Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA) Nazwa szkoły: ZESPŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO U. WARZYWNA 19, POZNAŃ ID grupy: 97/ 36 _P_G1 Kompetencja: CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Temat projektowy: LOKALNY RYNEK PRACY – SZANSE I ZAGROŻENIA DLA ABSOLWENTÓW SZKÓL REGIONU I POLSKI Semestr/rok szkolny: 2009 / 2010

3 lista podstawowa i rezerwowa Jagoda Cieślik Magdalena Dudzińska Sandra Michalska Natalia Zyprich Hanna Słembarska Kinga Wróbel Aleksandra Hałasińska Agnieszka Anders Klaudia Kaczmarek Olimpia Polak Liliana Wojciechowska Joanna Brychcy Dagmara Bajek Paulina Składanek Amanda Grudniewska Bartek Biskupski Sebastian Adamek Mateusz Filipiak Kamil Szurmann Paweł Herbut

4 … kilka ważnych pojęć …

5 Rynek pracy – rodzaj rynku ekonomicznego, na którym z jednej strony znajdują się poszukujący pracy i ich oferty, a z drugiej strony przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy i poszukujący siły roboczej.

6 IDEALNY RYNEK PRACY Pracodawca Pracodawca i pracobiorca są wolni w swoich wyborach, Pracodawca posiada swobodę wyboru kandydata na stanowisko pracy, Istnieje silna konkurencja między pracodawcami o produkty oraz między pracobiorcami o pracę Rynek pracy winien być przejrzysty (tak żeby wiadomo było gdzie jest praca, a gdzie jej nie ma). Mobilność Jeśli nie ma pracy w danym mieście, jedziemy szukać jej do innego miasta - podążamy za pracą i lepszymi warunkami do życia, Wśród wykształconych, ambitnych jest większa mobilność, Skłonności do przywiązania do miejsca utrudniają mobilność... Obecna sytuacja mieszkaniowa w Polsce (wysokie ceny mieszkań) znacznie utrudnia mobilność na rynku pracy. Opłata za pracę: Jest różna, łatwo się dostosowuje do podaży i popytu, Jej giętkość jest ograniczona przez związki zawodowe, Jest względna ponieważ zależy od kraju.

7 Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów. Pod pojęciem bezrobotnego można rozumieć osobę niezatrudnioną, nie prowadzącą działalności gospodarczej i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy).

8 Bezrobotnym w rozumieniu przepis ó w Ustawy o Promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest osoba, kt ó ra: ukończyła 18 rok życia (pełnoletnia), nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, aktualnie nie uczy się na żadnym szczeblu kształcenia lub nie jest skierowana na szkolenie przez PUP, jest zameldowana lub pozostaje w naszym kraju legalnie lub jej pobyt może zostać zalegalizowany (azyl polityczny, karta stałego lub czasowego pobytu, obywatele UE).

9 …….a w Poznaniu …….

10 Sytuacja na rynku pracy w powiecie poznańskim nadal nie przedstawia się optymistycznie. Od momentu pojawienia się pierwszych sygnałów kryzysu, wśród analityków rynku nieprzerwalnie toczą się debaty, odnośnie prognozowanej sytuacji na rynku pracy w najbliższych miesiącach i latach.

11 Jeszcze w styczniu 2010r. w oparciu o analizy GUS przewidywano dalszy wzrost bezrobocia, natomiast już w kwietniu, wyniki przeprowadzonych na zlecenie Gazety Prawnej badań wskazują, iż utrzymywać się będzie tendencja malejąca, a co ważniejsze "najgorsze mamy za sobą".

12 Z danych uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec lutego 2010r. wynosiła w powiecie poznańskim 4,2 %, co stanowi wzrost o 2,0 punkty procentowe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

13 W styczniu 2009r. w w/w Urzędzie zarejestrowanych było 8 986 osób, w roku 2010r. liczba ta wzrosła prawie dwukrotnie osiągając 16 498.

14 Dobrym znakiem jest z pewnością informacja, iż na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy żaden zakład pracy z terenu powiatu poznańskiego nie zgłosił zwolnień grupowych. Nieco mniej optymistycznie sytuacja przedstawia się w Mieście Poznań, gdzie zwolnienia pracowników zadeklarowało 13 firm, a tym samych pracę straci najprawdopodobniej ok. 200 osób. Równocześnie do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęły 2273 oferty pracy, z czego 711 stanowiły propozycje stażu.

15 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w 2009 roku wzrosła do 133.563, a stopa bezrobocia wzrosła z 6,4 do 9,1%. Aby złagodzić skutki bezrobocia w regionie samorząd województwa otrzymał w ubiegłym roku z Funduszu Pracy 266,55 mln zł, z czego aż 94,5 mln zł pozyskano dodatkowo w ciągu roku. Środki zostały wydatkowane na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Oprócz, przyznanej na początku roku kwoty, już wpłynęły wnioski od samorządów powiatowych o jej zwiększenie.

16 Są to wnioski na realizację programów rządowych: programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia, programów zwiększających aktywność zawodową osób w wieku 45/50 plus oraz programu na rzecz bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, związanych z trudnościami gospodarczymi lub niewypłacalnością pracodawców w warunkach kryzysu finansowego. Trudności na rynku pracy szczególnie dotknęły osoby do 25 roku życia.

