Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi ID grupy: 97/84_P_G1 Opiekun: mgr Agata Patycka Kompetencja: Przedsiębiorczość.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi ID grupy: 97/84_P_G1 Opiekun: mgr Agata Patycka Kompetencja: Przedsiębiorczość."— Zapis prezentacji:

1

2 Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi ID grupy: 97/84_P_G1 Opiekun: mgr Agata Patycka Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Etyczna firma-etyczne i nieetyczne zachowania w biznesie Semestr III Rok szkolny: 2010/2011

3 Menu Od początku Definicja etyki Definicja firmy Cele firm
Etyka w firmie Kodeks etyczny Programy etyczne Etyka a konsument Etyka a pracownik Etyka a inne firmy Etyka a państwo Zasady L.S. Paine’a Ranking najbardziej etycznych firm świata Podsumowanie Od początku

4 Co to jest etyka? Etyka (z greckiego éthikós – zwyczajny; éthos – obyczaj, zwyczaj) 1. zespół norm i ocen moralnych charakterystycznych dla danej zbiorowości społecznej; 2. filozoficzna nauka o moralności, zajmująca się wyjaśnieniem i ustalaniem takich kategorii, jak dobro i zło, odpowiedzialność, sumienie, powinności oraz wytyczaniem zasad i norm moralnego postępowania.

5 Co to jest firma? Zgodnie z definicją legalną zawartą w Kodeksie cywilnym firmą jest imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa osoby prawnej czy ułomnej osoby prawnej. Główne zasady dotyczące firmy: Przedsiębiorca musi działać pod firmą czyli we wszelkich dokumentach musi widnieć pełna nazwa firmy. Firmę przedsiębiorcy ujawnia się we właściwym rejestrze - oznacza to, że firma jest jawna. Firma musi się odróżniać (nie może posiadać podobnej lub takiej samej nazwy jak inna firma). Nazwa firmy, pod którą przedsiębiorca działa, nie może zawierać informacji, które mogłyby wprowadzić w błąd.

6 Cele firm Organizacje, firmy, korporacje, szczególnie organizacje o dłuższej tradycji, dążą w coraz większym stopniu do tego, by elementy ich kultury przedstawić w postaci zwartych opracowań. Opracowania te stanowią część główną programów etycznych. Programy etyczne wyznaczają minima etyczne firm stanowiące przedmiot szlachetnej rywalizacji między nimi, rywalizacji skłaniającej korporacje do podnoszenia standardów etycznych i zawodowych na coraz wyższy poziom.

7 Cele firm Przyczynami wzrostu zaangażowania firm w przestrzeganie norm etyki biznesu są m. in.: naciski ze strony konsumentów, uznanie znaczenia zadowolenia pracowników, dążenie do doskonalenia obsługi klientów, uznanie dla pracy zespołowej, wpływ polityki państwa, świadoma polityka liderów firm, globalizacja gospodarki.

8 Wszystko o etyce w firmie
Źródłem wartości etycznych w biznesie jest jego twórca. Od jego moralności, dojrzałości, odpowiedzialności zależy istnienie i rozwój firmy, jak również kultura organizacyjna, w której jest osadzona etyka.

9 W etyce biznesu chodzi o wierność prostym zasadom moralnym w praktyce działania.
Tworzą ją takie podstawowe wartości jak: uczciwość, prawdomówność, sprawiedliwość , poszanowanie cudzej własności oraz pracy. Obok znajomości zasad potrzebny jest bowiem zdrowy rozsądek i roztropność nieodzowna do wydawania samodzielnych ocen.

10 Jeśli twórcą danego biznesu jest człowiek o niskich pobudkach i słabej moralności, to ma szansę stworzyć krótkotrwałą łupieżczą działalność. Ale taka działalność w dłuższej perspektywie jest samobójcza. Wyczerpie swoje możliwości, a klienci i partnerzy odsuną się od niego.

