europol rozpoczął pracę 1 lipca 1999 r. Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) (ang. European Police College) – jedna z agencji Unii Europejskiej ds. współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych Eurojust, właśc. Europejska Jednostka Współpracy Sądowej – agencja Unii Europejskiej o charakterze prokuratorskim. Zadaniem tej agencji jest koordynacja działań prokuratur krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej w celu walki z transgraniczną przestępczością zorganizowaną na terenie UE. W zależności od państwa mogą to być prokuratorzy, sędziowie śledczy lub funkcjonariusze policji. Koordynacja ta połączona ma być z prowadzeniem postępowań śledczych oraz załatwianiem wniosków w zakresie pomocy prawnej. 10

11 Biedni i bogaci w regionach… Cel UE: zrównoważony rozwój wyrównanie poziomu życia Miernik zamożności- PKB na mieszkańca w stosunku do średniej unijnej PKB na mieszkańca UE27=100 Np.. Luxemburg 267 Nord-Est(Rumunia) 25 11

12 12 PKB na mieszkańca Polski w stosunku do średniej UE (w %) 51,5 39,5 38,4 83,6 47,7 55,1 45,7 46,5 56,0 42,1 48,0 35,3 39,8 55,5 45,4 35,8 Źródło: Eurostat, dane z 2009r.

13 Fundusze NSS ( Narodowa Strategia Spójności) Środki unijne: lata 2004-2006 13mld lata 2007-2013 67,3 mld a po dodaniu środków własnych- 85 mld 13

14 Cele Polityki Regionalnej lata 2000-2006 cel 1 – wsparcie regionów zapóźnionych w rozwoju, cel 2 – odbudowa terenów silnie uzależnionych od upadających gałęzi gospodarki, cel 3 – modernizacja rynku pracy. Lata 2007-2013 cel 1 – konwergencja, cel 2 – konkurencyjność regionalna i zatrudnienie, cel 3 – europejska współpraca terytorialna. 14

15 Tendencje w latach 2000-2006 malejący udział przemysłu w strukturze PKB ożywienie aktywności przedsiębiorstw przemysłowych wzrost produkcji w działach uznawanych za nośniki postępu technicznego niski potencjał badawczo-rozwojowy gospodarki niski poziom wykorzystania zasobów pracy wzrost bezrobocia wzrost skali zróżnicowań w wielkości PKB na mieszkańca w polskich regionach rozwój lokalnych biegunów wzrostu (głównie aglomeracji miejskich) 15

16 Szanse dla polskiej gospodarki otwarcie rynków UE przyspieszenie modernizacji gospodarki poprzez usprawnienia i promocję transferu nowoczesnych technik i technologii rozwój badań i międzynarodowej współpracy naukowo – badawczej tworzenie warunków do wykorzystania aktywności społecznej modernizacja i poprawa jakości sieci drogowej i kolejowej rozwój funkcji metropolitalnych w największych ośrodkach miejskich, w tym na obszarach Polski wschodniej 16

17 Wyzwanie dla polskiej gospodarki zwiększanie stopnia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w ramach Unii Europejskiej poprzez: – skonsolidowanie finansów publicznych – wzrost zatrudnienia – redukcja barier rozwoju społeczno-gospodarczego – promowanie i wzmacnianie przedsiębiorczości – podnoszenie jakości kapitału ludzkiego – budowa społeczeństwa informacyjnego 17

18 18 Zaniedbania Dokonania

19 19 Programy Zarządzane Centralnie Programy krajowe drogiPKBrolnictwoedukacjabezpieczeństwoWodociągi i kanalizacja

20 Udział województw w tworzeniu PKB ( w procentach) 20 5,6 5,7 2,8 2,9 7,7 7,6 4 3,9 20,5 21,8 3,8 3,7 7,7 8 4,8 8 9,4 6,2 6,3 2,6 13,9 12,6 2,4 2,3 2,4 2,2 7,7 8 2,4 2,3 2004 r 2008 r Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

