Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Technicznych w Kole i

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Technicznych w Kole i"— Zapis prezentacji:

1

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Technicznych w Kole i
Zespół Szkół Ponadminazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ID grupy: 97_78_P_G1 i 97_1_P_G2 Opiekun: Agnieszka Tomczyk i Monika Ostojska Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej Semestr/rok szkolny: III 2010/2011

3 Cele projektu opracowanie prezentacji multimedialnej na temat pozyskiwania środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej poznanie terminologii dotyczącej zdobywania funduszy wspomagających młodych przedsiębiorców zwiększenie kompetencji posługiwania się programem Power Point oraz zasobami Internetu poznanie nowych metod uczenia się z wykorzystaniem technologii informacyjnej doskonalenie współpracy w grupie i międzygrupowej udostępnienie przygotowanej prezentacji nauczycielom i uczniom naszej szkoły

4 Podział zadań Prace nad projektem podjęły 2 zespoły: Zespół I (Zespół Szkół Technicznych w Kole) opracował zagadnienia związane z możliwościami pozyskania środków na podjęcie działalności gospodarczej z różnych funduszy w tym funduszy unijnych, sposoby wspierania małych i średnich przedsiębiorstw Zespół II (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gryficach) opracował zagadnienia związane z majątkiem firmy i możliwościami uzyskania kredytu na rozpoczęcie (prowadzenie) działalności gospodarczej oraz złożył pracę w jedną prezentację

5 Małe i średnie przedsiębiorstwa
Na pewno nie raz myśleliśmy o tym, aby założyć własne przedsiębiorstwo. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż takie przedsiębiorstwa podnoszą dochód narodowy kraju, a także nakręcają jego gospodarkę. Od lat mówi się, że w Polsce króluje bezrobocie i mało jest nowopowstałych miejsc pracy. Dlatego też warto jest pomyśleć o swoim własnym biznesie.

6 Małe i średnie przedsiębiorstwa
Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią ponad 99% ogólnej liczby przedsiębiorstw i są główną siłą gospodarczą na rynku przedsiębiorstw, wytwarzając 33% PKB i zatrudniając prawie 30% ogółu pracujących w Polsce. Rozwój tego sektora, zarówno poprzez rozbudowywanie i wzmacnianie przedsiębiorstw istniejących, jak i promowanie tworzenia nowych, będzie miał istotny wpływ na stan polskiej gospodarki i jej zdolność przetrwania kryzysu.

7 Majątek przedsiębiorstwa - aktywa
Aktywa są to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ korzyści ekonomicznych do jednostki. Ze względu na czas, w którym przedsiębiorstwo będzie osiągało korzyści ekonomiczne z określonych aktywów, można podzielić je na : ♦ aktywa trwałe, ♦ aktywa obrotowe.

8 Aktywa trwałe To składniki, które trwale związane są z jednostką. Trwałość ich wyraża się tym, że zużywają się one stopniowo i są wykorzystywane przez długi czas. Jednostka osiąga korzyści ekonomiczne z tych zasobów w okresie dłuższym niż jeden rok.

9 Klasyfikacja aktywów trwałych
I. Wartości niematerialne i prawne dzielimy na: koszty zakończonych prac rozwojowych nabytą wartość firmy nabyte autorskie prawa majątkowe nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz wzorów zdobniczych, know-how zaliczki na wartości niematerialne i prawne.

10 Klasyfikacja aktywów trwałych
II. Do rzeczowych aktywów trwałych należą: środki trwałe zaliczamy do nich: grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu), budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej itp. urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy, środki trwałe w budowie, zaliczki na środki trwałe w budowie.

11 Klasyfikacja aktywów trwałych
III. Należności długoterminowe Należności to kwoty pieniężne należne jednostce od osób trzecich, czyli dług osób trzecich wobec jednostki. Długoterminowe należności obejmują tę grupę należności, które staja się wymagalne po 12 miesiącach od dnia bilansowego, tzn. których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż jeden rok, licząc od dnia bilansowego. A zatem na dzień 31 grudnia 2010 r. będę to kwoty należne jednostce od kontrahentów, których spłata ma nastąpić po 31 grudnia 2011 r. Do należności długoterminowych nie zalicza się należności wynikających z rozrachunków z tytułu sprzedanych materiałów, wyrobów gotowych. Te zaliczane są do należności krótkoterminowych. Do długoterminowych zalicza się należności wynikające z rozrachunków z tytułu sprzedanych składników aktywów trwałych w postaci papierów wartościowych, środków trwałych i innych.

