Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE: Nazwa szkoły: ID grupy: Kompetencja:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE: Nazwa szkoły: ID grupy: Kompetencja:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE: Nazwa szkoły: ID grupy: Kompetencja:
Zespół Szkół – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lubaniu ID grupy: 96/95_MP_G1 Kompetencja: Matematyczno - przyrodnicza Temat projektowy: UNIA EUROPEJSKA - szanse i zagrożenia Polski jako członka UE po sześciu latach członkostwa Semestr/rok szkolny: I semestr /2010

3

4 Zakres działania Unii europejskiej:
unia gospodarcza i walutowa, rynek wewnętrzny, oraz wspólna waluta euro Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, wspólna polityka obronna Polityka sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, ochrona środowiska

5 Podstawę dla współpracy w dziedzinie polityki gospodarczej stanowi Unia Gospodarcza i Walutowa, do której należą wszystkie państwa członkowskie UE. W ramach UGW kraje członkowskie opracowują wspólne wytyczne dotyczące kwestii mających znaczenie dla gospodarki. Wynikiem takiego podejścia jest wzrost gospodarczy, większa liczba miejsc pracy oraz wyższy poziom ochrony socjalnej dla wszystkich obywateli. Poza tym współpraca umożliwia UE reagowanie w sposób skoordynowany na wyzwania gospodarcze i finansowe w skali światowej. Sprawia też, że UE jako blok handlowy jest bardziej odporna na nadchodzące z zewnątrz zagrożenia i może skuteczniej stawiać czoła problemom gospodarczym i finansowym. Docelowo wszystkie kraje UE wprowadzą do obiegu euro, ale dopiero, kiedy ich gospodarka będzie na to gotowa. Kraje, które przystąpiły do UE w 2004 i 2007 roku stopniowo przygotowują sie do wejścia do strefy euro, a Dania i Wielka Brytania na mocy specjalnych umów nie korzystają z euro. Aby kraj mógł przystąpić do strefy euro, musi przez dwa lata utrzymywać stabilny kurs walutowy. Pozostałe kryteria dotyczą stóp procentowych, deficytu budżetowego, stopy inflacji oraz długu publicznego.

6 II filar czyli Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa nie jest objęta prawem wspólnotowym, ale korzysta ze wspólnotowych instytucji, które funkcjonują jako organy WPZiB. Organy WPZiB: Rada Europejska Rada do spraw Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych Parlament Europejski Komisja Europejska Prezydencja Wysoki Przedstawiciel ds. WPZiB Komitet Stałych Przedstawicieli

7 UE buduje przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
UE buduje przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Kiedy projekt ten zostanie w pełni wprowadzony w życie, obejmie on kwestie dotyczące obywatelstwa UE, mobilności obywateli, a także azylu i imigracji, polityki wizowej i ochrony granic zewnętrznych UE. Będzie on również sprzyjał ścisłej współpracy policji oraz władz sądowych i celnych poszczególnych krajów. Przestrzeń ta zagwarantuje jednolite wdrażanie przepisów prawa dotyczących obywateli UE, turystów i imigrantów z innych części świata – a także przestępców i terrorystów – w całej Unii. Unia Europejska opiera się na poszanowaniu praw człowieka, na instytucjach demokratycznych oraz na rządach prawa. W Karcie praw podstawowych zapisano wszystkie prawa osobiste, cywilne, polityczne, ekonomiczne i społeczne obywateli UE. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej wspiera osoby odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków polityki w opracowywaniu odpowiednich przepisów prawnych i zwiększaniu świadomości społeczeństwa w zakresie praw podstawowych. Układ z Schengen gwarantuje obywatelom prawo do swobodnego podróżowania między krajami. Przy przekraczaniu granicy innego państwa UE obywatele UE nie muszą już okazywać paszportów ani dowodów osobistych. Nie dotyczy to Wielkiej Brytanii, Irlandii (w przypadku przyjazdu z kraju innego niż Wielka Brytania), a także Bułgarii, Cypru i Rumunii.

