Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie ID grupy: 97_66_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Semestr/rok szkolny: 2011 / 2012

3 MARKETINGOWA KONCEPCJA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Zarządzanie - to proces planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania działalności członków organizacji oraz wykorzystywania wszystkich innych zasobów dla osiągnięcia ustalonych celów.

4 Zarządzanie marketingiem Przedmiot zarządzania Zaopatrzenie Badanie i rozwój Produkcja Personel Finanse Marketing Funkcje zarządzania Analiza Planowanie Organizowanie Realizacja i kontrola

5 ZARZĄDZANIE MARKETINGIEM Świadomy wybór rynkuDążenie do realizacji celów firmy poprzez zadowolenie klientów Klienci – najważniejszym składnikiem aktywów marketingowych (zasobów firmy) Dążenie do skuteczności działaniaCelowe kształtowanie rynku za pomocą celowej kompozycji

6 ISTOTA ORIENTACJI MARKETINGOWEJ Najważniejszym elementem każdego przedsiębiorstwa są klienci. Oni mają wybór, wcale nie musza kupować w jednej firmie!

7 ISTOTA ORIENTACJI MARKETINGOWEJ Wybór grupy klientów – RYNKU DOCELOWEGO Zdefiniowanie PRODUKTU, który zaspokoi potrzeby nabywcy Ustalenie CENY, która zadowoli obie strony Dostarczenie produktu do oczekiwanego miejsca zakupu DYSTRYBUCJA Informowanie klienta o ofercie przedsiębiorstwa PROMOCJA = KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

8 MARKETING Marketing - to zyskowne zaspakajanie potrzeb nabywców. To sposób działania firmy na rynku, polegający na identyfikowaniu i kształtowaniu potrzeb nabywców, ustalaniu, które z nich firma może najlepiej zaspokoić, zaprojektowaniu odpowiednich produktów oraz mobilizowaniu każdego pracownika, by działał na rzecz zaspokojenia tych potrzeb.

9 RYNEK W MARKETINGU Trzy wymiary definiowania rynku przez przedsiębiorstwo: - podmiotowy - przedmiotowy - przestrzenny

10 PODMIOTOWY WYMIAR RYNKU Określenie podmiotowe rynku – to wskazanie rodzaju nabywców (konsumentów) tworzących popyt wraz z: - szeroką charakterystyką kupujących - dokonaniem segmentacji rynku

11 PRZESTRZENNY WYMIAR RYNKU PRZESTRZENNY ZASIĘG RYNKU dla firm produkcyjnych – rynek regionalny, krajowy, międzynarodowy dla firm usługowych – handlowych – sprawa granic bardzo złożona: jaki jest promień obsługi sklepu, banku, uczelni?

12 PRZEDMIOTOWY WYMIAR RYNKU Związany jest ze stopniem zaspokojenia potrzeb, dotyczy określonego produktu lub grupy produktów będących względem siebie w układach substytucyjnych i komplementarnych, rynek w wymiarze przedmiotowym wymaga spojrzenia poprzez pryzmat potrzeb, a nie konkretnej branży, surowca, technologii itp.

13 ANALIZA RYNKU W ZARZĄDZANIU MARKETINGIEM przedmiot i zakres analizy jakościowa analiza rynku ilościowa analiza rynku analiza sytuacji konkurencyjnej

14 CELE JAKOŚCIOWEJ ANALIZY RYNKU - charakterystyka nabywców i konsumentów (rodzaj, potrzeby, preferencje, motywy i uwarunkowania zachowań rynkowych) - wyodrębnienie i opis segmentów rynku - rozpoznanie kanałów rynku - rozpoznanie natężenia i charakteru konkurencji

15 CELE ILOŚCIOWEJ ANALIZY RYNKU Określenie, ocena: - wielkości i pojemności rynku - dynamiki rynku - cenowej struktury rynku - rentowności działalności na danym rynku