12 Klasyfikacja aktywów trwałych
IV. Inwestycje długoterminowe: nieruchomości inwestycyjne, wartości niematerialne i prawne, długoterminowe aktywa finansowe: ● nabyte udziały i akcje, ● inne papiery wartościowe, ● udzielone pożyczki, ● inne długoterminowe aktywa finansowe. inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe:

13 Aktywa obrotowe To składniki, które są nietrwale związane z jednostką. Zasoby obrotowe, na skutek prowadzonej działalności gospodarczej, znajdują się w ciągłym ruchu, a przechodząc przez kolejne fazy tej działalności (pieniądze → materiały → wyroby gotowe → pieniądze), przyjmują inną postać. Korzyści ekonomiczne osiągane z tych aktywów realizowane są w okresie krótszym niż jeden rok.

14 Klasyfikacja aktywów obrotowych
I. Zapasy (rzeczowe aktywa obrotowe) są to zasoby majątkowe przeznaczone do zużycia lub sprzedaży. Zalicza się do nich: materiały - zasoby obrotowe, których charakterystyczną cechą jest to, że w procesie produkcyjnym zużywają się całkowicie. półprodukty i produkty w toku (produkcja niezakończona) produkty gotowe (wyroby gotowe, zakończone usługi i roboty) towary zaliczki na dostawy

15 Klasyfikacja aktywów obrotowych
II. Należności krótkoterminowe mogą powstać z tytułu: sprzedaży wyrobów gotowych, towarów, usług na zewnątrz jednostki dotacji lub nadpłaconych instytucjom publicznoprawnym kwot podatku, ceł, składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych , kwestionowanych, nie uznanych należności przez odbiorców, pracowników; wypłaconych pracownikom i nierozliczonych zaliczek, pożyczek, nadpłaconych składek wobec instytucji, tj.: Związków Zawodowych, Kas Zapomogowo – Pożyczkowych, z tytułu odszkodowań do wypłaty przez Zakłady Ubezpieczeniowe;

16 Klasyfikacja aktywów obrotowych
III. Inwestycje krótkoterminowe: krótkoterminowe aktywa finansowe ● udziały lub akcje, ● inne papiery wartościowe, ● udzielone pożyczki, ● inne krótkoterminowe aktywa finansowe, ● środki pieniężne i inne aktywa pieniężne: inne inwestycje krótkoterminowe. IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

17 Źródła finansowania przedsiębiorstwa - pasywa
Pasywa wskazują, skąd (od kogo) pochodzą określone zasoby majątkowe i „kto” ma prawo własności dysponowania nimi.

18 Biorąc pod uwagę prawo własności, pasywa dzielimy na:
1. kapitały (fundusze) własne – które stanowią równowartość: * środków wniesionych przez założyciela (właściciela) w momencie założenia jednostki * środków wygospodarowanych przez jednostkę w toku jej działalności 2. Obce = zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – zwane kapitałami obcymi, stanowią wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki

19 Kapitały (fundusze) własne - klasyfikacja
I. Kapitały (fundusze) podstawowe – zwane powierzonymi, stanowią równowartość wniesionych przez właściciela jednostki środków pieniężnych, a także wniesione wkłady rzeczowe. II. Pozostałe kapitały (fundusze) tzw. kapitały (fundusze) samofinansowania – tworzone są z wygospodarowanego w toku działalności zysku, z dopłat wspólników lub innych źródeł.

20 Kapitały (fundusze) własne - klasyfikacja
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych – to kwota niepodzielonego zysku z lat ubiegłych lub niepokrytwa strata bilansowa. IV. Zysk (strata) netto – to wyrażony w mierniku pieniężnym wynik finansowy (efekt) działalności jednostki gospodarczej osiągnięty za dany okres.

