Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DANE INFORMACYJNE: Nazwa Szkoły: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DANE INFORMACYJNE: Nazwa Szkoły: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im"— Zapis prezentacji:

1

2 DANE INFORMACYJNE: Nazwa Szkoły: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im
DANE INFORMACYJNE: Nazwa Szkoły: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J.J. Śniadeckich w Poznaniu ID Grupy: /36_P_G2 Opiekun: Justyna Tyczyńska-Kubiak Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Etyczna reklama Semestr / Rok szkolny

3 ETYCZNA REKLAMA

4 Etyka! Etyka- jedna z dziedzin filozofii, ukazująca różnice pomiędzy dobrem a złem. Słowo to wywodzi się z greckiego "ethos" i oznaczało "zwyczaj", "obyczaj". Pierwszy użył go Arystoteles podczas prowadzenia badań nad życiem i zachowaniem człowieka. Etyka traktowana była jako nauka o naturze człowieka, jego działaniach i motywach jego zachowań. Pojęcie etyki można streścić także w innych słowach- jest to nauka o moralności, zbiór zasad i społecznych norm postępowania, które uznane zostały za obowiązujące w danym czasie i miejscu.

5 Kodeks etyki reklamy - obejmuje całą działalność marketingową, reklamową, dystrybucyjną, sponsoringową oraz promocję sprzedaży. W potrzebie społecznej odpowiedzialności, świadomości wpływu, jaki działania marketingowe wywierają na rynek i konsumentów, dostrzegając ich wzrastającą rolę w kształtowaniu zachowań i postaw, tak w sferze gospodarczej, światopoglądowej jak i moralnej, uznając kulturotwórczy i obyczajotwórczy charakter tych działań, widząc potrzebę eliminowania w tym zakresie zjawisk negatywnych i stymulowania pozytywnych przez jednoczesne podnoszenie branżowych standardów etycznych oraz rozumiejąc konieczność ujednolicenia danych standardów w ramach rozszerzającego sie rynku jednoczącej sie Europy, respektowwania i dołożenia starań, by zasady w nim zawarte przestrzegane były zgodnie z jego literą i duchem. Kodeks Etyki Reklamy to podstawowy dokument

6 Rady Reklamy i Komisji Etyki Reklamy
Rady Reklamy i Komisji Etyki Reklamy Dotyczy on całego przekazu reklamowego z wyjątkiem kampanii społecznych i politycznych. Kodeks to zbiór przepisów określających co jest dopuszczalne, a co nieetyczne w przekazie reklamowym reguluje wszystkie aspekty komunikacji reklamowej z uwzględnieniem specyfiki różnych mediów. Promuje odpowiedzialne praktyki w dziedzinie reklamy odpowiada na wyzwania stawiane przez dynamiczny rynek będzie regularnie przeglądany i aktualizowany

7 Kodeks Etyki Reklamy zawiera szczegółowe przepisy zakazujące m.in.:
dyskryminacji ze względu na płeć, wyznanie czy narodowość używania elementów zachęcających do aktów przemocy nadużywania zaufania odbiorcy, jego braku doświadczenia lub wiedzy Kodeks Etyki Reklamy kładzie nacisk na zapewnienie by reklama nie wprowadzała w błąd, chroni przed nieetycznym i nieuczciwym przekazem reklamowym. Środowisko reklamowe uruchomiło system samoregulacji, który ma podnosić standardy reklamy poprzez pokazywanie dobrych wzorców i piętnowanie nieetyczny lub nieuczciwego przekazu reklamowego. System oparty jest na Kodeksie Etyki Reklamy – nowym dokumencie opracowanym wspólnie przez przedstawicieli reklamodawców, agencji reklamowych oraz mediów. Za badanie zgodności przekazów reklamowych z Kodeksem Etyki Reklamy odpowiadać ma  Komisja Etyki Reklamy – grono niezależnych autorytetów z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie mediów i reklamy. Komisja rozpatrywać będzie skargi, które składać mogą zarówno konsumenci, jak i firmy, czy instytucje. Składanie skarg ma być maksymalnie uproszczone - wystarczy wypełnić nieskomplikowany formularz i przesłać go do na adres