8 Obszar Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości:
III FILAR: Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych - do 1999 r. współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Obowiązuje prawo międzynarodowe publiczne i współpraca międzyrządowa. walka z przestępczością zorganizowaną walka z terroryzmem walka ze zbrodniami popełnianymi na dzieciach i z handlem żywym towarem współdziałanie w ramach Europolu współdziałanie w ramach Eurojustu Europejskie Kolegium Policyjne Obszar Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości: Europejska Sieć Sądowa ds. cywilnych i handlowych Europejski Atlas Sądowniczy do spraw cywilnych swobodny przepływ osób Europejska Sieć Sądowa ds. Karnych współpraca sądowa w materii karnej Europejska Agencja ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych współpraca sądowa w materii cywilnej Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii współpraca policyjna walka z dyskryminacją Europejska Agencja Praw Podstawowych walka z rasizmem i ksenofobią walka z narkomanią i przemytem broni

9 Traktat Akcesyjny podpisany 16 kwietnia 2003r
Traktat Akcesyjny podpisany 16 kwietnia 2003r. w Atenach określał warunki przystąpienia Polski (i pozostałych krajów) do UE. Jest umową międzynarodową, zawartą przez dotychczasowe kraje Unii Europejskiej z nowymi krajami członkowskimi.

10 Traktat Akcesyjny zawierał między innymi:
opis praw i obowiązków nowych członków UE; zasady poszerzenia organów UE o przedstawicieli nowych państw i nowe zasady funkcjonowania tych organów; szczegółową charakterystykę ustaleń zawartych w toku negocjacji członkowskich dotyczących poszczególnych dziedzin życia społeczno – gospodarczego; wykaz aktów prawnych obejmujących nowe kraje członkowskie wraz ze zmianami, jakie zostaną wprowadzone do tych aktów w wyniku poszerzenia Unii wspólne deklaracje wszystkich „starych” i „nowych” państw UE dotyczące Jednej Europy oraz Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich deklaracje poszczególnych państw – nowych członków UE opis procedur decyzyjnych w okresie od podpisania traktatu

11

12

13 plusy przystąpienia Polski do UE:
Polscy przedsiębiorcy włączyli się do jednolitego rynku UE. Otrzymali szansę rozwoju poprawy konkurencyjności. Duże znaczenie ma fakt, że dzięki uzyskanym okresom przejściowym realizacja procesów dostosowawczych jest wspomagana przez środki finansowe UE Polska gospodarka została włączona do Jednolitego Rynku UE, co daje jej nowe możliwości rozwoju, wzmocnione procesy restrukturyzacji oraz racjonalizacji wykorzystania zasobów. Znacznemu polepszeniu uległo bezpieczeństwo gospodarcze naszego kraju; Uzyskaliśmy pomoc strukturalną, która przynosi istotny wzrost możliwości rozbudowy infrastruktury oraz likwidację wieloletnich zapóźnień rozwojowych na szczeblu regionalnym i lokalnym

14 plusy przystąpienia Polski do UE:
Poprawiła się jakość i warunki życia Polaków, dzięki przyjęciu przez Polskę unijnych standardów Na bieżąco dokonują się przekształcenia strukturalne w polskim rolnictwie. Bez zasilania ze środków UE polskie rolnictwo nie znalazłoby innych, znaczących źródeł rozwojowych. Dokonuje się postęp cywilizacyjny, m.in. dzięki udziałowi w polityce badawczo – rozwojowej UE, co gwarantuje nieskrępowany dostęp do jej potencjału naukowego i edukacyjnego polskiemu społeczeństwu Nastąpiło zbliżenie z innymi krajami Europy, możliwy jest bezpośredni kontakt z różnorodnością kulturową Unii Europejskiej, co przynosi lepsze zrozumienie innych narodów oraz daje twórczy impuls dla rozwoju kultury.

15 plusy przystąpienia Polski do UE:
Europa otworzyła dla nas drzwi, że dzięki temu poprawia się nasz byt   przystąpienie do wspólnego rynku wewnętrznego otworzyło szansę na wolną wymianę handlową  posługiwanie się wewnątrz wspólnot jedną walutą, jaką jest euro  Polska jako kraj członkowski stał się również otworem dla inwestorów i najnowszych rozwiązań technologicznych  Otworzył się również przed Polakami nowy rynek pracy w państwach członkowskich Unii  swoboda podróżowania po członkowskich krajach, oraz zniesienie granicznych kontroli

16 plusy przystąpienia Polski do UE:
  Program "Moje boisko-ORLIK 2012"   Program „Moje Boisko – Orlik 2012” powstał w 2008 r. i będzie trwał do 2012 roku.. Jest to program Rządowo – samorządowy. Zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym, w każdej gminie na terenie całego kraju.