11 Aby biznes trwał i rozwijał się latami, potrzebne jest zaufanie klientów i partnerów, ich szacunek oraz przejrzystość i przewidywalność zachowań. To wszystko określa kultura organizacyjna firmy. Od niej zależą wyniki ekonomiczne firmy oraz powodzenie otoczenia. Im większa jest uczciwość, przyzwoitość, odpowiedzialność społeczna, sprawiedliwość, chęć pomocy, ale wpołączeniu z przedsiębiorczością, aktywnością, interdyscyplinarnością, efektywnością, tym większe jest zaufanie partnerów biznesowych i chęć współpracy.

12 Porządek gospodarczy opierający się na wysoko rozwiniętych wolnych rynkach jest skazany dla utrzymania swej sprawności na precyzję, punktualność i spolegliwość, na dotrzymywanie obietnic, terminów i warunków jakościowych. W rozwiniętych społeczeństwach rynkowych powstaje rodzaj pewnego przymusu moralnego w działaniu dla tych, którzy pragną utrzymać się trwale na rynku. Polega to na stałej współpracy w prowadzonych transakcjach. Istotna jest reputacja uczestników rynku. Dlatego potrzebne jest właściwe pojmowanie wykonywanej pracy i podkreślanie podmiotowości człowieka.

13 Kodeks etyczny – jeden ze sposobów na etyczną firmę
Jest to dokument kodyfikujący wartości wspólne członków organizacji określający zachowania, jakie uważa się za właściwe, wskazujący to, co nie jest właściwe oraz określający sankcje, jakie mogą być orzekane w przypadku niestosowania się do postanowień kodeksu.  

14 Kodeks etyczny Przy jego opracowaniu bardzo istotne na wstępie jest ustalenie podmiotów i osób, które z racji istniejących związków mają różnorodne interesy związane z firmą, odnosząc korzyści bądź odczuwając negatywne skutki z tytułu jej działalności. Określamy te podmioty jako interesariuszy firmy. Oprócz właścicieli i pracowników głównymi interesariuszami firm są także klienci firmy, jej dostawcy i kooperanci, instytucje finansowe oraz społeczności lokalne.

15 Źródła standardów etycznych w biznesie
Zdefiniowane są przez siedem następujących powinności: dostarczanie klientom wartościowych wyrobów i usług, zapewnianie inwestorom zasadnego zwrotu nakładów od kapitału powierzonego korporacji, tworzenie nowego bogactwa, tworzenie nowych miejsc pracy, przeciwdziałanie zazdrości przez tworzenie warunków awansu oraz dostarczanie empirycznego świadectwa zasadzie, że dobra praca i talent są należycie wynagradzane, promowanie wynalazczości, pomysłowości i w ogóle rozwoju umiejętności, angażowanie się w różnorodne przedsięwzięcia.

16 Programy etyczne Jako całościowe przedsięwzięcia skierowane są na uczynienie z etyki biznesu najwyższego standardu o randze strategicznej. Obejmują część lub wszystkie z poniższych elementów: ustalenie misji korporacji, określenie standardów etycznych i zawodowych, opracowanie kodeksu etycznego, opracowanie podręcznika standardów zawodowych, opracowanie programu kształcenia etycznego, utworzenie stanowiska (komórki) ds. etyki, promowanie zachowania etycznego (wyróżnienia, wydawnictwa, seminaria), stałe monitorowanie przestrzegania norm etycznych i standardów zawodowych, utworzenie etycznej infolinii (doradztwo, whistleblowing), systematyczne przeprowadzanie audytu etycznego, okresowe korekty kodeksu etycznego i podręcznika standardów zawodowych.

17 Cel programów etycznych
Programy etyczne wprowadzają przede wszystkim takie firmy, które są zainteresowane długoterminowym zyskiem, traktują swoją reputację jako jedno z aktywów, są zdecydowane zapobiegać wewnętrznym kradzieżom, korupcji, oszustwom i innym nadużyciom, traktują kulturę firmy jako ważną część dobrego zarządzania oraz chcą być wartościowym składnikiem społeczeństwa.