16 RYNEK Wielkość rynku - ilościowy stan rynku (wielkość sprzedaży) w danym momencie lub danym okresie (np. ilość sprzedanych samochodów w Polsce w ubiegłym roku, Pojemność rynku - to wielkość zakupów danego produktu, usługi (pod warunkiem dostatecznej podaży!) - pojemność wyraża natężenie popytu w danym czasie i na określonym rynku

17 DYNAMIKA RYNKU Dynamika rynku - to kierunek i intensywność zmian rynku (wielkości rynku i jego pojemności) Przyczyny zmian wielkości rynku: - czynniki demograficzne - zmiany strukturalne w gospodarce - postęp techniczny i technologiczny - integracja z rynkami zagranicznymi Przyczyny zmian popytu (wielkości sprzedaży): - uwarunkowania popytowe - uwarunkowania podażowe

18 MARKETING - MIX Formuła 4P Aby zaspokoić potrzeby klientów, firma musi najpierw przygotować produkt (product), następnie ustalić cenę (price), sposoby dostarczania klientowi (place) i wreszcie zakomunikować rynkowi o możliwości nabywania tego produktu (promotion).

19 INSTRUMENTY MARKETINGU - MIX PRODUKT-Produkt -Marka, znak handlowy -Opakowanie, -Usługi, -gwarancja CENA-Cena, -Dyskonto DYSTRYBUCJA-Kanały dystrybucji -Fizyczna dystrybucja PROMOCJA-Reklama -Sprzedaż osobista -Promocja sprzedaży -Public relations

20 PRODUKT Produkt jest podstawowym instrumentem marketingowym. Produkt jest planowany i wytwarzany z punktu widzenia potrzeb nabywców, jako środek ich zaspakajania.

21 ISTOTA I STRATEGIA PRODUKTU PRODUKT ROZSZERZONY PRODUKT RZECZYWISTY ISTOTA PRODUKTU gwarancja konserwacja instrukcja dostawa kredyt usługi dodatkowe naprawy serwis kształt kolor opakowanie marka jakość rdzeń

22 CYKL ŻYCIA PRODUKTU Poziom sprzedaży czas Projektowanie produktu WprowadzenieWzrostDojrzałośćNasycenieSchyłek

23 MACIERZ PRODUKTÓW Tempo wzrostu rynku Udział w rynku wysokie niskie niski wysoki TRUDNE DZIECIGWIAZDY PSY DOJNE KROWY Produkty pochłaniają duże środki na swój rozwój i wprowadzenie na rynek Produkty, które powodują ekspansję, ale jeszcze potrzebują środków Produkty, które niosą za sobą straty Produkty, które przynoszą zwrot zainwesto- wanego kapitału

24 CENA Cena to suma pieniędzy, jaką firma żąda za wykonanie usługi/sprzedane produkty. Cena jest źródłem dochodów firmy, jej wynagrodzeniem za ponoszone nakłady.

25 ZAKRES ANALIZY CENOWEJ STRUKTURY RYNKU - ustalenie cen maksymalnych i minimalnych na rynku danego produktu i na danym rynku geograficznym - ustalenie rozmiarów sprzedaży odpowiadającej poszczególnym poziomom cen - oszacowanie wielkości i pojemności poszczególnych segmentów cenowych

26 CELE STRATEGII CENOWYCH POŚREDNIE CELE STRATEGICZNE PRZEWAGA NAD KONKURENTEM IMAGE FIRMY PROMOCJA BEZPOŚREDNIE CELE STRATEGICZNE BAZUJĄCE NA: 1.SPRZEDAŻY: ILOŚĆ OBSZAR RYNKU 2. STATUS QUO: STABILNOŚĆ LOJALNY KLIENT 3. ZYSKU: MAKSYMALIZACJA ZYSKU ZWROT KAPITAŁU SZYBKIE ODZYSKANIE GOTÓWKI

