Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie ID grupy: 97/22_P_G1 Opiekun: Dariusz Wierzbicki Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Wylęgarnia pomysłów biznesowych Semestr/rok szkolny: Semestr IV, rok szkolny 2011/2012 2

3 Pojęcia podstawowe innowacja kreatywność przedsiębiorczość know-how
licencja efekt synergii

4 Innowacja Pojęcie innowacji pochodzi z języka łacińskiego; innovare czyli „tworzenie czegoś nowego”. Stąd najczęstsza definicja innowacji podkreśla, iż „innowacja jest procesem polegającym na przekształceniu istniejących możliwości w nowe idee i wprowadzenie ich do praktycznego zastosowania”

5 Kreatywność Kreatywność (postawa twórcza; od łac. creatus czyli twórczy) - proces umysłowy pociągający za sobą powstawanie nowych idei, koncepcji, lub nowych skojarzeń, powiązań z istniejącymi już ideami i koncepcjami. Myślenie kreatywne, to myślenie prowadzące do uzyskania oryginalnych i stosownych rozwiązań. Alternatywna, bardziej codzienna definicja kreatywności mówi, że jest to po prostu zdolność tworzenia czegoś nowego

6 Kreatywny pomysł na kawę

7 Klub wynalazczyń Emily skonstruowała lodówkę zasilaną... trocinami i piaskiem. Mandy wymyśliła kubek niekapek, a Cara dźwiękoszczelny pokrowiec na wózek dla dzieci. Ostatnio w Wielkiej Brytanii coraz więcej ciekawych patentów zgłaszają kobiety. Ich wynalazki są bliskie życia, bo powstały, by rozwiązać ich własne problemy.

8 „Dziś mam satysfakcję. Dostaję listy od kobiet, którym moje wynalazki naprawdę pomagają w codziennym życiu. No i udowodniłam sobie, że problemy potrafię przekuwać w sukces” Mandy Haberman

9 Kubek niekapek

10 Dźwiękoszczelny pokrowiec na wózek

11 „MASZYNA PAROWA WNIOSŁA WIĘCEJ DO NAUKI NIŻ NAUKA WNIOSŁA DO MASZYNY PAROWEJ”.

12 Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość - to cecha działania zmierzającego do zapewnienia racjonalnej i efektywnej koordynacji zasobów gospodarczych firmy. W praktyce pojęcie przedsiębiorczość rozumiane jest jako forma pracy lub jako czwarty (obok pracy, ziemi i kapitału) czynnik produkcji. Główne cechy przedsiębiorców to przede wszystkim umiejętność dostrzegania potrzeb i doskonalenia pomysłów, zdolności do wykorzystywania nadarzających się okazji oraz gotowość do podejmowania ryzyka.

13 Know-how Know-how – pochodzący z języka angielskiego (know – „wiedzieć”, how – „jak”) termin określający konkretną wiedzę techniczną z danej dziedziny, umiejętność wykonania lub wyprodukowania czegoś, kompetencję, biegłość.

14 Licencja Licencja– dokument prawny lub umowa, określająca warunki korzystania z produktu firmowego, znaku handlowego lub patentu.

15 Efekt synergii Efekt synergii oznacza uzyskiwanie zwielokrotnionych korzyści dzięki umiejętnemu połączeniu części składowych całości. Pojęcie to wykorzystywane jest głównie w kręgach menedżerskich w odniesieniu do przedsiębiorstw, jak i jednostek działających w ich wnętrzu.

16 2.Metody heurystyczne burza mózgów syntetyka analogia bezpośrednia
analogia personalna analogia symboliczna analogia fantastyczna drzewo celów

17 Burza mózgów Twórcą metody jest Alex Osborn. Jako metoda heurystyczna oparta jest na dwóch podstawowych wymaganiach metodycznych: nie krytykować, stymulować jak największą liczbę pomysłów. Na początku podawane są zwykle rozwiązania znane, tradycyjne, później pojawia się coraz więcej propozycji nowych i oryginalnych. Uzupełniający charakter mają inne warunki i wymagania metodyczne, dzięki którym uczestnicy burzy mózgów mogą: zgłaszać wszystkie pomysły, łączyć i doskonalić pomysły, zgłaszać nasuwające się sugestie bez śledzenia cudzych pomysłów i oczekiwania na swoją kolejkę wypowiedzi, prezentować pomysły jasno i zwięzłe, wykorzystywać i rozwijać pomysły innych.