18 Przykłady etycznych i nieetycznych działań firm
FIRMA konsument pracownik państwo inne firmy

19 DZIAŁANIA FIRM: wobec konsumenta

20 Konsument - osoba nabywająca od przedsiębiorcy towar lub usługę, która zawiera z nim umowę w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą.

21 Prawo konsumenta : W związku z rozmaitymi nieuczciwymi praktykami marketingowo-handlowymi prawodawstwo wielu krajów stosuje rozmaite metody prawnej ochrony tych praw. W Polsce ochrona praw konsumentów zapisana jest w Konstytucji RP w artykule 76: Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

22 Działania w stosunku do konsumenta w bezpośrednim kontakcie
etyczne nieetyczne dążenie do zaspokojenia potrzeb konsumenta tworzenie korzystnych ofert uczciwe działanie silna perswazja manipulacja oszustwo

23 Prawo do rekompensaty Gwarancja
Prawo do rekompensaty - zapewnia odpowiednie wyrównanie strat poniesionych w wyniku zakupu wadliwych towarów usług lub błędnej informacji. W uproszczeniu jest to po prostu możliwość reklamacji danego produktu. Gwarancja – jej warunki, nazwa i adres wykonującego obowiązki gwaranta, czas trwania gwarancji i roszczenia przysługujące Konsumentowi powinny być w jasny sposób określone w formularzu zamówienia lub towarzyszących mu dokumentach, albo w dokumentach dostarczanych razem z Produktem. Gwarant ma obowiązek uwzględnić gwarancję konsumenta.

24 Działania w stosunku do konsumenta w przypadku reklamacji
etyczne nieetyczne umiejętność sprecyzowania problemu uprzejmość w rozmowie z klientem konstruktywna komunikacja sprawne rozwiązanie problemu zadośćuczynienie klientowi unikanie podobnych problemów w przyszłości umieszczanie kartek informujących o nieprzyjmowaniu reklamacji(grozi to interwencją rzecznika praw konsumentów); konfliktowe rozwiązywanie sprawy niestosowanie się do praw klienta

25 Problemy z jakością Czasami, konsumenci narzekają na niską jakość produktów. Przyczyna tego może być związana ze specjalnym mieszaniem jakościowych i nie jakościowych produktów, w celu zwiększenia ilości lub rozmiaru produktów. Przykładem może być dodawanie oleju samochodowego do spożywczego, co miało miejsce w historii światowego biznesu, w wyniku czego zmarło kilka osób. Zrobiono to dlatego, że wartość oleju samochodowego jest o wiele mniejsza od wartości spożywczego i jego mieszanie przyniosło znaczące zyski.

26 Prawo do informacji Jest jednym z praw konsumenckich, nakazuje eliminację fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji oraz zobowiązuje producentów do dostarczenia wszelkich informacji o produkcie i warunkach oraz postanowieniach tzw. umów konsumenckich umożliwiających dokonywanie wyborów konsumenckich. Szczególnym przykładem naruszania prawa do informacji jest nieuczciwa reklama.

27 Etyka reklamy W praktyce narzędziem komunikowania się firmy z otoczeniem społecznym są instrumenty public relations i reklama, poprzez które firma zapewnia sobie akceptację dla różnych form działalności. Zajmują one ważne miejsce w strategii marketingowej firmy. Najpierw zastanówmy się czy reklama towarów jest dopuszczalna? Przeciwnicy reklamy uważają, że jest ona zaprzeczeniem prawa konsumenta do swobodnego wyboru, ponieważ firmy nakłaniają do nabywania ich produktów. Prowadzi to zatem do konsumpcjonizmu. Z kolei zwolennicy twierdzą, iż reklama informuje klientów o produkcie, którzy mają prawo do rzetelnej informacji o danym towarze.

28 Definicja nieetycznej reklamy
Nieetyczna reklama to taka reklama, która jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i prawem, przez co narusza interesy przedsiębiorcy i klienta.

