Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"— Zapis prezentacji:

1

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły:
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego ID grupy: 97/46_P_G2 Opiekun: Arkadiusz Dera Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Jak wykorzystać informatykę w planowaniu kariery zawodowej Semestr/rok szkolny: Semestr czwarty 2011/2012

3 Skład grupy Mateusz Darafaj Bartosz Mańkowski Filip Trąbajło
Katarzyna Gorgel Daria Wrocławska Damian Bukowski Magdalena Rega Kamila Taran Patrycja Wołoszczuk

4 Wprowadzenie Temat projektu: JAK WYKORZYSTAĆ INFORMATYKĘ W PLANOWANIU KARIERY ZAWODOWEJ? Cel projektu: Opracowanie strategii planowania kariery zawodowej z wykorzystaniem internetu. Zakres i podział zadań: Grupa ds. analizy dostępnych narzędzi informatycznych i internetowych - (3 osoby) Grupa ds. oceny potencjalnych dróg kariery (3 osoby) Grupa ds. profilów zainteresowań (3 osoby)

5 KARIERA ZAWODOWA - DEFINICJA
W języku potocznym kariera oznacza awans, obejmowanie odpowiedzialnego stanowiska czy też uznanie w oczach innych. Zaś w literaturze określa się ją jako pewien proces rozwoju osobistego i osiąganie wyznaczonych celów. W. Griffin definiuje karierę jako zestaw związanych z pracą doświadczeń, zachowań i postaw przejawianych w toku aktywnego zawodowego życia danej osoby.

6 KARIERA ZAWODOWA - DEFINICJA
Możemy zatem wyróżnić dwa wymiary kariery zawodowej: obiektywny i subiektywny. Pierwszy z nich dotyczy rodzajów i liczby pełnionych funkcji oraz osiągniętej pozycji w hierarchii organizacji. Drugi natomiast ma ścisły związek z rozwojem osobistym danej osoby, jej aspiracjami, wartościami i potrzebami.

7 KARIERA ZAWODOWA - ETAPY
Poszukiwania (do 25 roku życia) - jest to czas kształtowania się wyobrażenia o wyglądzie naszej kariery zawodowej i wyboru przyszłego zawodu. Na nasze decyzje bardzo silny wpływ ma otoczenie m.in. rodzice, przyjaciele, nauczyciele czy środki masowego przekazu. W tym czasie rozstrzyga się również to, jaką ścieżkę kształcenia wybierzemy.

8 KARIERA ZAWODOWA - ETAPY
Ustanowienie (25-35 lat) - jest to okres podejmowania pierwszej pracy i konfrontacji naszych wyobrażeń z rzeczywistością, która często kończy się niezadowoleniem. Dlatego w tym etapie następuje często zmiana obranej ścieżki zawodowej. Charakterystyczną cechą tego etapu jest również duży stopień zaangażowania w wykonywaną pracę, wynikający bądź z chęci dalszego awansu bądź utrzymaniu dopiero co zdobytego stanowiska.

9 KARIERA ZAWODOWA - ETAPY
Środkowa kariera (35-50 lat) - na tym etapie następuje ocena dotychczasowej kariery i stopień osiągnięcia założonych celów. Najczęściej związane jest to z poważnym zwrotem w życiu zawodowym. Może on być zarówno negatywny (załamanie związane z brakiem osiągnięcia wymarzonego stanowiska) jak i pozytywny (zwiększenie wysiłków w celu osiągnięcia tego, co chcemy).

10 KARIERA ZAWODOWA - ETAPY
Późna kariera (50-65 lat) - w tym okresie następuje przekazywanie zdobytej wiedzy młodszym pracownikom. Występuje potrzeba bycia poważanym i cenionym przez innych. Jednocześnie etap ten wiąże się z rozpoczęciem poszukiwania nowych zajęć i sposobów spędzania wolnego czasu związanego z przygotowaniem do przejścia na emeryturę.

11 KARIERA ZAWODOWA - ETAPY
Schyłek (powyżej 65 lat) - jest to etap zakończenia kariery zawodowej i przejścia na emeryturę.

12 KARIERA ZAWODOWA - PLANOWANIE
Od czasu podania przez Supera nowej definicji orientacji zawodowej w 1951 roku następowała dość subtelna, ale istotna zmiana w pracach poświeconych orientacji zawodowej, polegająca na zmianie akcentu z modelu zorientowanego na zdobycie zawodu na model rozwoju kariery zawodowej w ciągu całego życia.

13 WSZECHSTRONNA ORIENTACJA KARIEROWA
Wszechstronne, nowe pojęcie orientacji karierowej określane było jako koncepcja stylu życia, która odnosiła się do potrzeby połączenia poradnictwa dotyczącego pracy zawodowej oraz spędzania czasu wolnego, koncepcja, która powinna odnieść się do rozróżnienia ról ze względu na płeć oraz ograniczenia uprzedzeń związanych z płcią, oraz koncepcja poœświęcona ogólnemu rozwojowi jednostki œświadomie zorientowanej na rozwój kariery zawodowej.