21 Wpływ funduszy unijnych na poziom PKB Per Capita ( w procentach) 21 Prognoza-2010-2015 3 3 2,1 2,6 2,1 1,2 1,6 2,7 1,4 1,7 1,6 1,7 1,8 2,1 2,0 1,2 1,4 6,8 5,8 12,1 7,4 4,1 9,1 5,9 4,8 5 5 6,3 3,7 10,5 10,1 5,1 10,6 lata2004-2009 Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

22 22 Pieniądze UE wydane w poszczególnych województwach w ramach do 2010 r. Pieniądze UE wydane w poszczególnych województwach w ramach Programów Zarządzanych Centralnie do 2010 r. (mld zł) 440 481 472 620 Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 423 1023 559 657 440 819 437 587 507 650 912645

23 Programy Zarządzane Centralnie dofinansowanie UE w ramach PO w mld zł 23 Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

24 Długość zmodernizowanej lub zmodernizowanej sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w ramach ZPORR( w km) 24 wodociągi kanalizacja 77 60 377 354 752 130 68 33 206 139 277 25519 210 119 218 124 336 126 119 436 240 268 902 417 379 145 402 428 143 274 220 Źródło: MRR, dane 31.03.09r

25 Wsparcie rolnictwa w ramach SPO ROL 25 1311 1936 1983 4028 6338 7954 3874 1553 5752 696 1704 4457 3056 1430 1328 2647 Liczba projektów Źródło: MRR, dane 31.03.09r

26 26

27 27 Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Fundusze unijne a zatrudnienie osób w wieku 15-64 lata 3,4 9,9

28 Szybko i bezpiecznie-czyli drogi(w km) 28 powiatowe i gminne 50 107 73 140 372 173 127 42 110 211 87 217 156 196 28 106 213 222 98 181 217 194 123 55 126 42 55 129 130 98 53 217 wojewódzkie Źródło: MRR, dane koniec 2008r

29 Oddano do użytku –koniec maja 2009 264 km autostrady 2506 km dróg krajowych i regionalnych 2074 km dróg lokalnych 565 km torów kolejowych 317 obiektów mostowych 14 skrzyżowań wielopoziomowych 29

30 Bezpieczeństwo(tyś zł) 30 Straż Pożarna Policja

31 31

32 Sport i edukacja- infrastruktura 32 56 12 7 63 68 76 67 80 90 56 95 120 112 57 93 126 113 Liczba projektów Źródło: MRR, dane 31.03.09r

33 Zaniedbania 33 Internet szerokopasmowyOdpady inne

34 Internet szerokopasmowy dla wsi i małych miasteczek na budowę łączy w latach 2007-2013 przeznaczono 5mld zł powstać miało 28 tyś. km sieci komunikacyjnej, podpisano umowy na 350 km … brak wsparcia dla samorządów w inwestycjach telekomunikacyjnych brak punktów doradczych dla gmin 34

35 Dostęp do szerokopasmowego Internetu w krajach UE średnia UE-24,8 Źródło: Komisja Europejska 35

36 Śmietnik … Zmniejszenie o ¼ wyrzucanych śmieci, a jest tylko 8% mniej( zobowiązanie po wstąpieniu do UE) Odzyskiwanie surowców, spalanie pozostałości a nie składowanie Polak produkuje 280 kg odpadów, a człowiek starej UE 500 kg Likwidacja szarej strefy śmieciowej- ok. 200 kg na statystycznego obywatela Likwidacja nielegalnych wysypisk- 40% odpadów trafia Ustawa o odpadkach 36 Źródło: Ministerstwo Środowiska

37 Minusy emigracja ludności,przestępczość aborcja, eutanazja - w wielu państwach Unii dopuszczalna jest eutanazja lub aborcja, czyli legalne pozbawienie życia człowieka ograniczenie niezależności państwowej - stracona istotna część swobodnego decydowania o niektórych sferach życia głównie gospodarczego, straty finansowe oraz koszty wynikające z integracji - podwyżka cen żywności, nieruchomości i usług, upadek polskich przedsiębiorstw na skutek zbyt silnej konkurencji, globalizacja - wzmoże się zacieranie różnic kulturowych, choroby zakaźne - istnieje zagrożenie rozprowadzania się różnych chorób zakaźnych, ponieważ ludzie mogą swobodnie przemieszczać się do państw Unii. -wprowadzenie wiz dla obywateli niektórych państw trzecich ;w związku z tym nastąpił spadek obrotów na przygranicznych targowiskach, wymiany walut w kantorach, sprzedaży w przygranicznych punktach handlowych i gastronomicznych, zmniejszenie ruchu w zlokalizowanych np. hotelach czy zajazdach, 37

