Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DANE INFORMACYJNE Etyczna reklama

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DANE INFORMACYJNE Etyczna reklama"— Zapis prezentacji:

1

2 DANE INFORMACYJNE Etyczna reklama
II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. J. Tischnera ID grupy: 97/49_PG_1 Opiekun: Maria Mańska Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Etyczna reklama IV semestr/

3 Etyczna reklama Reklama, tak jak cała działalność gospodarcza nie może być nastawiona tylko na sukces ekonomiczny, musi uwzględniać skutki etyczne swojego działania. Etyczna reklama to taka która nie narazi dobra powszechnego.

4 ETYKA- NAUKA O MORALNOŚCI
■ OPISOWA (ZACHOWAŃ LUDZKICH) Psychologia moralności Filozofia moralności Socjologia moralności ■ NORMATYWNA – system norm, według których człowiek powinien postępować.

5 Koncepcja etyki w biznesie
WIEDZA FILOZOFIA NAUKA TEORIA etyka ekonomia PRAKTYKA moralność biznes

6 Etyka biznesu dziedzina zajmująca się zagadnieniami moralnymi występującymi w biznesie. ekonomia powinna służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. przedsiębiorcy nie mogą kierować się w swoich działaniach wyłącznie skutecznością osiągania zysków.

7 Przykład dylematu etycznego w biznesie:
Na terenie dotkniętym trzęsieniem ziemi ocalał magazyn wody pitnej, właściciel oferuje ją po 4 - krotnej cenie  Etyka biznesu to etyczna refleksja nad działalnością gospodarczą

8 Czynniki wpływające na poziom etyczny firm
Czynniki zewnętrzne Czynniki wewnętrzne System gospodarczy Sytuacja firmy FIRMA Misja Prawo Polityka Polityka firmy Moralność pracowników Etyka społeczna

9 Podstawowe sposoby realizacji etyki biznesu
Programy etyczne Kodeksy etyczne Etyka zawodowa Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

10 MARKETING Zadaniem marketingu jest optymalne usatysfakcjonowanie nabywców poprzez jak najpełniejsze zaspokajanie ich potrzeb, oczekiwań i preferencji. 10

11 STRATEGIA PRODUKTOWA Cykl życia produktu 11111111
1. Wprowadzenie na rynek – działania w zakresie informowania klientów o pojawiającym się na rynku produkcie, duże wydatki na reklamę – minimalny zysk lub straty, popyt wzrasta powoli. 2. Wzrost – najszybszy wzrost sprzedaży, koszt jednostkowy spada, zysk wzrasta. 3. Dojrzałość – sprzedaż rośnie ale słabiej niż w fazie wzrostu. 4. Schyłek – spadek sprzedaży, produkcji i zysku, rośnie koszt jednostkowy. 11

12 SEGMENTACJA RYNKU Polega na jego podzieleniu na mniejsze części zwane segmentami, które różnią się między sobą oczekiwaniami klientów względem produktu, sposobem zakupu lub innymi kryteriami. Po dokonaniu segmentacji firma musi wybrać segment, w którym chce sprzedawać swoje towary. Głównym celem segmentacji jest analiza struktury rynku, czyli potrzeb klientów, które rynek tworzą. Możemy wyróżnić rynki jednolite pod względem struktury potrzeb i zróżnicowane. 12

13 Czynniki wpływające na kształtowanie się cen
Czynniki wpływające na kształtowanie się cen koszty logistyki dostaw, koszty produkcji, koszty reklamy, wysokie nasycenie rynku, nadmierna (nie wykorzystana) zdolność produkcyjna, bardzo silna konkurencja faza cyklu życia produktu w której znajduje się dany wyrób, zmiany popytu na rynku, moda i trendy, wzrost wrażliwości cenowej klientów, 13

14 WYBÓR RYNKU DOCELOWEGO
WYBÓR RYNKU DOCELOWEGO  Fazy wejścia firmy na rynek: Segmentacja rynku; Określenie cech (profili) konsumentów w poszczególnych segmentach rynku Ocena atrakcyjności segmentów rynku; Wybór docelowych segmentów rynku; Planowanie miejsca produktów w wybranych segmentach rynku; Projektowanie kompozycji marketingowej (marketing-mix) do rynków docelowych; 14

15 Podstawowe funkcje reklamy
 funkcja informacyjna  funkcja nakłaniająca (perswazyjna)  funkcja utrwalająca (przypominająca)

16 Funkcje reklamy Funkcja informacyjna : spełniona jest poprzez informowanie konsumentów o danym produkcie, który został wprowadzony na rynek.

17 Funkcje reklamy Funkcja perswazyjna : polega na przekonaniu konsumentów, że dana marka najlepiej zaspokoi ich potrzeby, i nakłonieniu ich do dokonania zakupu.

