Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny."— Zapis prezentacji:

1 Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Już dziś pomyśl o swojej przyszłości

3 Cele projektu: Zdobywanie wiedzy o rynku pracy, planowanie własnej przyszłości edukacyjnej i zawodowej.

4 Rynek pracy

5 Wyzwania polskiego rynku pracy
*W perspektywie średniookresowej: przezwyciężenie skutków światowego kryzysu finansowego i powrót na stabilną ścieżkę wzrostu gospodarczego *W perspektywie długookresowej: zwiększenie aktywności zawodowej ludności i osiągnięcie celu zapisanego w Strategii Europa stopa zatrudnienia osób w wieku powinna osiągnąć poziom 75%. Cel dla Polski to osiągniecie wskaźnika o wartości 71%

6 Instytucje rynku pracy
Publiczne służby zatrudnienia Ochotnicze Hufce Pracy Agencje zatrudnienia Instytucje szkoleniowe Instytucje dialogu społecznego Instytucje partnerstwa społecznego

7 Dyskryminacja na rynku pracy

8 Podstawowe usługi rynku pracy
Pośrednictwo pracy Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy Organizacja szkoleń

9 Zlecanie usług rynku pracy
Art. 24 ustawy o promocji zatrudnienia (…): Marszałek województwa lub starosta w ramach środków określonych w budżecie danego samorządu mogą zlecić realizację usług rynku pracy, o których mowa w art. 35 ust. 1 ustawy: jednostkom samorządu terytorialnego; organizacjom pozarządowym statutowo zajmującym się problematyką rynku pracy; związkom związkowym; organizacjom pracodawców; instytucjom szkoleniowym; agencjom zatrudnienia i centrom integracji społecznej. Marszałek województwa lub starosta przy zlecaniu usług rynku pracy zapewnia ich realizację zgodnie ze standardami usług rynku pracy. Zlecenie wykonywania usług rynku pracy lub usług i instrumentów rynku pracy odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, na zasadach i w trybie określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub przez zakup tych usług, na zasadach i w trybie określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

10 Zawody przyszłości: Analityk e-sprzedaży Operator robota budowlanego
Projektant żywności

11 Bezrobocie

12

13 W Polsce

14

15 Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów.

16 Wyróżniamy takie bezrobocia jak :
Bezrobocie dobrowolne Bezrobocie fikcyjne Bezrobocie frykcyjne Bezrobocie naturalne Bezrobocie pokoleniowe Bezrobocie przymusowe Bezrobocie sezonowe Bezrobocie strukturalne Bezrobocie strukturalno-patologiczne Bezrobocie utajone

17 Polską gospodarkę możemy zaliczyć do bezrobocia strukturalnego, które pojawiło się w wyniku transformacji ustrojowej i w jej efekcie niezbędnej restrukturyzacji gałęzi produkcji, a także kapitał zagraniczny oraz błędy popełnione przy prywatyzacji. przedsiębiorstwo o określonym profilu produkcyjnym sprzedano kapitałowi zagranicznemu o tym samym profilu produkcyjnym w kraju macierzystym, to efekt był łatwy do przewidzenia. Kapitał zagraniczny, po wywiązaniu się z umowy zakupu, często doprowadzał do upadku przedsiębiorstwa w Polsce lub znacznie ograniczał ich produkcję. Równie istotne jest bezrobocie wynikające z braku popytu wewnętrznego i zewnętrznego (ujemny bilans handlowy).

18 Cechy charakterystyczne dla bezrobocia w Polsce
wysoki udział ludzi młodych w szczególności w tedy gdy rejestrują się w urzędach pracy absolwenci różnego typu szkół, znaczny udział osób posiadających wykształcenie zawodowe oraz podstawowe. Wykształcenie wyższe i ogólne na poziomie średnim jest niewątpliwie lepszym niż zawodowe, Długotrwałe bezrobocie powoduje utraty praw do otrzymania zasiłku, ale także niesie ze sobą specyficzne problemy psychiczne i społeczne zwiększający się udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych szczególnie na wsiach i małych miastach. Kobiety bezrobotne są lepiej wykształcone niż bezrobotni mężczyźni. W tym przypadku poziom wykształcenia okazuje się nie mieć decydującego znaczenia i można to nazwać dyskryminacją kobiet na rynku pracy,

19 Najniższe wskaźniki bezrobocia notujemy na terenach leżących wokół wielkich miast będących dużym i zróżnicowanym rynkiem pracy. Najwyższa natomiast stopa bezrobocia występuje na terenach, na których istniały nieliczne zakłady przemysłowe, jak również na terenach rolniczych pasa północnego i wschodniego Polski. Utrudnieniem w przeciwdziałaniu temu zjawisku jest kwestia mieszkaniowa. Polak jest przeświadczony, że pracę powinien szukać tam, gdzie ma swój dach nad głową a nie tam gdzie jest praca.