21 Kapitały (fundusze) obce - klasyfikacja
I. Rezerwy – to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota są trudne do określenia. II. Zobowiązania – to środki pieniężne niespłacone przez jednostkę jej wierzycielom, czyli dług danej jednostki wobec osób trzecich. III. Rozliczenia międzyokresowe

22 Zobowiązania mogą powstać z tytułu:
kwot pieniężnych oddanych przez bank (kredytodawcę) do dyspozycji kredytobiorcy (jednostki). Zobowiązania wobec banku to tzw kredyty bankowe kwot pieniężnych oddanych przez osobę fizyczną i prawną (pożyczkodawcę) do dyspozycji pożyczkobiorcy (jednostki). Zobowiązania te, to tzw. pożyczki zakupionych u dostawców materiałów, towarów, środków trwałych – są to tzw. zobowiązania wobec dostawców wystawionych weksli własnych – zobowiązania z tego tytułu to zobowiązania wekslowe

23 Zobowiązania mogą powstać z tytułu:
naliczonych i niezapłaconych podatków, ceł, sładek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – zobowiązania publicznoprawne naliczonych i niewypłaconych pracownikom wynagrodzeń, poniesionych przez pracowników kosztów podrózy służbowej – zobowiązania wobec pracowników składek na związki zawodowe, wobec PZU, kasy zapomogowo- pożyczkowej – pozostałe zobowiązania

24 Pojęcie kredytu jest pożyczką pieniężną zaciągniętą w banku
na określony cel i czas oraz za określony procent. Kredyt bankowy – umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek. Na podstawie tej definicji kredyt postrzegany jest jako specyficzny rodzaj stosunków zobowiązaniowych, którego wyróżniającymi cechami są: zwrotność, terminowość i oprocentowanie.

25 Kredyty bankowe pełnią następujące funkcje
*kreatywną (polega ona na tworzeniu pieniądza. Bank udzielając kredytu działa podobnie jakby emitował pieniądz, bowiem kwota udzielonego kredytu jest przeznaczona na określone wydatki i działa tak jakby kredytobiorca otrzymał określoną kwotę pieniężną. Funkcja ta może być przyczyna inflacji, ponieważ jej skutkiem może być nadmierna ilość pieniądza w obiegu.) *płatniczą (polega ona na umożliwieniu kredytobiorcy zapłacenia swoich płatności wierzycielom). *finansową (polega ona na stworzeniu możliwości sfinansowania przedsiębiorstwom określonych przedsięwzięć związanych z prowadzoną działalnością). *kontrolną (wynika z trybu jego udzielania przez bank. Bank może udzielić kredytu jedynie wiarygodnym kredytobiorcom).

26 Cechy kredytu charakter pieniężny ( tzn. przedmiotem kredytowania są zawsze pieniądze) zwrotność ( kredyt musi być zwrócony w ściśle określonym terminie zgodnie z umową) odpłatność ( kredyt jest odpłatny w dwóch aspektach: 1.prowizja od kredytu przyznanego 2.odsetki od kredytu wykorzystanego) zabezpieczenie ( kredyt musi być zabezpieczony od jego utraty z punktu widzenia banku jest to nie osiągnięcie zysku na operacji, z punktu widzenia klientów to jest utrata części wkładów, które zostały zainwestowane w operacje kredytowe).

27 Klasyfikacja kredytów
a) ze względu na przeznaczenie: - na działalność gospodarczą - konsumpcyjny - mieszkaniowe b) ze względu na czas spłaty: - krótkoterminowe do 1 roku - średnioterminowe do 5 lat - długoterminowe powyżej 5 lat

28 Klasyfikacja kredytów
c) ze względu na zabezpieczenie: - lombardowe ( zabezpieczone zastawem bankowym na przedmiot wartościowy, papiery wartościowe lub towary lub zastawem rejestrowym kiedy przedmiot zastawu pozostaje w rękach kredytobiorcy) - hipoteczne ( zabezpieczone hipoteką ustanowioną na nieruchomość, stanowiącej własność kredytobiorcy lub osoby trzeciej) d) ze względu na walutę: - kredyty w złotych polskich - kredyty w dewizach

29 Klasyfikacja kredytów
e) ze względu na przedmiot kredytowania: - inwestycyjne (przeznaczone dofinansowania nakładów inwestycyjnych) - obrotowe (przeznaczone na finansowanie działalności eksploatacyjnej). g) ze względu na specjalne warunki kredytowe: - kredyty preferencyjne (udzielane na korzystniejszych warunkach na określone cele) - kredyty dewizowe ( udzielane w dewizach na transakcje w handlu zagranicznym).

