Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KURSANCI: Patrycja Pocheć Krystyna Grenda Anna Grygorcewicz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KURSANCI: Patrycja Pocheć Krystyna Grenda Anna Grygorcewicz"— Zapis prezentacji:

1

2 KURSANCI: Patrycja Pocheć Krystyna Grenda Anna Grygorcewicz
Dane informacyjne PROJEKT AS KOMPETENCJI KOMPETENCJA: PRZEDSIEBIORCZOŚĆ GRUPA PG1 97/79 KRZYŻ WLKP. OPIEKUN: ANNA JAGIEŁŁO KURSANCI: Patrycja Pocheć Krystyna Grenda Anna Grygorcewicz Adrian Krawczyński Andrzej Dąbrowski Krzysztof Gapski Marta Dubkiewicz Konrad Richert Magdalena Wawrzyn Justyna Jóźwiak Monika Borkowska Patrycja Kozłowska Małgorzata Gruczoł

3 CELE PROJEKTU DOTYCZĄCEGO OSOBOWOSCI
Wybierając temat projektowy mieliśmy na uwadze dostępność literatury na ten temat oraz zakres zainteresowania naszej grupy daną tematyką. Okazało się, iż temat dotyczący osobowości i temperamentu jest bardzo bliski naszej grupie. Celem projektu było przeprowadzenie lekcji dla uczniów z naszej szkoły na temat osobowości i temperamentu oraz wyjazd na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza do Instytutu Psychologii na warsztaty. Zajęcia prowadziły dla nas dr Joanna Matejczuk i mgr Monika Mielcarek.

4 TEMAT PROJEKTOWY SEMESTR III:
Osobowość a rozwój człowieka

5 Osobowość Wewnętrzny system regulacji pozwalający na adaptację i wewnętrzną integrację myśli, uczuć i zachowania w określonym środowisku w wymiarze czasowym (poczucie stabilności). Jest to zespół względnie trwałych cech lub dyspozycji psychicznych jednostki, różniących ją od innych jednostek. Osobowość jest także definiowana jako charakterystyczny, względnie stały sposób reagowania jednostki na środowisko społeczno-przyrodnicze, a także sposób wchodzenia z nim w interakcje. Nie jest jedynym wyznacznikiem działania – to co i jak człowiek robi zależy też od doraźnego stanu fizycznego i psychicznego, emocji, stopnia przygotowania do danego działania.

6 Teorie osobowości Teoria freudowska Teoria neopsychoanalityczna
Teoria pola Teoria uczenia się Teoria humanistyczna Teoria systemowa

7 Teoria freudowska Myślą centralną psychoanalizy Freuda było, że psychiczność nie jest identyczna ze świadomością, że istnieje także życie psychicznie nieświadome. Ma ono w całości podłoże irracjonalne: pierwotnymi bowiem elementami życia psychicznego są popędy, zwłaszcza seksualne, rozum zaś odgrywa tylko rolę służebną. Psychoanaliza Freuda stała się także pewną filozoficzną koncepcją kultury i człowieka, stąd też głęboko przeniknęła do niektórych poglądów filozoficznych i do twórczości literackiej.

8 Teoria neopsychoanalityczna
Podkreśla znaczenie podstawowych popędów oraz interakcji społecznych w kształtowaniu osobowości jednostki. Przedstawiciele: Carl Jung, Alfred Adler, Harry Stack Sullivan, Karen Horney, Erik Erikson;

9 Teoria pola Traktuje organizm jako całość, kładąc nacisk na dążenie jednostki do zaspokojenia podstawowego popędu jakim jest popęd samorealizacji. Przedstawiciele: Kurt Goldstein

10 Teoria uczenia się Podkreślają czynniki sytuacyjne wywołujące określone zachowania oraz warunki wzmacniające owe zachowania. Przedstawiciele: John Dollard, Neal Miller Teoria uczenia się społecznego – zwraca uwagę na społeczny aspekt kształtowania się osobowości, tj. bodźce i wzmocnienia społeczne. Przedstawiciele: Albert Bandura

11 Mocne strony osobowości
przedsiębiorczość; odwaga; szczerość; pewność siebie; uprzejmość; cierpliwość; niezależność; dyplomatyczność; kultura; zaradność;