29 Reklama jest niedopuszczalna gdy:
narusza godność człowieka jest sprzeczna z obyczajami narusza uczucia wyznaniowe innych osób istnieje ryzyko niebezpieczeństwa jest natrętna ingeruje w strefę prywatności wprowadza w błąd wykorzystuje łatwowierność dzieci i starszych osób

30 W reklamach kierowanych do dzieci zakazuje się sugerowania, że:
osoby kupujące produkt troszczą się o niego lepiej niż inne osoby posiadanie danego produktu czyni kogoś lepszym od innych osób należy namawiać i dopominać rodziców do zakupienia danego produktu.

31 Reklama Jedną z sytuacji w działaniach reklamowych, gdzie się zdarza zobaczyć nieetyczne zachowanie, jest zamiana produktów. Reklama określa cechy produktu, które są określone w umowie, lecz dostawca może dostarczyć do klienta inny produkt, przy tym różnice mogą być nieznaczące i niezauważalne, a koszty poniesione na ich produkcję mogą się bardzo mocno różnić. Niesumienne działania marketingowe mogą przejawić się też w systemie opłaty, kiedy ma miejsce zbiór dodatkowych opłat za produkt już po tym, jak osiągnięty został sukces, czyli klient zgodził się podpisać umowę kupna-sprzedaży.

32 Znane sztuczki marketingowe
Magiczna cyfra “9″ na końcu – klucz do zwiększonej sprzedaży, podobno działająca w obie strony – chętniej kupowane są produkty kończące się cyfrą 9 w porównaniu z ich tańszymi i droższymi odpowiednikami Wykorzystywanie słowa „walka”, w jak najszerszym znaczeniu, dzięki czemu reklama ma szansę być bardziej skuteczna Piękne opakowanie produktu Gra na sentymentach ("Chleb prosto z pieca babuni", "Domowy sok malinowy")

33 Wybrane zagadnienia etyki wobec konsumenta:
Przedsiębiorstwo będzie dostarczać produkty i usługi wartościowe, dobrej jakości, solidnie wykonane. Będzie oferowało produkty zgodnie z narodowymi i międzynarodowymi standardami. Nie będzie świadomie podawać niepełnych informacji oraz wprowadzających w błąd opisów dotyczących oferowanych usług i produktów. Nie będzie świadomie ukrywać szkodliwego działania produktów. W przedsięwzięciach reklamowych i innych formach przekazu firma będzie unikać podawania nieprawdziwych, przesadzonych lub niepełnych informacji. Firma będzie utrzymywać w tajemnicy zastrzeżone informacje uzyskane od klienta.

34 Praktyczne rady dla konsumenta:
Kupując dobra trwałego użytku, żądaj paragonu i gwarancji, jeśli przysługuje Sprzedawca ma obowiązek należycie zapakować towar Kupując produkty nietrwałe, zwróć uwagę na termin ważności Zwróć uwagę na sposób przechowywania produktów

35 wobec pracowników

36 Pracownik - oznacza osobę fizyczną zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

37 Prawa pracownika prawo do urlopu prawo do terminowego wynagrodzenia
prawo do równouprawnienia prawo do tworzenia organizacji prawo do świadczeń socjalnych

38 Etyka wobec pracowników
Na miano etycznego przedsiębiorstwa zasługuje taka firma, która wykazuje troskę o swoich pracowników poprzez następujące działania: Dbałość o odpowiednie relacje pomiędzy przełożonymi a pracownikami, do których zaliczyć można: szacunek dla wszystkich zatrudnionych, bezstronne ocenianie pracy, obustronne zaufanie, traktowanie podwładnych „po ludzku”, ze zrozumieniem dla ich problemów i potrzeb, ale bez nadmiernej pobłażliwości; Zapewnienie bezpieczeństwa pracy – stosowanie zasad bhp, zadbanie o problemy zdrowotne pracowników, wyposażenie zatrudnionych w odpowiednie stroje ochronne itp.;