17 W ubiegłym roku pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 63.221 ofert pracy, o ponad 26 proc. mniej niż rok wcześniej. Na to nałożyły się duże zwolnienia grupowe; 222 zakłady zgłosiły zamiar zwolnień grupowych 11.063 osób, a faktycznie zwolniły później 8.730 osób, o 6.099 osób więcej niż w roku poprzednim.

18 BEZROBOTNE KOBIETY Według danych z końca 2009 roku, kobiety stanowiły 54,7% ogółu osób bezrobotnych w województwie wielkopolskim (73 039 osób). W porównaniu z rokiem poprzednim, zauważalnie (bo o blisko 7,2 punktu procentowego) spadł udział kobiet w rejestrach urzędów pracy. Niekorzystne dla kobiet były w szczególności zjawiska opisujące tę populację: _ blisko 2/3 osób długotrwale bezrobotnych to kobiety, stanowiły one też 3/4 populacji wśród tej grupy bezrobotnych nie posiadających stażu zawodowego, _ blisko 3/4 osób pozostających w rejestrach urzędów pracy powyżej 24 miesięcy stanowiły kobiety, _ ponad 2/3 osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych i bez stażu zawodowego to kobiety, _ blisko 2/3 osób bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego stanowiły kobiety, _ blisko 2/3 osób bezrobotnych, które ukończyły szkołę wyższą, w wieku do 27 roku życia to kobiety.

19 BEZROBOCIE NA WSI Mieszkańcy wsi w końcu grudnia 2009 roku stanowili 46,9% og ó łu os ó b bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wojew ó dztwa wielkopolskiego. Udział tej grupy w rejestrach urzęd ó w pracy w por ó wnaniu z latami 2007 i 2008 pozostawał na podobnym poziomie. Kobiety stanowiły w tej grupie odsetek bliski udziałowi kobiet w og ó lnej wielkości bezrobocia (55,8% wobec 54,7% dla og ó łu bezrobotnych kobiet). Prawo do zasiłku posiadał co piąty rejestrujący się mieszkaniec wsi (12 722 osoby, tj. 20,3%). Młodzi mieszkańcy wsi, do 34 roku życia, stanowili 59,7% tej populacji, wobec 55,7% udziału tej kategorii os ó b w og ó lnej liczbie os ó b bezrobotnych. Natomiast w przypadku os ó b w wieku powyżej 45 lat, zanotowano odwrotne proporcje (odpowiednio 23,2% do 26,8%). Bezrobotni mieszkańcy wsi posiadali niższe wykształcenie niż og ó ł zarejestrowanych os ó b bezrobotnych. Wykształcenie wyższe posiadało 6,7%, a poniżej średniego 62,8% tej populacji, natomiast dla og ó lnej wielkości bezrobocia w Wielkopolsce wartości te wynoszą 9,6% i 57,4%. Dla os ó b bezrobotnych z teren ó w wiejskich największymi problemami przy szukaniu pracy są: mała mobilność zatrudnieniowa spowodowana przede wszystkim utrudnieniami komunikacyjnymi oraz względy ekonomiczne.

20 OFERTY PRACY WEDŁUG ZAWOD Ó W Zapotrzebowanie na pracowników zgłaszane w 2009 roku przez pracodawców w powiatowych urzędach pracy kształtuje się podobnie, jak w latach ubiegłych. Jak co roku, najwięcej ofert pracy było kierowanych dla sprzedawców. Tak jak w minionych latach, widoczne było duże zapotrzebowanie na robotników gospodarczych, robotników budowlanych i robotników w przemyśle przetwórczym. Zwraca uwagę niemalejące zapotrzebowanie na zawody, takie jak pracownik biurowy i pracownik administracyjny. Stanowiska pracy, na które pracodawcy najczęściej poszukiwali pracowników w 2009 roku (liczba ofert większa niż 500): _ sprzedawca 5 752 _ robotnik gospodarczy 5 731 _ pracownik biurowy 4 959 _ pracownik administracyjny 2 267 _ robotnik budowlany 1 339 _ murarz 1 317 _ robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 1 307 _ sprzątaczka 1 141 _ przedstawiciel handlowy 1 025 _ kierowca samochodu ciężarowego 1 015

21 OFERTY PRACY WEDŁUG ZAWOD Ó W _ szwaczka 0 891 _ pakowacz 0 883 _ magazynier 0 824 _ stolarz 0 813 _ kucharz 0 799 _ pozostali pracownicy przy pracach prostych w przemyśle 0 781 _ pracownik ochrony mienia i osób 0 738 _ kierowca samochodu osobowego 0 600 _ telemarketer 0 562 _ księgowy 0 531 _ ślusarz 0 517 _ fryzjer 0 511 _ rzeźnik wędliniarz 0 502 _ pozostali robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni 0 502

22 ….uważamy, że należy …

23 Mądrze wybierać kierunek kształcenia; Być przygotowanym do konieczności przekwalifikowywania; Być mobilnym; Znać języki ( przynajmniej dwa w stopniu komunikatywnym ); Być otwartym i gotowym na zmiany; Być odważnym.

24 ….uważamy, też, że …..

25 Łatwiej znaleźć pracę w dużym mieście; Wiele zależy od polityki regionalnej; Pracodawca potrzebuje ludzi do wykonywania określonych zadań; Należy szanować miejsce pracy; Należy szanować siebie i wierzyć we własne siły;

26 Koniec prezentacji! Dziękujemy Uczestnicy projektu ( klasa1T ) Pani Profesor Barbara Popielas

27 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google