18 Burza mózgów Przy poszukiwaniu rozwiązań za pomocą burzy mózgów wyodrębnia się 3 podstawowe fazy: I faza przygotowania obejmuje: sprecyzowanie problemu, zebranie informacji o badanym problemie, dobór grupy ekspertów. Wyróżnia się dwa rodzaje grup ekspertów: zespół twórczy, którego celem jest tylko tworzenie pomysłów, zespół oceniający, którego celem jest analiza i ocena wytworzonych pomysłów, a następnie opracowanie wariantu rozwiązania danego problemu badawczego.

19 II faza tworzenia rozpoczyna się od przedstawienia problemu oraz przypomnienia zasad burzy mózgów, zgłaszane pomysły są notowane w sposób widoczny dla wszystkich uczestników badania. Na zakończenie sesji poszukiwań każdy pomysł otrzymuje swój numer identyfikacyjny, co ułatwia tworzenie wariantów rozwiązań w etapie oceniania. III Faza oceniania obejmuje: ustalenie kryterium oceny, analiza i ocena pomysłów, przedstawienie ostatecznego sposobu rozwiązania problemu.

20 Syntetyka Syntetyka została przedstawiona przez jej twórcę – Williama Gordona w książce pod tytułem „The Developement of Creative Capacity”, która oparta jest na piętnastoletnich badaniach autora. Słowo to wywodzi się z greckiego i oznacza łączenie się odrębnych elementów, pozornie nie mających związku. Ideą przewodnią syntetyki jest poszukiwanie nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań problemów. Metoda ta daje dobre wyniki w przypadkach bardzo trudnych, złożonych i ugruntowanych przez psychikę. Wzrost prawdopodobieństwa sukcesu w rozwiązaniu problemów przy użyciu tej metody zależy od przezwyciężenia trudności, jakie powstają przy dochodzeniu do spodziewanego rezultatu.

21 Gordon wyróżnia cztery rodzaje analogii:
bezpośrednia – za najbardziej twórczy i niewyczerpany rodzaj tej analogii Gordon uważa wnioskowanie z porównań występujących w przyrodzie zjawisk i ich działaniem zbliżonym do rozpatrywanego zagadnienia. Dzięki tej metodzie można w krótkim czasie zgromadzić wiele stosunkowo dobrych pomysłów. Polega ona na porównywaniu obiektów, takich jak: wyroby, zespoły, produkty, struktury, systemy zarządzania, itp. podobnych do siebie pod jakimś względem. Konkretnych odnośników, które dadzą się łatwo zauważyć i wyodrębnić.

22 Ptak i samolot

23 Ważka i helikopter

24 personalna – (osobista, cielesna, utożsamiania się), polega na identyfikacji osoby poszukującej rozwiązania z problemem lub jego elementami składowymi. Metoda ta opiera się na przekonaniu, że prawa, wynalazki odkrywa się na sobie samym poprzez autoobserwację i autoanalizę. W ten sposób dochodzi się do nowych sformułowań, dzięki którym można lepiej i głębiej poznać badane zjawisko. Punktem odniesienia jest człowiek oraz jego odczucia. Takie eksperymentowanie na samym sobie doprowadziło do obalenia wielu mitów lub odkrycia wielu prawd.

25 Oko i luneta

26 symboliczna – różni się od pozostałych analogii sposobem opisu zjawiska. Wykorzystuje się w niej metafory, symbole, język poetycki. Pozwala to zauważyć najgłębsze podświadome skojarzenia, które powstają w wyniku symbolicznego przedstawiania zjawisk. Ten sam symbol może znaleźć odwzorowanie w różnych przejawach wiedzy i działalności ludzkiej. W sztuce jest on celem samym w sobie, w nauce i technice staje się tylko środkiem do osiągnięcia celu. Analogia symboliczna charakteryzuje się jakościowym ujmowaniem zjawisk, a także znacznie krótszym czasem ich wyrażania.

27 Główka szpilki

28 fantastyczna – odrywanie się od istniejącej rzeczywistości i puszczanie wodzy fantazji, wyobrażanie sobie sytuacji baśniowych. Pozwala to nie myśleć o ograniczeniach jakie niesie za sobą rzeczywistość i tworzenie rozwiązań całkowicie oryginalnych. Metodę tą cechuje wyrażanie pragnień oraz wyobrażeń rzeczy, zdarzeń, sytuacji, które w rzeczywistości nie istnieją. Prowadzi to do pobudzenia naszej wyobraźni i wywołania stanów psychicznych charakterystycznych dla marzeń sennych czy świata baśni. Jest to potrzebne do stworzenia czegoś zupełnie nowego, niekonwencjonalnego.

