Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KOLE ID grupy: 97/78_P_G1 Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: RYNEK PRACY- szanse i zagrożenia dla absolwentów szkół regionu i Polski Semestr/rok szkolny: drugi /rok szkolny 2009/2010

3 Plan prezentacji I. Cele projektu -slajd 4. II. Wstęp i podstawowe pojęcia - slajdy od 5 do 8. III. Wyniki przeprowadzonych ankiet -slajdy od 9 do 11. IV. Porównanie wyników ankiet z danymi WUP w Poznaniu -slajdy od 12 do 16. V. Mini poradnik dla absolwenta -slajdy od 17 do 19. VI. Wnioski -slajd 20

4 Cele projektu Cel główny: Analiza lokalnego rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji absolwentów. Cele szczegółowe: uzyskanie wiedzy na temat bezrobocia wśród absolwentów, jego przyczyn i struktury określenie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zwiększających szanse absolwentów na rynku pracy, wskazanie możliwości dalszego planowania ścieżki zawodowej.

5 WSTĘP Polski rynek pracy zmienia się w bardzo szybkim tempie. Jest to przede wszystkim wynikiem adaptowania się naszej gospodarki do realiów panujących na globalnym rynku pracy. Dużym problemem w przypadku bezrobocia jest obecnie zatrudnianie młodzieży. Od kilku lat obserwuje się spadek zatrudnienia młodych ludzi (w wieku 15-24 lat), co po części wydaje się być efektem wydłużania procesu edukacji i szkolenia młodzieży, ale można wskazać wiele innych przyczyn często leżących po stronie osób poszukujących pracy. Utrzymujący się od pewnego czasu wzrost gospodarczy kraju nie skutkuje w pełni wzrostem miejsc pracy, a w konsekwencji obniżeniem stopy bezrobocia, zwłaszcza wśród absolwentów. Podstawowym wyznacznikiem aktualnej sytuacji absolwentów na rynku pracy jest ich rosnący udział w ogólnej populacji bezrobotnych przy jednoczesnym niedostatku ofert pracy.

6 Podstawowe pojęcia Absolwent - osoba która ukończyła: - ponadpodstawową szkołę publiczną lub niepubliczną albo szkołę wyższą, studia podyplomowe lub doktoranckie (okres 6 m-cy od ukończenia uczelni wyższej), szkoły dla dorosłych, jeśli w ciągu ostatnich 12 m-cy nauki nie był nigdzie zatrudniony, co najmniej 12 miesięczne przygotowanie zawodowe w OHP, dzienne kursy zawodowe (trwające przynajmniej 12 m-cy jeśli w ciągu ostatnich 12 m-cy nie był nigdzie zatrudniony, szkołę specjalną lub jako osoba niepełnosprawna która uzyskała uprawienia do wykonywania zawodu. Idealny absolwent - kandydat do pracy, potrafi profesjonalnie przygotować dokumenty aplikacyjne, jest przygotowany do rozmowy z pracodawcą, zna swoje atuty i jest mobilny. Dyspozycyjność jest jednym z ważniejszych elementów przetargowych przy poszukiwaniu pracowników.

7 Rynek pracy, jeden z rynków czynników wytwórczych, na którym przedmiotem wymiany są usługi świadczone przez siłę roboczą czyli pracę. Rynek pracy w znaczeniu ogólnym składa się z pojedynczych rynków pracy, dotyczących siły roboczej o określonych kwalifikacjach. Popyt na rynku pracy tworzą pracodawcy którzy oferują zatrudnienie podaż tworzą natomiast ludzie poszukujący pracy. Popyt z podażą często nie jest zrównoważony.

8 Jak już wspomnieliśmy problem bezrobocia dotyczy w dużej mierze ludzi młodych (absolwentów szkół). W związku z tym przeprowadziliśmy ankiety których celem było uzyskanie od pracodawców z regionu kolskiego informacji o poszukiwanych zawodach, specjalnościach i umiejętnościach jakich oczekują od swoich pracowników. Dzięki przeprowadzonym ankietom zebraliśmy informacje od kilkunastu pracodawców naszego regionu co umożliwiło nam uzyskanie danych które obrazują poniższe wykresy:

9 Pracowników, jakich zawodów firma poszukuje i zatrudnia? Źródło :Opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych ankiet

10 Jakie kwalifikacje zawodowe i ponadzawodowe cenione są w Państwa firmie najbardziej? Źródło :Opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych ankiet

11 Analiza danych Na podstawie zebranych danych można stwierdzić,że pracodawcy cenią sobie u pracowników w szczególności: Lp. Najbardziej cenione kwalifikacje i umiejętności pracowników % 1. organizację pracy własnej 21,7 2. kwalifikacje robotnicze 18,5 3. umiejętność obsługi komputera 16 4. znajomość języków obcych 15 Źródło :Opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych ankiet

