Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum w Brzezinach ID grupy: 98/72 Kompetencja: Z fizyką, matematyka i przedsiębiorczością z dobywamy świat Temat projektowy: Gęstość materii Semestr/rok szkolny: 2 semestr 2009/2010

3 Co to jest gęstość? Gęstość (masa właściwa) – jest to stosunek masy pewnej porcji substancji do zajmowanej przez nią objętości. W przypadku substancji jednorodnych porcja ta może być wybrana dowolnie; jeśli jej objętość wynosi V a masa m, to gęstość substancji wynosi:

4 Gęstość ciał stałych Gęstość ciał stałych liczymy dzieląc masę ciała przez jego objętość. Objętość ciał o regularnej budowie liczymy ze wzoru matematycznego, a objętość ciał o nieregularnej budowie liczy się za pomocą menzurki.

5 GĘSTOŚĆ WYBRANYCH CIAŁ STAŁYCH kg/m 3 Aluminium 2720 Antymon 6670 Arsen 5720 Azbest w tekt. ok.2100 Bakelit 1340 Bar 3600 Cegła 1400-2100 Cyna 7200-7400 kg/m 3 Beryl 1840 Bor 3300 Beton 1880-2400 Bizmut 9800 Brąz 8800-8900 Celuloid 1380 Chrom 6920

6 Gęstość cieczy. Gęstość cieczy można wyznaczyć przez ważenie próbek o znanej objętości. Przy wyznaczaniu gęstości cieczy stosuje się również areometry. Areometry wypełnione cieczą o znanej gęstości mogą służyć do wyznaczania gęstości innych cieczy.

7 GĘSTOŚĆ WYBRANYCH CIECZY kg/m 3 Aceton 791 Alkohol etylowy 790 Alkohol metylowy 810 Benzen 880 Benzyna 680-740 Chloroform 1490 Czterochlorek węgla 1590 Eter etylowy 736 Gliceryna 1260 kg/m 3 Kwas azotowy 20% 1120 Kwas octowy 1050 Kwas siarkowy 10% 1075 Kwas siarkowy 50% 1400 Kwas solny 10% 1050 Kwas solny 15% 1075 Kwas solny 30% 1555

8 Gęstość gazów Zależność gęstości gazów, w tym i powietrza, od ciśnienia i temperatury określa wzór: ρ – gęstość powietrza, p – ciśnienie, M – efektywna masa molowa dla powietrza, R – uniwersalna stała gazowa, T – temperatura w skali bezwzględnej.

9 GĘSTOŚĆ WYBRANYCH GAZÓW kg/m 3 Acetylen 1,171 Amoniak 0,771 Argon 1,784 Chlor 3,22 Dwutlenek siarki 2,93 Dwutlnek węgla 1,98 Etan 1,36 Etylen 1,251 Fluor 1,71 kg/m 3 Hel 0,178 Krypton 3,708 Neon 0,900 Metan 0,717 Ozon 1,71 Powietrze 1,293 Siarkowodór 1,539 Tlen 1,429

10 CIEKAWOSTKI

11 Gęstość krytyczna Gęstość krytyczna - w kosmologii oznacza taką średnią gęstość materii nierelatywistycznej, jaką miałby Wszechświat o zerowej krzywiźnie i płaskiej geometrii przestrzeni (zawierający wyłącznie materię nierelatywistyczną - model Einsteina-de Sittera). Gęstość krytyczna na Wielkim Murze w Badaling

12 Gęstość powietrza Gęstość powietrza jest masą powietrza na jednostkę objętości. W układzie SI jest mierzona w jednostkach (kg/m3). Na poziomie morza w temperaturze 20 °C powietrze suche ma gęstość około 1,2 kg/m3. Gęstość powietrza maleje wraz ze spadkiem ciśnienia.

13 Gęstość zaludnienia Gęstość zaludnienia – miara przyporządkowująca populację do powierzchni. W przypadku zaludnienia poszczególnych regionów świata najczęściej stosuje się liczbę osób w przeliczeniu na km².

14 CZARNA DZIURA Supermasywna czarna dziura – czarna dziura o masie sięgającej rzędu milionów, a nawet miliardów mas Słońca. Supermasywne czarne dziury mają pewne interesujące własności, odróżniające je od czarnych dziur o niewielkich masach: średnia gęstość takiego obiektu może być bardzo mała, nawet niższa niż gęstość wody. Wynika to z faktu, iż promień czarnej dziury wzrasta liniowo ze wzrostem jej masy, w konsekwencji czego jej średnia gęstość maleje znacznie szybciej;

15 CZARNA DZIURA

16 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google