30 Klasyfikacja kredytów
f) ze względu na formę kredytowania: - kredyty dyskontowe (wekslowe- udzielane poprzez wykup weksli przed ich terminem płatności) - kredyty akceptacyjne (polegają na akceptowaniu wystawionych na bank weksli trasowanych) - kredyty czekowe ( służą na pokrycie czeków na rachunku wystawcy czeku) - kredyty lombardowe (udzielane są pod zastaw przedmiotów wartościowych lub towarów) - kredyty hipoteczne (udzielane są pod zastaw hipoteczny ustanowiony na nieruchomościach) - kredyty inkasujące wierzytelność (udzielane są pod przeniesione wierzytelności z wierzyciela na bank w drodze cesji odpowiednich dokumentów)

31 Fundusze na działalność

32 Fundusze na działalność
Największym problemem, z jakim musi uporać się początkujący przedsiębiorca, jest pozyskanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności. Pochłania ona duże kwoty związane np. z zakupem lub wynajęciem lokalu, jego remontem lub przystosowaniem, nabyciem wyposażenia a także z działaniami marketingowymi. Zgromadzone fundusze nie zawsze są wystarczające na sfinansowanie wszystkich wydatków. Przedsiębiorca zatem zmuszony jest do poszukiwania innych form finansowania swojej działalności.

33 Sposoby wspierania rozwoju MŚP
Finansowe: Kredyty preferencyjne – administracja rządowa może uznać za celowe udzielenie wsparcia małym przedsiębiorstwom, oferując instytucjom finansowym środki na kredyty udzielane na korzystniejszych warunkach niż warunki obowiązujące na ogólnym rynku kredytowym – oprocentowanie według niższej stopy procentowej lub związane z przedstawieniem zabezpieczenia niższego niż zwykle wymagane. Kredyt podatkowy - oznacza udzielenie kredytu na spłatę zobowiązań podatkowych, czyli odsunięcie ich na później. Celem tej formy pomocy jest zwiększenie płynności finansowej firmy na początku działania, w momencie nagromadzenia wielu jednorazowych wydatków (na adaptację i wynajem lokalu, opłaty administracyjne, itd.), gdy przedsiębiorca nie ma szans otrzymania kredytu z innych źródeł i musi je finansować z własnych, z reguły szczupłych funduszy. Podobną rolę może spełniać kredyt na składki na ubezpieczenie społeczne, stanowiące – zwłaszcza w Polsce – istotne obciążenie kosztów osobowych nowo powstających przedsiębiorstw.

34 Sposoby wspierania rozwoju MŚP
Gwarancje kredytowe – początkujący przedsiębiorcy mają często kłopoty z uzyskaniem kredytów, ponieważ nie mają wystarczającego majątku, mogącego służyć jako zabezpieczenie zaciąganego kredytu, ani też nie mają możliwości przedstawienia wiarygodnej historii kredytowej. Wówczas administracja państwowa lub działające we współpracy z nią agencje rozwoju regionalnego lub inne instytucje mogą udzielać gwarancji (poręczeń) kredytowych, zwłaszcza jeśli jest on zaciągany na wydatki o charakterze inwestycyjnym (rozszerzenie majątku firmy), prowadząc do zwiększenia liczby nowych miejsc pracy. Przyspieszona amortyzacja – możliwość dokonywania zwiększonych odpisów amortyzacyjnych stanowi stosowaną niejednokrotnie przez władze państwowe formę zabezpieczenia przedsiębiorców przed ryzykiem tzw. moralnego starzenia się maszyn i urządzeń, skłaniających do częstszej wymiany (unowocześniania) majątku trwałego firm. Umożliwia ona ważne w początkowym okresie działania firm zmniejszenie obciążeń podatkowych.

35 Sposoby wspierania rozwoju MŚP
Niefinansowe: Szkolenie – administracja państwowa lub samorządowa może zlecać różnym instytucjom szkolenie potencjalnych przedsiębiorców lub specjalistów określonych dziedzin, często uzyskanie gwarancji kredytowych uwarunkowane jest odbyciem takiego szkolenia. Doradztwo – niejednokrotnie doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstw jest przedmiotem działalności wielu małych firm. Równolegle w wielu krajach drobnym przedsiębiorcom, chcącym uzupełnić swoje kwalifikacje lub kandydatom na przedsiębiorców oferowane są usługi doradcze, świadczone przez izby gospodarcze, stowarzyszenia przedsiębiorców czy nawet związki zawodowe.