39 Etyka wobec pracowników
Wypłacanie godziwych wynagrodzeń – brak wyzysku, uczciwe podpisywanie umów o pracę, jednakowa płaca dla kobiet i mężczyzn zajmujących równorzędne stanowiska, nie zatrudnianie dzieci itp.; Umożliwienie pracownikom swobodnego wyrażania opinii na temat działalności przedsiębiorstwa oraz składania zażaleń i zgłaszania uwag; Uwrażliwienie wszystkich pracowników na pogodzenie obowiązków życia prywatnego i zawodowego, dbanie o wykorzystywanie urlopów pracowniczych , branie pod uwagę tego, że każdy z zatrudnionych ma obowiązki wobec swoich rodzin.

40 Działania wobec pracowników:
etyczne nieetyczne doskonała współpraca chęć niesienia pomocy wspólne rozwiązywanie problemów umiejętność pracy w grupie życzliwość, uprzejmość tolerancja mobbing dyskryminacja brak zrozumienia nieumiejętność pracy w grupie nieliczenie się ze zdaniem innych pyszałkowatość rywalizacja

41 Dyskryminowanie i mobbing są zakazane w polskim prawie pracy !
Mobbing i dyskryminacja w zatrudnieniu to zjawiska mające wyraźne miejsce w polskim prawie pracy. Choć pojęcie mobbingu jest zasadniczo nowością w polskim prawie pracy, to przybiera ono niepokojące rozmiary w naszym kraju. Jak mówi kodeks pracy, „mobbing” to uporczywe i długotrwałe nękanie lub zastraszanie wywołujące u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, poniżenie lub ośmieszenie pracownika czy izolowanie. Mobbing stosuje się po to, by zniszczyć reputację pracownika, zmusić do odejścia ze stanowiska, a nawet z pracy. Zgodnie z kodeksem pracy, "Pracownik, który na skutek mobbingu doznał rozstroju zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. A jeżeli poszkodowany pracownik rozwiązał umowę o prace, może dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę". Zadośćuczynienie za mobbing obejmuje koszty: leczenia, przyznania odpowiedniej renty w razie utraty zdolności do pracy, przekwalifikowania się do innego zawodu oraz naprawienie poczucia krzywdy psychicznej ofiary.

42 wobec innych firm

43 Konkurencja uczciwa i nieuczciwa
Uczciwa konkurencja - to taka w której rywalizacja przebiega zgodnie z regułami tak wiec podstawą uczciwej konkurencji jest rywalizacja w której nie przeszkadza się przeciwnikowi. Konkurencja nieuczciwa Nieuczciwa konkurencja to taka w której wszelkie czyny są sprzeczne z prawem lub obyczajami, jeżeli zagrażają lub naruszają interesy innych. Jest to także taka konkurencja która wykracza poza przyjęte normy

44 Przykłady nieuczciwej konkurencji
Wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa Zatajenie ryzyka związanego z używaniem towaru Nakłanianie do rozwiązanie lub niewykonania umowy Utrudnianie dostępu do rynku Nieuczciwa lub zakazana reklama Pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie towarów Rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o przedsiębiorstwie, produkcie, osobach kierujących tym przedsiębiorstwem

45 Nieetyczne zachowania wobec dostawców
Bardzo częstym ukrytym zachowaniem nieetycznym jest tzw. nadspecyfikacja, kiedy stawiamy wymagania wobec przedmiotu zamówienia, które nie są adekwatne do jego późniejszego zastosowania. Tak samo jest z referencjami lub innymi wymogami formalnymi, np. te dotyczące kwalifikacji personelu, są stawiane tylko po to, aby ograniczyć równy dostęp dostawców do zamawiającego. Tego typu „preferencje", na które w nieetyczny sposób wpływają dostawcy, są tym bardziej niebezpieczne, że trudne do udowodnienia przez osoby nadzorujące lub niezależnych audytorów.