20 Przyczyny bezrobocia likwidacja niektórych gałęzi przemysłu np. górnictwa zmniejszenie popytu na konkretne dobra czy usługi ograniczanie produkcji brak informacji o miejscach pracy przeniesienie zakładu do innego rejonu niedostosowane do potrzeb rynku wykształcenia pracowników zmiany w technologii wysokie obciążenia fiskalne otwarcie gospodarki na import ograniczenie funduszu płac przedsiębiorstw słabość systemu pośrednictwa pracy aktywność zawodowa emerytów

21 Skutki bezrobocia niewykorzystany, nieproduktywny potencjał ludzki
znaczne koszty materialne związane z utrzymaniem bezrobotnych oraz służb zajmujących się ich problemami i obsługą spadek dochodów rodzin, rozszerzenie się społecznych kręgów ubóstwa degradacja psychiczna i moralna osób pozostających bez pracy (poczucie beznadziejności, pesymizm, uczucie społecznej bezużyteczności) zjawiska patologii społecznej - alkoholizm, narkomania, przestępczość. utrata kwalifikacji

22 URZĘDY PRACY

23 Urząd Pracy jest jednostka publiczną mającą za zadanie:
precyzowanie i określanie regionalnej polityki rynku pracy, działania na rzecz zatrudnienia, dzielenie środków pieniężnych na rzecz rozwoju ludzi bezrobotnych oraz działań promujących zatrudnienie, bieżącym badaniem popytu na pracę, organizowanie usług pośrednictwa pracy, gromadzenie i upublicznianie informacji na temat zatrudnienia w regionie, inicjowanie i przeprowadzanie badań oraz działań promujących zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

24 Informacje dotyczące wdrażania Krajowego Systemu Monitorowania Rynku Pracy (KSMRP) i Centralnej Bazy Ofert Pracy (CBOP)

25 CBOP - Centralna baza ofert pracy
CBOP - Centralna baza ofert pracy. CBOP ma umożliwić zebranie w jednym miejscu ofert ze wszystkich urzędów i jednostek publicznych oraz integrację z europejskim systemem doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy EURES. KSMRP - Krajowy System Monitorowania Rynku Pracy to hurtownia danych, która swoim zakresem w pierwszej fazie ma objąć obszar rynku pracy. KSMRP ma umożliwić monitorowanie zjawisk zachodzących w obszarze rynku pracy, a także analizę obszaru biedy i bezrobocia.

26 Pracę można szukać w Internecie np. na stronach :
OFERTY PRACY Bardzo ważna jest znajomość języków obcych, obsługa komputera i wiedza ogólna o świecie. Pracę można szukać w Internecie np. na stronach : Pracuj.pl Praca.org Oferia.pl Gazetapraca.pl Joobla.com.pl

27

28 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r
1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

29

30 Rozdział 1 Przepisy ogólne
Art Ustawa określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. 2. Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej są realizowane przez instytucje rynku pracy działające w celu: 1) pewnego i produktywnego zatrudnienia; 2) rozwoju zasobów ludzkich; 3) osiągnięcia wysokiej jakości pracy; 4) wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej.

31 Szkoły ponadgimnazjalne
Oferty edukacyjne

32 Licea Ogólnokształcące w Kartuzach
I Liceum Ogólnokształcące im. Hieronima Derdowskiego Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Prywatne Centrum Edukacyjne MARMOŁOWSKI Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

33 Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II
Szkoła realizuje następujące cele i zadania: umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości, które będzie dokumentem państwowym nie wymagającym weryfikacji, uznawanym również za granicą przygotowuje absolwentów do podjęcia studiów lub dalszej nauki umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy o Bogu, człowieku i świecie, przygotowując uczniów do czynnego udziału w życiu religijnym, społecznym i rodzinnym

34 Prywatne Centrum Edukacyjne MARMOŁOWSKI
Szkoła oferuje: - kursy języka angielskiego - kursy języka niemieckiego - kursy komputerowe - kursy przygotowujące do sprawdzianu po klasie VI - kursy przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego - kursy przygotowujące do matury - wakacyjny kurs języka angielskiego - kurs na wychowawcę wypoczynku - kurs na kierownika wypoczynku