12 Słabe strony osobowości
niecierpliwość; mściwość; skrytość; nieufność; podejrzliwość; obojętność; nietolerancyjność; beznamiętność apatyczność; wstydliwość; lękliwość

13 Potrzeba Stan osoby doznającej poczucie niespełnienia czyli frustrację potrzeb, działający jako czynnik motywujący, skłaniający zatem jednostkę do aktywności, które mogą tę potrzebę zaspokoić. Inaczej - odczuwalny brak czegoś, który powoduje, że podejmuje się działania zmierzające do zapełnienia tego braku. Z potrzebami wiąże się pozytywna lub negatywna charakterystyka afektywna. Niezaspokojenie potrzeb niższego rzędu powoduje niemożność zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu.

14 Hierarchia potrzeb wg Maslowa

15 Potrzeby wg Maslowa: samorealizacji – potrzeby samorealizacji – wyrażają się w dążeniu człowieka do rozwoju swoich możliwości; stanowią środek do zaspokojenia potrzeb fizjologicznych lub reakcje kompensujące niezaspokojenie innych potrzeb, estetyczne (potrzeba harmonii i piękna) poznawcze (potrzeby wiedzy, rozumienia, nowości) szacunku i uznania – potrzeby uznania i prestiżu we własnych oczach i w oczach innych ludzi; pragnienie potęgi, wyczynu i wolności, potrzeba respektu i uznania ze strony innych ludzi, dobrego statusu społecznego, sławy, dominacji, zwracania na siebie uwagi. przynależności - występują w usiłowaniach przezwyciężenia osamotnienia, eliminacji i obcości, tendencji do nawiązywania bliskich intymnych stosunków, uczestnictwa w życiu grupy, bezpieczeństwa - pobudzają do działania, zapewniając nienaruszalność, ujawniają się gdy dotychczasowe nawyki okazują się mało przydatne, fizjologiczne - gdy nie są zaspokojone, dominują nad wszystkimi innymi potrzebami, wypierają je na dalszy plan i decydują o przebiegu zachowania człowieka

16 Temperament Zespół pewnych, względnie stałych cech osobowości, charakterystycznych dla danej jednostki, przejawiających się w jej zachowaniu, procesach psychicznych zwłaszcza zaś emocjonalnych. Cechy te to m.in.: impulsywność, towarzyskość, aktywność, wytrwałość, ruchliwość. W znaczeniu potocznym temperament określa się jako usposobienie człowieka np. charakteryzuje się go jako żywego, krewkiego, łagodnego, czasami się też mówi, że ktoś ma np. temperament muzyczny, artystyczny.

17 Typy temperamentu flegmatyk; choleryk; melancholik; sangwinik;
ekstrawertyk; introwertyk;

18 Flegmatyk Człowiek odznaczający się mało dynamicznym usposobieniem, nie ulegający gwałtownym emocjom, słabo reagujący na podniety, ale za to wytrwały w działaniu i konsekwentny w uczuciach. Można zaryzykować żartobliwe stwierdzenie, że jest to topowy typ pracownika w brytyjskich korporacjach.

19 Choleryk Typ bardziej popularny w korporacjach amerykańskich; człowiek wybuchowy, o silnych i szybko powstających reakcjach uczuciowych; odznaczający się dużą energią życiową i brakiem opanowania. Reakcje choleryka są niewspółmierne do bodźca.

20 Melancholik Człowiek o usposobieniu łagodnym, biernym, którego cechuje brak impulsywności, silne, wolno narastające reakcje uczuciowe. Melancholik w działaniu jest mało odporny i co za tym idzie - niewytrwały. Typ melancholika cechuje się małą ruchliwością, apatią, przewlekłymi stanami przygnębienia (skłonnością do depresji).

21 Sangwinik Człowiek o żywym, pogodnym, uczuciowym, aktywnym usposobieniu, wrażliwy, o silnych i szybkich reakcjach. Sangwinik łatwo dostosowuje się do zmiennych warunków życia, jest odporny na trudności.

22 Ekstrawertyk Osoba, której zachowanie nacechowane jest pozytywnym zainteresowaniem światem zewnętrznym (bardziej niż własnymi przeżyciami), o aktywności skierowanej na otoczenie, prospołeczną, łatwo nawiązującą kontakty, z ogólną zaradnością i orientacją w realiach rzeczywistości. Są to ludzie, którzy reagują szybko i wyraźnie. Dają odpowiedzi, zanim nad nimi pomyślą. Trudno im się skoncentrować na słuchaniu. Robią dużo szumu i zamieszania wokół siebie i dobrze się czują w takiej atmosferze. 