36 Sposoby wspierania rozwoju MŚP
Inkubatory przedsiębiorczości- Parki przedsiębiorczości – specjalne tereny, na których budowane są standardowe, niewielkie budynki dysponujące podstawowymi elementami infrastruktury – siecią wodociągową i kanalizacyjną, siecią energetyczną oraz siecią dróg dojazdowych, przeznaczone do zajęcia przez potencjalnych przedsiębiorców chcących uruchomić działalność gospodarczą. Podobnie jak w przypadku inkubatorów, w parkach mogą być organizowane systemy świadczenia usług dla przedsiębiorców dysponujących jedynie ograniczonym doświadczeniem w nietechnicznych aspektach prowadzenia firmy.

37 Dotacje unijne Jeśli nie mamy zbyt dużego wkładu na kapitał początkowy to warto ubiegać się o dotacje unijne. To właśnie Unia Europejska wyszła z inicjatywą dla polskich przedsiębiorców i wyłożyła na ten cel ponad 85 mld euro na lata Dlatego też warto się postarać do dobre dokumenty aplikacyjne i nie popełnić w takim wniosku żadnych błędów, bo to może być przyczyną nie udzielenia konkretnej firmie dotacji.

38 Subwencja a dotacja Subwencja (lac. subventio – zapomoga) – nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana najczęściej przez państwo określonym podmiotom (np. jednostkom samorządu terytorialnego, prywatnym przedsiębiorstwom, organizacjom społecznym i osobom fizycznym) dla poparcia ich działalności. Subwencja różni się od dotacji tym, że ma charakter roszczenia prawnego. Jeśli została zapisana w budżecie z przeznaczeniem dla określonej jednostki, musi zostać przekazana. Decyzję co do jej rozdysponowania, podejmuje organ, który ją otrzymał. Dotacja to pomoc finansowa, przeznaczona na określony cel, pozyskiwana z budżetu państwa, ale przekazywana za pomocą określonych instytucji. Jeśli nie zostanie wykorzystana w całości- środki finansowe trzeba zwrócić (np. dotacja z gminy na zakup samochodu dostawczego, dotacja z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej).

39 Co muszę zrobić, aby ubiegać się o dotacje?

40 Co muszę zrobić, aby ubiegać się o dotacje?
W pierwszej kolejności trzeba znaleźć tę dotację lub inny rodzaj pomocy, które są w Twoim przypadku najbardziej atrakcyjne. Kolejnym krokiem jest rozpoczęcie prac nad biznes planem, który jest podstawowym dokumentem podlegającym ocenie komisji i decydującym o tym czy dotacja zostanie Ci przyznana. Dobrze sporządzony biznesplan powinien obejmować wiele aspektów związanych z przygotowaniami do powstania firmy, Twoją osobą jako jej założyciela, a także analizę konkurencji czy też planowane etapy rozwoju Twojego przedsiębiorstwa. Dobre biznes plany nie powstają z dnia na dzień. Biznesplan, który ma posłużyć uzyskaniu konkretnych środków powinien zostać napisany „pod osoby”, które będą go oceniać. Inaczej piszę się biznesplan pod kredyt, pożyczkę w banku, inaczej pod dotacje unijne, a jeszcze inaczej dla zewnętrznego inwestora.

41 Kilka najważniejszych rad, z których warto skorzystać przy staraniu się o dotację z Urzędu Pracy:
jeśli we wniosku jest bardzo mało miejsca na opis działalności, warto dołączyć biznesplan. Nawet jeśli nie jest on wymagany, jego dołączenie zwiększa szanse na uzyskanie dotacji unikaj pisania w stylu „moja firma będzie najtańsza, będzie oferować najlepszą jakość obsługi, będzie miała największy asortyment, marże będą bardzo wysokie” – te wszystkie strategie wzajemnie się wykluczają, warto wybrać jedną z nich… pisz w taki sposób, aby wszelkie opisy były jasne i klarowne, podkreślaj najistotniejsze kwestie przed oddaniem dokumentów, daj je do przeczytania co najmniej dwóm postronnym osobom podkreśl wszelkie swoje umiejętności, doświadczenie, załącz wszelkie dokumenty je potwierdzające – kopie dyplomów, certyfikatów, referencje itp.