14 WSZECHSTRONNA ORIENTACJA KARIEROWA
Tego rodzaju zmiany miały istotny wpływ na założenia dotyczące celów orientacji zawodowej, przedstawiają się w następujący sposób: 1. Orientacja karierowa powinna zmieniać kierunek działań tak, aby nie dotyczyły one pracy zawodowej, ale wzorów życia. 2. Orientacja karierowa ma za zadanie pomóc klientom w uświadomieniu sobie socjalizacji ich kariery.

15 WSZECHSTRONNA ORIENTACJA KARIEROWA
3. Orientacja karierowa powinna zmienić kierunek działań tak, aby ich istotą nie było rozważanie aktualnego stanu (dopasowanie klienta do pracy), ale przygotowanie go do wyborów życiowych i możliwych przyszłych wariantów. 4. Orientacja karierowa powinna przenieść nacisk z samego faktu dokonywania wyboru zawodowego na szerszą sferę życia oraz zgranie osobistych i zawodowychaspektów życia.

16 WSZECHSTRONNA ORIENTACJA KARIEROWA
5. Orientacja karierowa ma za zadanie pomóc klientom osiągnąć stan zgodności ról w gwałtownie zmieniającym się społeczeństwie. 6. Orientacja karierowa ma za zadanie pomóc klientom przekroczyć granicę stereotypowych wyborów tradycyjnie dokonywanych przez kobiety i mężczyzn, aby skłonni byli rozważać i dokonywać wyboru spośród wielu możliwości

17 KARIERA ZAWODOWA - PLANOWANIE
Na kształt kariery zawodowej mają wpływ najwcześniejsze lata życia, dlatego powinna ona być starannie zaplanowana. Najważniejszą sprawą jest wyznaczenie celów, które chcemy osiągnąć w trakcie naszego życia zawodowego.

18 KARIERA ZAWODOWA - PLANOWANIE
Do największych korzyści planowania kariery należy: poczucie, że jest się "kowalem własnego losu", świadomy wybór drogi zawodowej z przekonaniem o jej słuszności, analiza własnych możliwości i świadomość swoich zalet, satysfakcja z wykonywanego zawodu, wzrost atrakcyjności w oczach pracodawcy.

19 KARIERA ZAWODOWA – MYŚLI PRZEWODNIE
J. Eliot daje następujące wskazówki pomocne w osiągnięciu sukcesu zawodowego: W trakcie podejmowania ważnych decyzji należy polegać przede wszystkim na swoim doświadczeniu i intuicji, a nie na rozumie, w myśl zasady "mniej myśl, więcej działaj". Nie koncentrować się zbytnio na rezultatach, lecz znajdować przyjemność w tym, co się robi.

20 KARIERA ZAWODOWA – MYŚLI PRZEWODNIE
Być otwartym na nowe, nawet ryzykowne rozwiązania, gdyż tylko takie dają możliwość rozwoju i sprawdzenia swoich umiejętności. Być pewnym siebie i rozwijać tą cechę u swoich pracowników. Koncentrować się na jednym celu i w pełni się w niego zaangażować.

21 KARIERA ZAWODOWA – MYŚLI PRZEWODNIE
Koncentrować się na sukcesach, a nie na porażkach. By odnieść sukces należy pamiętać, że nie ilość pracy jest ważna, ale jej jakość.

22 KARIERA ZAWODOWA – NARZĘDZIA
W planowaniu przyszłego zawodu posłużyliśmy się kilkoma dostępnymi narzędziami: Test z doradztwa zawodowego Moje umiejętności z programu eSzOK wydany przez firmę Progra z Gdańska.

23 KARIERA ZAWODOWA – NARZĘDZIA
W planowaniu przyszłego zawodu posłużyliśmy się kilkoma dostępnymi narzędziami cd: Kwestionariusz zainteresowań zawodowych dostępny w pliku .exe, jako dodatek do serii warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego. Testy z fundacji OIC Poland w ramach programu pilotażowego. Tylko program eSzOK był płatny, zakupiony został przez szkołę w ramach innego projektu a jego koszt to 1100zł.

24 KIERUNKI STUDIÓW W POLSCE
Artystyczne Społeczne Humanistyczne Matematyczno-przyrodnicze Ekonomiczne Rolnicze i leśne Medyczno-farmaceutyczne Pedagogiczne Techniczne Kultury fizycznej Prawno-administracyjne

25 KIERUNKI STUDIÓW W POLSCE
Artystyczne:  aktorstwo, jazz i muzyka estradowa, reżyseria dźwięku, architektura wnętrz, kompozycja i teoria muzyki, rzeźba, dyrygentura, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, scenografia, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, malarstwo, taniec, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, wiedza o teatrze, grafika, realizacja obrazu filmowego, telewiz. i fotografia, wokalistyka, instrumentalistyka, reżyseria, wzornictwo.