23 Introwertyk Osoba kierująca uwagę na własne wewnętrzne przeżycia; u introwertyków obserwuje się brak szerszego zainteresowania otoczeniem oraz skłonność do zamykania się w sobie i różnego stopnia izolację od innych.

24 Asertywność Posiadanie i wyrażanie własnego zdania oraz bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w granicach nienaruszających praw i psychicznego terytorium innych osób oraz własnych, bez zachowań agresywnych, a także obrona własnych praw w sytuacjach społecznych.

25 Asertywność to: umiejętność wyrażania opinii, krytyki, potrzeb, życzeń, poczucia winy, umiejętność odmawiania w sposób nieuległy i nieraniący innych, umiejętność przyjmowania krytyki, ocen i pochwał, autentyczność, elastyczność zachowania, świadomość siebie (wad, zalet, opinii), wrażliwość na innych ludzi, stanowczość, samoocena.

26 Kreatywność Proces umysłowy pociągający za sobą powstawanie nowych idei, koncepcji, lub nowych skojarzeń, powiązań z istniejącymi już ideami i koncepcjami. Myślenie kreatywne, to myślenie prowadzące do uzyskania oryginalnych i stosownych rozwiązań. Alternatywna, bardziej codzienna definicja kreatywności mówi, że jest to po prostu zdolność tworzenia czegoś nowego.

27 Wycieczka edukacyjna Dnia12 maja 2011 r. uczestniczyliśmy w wyjeździe, którego celem było zwiedzenie Katedry Psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracownicy Instytutu Psychologii przygotowali dla nas warsztaty z zakresu psychologii ogólnej, w szczególności zaś z dziedziny osobowości człowieka. W swoim zakresie obejmowały wykład, prezentację multimedialną oraz ćwiczenia kształtujące pamięć i koncentrację. Na koniec szkolenia każdy uczestnik otrzymał certyfikat uczestnictwa oraz drobny upominek.

28 Instytut Psychologii

29 Dnia 9 czerwca nasza grupa przeprowadziła w poszczególnych klasach warsztaty na temat: Osobowość a rozwój człowieka. Każde zajęcia trwały 45 minut. Uczniowie musieli zapoznać się z ćwiczeniami i rozwiązywać dotyczące ich polecenia. W końcowym etapie lekcji każdy musiał napisać mały sprawdzianik : )

30 Scenariusz lekcji Temat: Osobowość a rozwój człowieka Czas: 45 minut
Uczeń: Zna pojęcie ‘’osobowość’’ i teorie osobowości, Potrafi wymienić mocne i słabe strony osobowości, Wie co to jest potrzeba i umie ją sklasyfikować wg Piramidy Maslowa, Zna pojęcie ‘’temperament’’ i jego rodzaje Środki dydaktyczne: Ćwiczenia, Sprawdzian na temat osobowości, na zakończenie zajęć Metody pracy: Praca indywidualna, Praca w grupie

31 Ćwiczenia Narysuj herb składający się z trzech części i dokończ zdania: Jestem… Lubię… Moim zdaniem, osobowość to… Narysuj Piramidę Maslowa i uzupełnij szczeble. Napisz własną definicję potrzeby. Określ swoje emocje. Dokończ zdania: Jestem szczęśliwy, gdy… Satysfakcjonuje mnie… Lubię, gdy… Jest mi smutno, kiedy… Denerwuje mnie… Dopisz cechy charakteru do poszczególnych rodzajów temperamentu: Melancholik- … Sangwinik - … Flegmatyk - … Choleryk - …

32 Sprawdzian Co to jest osobowość i jej teorie?
Mocne i słabe strony osobowości? Pojęcie potrzeby. Opisz Piramidę Maslowa. Co to jest temperament i jego rodzaje.

33

34 Stworzyliśmy naszą stronę internetową dotyczącą tematyki osobowości i temperamentu

35 Bibliografia http://www.zgapa.pl/zgapedia/Teorie_osobowo%C5%9Bci.html

36


Pobierz ppt "KURSANCI: Patrycja Pocheć Krystyna Grenda Anna Grygorcewicz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google