18 Funkcje reklamy Funkcja utrwalająca : wiąże się z utrwaleniem wśród klientów przekonania, że dany produkt jest lepszy niż marki konkurencyjne. W ten sposób kreuje się lojalność klienta względem marki

19 Dodatkowe funkcje reklamy
 edukacyjna  ekonomiczna Z komunikatu reklamowego dowiadują się klienci o istnieniu na rynku nowych produktów lub nowych cenach, sposobach zaspokojenia ich potrzeb i ewentualnych korzyściach, o nowych technologiach i sprzęcie. Masowy odbiór informacji reklamowych o produktach i usługach sprzyja sprzedaży produktów akceptowanych i przyśpiesza upadek produktów nieakceptowanych. W ten sposób uwidacznia się ekonomiczny aspekt funkcji reklamy.

20 Formy reklamy ULOTKA PLAKAT KONKURSY SPONSORING
REKLAMA W PRASIE I TELEWIZJI

21 Formy reklamy ULOTKA: jest najtańszą i najbardziej rozpowszechnioną formą drukowanej reklamy. Powinna zawierać tylko najbardziej istotne informacje, takie jak : logo firmy, slogan, informacje adresowe,telefoniczne.

22 Formy reklamy PLAKAT: stosunkowo tani, wygodny i efektywny środek przekazu wizualnego. To ogłoszenie, reklama, hasło ujęte w artystyczną formę malowniczą bądź drukarską.

23 Formy reklamy KONKURSY: czyli impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym mające określony dany program i dające możność wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac. Ten rodzaj reklamy zwykle wyróżnia uczestników nagrodami, przez co reklamuje swoje biuro turystyczne, bądź produkt turystyczny.

24 Formy reklamy SPONSORING: to z angielskiego finansowanie czegoś, w zamian za reklamowanie własnej działalności.

25 Formy reklamy REKLAMA W PRASIE I TELEWIZJI: podstawą dobrej reklamy jest fakt, że zwraca ona uwagę odbiorców. Można wpłynąć na jej atrakcyjność dla publiczności m.in. przez zamieszczenie atrakcyjnego nagłówka, intrygującego stwierdzenia, niebanalnego zdjęcia, czy grafiki.

26 Kodeks etyczny agencji reklamowej
Żadna reklama nie powinna krzywdzić człowieka. Nie powinna zawierać treści dyskryminujących ani ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć, ani narodowość. Reklamy nie mogą zawierać treści, które wzbudzają agresję u odbiorcy (scen przemocy) lub innych rodzajów zachowań antyspołecznych. Nie powinna zawierać słów ani treści uznawanych powszechnie za wulgarne.

27 Kodeks etyczny agencji reklamowej
Sytuacje przedstawiane w reklamie nie mogą wzbudzać w odbiorcy poczucia lęku ani strachu. Reklama nie może być realizowana w sposób, który naraziłyby na uszczerbek obiekty, czy postaci historyczne lub artystyczne. Reklamy skierowane do dzieci lub osób starszych nie mogą wykorzystywać ich naiwności.

28 Kodeks etyczny agencji reklamowej
Reklama musi zawierać konkretne informacje dotyczące niebezpieczeństw jakie niesie za sobą użytkowanie danego produktu. Nie powinny przedstawiać i zachęcać do niehumanitarnego traktowania zwierząt. Reklama nie powinna zawierać słów takich jak: „tylko”, „jedynie”, „niewiele” w niewłaściwym kontekście.

29 Kodeks etyczny agencji reklamowej
Reklamy skierowane do dzieci i młodzieży nie mogą podważać autorytetu rodziców. Reklamy nie mogą wpływać ma działanie człowieka dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Reklama powinna rozwijać wiedzę dotyczącą tematów ekologii, nie może promować swobody seksualnej ani nagości. Reklamy promujące używki nie mogą sugerować że zastosowanie ich pozwala na rozwiązania naszych problemów życiowych.

30 Kodeks etyczny agencji reklamowej
Reklamy używek nie mogą w żaden sposób być skierowane do osób niepełnoletnich, poprzez wykorzystanie wizerunku postaci, które wpływają na dzieci. Reklama nie powinna sugerować , że stosowanie używek jest niezbędne do osiągnięcia dorosłości lub do odnoszenia sukcesów w pracy, również nie może sugerować, że są lekarstwami.

31 Kodeks etyczny agencji reklamowej
Nie może przedstawiać scen, które uznawane są za niebezpieczne, nieodpowiednie, czy niezgodne z prawem. Treść reklamy nie powinna sugerować, że wartość produktu jest bardzo niska w stosunku do rzeczywistej ceny.

32 Kodeks etyczny agencji reklamowej
Reklama nie może sugerować, że produkt jest za darmo lub za część ceny, jeśli nie jest to zgodne z prawdą. Reklama nie może wykorzystywać braku wiedzy odbiorcy, nie powinna zawierać specjalistycznych terminów naukowych, czy cytatów z publikacji naukowych użytych w sposób wprowadzający w błąd.