8 Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy
Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. System samoregulacji finansowany jest dzięki certyfikatom „Reklamuję etycznie”.  Jest to rodzaj identyfikatora wskazującego firmy, które zdecydowały się przestrzegać określonych w Kodeksie zasad etycznej i uczciwej reklamy. Specjalny znaczek może być umieszczany na materiałach korporacyjnych, stronach internetowych oraz, w przypadku mediów, w stopkach redakcyjnych. Certyfikat wydawany jest na okres jednego roku, może być jednak w każdej chwili odebrany, jeśli jego sygnatariusz narusza zasady Kodeksu Etyki Reklamy. Jest to najpoważniejsza z sankcji. Inne to wydanie opinii, że reklama powinna zostać zmieniona lub zwrócenie się o wstrzymanie dalszego rozpowszechniania.

9 Reklama: etyczna, czyli jaka
Reklama: etyczna, czyli jaka? - Samoregulacja jest samoograniczeniem swobód w zakresie szeroko rozumianej komunikacji marketingowej, tak aby przestrzegać nie tylko litery, ale i ducha Kodeksu Etyki Reklamy. A zatem, aby nasze działania marketingowe były etyczne i odpowiedzialne –przyjrzyjmy się poszczególnym standardom reklamy: Standard nr 1: Popularyzacja oraz nagłaśnianie zasad we wszystkich formach komunikacji marketingowej czyli m.in. reklamach. Jedną z najważniejszych części Kodeksu Etyki Reklamy jest rozdział dotyczący zasad komunikowania marketingowego .Zasady te dotyczą wszystkich form komunikacji, począwszy od reklamy zewnętrznej, poprzez komunikowanie w punktach sprzedaży, aż do projektowania opakowań. Standard nr 2: Zapewnienie zgodności komunikacji marketingowej z duchem i literą kodeksu poprzez zaangażowanie szkoleniowe oraz doradztwo reklamowe. Aby tak było, pracownicy działów marketingu wszystkich firm powinni zostać przeszkoleni w zakresie zasad samoregulacji reklamowej. Standard nr 3: Rozpatrywanie skarg konsumentów dotyczących reklam przez bezstronne, niezależne gremium. - Skargi rozpatruje specjalna komisja powołana przez Radę Reklamy i jeśli skarga dotyczy branży np. piwowarskiej, wówczas w skład tej komisji nie może wchodzić przedstawiciel branży piwowarskie. Standard nr 4: Szybkość decyzji: zapewnienie sprawnego procesu rozpatrywania skarg i skrócenie czasu od jej złożenia do decyzji gremium rozpatrującego.

10 Jak wygląda proces rozpatrywania skargi: - Kiedy do Rady Reklamy wpływa skarga, pierwszym krokiem rady jest poinformowanie firmy, której ta skarga dotyczy. Potem zwoływana jest komisja Rady Etyki Reklamy. Komisja zawsze składa się z trzech osób, które reprezentują zarówno świat biznesu, jak i świat reklamy. Decyzja jest wysyłana do osoby, która wniosła skargę, jak i do firmy, której decyzja dotyczy. Standard nr 5: Funkcjonowanie systemu sankcji, który minimalizuje ryzyko sięgnięcia po niezgodne z kodeksem formy komunikacji marketingowej. - Rada Etyki Reklamy nie może karać pieniężnie, natomiast ma obowiązek informować firmę, że jej reklama była nieetyczna i niezgodna z Kodeksem Etyki Reklamy. Potem decyzje, które zapadają w sprawie danej reklamy, są rozsyłane do mediów . Standard nr 6: Poprawa stanu świadomości konsumentów -- odbiorca powinien być świadomy możliwości złożenia skargi i odpowiedniej procedury w tym zakresie Konsumenci mogą złożyć skargę na reklamę np: proszków ,kosmetyków,piwa, która budzi ich zastrzeżenia. Standard nr 7: Własny, niezależny od systemu skarg konsumenckich monitoring komunikacji marketingowej. Niezależny, to oznacza, że weryfikować będą to te podmioty, które w żaden sposób nie są związane ani z mediami, ani z reklamą. Od kiedy wprowadzono program w większości państw członkowskich Unii Europejskiej znacznie podniósł się poziom skuteczności systemów samoregulujących. Jest jeszcze nieco do poprawy, w kwestii rozpatrywania skarg oraz rozwoju własnego monitoringu rynku reklamy.