38 68,4 539,1 280,9 258 289,3 3348 236,9 406,8 334,1 199,2 291,6 341,8 318,8 370,5 358,8 490 Pieniądze UE wydane w I półroczu 2010 (mln zł) Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – I półrocze 2010 38

39 Program operacyjny-Innowacyjna gospodarka 39 68,4 539,1 280,9 258 289,3 3348 236,9 406,8 334,1 199,2 291,6 341,8 318,8 370,5 641,9 490

40 Programy krajowe (programy operacyjne) Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – I półrocze 2010 40

41 41 zagrożenia szanse Przyszłość

42 Szanse 42 Waluta Szybszy rozwój zmiana stóp % kredytów powódź Napęd dla gospodarki Zmniejszenie bezrobocia Fundusze unijne

43 Budowa dróg ( mld zł) Wydatki na budowę- plan i wykonanie Wydatki na budowę dróg na Euro 2012 43 Źródło: Ministerstwo Infrastruktury, GDDKiA

44 Dopłaty do unijnych projektów z budżetu dane w mld zł Z polskiego budżetu należy dołożyć w 2011 roku do projektów unijnych o 2 mld zł więcej niż w roku poprzednim, co jest trudne z uwagi na deficyt budżetowy przewidywany przez Rząd i politykę fiskalną. 44 Źródło: Plan finansowy Państwa 2010-2013

45 Finanse DŁUG PUBLICZNY w proc. PKB 45 DŁUG PUBLICZNY w mld zł Źródło: Wieloletni Plan finansowy Państwa 2010-2013

46 zagrożenia 46 budżet Dopłaty do unijnych projektów drogipowódź Kryzys gospodarczy w EuropieKryzys gospodarczy w Europie i świecie

47 Powódź Szacunkowy koszt strat- ok. 12mld zł Zmiany cen usług budowlanych- drożeją! Przesuniecie funduszy np. z inwestycji na naprawy Zmiany w budżetach gmin, miast, regionów Podwyżka cen żywności Podwyżka cen materiałów budowlanych Podniesienie cen ubezpieczeń przez ubezpieczycieli Straty materialne ludności Straty w infrastrukturze, różnych sektorach gospodarki 47

48 Kryzys w Europie Grecja zadłużenie dzisiaj -120% PKB zadłużenie -150% PKB w 2013 r 7% PKB na od zadłużenia spłatę odsetek w 2013 r możliwość bankructwa stabilność gospodarki Hiszpanii i Portugalii solidarność poszczególnych państw w podejmowaniu drastycznych decyzji polityka fiskalna w kryzysie nierównowaga w konkurencyjności gospodarek system zapobiegania kryzysom przyszłość państw nadmiernie zadłużonych 48 Źródło: Bloomberg, Reuters

49 Bezrobocie na Świecie w grupie 15-24 lata Wzrost bezrobocia w grupie wiekowej 15-24 lata -81 mln bez pracy w 2009r (wg ILO- Międzynarodowej Organizacji Pracy) Młodzi są lokomotywą wzrostu gospodarczego Absolwenci nie mogą znaleźć pierwszej pracy Wzrost wieku emerytalnego nie wpływa pozytywnie na sytuacje młodych ludzi 49 Źródło: ILO

50 Środki na realizację Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013(mld ) 50

51 Na realizację polityki spójności w latach 2007-2013 zaplanowano programy: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POLiŚ) Program Operacyjny Innowacja Gospodarka (PO IG) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT) 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) 12 Programów Operacyjnych Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EWT) 51

52 52 1,6 1,3 2,1 0,6 1,4 1,8 2,6 0,6 1,9 1,2 2,3 1,4 1,7 1,8 1,1 Podział środków z NSS pod względem dostępnych funduszy dla każdego województwa (w mld zł) Źródło: NSS 2007-2013,maj 2007r.