42 Programy unijne dostępne dla osób, które chcą dopiero założyć firmę lub już ją założyli
W latach możesz pośrednio lub bezpośrednio korzystać z następujących programów unijnych: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej (Instytucje, które otrzymała dotację w ramach działania PO IG 3.1, działają na podobnej zasadzie jak robią to Business Angel czy też fundusze VC) Jeśli masz ciekawy pomysł na innowacyjny biznes z zakresu nowych technologii możesz zgłosić się do jednej z tych instytucji i w konsekwencji uzyskać inwestora, który zainwestuje w Twój pomysł do 200 tys. EURO. Instytucje te nie mogą objąć w nowo powstałym biznesie więcej niż 50% udziałów) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

43 Programy unijne Program Operacyjny Kapitał Ludzki – działanie 6.2
Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Kwota do 40 tys. zł, ale nie łatwa do uzyskania. Czas zdobywania dotacji wynosi średnio ok. 6 mc (cykl szkoleń może trwać do 3 miesięcy). W praktyce często kwota przydzielona jest znacznie niższa niż 40 tyś złotych, więc niekiedy lepiej starać się o dofinansowanie firmy z Urzędu Pracy, Regionalne Programy Operacyjne Działania przeznaczone dla przedsiębiorców, firm już istniejących, ale w większości wypadków wystarczy aby firma istniała chociaż jeden dzień, aby móc się starać o środki. Dotacje przyznawane są na zasadzie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych, refundacja wynosi przeważnie od 30 do 70% w zależności od województwa i wielkości firmy.

44 Programy unijne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (dla osób ubezpieczonych w KRUS) oraz Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (dla NIE ubezpieczonych w KRUS) W 2010 roku zmieniły się na lepsze zasady, na podstawie których przyznawane są dotacje w tym działaniu. Wprowadzone zostaną zaliczki, zmniejszą się także wymagania co do minimalnej ilości zatrudnionych osób. Aby dostać maksymalną dotację w wysokości 300 tys. zł, wystarczy zatrudnić 3 osoby, wcześniej trzeba było zatrudnić minimum 5 osób.

45 Programy unijne Najpopularniejszym i chyba najciekawszym programem dla osób, które planują otworzyć własną działalność jest program dla bezrobotnych prowadzony przez Powiatowe Urzędy Pracy w całej Polsce. Dotacje z tego programu przyznawane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na wsparcie finansowe mogą również liczyć osoby niepełnosprawne. Dla nich został stworzony specjalny program PO KL 6.2 PFRON. Z kolei osoby zamieszkujące regiony wiejskie mogą skorzystać z dotacji w ramach działań 311 i 312 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

46 Rodzaje funduszy unijnych
Polityka UE na lata ma na celu zwiększenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia we wszystkich regionach i krajach Unii Europejskiej. Realizowana jest ona głównie dzięki funduszom strukturalnym w tym między innymi: Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiemu Funduszowi Społecznemu (EFS) oraz Funduszowi Spójności (FS).

47 Rodzaje funduszy unijnych- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – EFRR
Celem tego funduszu jest zwiększenie spójności gospodarczej i społecznej w Unii Europejskiej, poprzez likwidację nierówności pomiędzy regionami. EFRR jest największym funduszem, który wspiera szczególnie regiony o opóźnionym rozwoju i jest dostępny dla państw członkowskich UE, których Produkt Krajowy Brutto (PKB) jest poniżej 75% średniej UE. Finansuje on: Bezpośrednie wsparcie inwestycji realizowanych w przedsiębiorstwach (w szczególności w małych i średnich przedsiębiorstw) w celu utworzenia trwałych miejsc pracy oraz inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego Infrastrukturę związaną z badaniami i innowacją, telekomunikacją, rozwojem społeczeństwa informacyjnego (ICT), ochroną i poprawą stanu środowiska, energią i transportem, turystyką oraz inwestycje w dziedzinie kultury; Instrumenty finansowe (np. fundusze rozwoju lokalnego) w celu wsparcia rozwoju regionalnego i lokalnego oraz ułatwienia współpracy między miastami i regionami; Narzędzia pomocy technicznej.