35 I Liceum Ogólnokształcące im. Hieronima Derdowskiego
Szkoła oferuje: - klasa humanistyczna - historia, język polski. Drugi język: francuski/niemiecki - klasa politechniczna - matematyka, fizyka. Drugi język: niemiecki/rosyjski/francuski - klasa matematyczna - matematyka, informatyka. Drugi język: niemiecki/rosyjski - klasa europejska - matematyka, geografia. Drugi język: niemiecki/francuski - klasa sportowo - turystyczna - biologia, geografia. Drugi język: niemiecki/rosyjski - klasa biologiczno-chemiczna - biologia, chemia. Drugi język: niemiecki/rosyjski/francuski

36

37 Zespół Szkół Ogólnokształcących im. dra A. Majkowskiego
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: - j. polski, historia - j. polski, j. angielski (Klasa językowa z rozszerzonym językiem angielskim) - angielski, biologia, WF - klasa ze zwiększoną ilością wychowania fizycznego II LICEUM PROFILOWANE: - profil socjalny - profil usługowo-gospodarczy

38 Szkoły Zawodowe w Kartuzach:
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. I Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte Zespół Szkół Technicznych im. Floriana Ceynowy  ul. Mściwoja II/24

39 Szkoła Zawodowa (ul. Wzgórze Wolności)

40 Zespół Szkół Technicznych im. Floriana Ceynowy
Ta szkoła oferuje zawody: mechanik pojazdów samochodowych sprzedawca ślusarz oddział wielozawodowy -

41 „Praca poza granicami Polski”

42

43

44 Najczęściej wybierane zawody przez Polaków za granicą:
Piekarz, Elektryk, Rzeźnik, Kwiaciarka, Stolarz, Opiekunka do starszych, Fryzjer, Sprzątaczka, Budowlaniec.

45 Główne przyczyny tymczasowej i stałej imigracji:
Większe zarobki, Brak pracy w Polsce, Ciekawość świata, Rozwijanie swoich zainteresowań, Życie na lepszym poziomie, Wysoki poziom wykształcenia Polaków, Łatwość nawiązania kontaktów z innymi ludźmi.

46 NASZE Curriculum Vitae
Każdy z nasz na zajęciach wprowadzających wykonał własne CV efekty naszej kilku godzinnej pracy umieszczone są poniżej.

47

48

49

50

51

52 O sobie

53

54

55

56

57

58

59

60 Nasza działalność w szkole
Znając temat naszych aktualnych zajęć postanowiliśmy przeprowadzić ankietę dotyczącą zainteresowań i przyszłości. Dwie uczennice naszego projektu pod okiem pani Mirosławy ułożyły pytania i chodząc po klasach naszej szkoły zebrały odpowiedzi, następnie podliczyły głosy i wyniki przedstawiły na plakacie który zawiesiły na szkolnym holu. Plakat cieszył się zainteresowaniem przez wiele tygodni.

61

62 Praca na lekcjach… Zdjęcia zamieszczone poniżej zrobione zostały podczas zajęć z projektu kiedy to rozwiązywaliśmy testy w internecie.

63

64

65 NASZA PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH: Myśląc o własnej przyszłości pilnie uczymy się do egzaminu gimnazjalnego, który czeka nas w kwietniu. Dyrekcja naszej szkoły stopniowo oswaja nas z nowa formą testu, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni. Przecież to od wyników tego egzaminu zależy nasza przyszłość.

66 wykład

67 Dnia 25 listopada 2011r o godzinie 8:00 do naszej szkoły przyjechał wykładowca z Uniwersytetu Gdańskiego Pan Maciej. Przygotował dla nas prezentację na temat dotyczący komunikacji między ludźmi w którego skład wchodziła m.in gestykulacja, mowa ciała, autoprezentacja. Naszym zadaniem było przedstawienie swoich zainteresowań przed całą grupą oraz przedstawienie swoich dobrych cech. Najlepiej zaprezentowała sie Patrycja Bobkowska, która opowiadała o swoich zwierzakach.  Inne tematy dotyczyły m.in pracy w wolontariacie, mody, danieli i spacerach z przyjaciółmi. Temat nas na prawdę zaciekawił i poznaliśmy wiele potrzebnych nam w przyszłości pojęć i rad.

68 W projekcie udział wzięli:
opiekun: Mirosława Reglińska Dominika Bladowska Karolina Formela Sylwia Wilszewska Mateusz Labuda Paweł Szweda Jolanta Bigus Agnieszka Brzeska Karolina Kunikowska Alicja Bobkowska Patrycja Bobkowska Barbara Klamrowska Monika Cierocka

69 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google