27 KLASYFIKACJA STRATEGII CENOWYCH KryteriaStrategie cenowe Metody ustalania cen Ceny orientowane na koszty Ceny orientowane na popyt Ceny orientowane na konkurencję Polityka cen Ceny wysokie (produkty nowe, okresowe strategie oligopoli) Ceny średnie (zmierzające do ograniczenia konkurencji) Ceny niskie (instrument ekspansji, Penetracja rynku, zwiększenie udziałów firmy)

28 DYSTRYBUCJA Dystrybucja obejmuje miejsce i sposób świadczenia usług. Kanały dystrybucji są tworzone w celu doprowadzenia produktów z miejsc ich wytworzenia do miejsc ich nabywania przez konsumentów.

29 KANAŁY DYSTRYBUCJI PRODUCENT DETALISTA HURTOWNIK ODBIORCA FINALNY DOSTAWCY SUROWCÓW HURTOWNICY PRODUCENT AGENCI DETALISTA PRODUCENT

30 PROMOCJA Promocja to zespół instrumentów, za pomocą których firma komunikuje się z rynkiem oraz wspiera sprzedaż swoich produktów. Adresatami działań promocyjnych są: klienci, dostawcy, sprzedawcy usług, pracownicy firmy.

31 ELEMENTY PROMOCJI - REKLAMA - SPRZEDAŻ OSOBISTA - PUBLIC RELATIONS - PROMOCJA SPRZEDAŻY - PRZEKAZ USTNY

32 SEGMENTACJA RYNKU Segmentacja rynku - procedura dokonania podziału rynku na względnie jednorodne grupy konsumentów, które z uwagi na podobieństwo cech ujawniają podobny popyt, w celu przygotowania produktu wychodzącego naprzeciw ich potrzebom, a w konsekwencji uzyskania przewagi rynkowej.

33 KRYTERIA SEGMENTACJI RYNKU - Kryteria geograficzne (miejsce zamieszkania, klimat, stopień urbanizacji), - Kryteria demograficzne (wiek, płeć, faza cyklu życia rodziny), - Kryteria społeczno – ekonomiczne (dochód, zawód, wykształcenie), - Kryteria psychograficzne (zainteresowania, styl życia, moda).

34 SEGMENTACJA RYNKU Segmentacja przynosi efekt w postaci lepszego zaspokojenia potrzeb wybranej grupy klientów i w ten sposób pozwala na zwiększenie dochodów i zysków firmy.

35 BADANIA MARKETINGOWE Badania marketingowe – usystematyzowany proces zbierania obiektywnych informacji i ich przetwarzania podejmowany celem zmniejszenia ryzyka podejmowanych decyzji marketingowych.

36 RODZAJE BADAŃ MARKETINGOWYCH Ze względu na cel badania dzielimy na: Badania identyfikujące problem (eksploracyjne) Badania rozwiązujące problem (eksplanancyjne) Ze względu na przedmiot badań: Badania warunków działania przedsiębiorstwa Badania instrumentów oddziaływania firmy na rynek Badania rezultatów działalności przedsiębiorstwa Możliwość zastosowania jednostki miary Badania jakościowe Badania ilościowe

37 ETAPY BADANIA MARKETINGOWEGO I. Sformułowanie problemu badawczego II. Dobór próby badawczej III. Budowa instrumentu do realizacji badania V. Redukcja danych VI. Analiza danych VII. Prezentacja i ocena wyników badania Dyrektor kierownik IV. Zbieranie danych

38 ŹRÓDŁA INFORMACJI MARKETINGOWEJ - pracownicy samej firmy - obecni i byli pracownicy konkurentów - dostawy, pośrednicy (dealerów), odbiorcy i inne podmioty działające w branży - wnikliwa lektura publikacji, zwłaszcza prasy specjalistycznej, czy innych ogólnie dostępnych dokumentów, wywiadów udzielanych przez menedżerów konkurencyjnych firm, ich reklam i innych materiałów promocyjnych - przeprowadzenie drobiazgowej analizy laboratoryjnej, technologicznej i ekonomicznej produktów konkurencyjnych - firmy kupują też informacje o konkurentach w agencjach badań marketingowych

39 PLANOWANIE MARKETINGOWE Planowanie marketingowe - polega na ustalaniu celów marketingowych oraz określaniu środków i metod niezbędnych do ich osiągnięcia.