29 Drzewo celów Cel to przyszły stan rzeczy, który chcemy osiągnąć, innymi słowy zamierzenie. Cel wyraża sens istnienia danej jednostki. W odniesieniu do instytucji cel oznacza przedsięwzięcie ustalone w sposób formalny. Cele zawsze wynikają z potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych systemu i są konkretyzacją tych potrzeb. Cele podlegają hierarchizacji i są ustalane na trzech poziomach: strategicznym, taktycznym i operacyjnym. Cele są określane jako cele ogólne i cząstkowe. Rozwinięcie celu ogólnego na cząstkowe przedstawia klasyfikator celów (inaczej drzewo celów). Cele powinny być ściśle sformułowane, mierzalne, ambitne, realistyczne i określone w czasie (zasady SMART). Dodatkowo nie mogą się wykluczać.

30 3.22 prawa marketingu 1.lepiej być pierwszym niż lepszym
2. Jeżeli nie możesz być pierwszym w danej kategorii, to ustanów nową kategorię, w której będziesz pierwszy 3. Lepiej być pierwszym w czyjejś świadomości niż pierwszym na rynku) 4. Marketing nie jest walką na wyroby. Jest walką na percepcje 5. Najważniejszą sprawą w marketingu jest zawładnięcie jakimś wyrazem w świadomości potencjalnych klientów 6. Jeden wyraz nie może w świadomości potencjalnego klienta kojarzyć się z dwoma firmami 7. Stosowna strategia zależy od szczebla, który się zajmuje na drabinie 8. W długim okresie na każdym rynku ścigają się tylko dwa “konie” 9. Jeżeli zmierzamy do drugiego miejsca, to naszą strategię wyznacza ten, kto zajmuje pierwsze miejsce) 10. Jedna kategoria z czasem ulega podziałowi przekształcając się w dwie lub więcej 11. Marketing przynosi wyniki dopiero w dłuższym okresie

31 12.Istnieje nieodparte dążenie do coraz szerszego stosowania marki)
13.Trzeba coś poświęcić, żeby coś zdobyć 14.Każdj właściwości odpowiada przeciwna, skuteczna właściwość) 15.Potencjalny klient uznaje za zaletę otwarte przyznanie się do winy) 16.W każdej sytuacji istnieje tylko jedno rozwiązanie, które przyniesie liczące się wyniki 17.Nie da się przewidzieć przyszłości, chyba że się samemu opracowuje plany konkurentów) 18.Sukces często prowadzi do arogancji, a arogancja do klęski) 19.Należy oczekiwać niepowodzenia i godzić się z nim) 20.Sytuacja często wygląda inaczej, niż to przedstawia prasa) 21.Skutecznych programów nie tworzy się na podstawie chwilowej mody, ale na podstawie trendu 22.Pomysł nie ruszy z miejsca bez dostatecznych zasobów finansowych);

32 Kraje najszybciej rozwijające się w 2011 roku

33 Jak rozwijać kreatywność?
Albert Einstein, Tomasz Edison czy Bill Gates, oprócz ważnych osiągnięć lub odkryć, mieli jedną wspólną cechę, dzięki której wpadli na swoje pomysły – kreatywne myślenie. Masz wokół siebie osoby, którym zawsze w porę przychodzi do głowy idealne rozwiązanie lub genialny sposób na zrobienie czegoś? Majsterkowicze, kompozytorzy, artyści, a nawet dziecko lepiące ludziki z plasteliny na lekcjach plastyki – wszystkie te osoby mają rozwiniętą cechę, jaką jest kreatywność.

34 Kreatywne myślenie Kreatywność polega na umiejętności tworzenia czegoś nowego. To elastyczność w myśleniu, umożliwiająca zburzenie starych sposobów myślenia, zmianę przyzwyczajeń i postrzeganie spraw życia codziennego w innym świetle. Kreatywność to pomysłowość, umiejętność tworzenia czegoś oryginalnego. Myślenie kreatywne zakłada odejście od szablonowego sposobu myślenia i wbrew pozorom ma mało wspólnego z inteligencją. Człowiek myślący w ten sposób, potrafi dostosować się do każdej sytuacji.

35 Jakie ćwiczenia pomagają rozwijać twórcze myślenie?
Ułóż sobie listę nietypowych pytań i spróbuj opowiedzieć komuś, co by było, gdyby np. żarówki świeciły na czarno, śnieg był różowy, nie było komputerów, ludzie chodzili do tyłu, a drzewa rosły do góry nogami? Rozwija się wtedy myślenie abstrakcyjne! Wybierz najczęściej używane przez ciebie przedmioty, np. lokówkę, młotek, nóż, filiżankę, szczotkę do włosów i długopis, i wymyśl po dwa nowe zastosowania tych rzeczy. To rozwija myślenie pragmatyczne! Wymyślaj różne problemy i szukaj dla nich rozwiązań. Czasem wystarczy posłuchać ludzi oraz ich problemów. Postaraj się znaleźć dla nich rozwiązanie. Pamiętaj, że nie chodzi o proste, utarte rozwiązania. Staraj się wymyślić coś nowego i zaskakującego.