17 Boisko - ORLIK

18 LOGO EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU – informuje o projektach realizowanych w ramach UE

19  Tytuł projektu Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - III Etap Kwota dofinansowania z UE ,91 W ramach umowy dla projektu przyznano dofinansowanie w wysokości 75 % wydatków kwalifikowanych Współfinansowanie z funduszy UE w wysokości ,91 PLN obejmuje kwotę przyznanego dofinansowania równego ,15 PLN oraz kwotę dofinansowania warunkowego o wartości ,76 PLN  21 sierpnia 2006 r. odbyło się uroczyste otwarcie ostatniego etapu budowy Trasy Kwiatkowskiego, największej i najważniejszej inwestycji drogowej w Gdyni, przedsięwzięcia, mającego charakter strategiczny dla całego regionu i kraju. Ostatni zrealizowany odcinek Trasy połączył gdyński port i miasto z systemem dróg krajowych (Obwodową Trójmiasta) i autostradą A1. Ukończona inwestycja stała się ważnym ogniwem i faktycznym początkiem autostrady A1 na terenie Polski. W latach wybudowana została istniejąca część trasy, którą nazwano imieniem budowniczego gdyńskiego portu, inżyniera...

20 Inne projekty W ramach umowy dla każdego z tych projektów przyznano warunkowe dofinansowanie na poziomie 75 % całkowitych wydatków kwalifikowanych!!!!

21 1. Usprawnienie połączeń drogowych na Drodze Krajowej nr 4 (88) w obrębie gminy Zabrze Nr projektu SPOT/2.2/50/04 Miejsce realizacji projektu: śląskie Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasta Zabrze 2. Unowocześnienie taboru kolejowego przewozów regionalnych na terenie województwa pomorskiego Nr projektu SPOT/1.1.2/219/08 Miejsce realizacji projektu: pomorskie Nazwa Beneficjenta: Samorząd Województwa Pomorskiego 3. Przebudowa ulicy Limanowskiego oraz skrzyżowania ulic Sybiraków, Limanowskiego i Jagiellońskiej w Olsztynie Nr projektu SPOT/2.2/217/08 Miejsce realizacji projektu: warmińsko-mazurskie Nazwa Beneficjenta: Gmina Olsztyn 4. Zakup 10 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych Nr projektu SPOT/1.1.2/216/08 Miejsce realizacji projektu: mazowieckie Nazwa Beneficjenta: Samorząd Województwa Mazowieckiego 5. Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi krajowej nr 73 w Tarnowie Nr projektu SPOT/2.2/213/08 Miejsce realizacji projektu: małopolskie Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasta Tarnowa 6. Budowa ekranu akustycznego wzdłuż ul. Staszica w Dąbrowie Górniczej Nr projektu SPOT/2.2/212/08 Miejsce realizacji projektu: śląskie Nazwa Beneficjenta: Miasto Dąbrowa Górnicza 7. Rozbudowa infrastruktury portowej na Półwyspie Katowickim Nr projektu SPOT/1.2/211/08 Miejsce realizacji projektu: zachodniopomorskie Nazwa Beneficjenta: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S. A. 8. Przebudowa pl. Jana Pawła II we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 5 Nr projektu SPOT/2.2/210/08 Miejsce realizacji projektu: dolnośląskie Nazwa Beneficjenta: Gmina Wrocław 9. Przebudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 - skrzyżowanie ul. Podkarpackiej, Pużaka i Zręcińskiej Nr projektu SPOT/2.2/209/08 Miejsce realizacji projektu: podkarpackie Nazwa Beneficjenta: Gmina Krosno 10. Opracowanie studium projektu budowlanego i studium wykonalności dla budowy drogi ekspresowej S-8 odcinek Węzeł Powązkowska-Węzeł Marki (ul. Piłsudskiego) Nr projektu SPOT/3.1/208/08 Miejsce realizacji projektu: mazowieckie Nazwa Beneficjenta: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