40 ELEMENTY PLANU STRATEGICZNEGO - Misja firmy - Audyt strategiczny - Analiza SWOT - Analiza portfela przedsięwzięć - Cele i strategie

41 MISJA PRZEDSIĘBIORSTWA Misja – posłannictwo pełnione przez osobę, organizację, specyficzna wola przedsiębiorstwa, ma być wyrazem jej odrębności, tożsamość i sensu istnienia.

42 MISJA PRZEDSIĘBIORSTWA Winna zawierać odpowiedź na pytanie: - co jest przesłanką istnienia firmy, co jest jej głównym celem - jakie specyficzne cechy charakteryzują firmę - kim są i kim być powinni główni klienci firmy - jakie będą i są główne wyroby firmy - jakie są podstawowe wartości, aspiracje i priorytety firmy

43 MISJA PRZEDSIĘBIORSTWA Deklaracja misji określa rodzaj działalności firmy. Wskazuje na potencjalnych klientów oraz rynki, które firma zamierza obsługiwać. Odpowiada na pytanie: w jakiej dziedzinie biznesu firma będzie się specjalizować.

44 ZNACZENIE MISJI - wyznacza rolę przedsiębiorstwa w gospodarce, w życiu społecznym określa, czyje potrzeby (jakiej grupy klientów) firma będzie chcieć zaspokoić - precyzuje szczególne istotne wartości (korzyści) dla nabywców, oferowane przez firmę - definiuje główne rynki, stanowiące źródło dochodów przedsiębiorstwa - wyznacza obszar (domenę) aktywności rynkowej firmy i stwarza przesłanki ukształtowania strategii marketingowej i kompozycji 4xP (5xP)

45 PRZYKŁAD MISJI Ford Motor Company: - … jesteśmy światowym liderem przemysłu motoryzacyjnego. Przewodzimy również w innych dziedzinach, takich jak produkcja lotnicza, komunikacja…. - Naszą misją jest ciągłe doskonalenie wyrobów i usług, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami klientów. Dzięki temu możemy rozwijać naszą firmę, przynosząc satysfakcjonujące zyski naszym akcjonariuszom…

46 AUDYT Audyt – ocena danej osoby, organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu. Audyt jest przeprowadzany w celu upewnienia się co do prawdziwości i rzetelności informacji, a także oceny systemu kontroli wewnętrznej.

47 ANALIZA SWOT S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu, W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu, O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany, T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.

48 ANALIZA PORTFELOWA Analiza portfelowa – to narzędzie za pomocą którego można ocenić atrakcyjność różnych grup produktów, składających się na ofertę firmy.

49 CELE I STRATEGIE Penetracja rynku Rozwój produktu Rozwój rynkuDywersyfikacja PRODUKT dotychczasowynowy RYNEK nowy dotychczasowy

50 WDRAŻANIE I ORGANIZACJA MARKETINGU Wdrażanie marketingu jest procesem przetwarzania strategii i planów marketingowych w konkretne działania, zmierzające do osiągnięcia strategicznych celów marketingowych.

51 każda firma prowadząca biznes nie może myśleć o sobie jako o producencie i sprzedawcy produktów i usług, lecz jako nabywcy przychylności konsumentów… T. Levitt PODSUMOWANIE

52 BIBLIOGRAFIA Podstawy marketingu H. Mruk wyd. AE Poznań Przygotowanie do prowadzenia działalności usługowej L. Kuczewska wyd. WSiP pbrys.saletyni.pl/notatki1.doc Zasoby Internetu

53 Dziękujemy za uwagę kto nie myśli o rzeczach niemożliwych – nigdy ich nie osiągnie P. Drucker

54 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google