48 Rodzaje funduszy europejskich Europejski Fundusz Społeczny - EFS
Celem Europejskiego Funduszu Społecznego jest poprawa jakości miejsc pracy oraz dostępności i możliwości zatrudnienia w Unii Europejskiej. EFS wspiera działania państw UE w następujących dziedzinach: Przystosowanie pracowników i przedsiębiorstw: doskonalenie kadr gospodarki (doradztwo, szkolenia), systemy nauki przez całe życie, opracowanie i rozpowszechnienie nowatorskich metod organizacji pracy; Rozwój przedsiębiorczości, dostęp do zatrudnienia dla poszukujących pracy, osób nieaktywnych zawodowo i emigrantów, zwiększenie dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy Wsparcie aktywnej polityki rynku pracy (przeciwdziałanie i zapobieganie bezrobociu), integrację społeczną osób pokrzywdzonych przez los, przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego i walkę z dyskryminacją na rynku pracy; Wzmocnienie kapitału ludzkiego poprzez reformę systemów kształcenia oraz utworzenie sieci placówek edukacyjnych.

49 Rodzaje funduszy europejskich Fundusz Spójności - FS
Fundusz Spójności jest dostępny dla państw członkowskich, których Dochód Narodowy Brutto (DNB) na jednego mieszkańca jest niższy niż 90% średniej UE (w tym także Polski), Jego zadaniem jest pomoc w zmniejszaniu opóźnienia rozwoju gospodarczego i społecznego (głównie w obszarze transportu i środowiska) oraz w ustabilizowaniu gospodarki głównie poprzez duże projekty inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska. Fundusz Spójności finansuje działania obejmujące następujące dziedziny: Rozwój bezpiecznej infrastruktury drogowej, zapewnienie spójności sieci komunikacyjnej kraju i poszczególnych regionów z innymi krajami Europy w tym transeuropejskie sieci transportowe;

50 Rodzaje funduszy europejskich Fundusz Spójności - FS
Środowisko naturalne, a w szczególności projekty związane z energią i transportem które przynoszą korzyść dla środowiska: poprawa jakości wód powierzchniowych, polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do picia, racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi, poprawa jakości powietrza, zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, podniesienie efektywności energetycznej, stosowanie energii odnawialnych, rozwój transportu kolejowego, wspieranie intermodalności, wzmocnienie transportu publicznego, itp. Funduszami związanymi z prowadzeniem przez UE Wspólnej Polityki Rolnej (obok polityki regionalnej) są Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejski Fundusz Rybacki.

51 Jak wyglądają poszczególne etapy pozyskiwania dotacji?
Cały proces pozyskania dotacji na start z Unii Europejskiej składa się najczęściej z poniższych etapów (uzależnione jest to jednak od konkretnego działania/programu): Wyboru odpowiedniego programu, Przygotowanie dokumentacji, Złożenie projektu (wniosku, biznesplanu), Pozytywna decyzja w sprawie przyznania dotacji. Podpisywanie umowy, Realizacja projektu, Rozliczenie projektu. To wszystko może trwać zarówno miesiąc, kilka miesięcy, a nawet pół roku i dłużej.

52 Podsumowanie Sukces w biznesie wymaga koncentracji na szansach i silnych stronach firmy. Musimy pamiętać że rynek cechuje się złożonością, zmiennością, tworzy wiele zagrożeń i jest niepewny. Trzeba umiejętnie wykorzystać swoje, nawet nieliczne, mocne strony. Sukces nie zależy od wielkości firmy - firma musi być tylko ekspansywna. Sukces nie zależy od ciężkiej pracy, nie zależy od zasobów materialnych lecz od oceny produktu przez otoczenie, czyli akceptacji klienta i od sprzedaży – dochodów.

53 Bibliografia K. Garbacik ,M.Żmiejko - Czas na przedsiębiorczość , PWN 2009 A. Szymańska, Jak przygotować dobry wniosek, czyli jak skutecznie pozyskiwać fundusze unijne , Placet 2008. B.Padurek „Zasady rachunkowości”, Padurek 2009

54


Pobierz ppt "DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Technicznych w Kole i"

Podobne prezentacje


Reklamy Google