36 Janusz Kapusta i K-dron

37 Urodzony w 1951 r. Janusz Kapusta z wykształcenia jest architektem
Urodzony w 1951 r. Janusz Kapusta z wykształcenia jest architektem. Od 1981 roku mieszka w Nowym Jorku. Zajmuje się ilustracją prasową. Publikował swoje rysunki m.in. w "Szpilkach" i "Radarze", a także w prasie francuskiej i niemieckiej. W USA jego prace ukazują się w "The New York Times", "The Wall Street Journal", "The Washington Post". Od 15 lat regularnie współpracuje z "Rzeczpospolitą". Uprawia także scenografię teatralną, ilustrował książki, odkrył nowe zasady złotego podziału, ale przede wszystkim poświęcił się propagowaniu swojego największego odkrycia, czyli K-dronu. Kapusta mówi, że odkrył nie tylko formę, ale swoiste "prawo K-dronu" polegające na niekończących się jego zastosowaniach i przekształceniach. Ograniczenia mogą wynikać tylko z ograniczeń naszej wyobraźni.

38 Lek na migrenę i coca cola
Przypadkowe odkrycia Lek na migrenę i coca cola

39 Tapeta i folia bąbelkowa do pakowania

40 Jak korzystać z otwartych innowacji?
Z otwartych innowacji korzystają głównie duże firmy: Procter & Gamble, IBM czy DuPont. Są one na tyle znane, by przyciągać zainteresowanie potencjalnych dostawców innowacji, mają też odpowiednie zasoby, aby prowadzić selekcje zgłaszanych propozycji. Innowatorzy też preferują duże firmy, bo te są w stanie odpowiednio dużo zapłacić za ich wynalazek. Nie ma jednak przeciwwskazań, by z otwartych innowacji nie korzystały też mali i średni przedsiębiorcy . Firma może np. ogłosić w Internecie lub prasie konkurs na rozwiązanie jakiegoś problemu technologicznego lub dostarczenie pomysłu na nowy produkt.

41 Wnioski końcowe 1.Wiele najlepszych pomysłów nigdy nie wchodzi w życie, paradoksalnie zysk jednych oznacza stratę innych. Przemysł petrochemiczny nie jest zainteresowany tym aby nasze samochody zużywały mniej paliwa. Przemysł farmaceutyczny nie jest zainteresowany tym abyśmy nie chorowali. 2.W dzisiejszym zinformatyzowanym świecie wiele wynalazków upowszechnia się błyskawicznie w innych dziedzinach. Dylematem twórcy jest to, że nigdy dokładnie nie wie do jakich celów jego wynalazek posłuży (A.Nobel i dynamit) 3.Marketing często wmawia nam, że dana rzecz jest nam potrzebna. Obecnie nie potrzeba jest matką wynalazków ale biznes.

42 4.Kraje najbardziej rozwinięte dowodzą, że pomysły, patenty i technologia to fundament rozwoju i prosperity. 5. Istnieje pewien cykl-pieniądze pozwalają generować nowe pomysły a te dają pieniądze i spirala ta bez końca się nakręca. Ważne aby rozpocząć ten cykl. 6. Wiedza powinna być zawsze premiowana i doceniana a najbardziej szkodzą tzw. „mordercy pomysłów”. 7.Czasy Leonardo da Vinci minęły –obecnie pomysły generują nie pojedyncze osoby ale zespoły osób.

43 Bezpłatne zasoby internetowe (Linki do stron internetowych)
Bibliografia 1. „Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów”. Jan D. Antoszkiewicz PWE, 1990 (II wydanie zmienione) 2. „Zadanie, metoda, rozwiązanie” (cykl publikacji książkowych, 4 części), Andrzej Góralski (redakcja), Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa „Techniki organizatorskie w rozwiązywanie procesów zarządzania”. Zofia Mikołajczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa „Twórcze rozwiązywanie problemów” Tony Proctor GWP Gdańsk „ Organizatoryka inżynierska” Mieczysław W. Jerzak. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej Częstochowa 1994 Bezpłatne zasoby internetowe (Linki do stron internetowych) Prezentacja zawiera załącznik w postaci płyty DVD z nagraniami audycji i filmów na temat pomysłów, biznesu i kreatywności.


Pobierz ppt "1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google