53 53 Dostępne środki w ramach RPO(w mln euro) Źródło: Eurostat, dane z 2009r. 835,44 885,06 1036,54 636,21 439,,17 1279,79 1213,14 1006,38 1831,5 951 1156 427,14 1712,98 725,81 1290,27 1136,3

54 54 Wielkości poszczególnych programów operacyjnych

55 55 Program Kapitał Ludzki Priorytety 1.Zatrudnienie i integracja społeczna 2.Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz popraw stanu zdrowia osób pracujących 3.Wysoka jakość systemu oświaty 4.Szkolnictwo wyższe i nauka 5.Dobre rządzenia 6.Rynek pracy otwarty dla wszystkich 7.Promocja integracji społecznej 8.Regionalne kadry gospodarki 9.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 10. Pomoc techniczna

56 56 Dostępne środki w ramach Programów Infrastruktury i Środowisko Priorytrety : Gospodarka wodno-ściekowa Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Przedsięwzięcie dostowosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Drogowa i lotnicza sieć TEN-T Transport przyjazny środowisku Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfika żródeł energii Kultura i dziedzictwo kulturowe Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Infrastruktura szkolnictwa wyższego Pomoc techniczna-EFRR Pomoc techniczna –Fundusz Spójności Razem

57 Program operacyjny infrastruktura i środowisko do 2015 r -37 mld Przewidywania kanalizacja – podłączenie dla 800 tyś ludzi nowe czyszczalnie ścieków – 318 regionalne zakłady utylizacji odpadów – 20 drogi nowe autostrady -477 km ekspresowe- 1400 km tory 1250 km 410 km –tramwajowe gazociąg – 5900 km linie energetyczne wysokiego napięcia- 600 km rewitalizacja budynków doposażenie ponad 100 szpitali 600 nowych karetek 57 Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

58 Program Rozwoju Polski Wschodniej 5 województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie,świętokrzyskie,warmińsko-mazurskie 58 PriorytetAlokacja(mln ) Nowoczesna gospodarka789,96 Infrastruktura spoleczeństwa informatycznego255,12 Wojewódzkie ośrodki wzrostu452,62 Infrastruktura transportowa660,38 Rozwój potencjału turystycznego(zrównoważony) oparty o warunki naturalne47,5 Pomoc techniczna68,27 Razem2273,85

59 Podział środków na województwa Program Rozwoju Polski Wschodniej(mln ) 59 447,37 386,86 508,57 487,48 375,30

60 PROGRAM INNOWACYJNA GOSPODARKA Priorytety 1.Badania i rozwój nowoczesnych technologii 2.Infrastruktura sfery B+R 3.Kapitał innowacji 4.Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 5.Dyfuzja innowacji 6.Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 7.Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji 8.Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki 9. Pomoc techniczna 60

61 Innowacyjna gospodarka (2007-2013 trafi 10 mld ) Dofinansowanie badań i rozwoju nowoczesnych technologii dla przedsiębiorców Inwestycje o dużym znaczeniu dla gospodarki Wdrażanie i stosowanie technologii informatycznych i komunikacyjnych Wsparcie jednostek naukowych i badawczych E-usługi( nie hosting) Usługi typu business to business Wsparcie i ochronę własności przemysłowej- patenty 61 Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

62 Jak fundusze europejskie wpływają na Polską gospodarkę? 62 Źródło: Badanie PBS -lipiec 2010 na 500 –osobowej próbie reprezentatywnej dla dorosłej ludności Polski

63 63 Czy dzięki funduszom europejskim jakość życia Polaków się poprawia? Źródło: Badanie PBS -lipiec 2010 na 500 –osobowej próbie reprezentatywnej dla dorosłej ludności Polski

64 Źródła: www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.mrr.gov.pl europa.eu wikipedia.org opracowania własne 64


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja jest współfinansowana."

Podobne prezentacje


Reklamy Google