Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum w Brzezinach ID grupy: 98/72

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum w Brzezinach ID grupy: 98/72"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum w Brzezinach ID grupy: 98/72
Kompetencja: Z fizyką, matematyka i przedsiębiorczością z dobywamy świat Temat projektowy: Gęstość materii Semestr/rok szkolny: 2 semestr 2009/2010

3 Co to jest gęstość? Gęstość (masa właściwa) – jest to stosunek masy pewnej porcji substancji do zajmowanej przez nią objętości. W przypadku substancji jednorodnych porcja ta może być wybrana dowolnie; jeśli jej objętość wynosi V a masa m, to gęstość substancji wynosi:

4 Gęstość ciał stałych Gęstość ciał stałych liczymy dzieląc masę ciała przez jego objętość. Objętość ciał o regularnej budowie liczymy ze wzoru matematycznego, a objętość ciał o nieregularnej budowie liczy się za pomocą menzurki.

5 Gęstość wybranych ciał stałych
kg/m3 kg/m3 Aluminium 2720 Antymon 6670 Arsen 5720 Azbest w tekt. ok.2100 Bakelit 1340 Bar 3600 Cegła Cyna Beryl 1840 Bor 3300 Beton Bizmut 9800 Brąz Celuloid 1380 Chrom 6920

6 Gęstość cieczy. Gęstość cieczy można wyznaczyć przez ważenie próbek o znanej objętości. Przy wyznaczaniu gęstości cieczy stosuje się również areometry. Areometry wypełnione cieczą o znanej gęstości mogą służyć do wyznaczania gęstości innych cieczy.

7 Gęstość wybranych cieczy
kg/m3 kg/m3 Aceton 791 Alkohol etylowy 790 Alkohol metylowy 810 Benzen 880 Benzyna Chloroform 1490 Czterochlorek węgla 1590 Eter etylowy 736 Gliceryna 1260 Kwas azotowy 20% 1120 Kwas octowy 1050 Kwas siarkowy 10% 1075 Kwas siarkowy 50% 1400 Kwas solny 10% 1050 Kwas solny 15% 1075 Kwas solny 30% 1555

8 Gęstość gazów Zależność gęstości gazów, w tym i powietrza, od ciśnienia i temperatury określa wzór: ρ – gęstość powietrza, p – ciśnienie, M – efektywna masa molowa dla powietrza, R – uniwersalna stała gazowa, T – temperatura w skali bezwzględnej.

9 Gęstość wybranych gazów
kg/m3 kg/m3 Acetylen 1,171 Amoniak 0,771 Argon 1,784 Chlor 3,22 Dwutlenek siarki 2,93 Dwutlnek węgla 1,98 Etan 1,36 Etylen 1,251 Fluor 1,71 Hel 0,178 Krypton 3,708 Neon 0,900 Metan 0,717 Ozon 1,71 Powietrze 1,293 Siarkowodór 1,539 Tlen 1,429

10 CIEKAWOSTKI

11 Gęstość krytyczna Gęstość krytyczna - w kosmologii oznacza taką średnią gęstość materii nierelatywistycznej, jaką miałby Wszechświat o zerowej krzywiźnie i płaskiej geometrii przestrzeni (zawierający wyłącznie materię nierelatywistyczną - model Einsteina-de Sittera). Gęstość krytyczna na Wielkim Murze w Badaling

12 Gęstość powietrza Gęstość powietrza jest masą powietrza na jednostkę objętości. W układzie SI jest mierzona w jednostkach (kg/m3). Na poziomie morza w temperaturze 20 °C powietrze suche ma gęstość około 1,2 kg/m3. Gęstość powietrza maleje wraz ze spadkiem ciśnienia.

13 Gęstość zaludnienia Gęstość zaludnienia – miara przyporządkowująca populację do powierzchni. W przypadku zaludnienia poszczególnych regionów świata najczęściej stosuje się liczbę osób w przeliczeniu na km².

14 Czarna dziura Supermasywna czarna dziura – czarna dziura o masie sięgającej rzędu milionów, a nawet miliardów mas Słońca. Supermasywne czarne dziury mają pewne interesujące własności, odróżniające je od czarnych dziur o niewielkich masach: średnia gęstość takiego obiektu może być bardzo mała, nawet niższa niż gęstość wody. Wynika to z faktu, iż promień czarnej dziury wzrasta liniowo ze wzrostem jej masy, w konsekwencji czego jej średnia gęstość maleje znacznie szybciej;

15 Czarna dziura

16 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum w Brzezinach ID grupy: 98/72"

Podobne prezentacje


Reklamy Google