33 Przepisy prawne dotyczące reklamy
Przepisy dotyczące publikacji reklam telewizyjnych i radiowych - Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, - Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 maja 1993 r. w sprawie zasad działalności reklamowej w programach radiofonii i telewizji , - Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie zakazu sponsorowania określonych audycji,

34 Przepisy dotyczące publikacji reklam telewizyjnych i radiowych
Reklamy telewizyjne powinny być wyraźnie wyodrębnione w programie i oznaczone w sposób nie budzący wątpliwości, że są reklamami. Zakazane jest wykorzystywanie w reklamie wizerunku lub głosu pracowników stacji radiowych i telewizyjnych występujących w audycjach informacyjnych lub programach dla dzieci. Czas przeznaczony na emisję reklam nie powinien zajmować więcej niż 15% dziennego czasu nadawania programu i nie więcej niż 12 minut w ciągu godziny. Nie można przerywać audycji emitowanych w publicznej radiofonii (Polskim Radiu) i telewizji (Telewizji Polskiej)

35 Przepisy prawne dotyczące reklamy
Przepisy dotyczące reklamy prasowej - Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Ogłoszenia i reklamy zamieszczone w prasie nie mogą być sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Muszą być oznaczone w sposób nie budzący wątpliwości, iż nie stanowią materiału redakcyjnego. Wydawca i redaktor mają prawo odmówić zamieszczenia ogłoszeń i reklamy, jeżeli ich treść lub forma jest sprzeczna z linią programową bądź charakterem publikacji.

36 Przepisy dotyczące reklamy
Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy opracował „Kodeks Etyki Reklamy” który stanowi zbiór zasad, jakimi powinni kierować się przedsiębiorcy zajmujący się działalnością w zakresie reklamy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

37 Przykłady reklam Przykład reklamy nieetycznej i drastycznej. Scena epatuje przemocą i uprzedmiotawia zwierzę. Może zachęcać do okrucieństwa wobec zwierząt i ich niehumanitarnego traktowania.

38 Przykłady reklam Jest to przykład reklamy o podłożu erotycznym. Będąc reklamą kontrowersyjną, przykuwa uwagę innych ludzi.

39 Przykłady reklam Reklama ta ma celu wzbudzić obrzydzenie i poruszenie ludzi. Dosyć dosłowna i mało estetyczna ma poruszyć oglądających do sprzątania po swoich zwierzętach w miejscach publicznych.

40 Przykłady reklam Reklama ta ma na celu zwrócenie uwagi na problem dotyczący nie poświęcania uwagi dzieciom przez rodziców. Jest to reklama bardzo dosłowna i wstrząsająca. Dzięki temu szokuje i nakłania rodziców do większej obserwacji dziecka.

41 Przykłady reklam Przykład reklamy która okłamuje. Manipuluje przez kłamstwo. Zachęca nas do kupna piwa argumentując, że rzeczy od natury są najpiękniejsze. Podkreśla, że to piwo pochodzi z serca natury.

42 Przykłady reklam Jest to przykład reklamy, traktującej kobietę przedmiotowo o podłożu seksistowskim.

43 Przykłady reklam             Działa na naszą podświadomość, zmusza nas do szybkiego podjęcia decyzji, w sposób przedmiotowy wpływa na myśli, zachowania i decyzje odbiorcy

44 Przykłady reklam Treści pornograficzne, stałe powtórzenia, uwzględnia wypaczanie racjonalnej myśli na skutek odwoływania się do pożądania seksualnego

45 Przykłady reklam Przedstawienie zmanipulowanych „faktów”, wywołanie szoku, oburzenia w celu zainteresowania jak największej ilości odbiorców, reklama traci wiarygodność, ukazuje skrzywiony obraz zaistniałej sytuacji

46 Przykłady reklam Brak szczegółowych, wiarygodnych informacji, odbiorca jest narażony na dodatkowe koszty nie zamieszczone na reklamie, gra na emocjach, odbiorca zwraca największą uwagę na zaakcentowany tekst nie licząc się z tekstem tzw. ”ukrytym” 

47 Przykłady reklam Świadome zakłamanie odbiorcy, zachęcanie do kupna produktu, który tak naprawdę nie ma racji bytu na rynku, liczenie na nieuwagę klienta i jego naiwność.

48 Przykłady reklam Reklama liczy na brak doświadczenia i naiwność klienta, który stosując reklamowany specyfik pozbędzie się zbędnych kilogramów. Zdjęcie umieszczone w reklamie ma przyciągnąć uwagę zainteresowanych osób.

49 Dziękujemy za uwagę Prezentację przygotowały Karolina Bednarz Anna Gajewska Daria Kasińska Ola Kamińska Sabina Kowalewska Marta Żurawiecka Dominika Piaskowska pod opieką Marii Mańskiej

50


Pobierz ppt "DANE INFORMACYJNE Etyczna reklama"

Podobne prezentacje


Reklamy Google