11 Ważne: Wszyscy odpowiadamy za wdrażanie w życie najwyższych norm etycznego postępowania wyznaczonych w Kodeksie etyki w biznesie oraz wszyscy ponosimy odpowiedzialność za to co robimy. Gdy choćby jedna osoba nie przestrzega Kodeksu etyki zawodowej, może to przynieść negatywne konsekwencje dla całej firmy i dlatego etyczne zachowanie i osobista uczciwość stanowią nasze podstawowe wartości.

12 Etyka w biznesie Etyka w biznesie zajmuje się oceną oraz stworzeniem standardów moralnych, potrzebnych w konkretnej dziedzinie gospodarczej. Ma ona dosyć długą historię i jest specyficzną odmianą aspektu badawczego etyki. Koncentruje się na działaniu człowieka w sferze biznesowej, nie zajmując się pozostałymi sferami jego życia.

13 Etyka w biznesie posługuje się następującymi pojęciami:
- sprawiedliwość - uczciwość - prawda - słuszność

14 Biznes kontra nieetyczne zachowanie
Reklama – jest właśnie tym rodzajem biznesu, gdzie nieetyczne działanie ma szansę bardzo mocno wpłynąć na negatywne skutki działań nawet najpotężniejszych i ustabilizowanych firm. Jedną z sytuacji w działaniach reklamowych, gdzie się zdaża zobaczyć nieetyczne zachowanie, – to jest zamiana produktów. Reklama określa cechy produktu, które są określone w umowie, lecz dostawca może dostarczyć do klienta inny produkt, przy tym różnice mogą być nieznaczące i niezauważalne, a koszty poniesione na ich produkcję mogą się bardzo mocno różnić. Czasami zamiana produktu może być bardzo potrzebną, lecz to powinno się odbyć tylko w przypadku jeśli klient zostanie o tym zawiadomiony. W takich przypadkach należy zapoznać się ze wszystkimi czynnikami, które są związane z zamianą produktu na inny, a także zmienić i przekształcić umowę współpracy. Niesumienne działania marketingowe mogą przejawić się w systemie opłaty. Tak, ma miejsce zbiór dodatkowych opłat za produkt już po tym, jak osiągnięty został sukces, czyli klient zgodził się podpisać umowę kupna-sprzedaży. Z punktu widzenia klienta zwrócenie się firmy do niego za dodatkowymi opłatami jest niestycznym zachowaniem, które może negatywnie wpłynąć na ich dalsze relację. Dla tego pełna cena, łącznie z opłatą dostawy, podatki i inne potrzebne opłaty, powinna zostać dokładnie i konkretnie przedstawiona klientowi pod czas zawarcia umowy o współpracę.

15 W procesie handlu, sprzedawca lub przedstawiciel handlowy czy agent mają obowiązek konkretnie przedstawić klientowi wszystkie plusy swoje produktu, określić jego potrzeby i postarać się zrealizować sprzedaż, lecz bardzo spokojnie i bez nacisków. Nie należy, również, negatywnie omawiać produktu konkurencji, ani wymyślać nierealne zalety dla swoich produktów. Należy prawidłowo określić zalety swoich produktów, nie wywierając nacisku na swoim kliencie, żeby nie sprowokować jego na negatywne wnioski i reakcję. Nacisk pod czas prezentacji może rozpatrywać się jako zachowanie niestyczne, w wyniku czego image firmy spadnie, a współpraca nie zostanie nawiązana. Jest jeszcze jedna bardzo ważna strona etyki w biznesie – jakość produktu. Czasami, konsumenci narzekają na niską jakość produktów. Przyczyna tego może być związana ze specjalnym mieszaniem jakościowych i nie jakościowych produktów, w celu zwiększenia ilości lub rozmiaru produktów. Przykładem może być dodawanie oleju samochodowego do spożywczego, co miało miejsce w historii światowego biznesu, w wyniku czego zmarło kilka osób. Zrobili to dla tego, że wartość oleju samochodowego jest o wiele mniejsza od wartości spożywczego i jego mieszanie przyniosło znaczące zyski. Specjalista ds. marketingu powinienem pilnować, żeby nie przedstawiać produkt w nieprawidłowym świetle, a także powinien nie dopuszczać działań, które mogą być odebrane jako takie, które nie odpowiadają normalnym praktykom współpracy biznesowej