26 KIERUNKI STUDIÓW W POLSCE
Społeczne :  bezpieczeństwo narodowe politologia socjologia dziennikarstwo i komunikacja społeczna polityka społeczna stosunki międzynarodowe europeistyka praca socjalna nauki o rodzinie psychologia

27 KIERUNKI STUDIÓW W POLSCE
Matematyczno-przyrodnicze  :  Astronomia fizyka matematyka biologia geografia mikrobiologia biotechnologia geologia oceanografia chemia informatyka ochrona środowiska

28 KIERUNKI STUDIÓW W POLSCE
Rolnicze i leśne  :  architektura krajobrazu rolnictwo technologia żywności i żywienie człowieka leśnictwo rybactwo weterynaria ogrodnictwo technika rolnicza i leśna zootechnika

29 KIERUNKI STUDIÓW W POLSCE
Ekonomiczne  :  ekonomia logistyka zarządzanie finanse i rachunkowość towaroznawstwo informatyka i ekonometria transport

30 KIERUNKI STUDIÓW W POLSCE
Medyczno-farmaceutyczne    :  analityka medyczna kierunek lekarsko-dentystyczny ratownictwo medyczne dietetyka kosmetologia techniki dentystyczne farmacja pielęgniarstwo zdrowie publiczne kierunek lekarski położnictwo

31 KIERUNKI STUDIÓW W POLSCE
Humanistyczne     :  archeologia filozofia kulturoznawstwo etnologia historia muzykologia filologia historia sztuki ochrona dóbr kultury filologia polska informacja naukowa i bibliotekoznawstwo teologia

32 KIERUNKI STUDIÓW W POLSCE
Pedagogiczne     :  edukacja techniczno-informatyczna pedagogika pedagogika specjalna

33 KIERUNKI STUDIÓW W POLSCE
Techniczne:  architektura i urbanistyka, górnictwo i geologia, mechatronika, automatyka i robotyka, gospodarka przestrzenna, metalurgia, bezpieczeństwo i higiena pracy, inżynieria bezpieczeństwa, nawigacja, budownictwo, inżynieria biomedyczna, oceanotechnika, elektronika i telekomunikacja, inżynieria chemiczna i procesowa, papiernictwo i poligrafia, elektrotechnika, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, energetyka, inżynieria środowiska, technologia drewna, fizyka techniczna, lotnictwo i kosmonautyka, włókiennictwo, geodezja i kartografia, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria

34 KIERUNKI STUDIÓW W POLSCE
Kultury fizycznej:  fizjoterapia turystyka i rekreacja sport wychowanie fizyczne

35 KIERUNKI STUDIÓW W POLSCE
Prawno-administracyjne :     administracja prawo bezpieczeństwo wewnętrzne prawo kanoniczne KIERUNKI STUDIÓW zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 2006 r. (Dz.U. z dnia 7 lipca 2006 r.)

36 PROFILE ZAINTERESOWAŃ
Każdy z nas ma wiele różnych zainteresowań ale wychodzimy z założenia, że w tak niepewnych czasach zamiast skupiać się tylko na zainteresowaniach – stworzymy profile na portalach społecznościowych i branżowych.

37 PROFILE ZAINTERESOWAŃ
GOLDENLINE - GoldenLine jest portalem społecznościowym, skupiającym się na rozwoju kariery i życia zawodowego. Pomoże Ci poznać ludzi, zaistnieć w branży i monitorować rynek pracy. Ok. 57 mln wyświetleń i 2,65 mln uu.

38 PROFILE ZAINTERESOWAŃ
FACEBOOK - jest portalem społecznościowym, z którego powszechnie korzystają również firmy head-hunterskie i biura pośrednictwa pracy by dowiedzieć się czegoś więcej o potencjalnym kandydacie na poważne stanowisko.

39 PODSUMOWANIE Internet we współczesnym świecie jest podstawowym narzędziem pomocnym w określaniu własnych ścieżek zawodowych. Korzystając z jego dobrodziejstwa możemy pominąć całkiem legalnie wiele kosztów związanych z fachowym doradztwem ciesząc się zupełną anonimowością i nie tracąc przy tym czasu. Z drugiej strony odzieramy się za fachowych porad profesjonalnych doradców zawodowych. Dzięki portalom społecznościowym tym zwykłym i branżowym, dzięki, forom na tych portalach możemy nawiązać dużo szersze znajomości niż te które mamy w realnym życiu. Warto inwestować swój czas i pieniądze w te technologie nie zapominając o świecie realnym i możliwościach drzemiących w nim.

40 Źródła: Bukowska U., Kopeć J., Łukasiewicz G., Piechnik-Kurdziel A., Szałkowski A., Rozwój pracowników - przesłanki, cele, instrumenty, Poltext, Warszawa 2002, str.71-86, Eliot J., Kompas sukcesu, Tygodnik Wprost, nr 1151, M. Pietraszewski Wybrane zagadnienia z biznesu empi2 Poznań 2000 G. Kowalewski Podstawy nauki o organizacji i zarządzaniu. Ekstat Szczecin 2000


Pobierz ppt "DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google