12 W celu głębszej analizy problemu bezrobocia absolwentów szkół dokonaliśmy porównania z danymi statystycznymi z WUP w Poznaniu dotyczących subregionu konińskiego obejmującego następujące powiaty: słupecki, kolski, koniński, turecki. Źródło: Raport WUP w Poznaniu dotyczący oceny sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego

13 Zapotrzebowanie na poszczególne zawody w subregionie konińskim Źródło: Raport WUP w Poznaniu dotyczący oceny sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego

14 Tabela obrazuje najliczniejsze zawody wychodzące na rynek w latach 2007-2010 oraz zapotrzebowanie na zawody na podstawie ofert pracy jakimi w I półroczu 2007r. dysponowały urzędy pracy w subregionie konińskim. Zestawienie pokazuje wyraźne dysproporcje w niektórych zawodach, np. - technicy mechanicy: absolwentów 1 861, zapotrzebowanie 32; - organizatorzy turystyki: absolwentów 1 138, zapotrzebowanie 4; - dietetycy i żywieniowcy: absolwentów 978, zapotrzebowanie 33; - murarze: absolwentów 87, zapotrzebowanie 447, - robotnicy budowy dróg: absolwentów 0, zapotrzebowanie 244; - monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych: absolwentów 91, zapotrzebowanie 233. Źródło: Raport WUP w Poznaniu dotyczący oceny sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego

15 W subregionie konińskim są obszary kształcenia, w których dostosowanie oferty edukacyjnej do zapotrzebowania na specjalistów poszczególnych branż jest niedostateczne. Wymienić tu należy zawody budowlane, kucharzy, elektryków. Największą liczbę absolwentów w perspektywie do 2011 roku przewiduje się w takich zawodach jak: technik elektronik, technik informatyk, technik mechanik, technik ekonomista oraz kucharz małej gastronomii czy technik żywienia i gospodarstwa domowego. Z naszej analizy wynika, że największe zapotrzebowanie jest na następujące zawody: sprzedawca, spawacz, stolarz oraz inne zawody, w których najczęściej wymieniano monter instalacji i urządzeń sanitarnych oraz robotników dróg.

16 Z deklaracji pracodawców wynika, że do 2011 roku zatrudnienie wzrośnie w zawodach: - rozbieracz-wykrawacz, - spawacz, - sprzedawca, - stolarz, - pielęgniarka, - pracownik biurowy, - pracownik administracyjny, - kierowca, - informatyk. Na lokalnym rynku pracy powiatu konińskiego zauważa się niewystarczającą ilość absolwentów, którzy kończą kierunki kształcenia związane z dominującymi w regionie branżami: przemysłem ciężkim i kompleksem paliwowo-energetycznym. Źródło: Raport WUP w Poznaniu dotyczący oceny sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego

17 Mini poradnik dla absolwenta Myśl o przyszłości Wytyczaj sobie cele Określaj środki potrzebne do realizacji tych celów Wybierz techniki umożliwiające optymalne dochodzenie do celów

18 Musisz odpowiedzieć sobie na pytania: 1. W jakim zawodzie możesz odnieść sukces? 2. Gdzie dalej się kształcić aby zdobyć najlepsze kwalifikacje? 3. Jakie zawody zwiększają szanse na zdobycie przez Ciebie pracy? 4. Jak zaplanować przyszłość, aby wykorzystać w pełni swoje możliwości? Kim być?

19 Wybierając zawód lub decydując się na dalszą edukację nie kieruj się następującymi sugestiami : gdzie kolega/koleżanka gdzie jest najmniej kandydatów gdzie od dawna pchali nas rodzice gdzie nie ma egzaminów gdzie najbliżej, najtaniej, najłatwiej...

20 Wnioski Podstawowym wyznacznikiem aktualnej sytuacji absolwentów na rynku pracy jest ich rosnący udział w ogólnej populacji bezrobotnych przy jednoczesnym niedostatku ofert pracy, przykładowo w powiecie kolskim absolwenci stanowią wśród wszystkich bezrobotnych 9,4%. Bezrobotni absolwenci znajdują się w sytuacji szczególnej, wchodzą bowiem na rynek z wiedzą teoretyczną natomiast ich przygotowanie zawodowe nie odpowiada często wymaganiom stawianym przez rynek pracy. Trudności w zdobyciu pracy są często wynikiem błędnych decyzji podejmowanych przez młodzież już na poziomie wyboru szkoły a potem przy planowaniu dalszej ścieżki zawodowej. Pracodawcy oczekują od absolwentów konkretnych umiejętności i kwalifikacji których absolwentom niestety brakuje. Brak współpracy szkół z przedsiębiorstwami. Nieumiejętność wykorzystania środków finansowych przeznaczonych dla młodych przedsiębiorców, często wynikająca z niedoinformowania. Brak umiejętności przedsiębiorczych i kreatywności wśród absolwentów.


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google