16 W 2011 r. Polacy skarżyli się na reklamy dwa razy częściej- do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy wpłynęło dokładnie skarg – ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej Na jakie reklamy skarżyli się Polacy?   Spośród wszystkich skarg otrzymanych przez Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy tylko 6 pochodziło od podmiotów gospodarczych, a jedna została skierowana w specjalnym trybie przez zarząd związku. Pozostałe skargi złożyli konsumenci. Ogółem protesty dotyczyły 180 różnych przekazów reklamowych, a stanowiąca organ orzekający Komisja Etyki Reklamy podjęła w sumie 94 uchwały. W przypadku 798 skarg komisja uznała, że został naruszony Kodeks Etyki Reklamy, natomiast 468 skarg zostało oddalonych.

17 Zdecydowanie najwięcej skarg dotyczyło agresji w reklamach
Zdecydowanie najwięcej skarg dotyczyło agresji w reklamach Za to stosunkowo rzadko odbiorcy zarzucali reklamom, że wprowadzają ich w błąd. 

18 Najbardziej oprotestowaną reklamą 2010 r
Najbardziej oprotestowaną reklamą 2010 r. był plakat z zapowiedzią filmu "Łatwa dziewczyna". Wielkoformatowy plakat reklamujący film przedstawiał dziewczynę trzymającą kartkę z napisem "Plotki i prawda o tym, jak zrujnowałam moją reputację", postać dziewczyny otaczał zestaw obraźliwych epitetów: "sucz", "dziwka", "wywłoka", "zdzira". 397 osób skarżyło się m.in. na użycie w tej reklamie "wulgarnego języka oraz dyskryminację płci i promowanie niewłaściwych wzorców społecznych". Zarzuty te podzieliła Komisja Etyki Reklamy, uznając, że plakat narusza zasady Kodeksu Etyki Reklamy . Konsumenci protestowali też przeciwko kampanii nawigacji samochodowej Navroad (281 skarg), w której posługiwano się hasłem "zmień starą na nową". Zdaniem skarżących "hasło może sugerować wymianę obecnej partnerki na nową". W tym przypadku jednak Komisja Etyki nie dopatrzyła się naruszeń Kodeksu Etyki Reklamy. Ponad 300 osób skierowało też skargi na kolejne odsłony kampanii Media Markt, którą sklep prowadził pod hasłem "Nie rób sceny". Np. w jednej z odsłon telewizyjnej reklamówki prezentowano scenę pogrzebu, podczas której, gdy ludzie wręczają kwiaty najprawdopodobniej wdowie, jeden z żałobników zamiast kwiatów wręczał gazetkę reklamową firmy Media Markt. Spot wieńczyło hasło: "Nie rób sceny, liczą się ceny"  Skargi wywołała także kampania telewizyjna i radiowa marki Seat - reklama zachwalająca nowy model tego samochodu kończyła się pytaniem: "Co na to moja żona?", odpowiedź mężczyzny brzmiała: "Zależy, która".

19

20 Najbardziej oprotestowane kampanie mają odzwierciedlenie w zestawieniu branż, których reklam dotyczyło najwięcej skarg.

21 Polacy zdecydowanie najczęściej skarżyli się na reklamy outdoorowe i telewizyjne

22 Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy to organizacja odpowiadająca za samoregulację branży reklamowej w Polsce. Związek skupia reklamodawców, media i agencje reklamowe. W jego skład wchodzą: Polskie Stowarzyszenie Wytwórców Produktów Markowych ProMarka, Izba Wydawców Prasy, Stowarzyszenie Agencji Reklamowych, Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy w Polsce (IAA), Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego, Związek Pracodawców Prywatnych Mediów, Polska Federacja Producentów Żywności, Polski Przemysł Spirytusowy, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie, Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska, Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych - Polbisco, Krajowa Unia Producentów Soków, Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości. Działająca w ramach związku Komisja Etyki Reklamy (KER) jest organem rozstrzygającym o zgodności przekazów reklamowych z Kodeksem Etyki Reklamy. W skład KER wchodzą sędziowie powoływani przez przedstawicieli trzech środowisk związanych z reklamą: reklamodawców, mediów oraz agencji reklamowych.

23 koniec prezentacji -dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "DANE INFORMACYJNE: Nazwa Szkoły: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im"

Podobne prezentacje


Reklamy Google