22 minusy przystąpienia Polski do UE:
Obcokrajowcy wykupują polskie grunty. Polacy stali się tak zwaną tanią siłą roboczą, to znaczy stali się pracownikami od robót cięższych, natomiast zapłata jest mniejsza Mniejsza konkurencyjność krajowych produktów w porównaniu z rzeczami produkowanymi przez inne państwa unijne Polskie towary produkowane są w sposób naturalny. Z tego powodu ich cena jest wyższa a jakość gorsza (producenci nie raz mają problem z przystosowaniem się do unijnych norm), przez co i ilość produkowanych rzeczy jest mniejsza. przystąpienie Polski do UE wiąże się z pewnym ograniczeniem niezależności państwowej, gdyż część obowiązków i uprawnień z tym związanych przejmuje Unia Europejska

23 ZANIEDBANIA: Polscy kolejarze stracili miliardy z Unii
Unia chciała dać miliardy złotych na remont najważniejszych szlaków kolejowych w Polsce. Niestety, okazało się, że polski bałagan znów zwyciężył. Spółki PKP nie potrafiły nawet przygotować papierów na czas, więc z dotacji będą nici, a my dalej będziemy jeździć po rozpadających się torach. Rząd odbiera kolejarzom pieniądze, bo nie poradziła sobie z przygotowaniem inwestycji. Unijne dotacje mogą trafić do firm budujących autostrady PKP Polskie Linie Kolejowe miała zmodernizować tory. W ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” (POIiŚ) dostała na ten cel z Brukseli 4,86 mld euro, czyli ok. 19 mld zł. Pieniądze miały wesprzeć remonty najważniejszych szlaków kolejowych w Polsce. Mimo że miliardy przyznane z unijnego budżetu na lata 2007 – 2013 można rozliczać do 2015 roku, już teraz wiadomo, że z powodu gigantycznych opóźnień w przygotowaniach i braku wkładu własnego niezbędnego do uruchomienia dotacji kolejarzom może przepaść blisko 30 proc. środków.

24 Zagrożenia dla polski na najbliższą przyszłość jako członka ue:
Brak Polsce pełnej formuły — apolitycznej i ponadpartyjnej, podzielanej i realizowanej nie tylko przez większość elit, niezależnie od ich orientacji, ale i rozumianej przez społeczeństwo. Brak strategicznego planowania i systematycznej realizacji polskiej polityki bezpieczeństwa narodowego, jej przypadkowość. Nasza własna niewydolność i nieudolność instytucjonalno-organizacyjna w zakresie funkcjonowania w ramach globalnego rynku, wzmocniona czynnikami korupcyjnymi wśród polskiej elity władzy. Zacofanie polskiej gospodarki, a zwłaszcza dalsze odwlekanie reformy finansów publicznych i dokończenia prywatyzacji. Nie tylko zmniejsza to konkurencyjność polskiej gospodarki, obciążonej nadmiernym fiskalizmem, biurokracją i szkodliwymi związkami polityki z kontrolowanymi przez państwo firmami. Grozi to także niezdolnością do wykorzystania unijnych funduszy pomocowych na inwestycje rzeczywiście zwiększające konkurencyjność gospodarki i poprawiające naszą atrakcyjność inwestycyjną.

25 Zagrożenia dla polski na najbliższą przyszłość jako członka ue:
Poważnym zagrożeniem jest coraz wyraźniejsza rywalizacja i wrogość pomiędzy największymi państwami UE i USA, co, obok trudnej dla Polski konieczności opowiedzenia się po którejś ze stron takiego konfliktu, grozić może praktycznym paraliżem NATO i poważnymi napięciami w samej Unii. Polska w takim fundamentalnym sporze wewnątrz NATO i UE ma wyjątkowo trudną pozycję, szczególnie iż nasze dotychczasowe głębokie proamerykańskie zaangażowanie ogranicza nam pole manewru. Dla Polski jako państwa granicznego NATO i UE kolejnym zagrożeniem byłaby próba tworzenia i realizacji polityki wschodniej Unii z pominięciem Polski.

26 96/95_MP_G1 nasza grupa

27 Wykłady: - dr Leszek Kozłowski - dr Witold Kraszkiewicz

28


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE: Nazwa szkoły: ID grupy: Kompetencja:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google