46 Niektóre z nieetycznych zachowań wobec odbiorców
Fałszowanie składu produktu Ukrywanie faktu zastąpienia jakiegoś składnika innym (gorszym) Niewłaściwe oznakowanie produktu Stosowanie w składzie produktu nieujawnionych na opakowaniu dodatków Rozcieńczanie produktu Dodawanie do opakowania produktu bezużytecznych gratisów Stosowanie downsizingu, czyli zmniejszania zawartości opakowania bez zmniejszania wielkości samego opakowania Prezentowanie reklam, które grają na uczuciach odbiorców

47 Działania wobec innych firm:
etyczne nieetyczne Wyróżnienie swojego produktu spośród innych (np. poprzez jego ulepszenie, zaoferowanie dodatkowych usług towarzyszących) Tworzenie nowych, nietypowych kanałów dystrybucji Oferowanie produktów po niższej cenie poprzez rezygnację z części marży lub obniżanie kosztów produkcji Tworzenie powiązań z klientami (wykorzystywanie przyjaźni i znajomości lub nawet poprzez dywersyfikację pionową, czyli pozyskiwanie udziałów w firmie klienta) Formułowanie fałszywych, negatywnych opinii na temat innych firm Silna perswazja Stosowanie tzw „head huntingu”, czyli „polowania” na dobrych pracowników (realizowane często poprzez podkupywanie pracowników innym firmom)

48 wobec państwa

49 Państwo - polityczna, suwerenna, terytorialna i obligatoryjna organizacja społeczeństwa. Organizuje i koordynuje prace dużych grup społecznych. Etyka lub jej brak w stosunku do państwa przejawia się w m.in. podatkach, twórczej księgowości, licencji, koncesji, korupcji, lobbingu bądź tzw. rajach podatkowych

50 Twórcza księgowość Hasło "twórcza księgowość" robi dziś furorę. Poprawianie, drukowanie, rasowanie wyników spółek - jak się okazuje - jest plagą gospodarek Drukowanie zysków - choroba drukowania może dotknąć każdą firmę - bez względu na jej wielkość i jakość. Najgorsze jest jednak nie to, że są na świecie księgowi, którzy nie mają żadnych oporów etycznych, ale to, iż instytucje powołane do chronienia rynku przed tego rodzaju nieprawidłowościami robią niewiele. Zdarza się to też w Polsce:  W sprawozdaniu BIG Banku Gdańskiego za 2001 r. widniało 44,7 mln zł zysku zamiast 823,3 mln zł strat; Stocznia Szczecińska przez pięć lat wykazywała milionowe zyski, by po kilku miesiącach 2002 r. zbankrutować; Elektrim, który w 2000 r. zarobił 2,9 mld zł, nie ma obecnie z czego spłacać wierzycieli.

51 Raje podatkowe - czyli jak legalnie zmniejszyć sobie podatki.
Czynniki wyróżniające "kraj lub terytorium stosujące szkodliwą konkurencję podatkową" brak opodatkowania lub bardzo niskie opodatkowanie; nierówne podatkowe traktowanie dochodów uzyskiwanych ze źródeł położonych na terytorium danego państwa brak przejrzystości przepisów podatkowych, w związku z czym niektóre podmioty mogą korzystać, na niejasnych zasadach, ze szczególnych przywilejów podatkowych; niechęć administracji danego kraju do uczestniczenia w wymianie informacji podatkowych, a także opór przeciwko złagodzeniu przepisów o tajemnicy bankowej,

52 Lobbing Lobbing to zespół zgodnych z prawem czynności podejmowanych przez zarejestrowanego lobbystę działającego za wynagrodzeniem i w interesie osoby trzeciej, w celu wywarcia korzystnego dla zleceniodawcy wpływu na prawotwórstwo lub decyzje organów państwowych, względnie samorządowych i innych. Istnieje też pojęcie „czarnego lobbingu” - to zespół działań, których celem jest wywarcie wpływu jak powyżej, prowadzonych metodami niejawnymi lub nieoficjalnymi, np. poprzez przedstawianie fałszywych raportów i sfałszowanych analiz, często w oparciu o markę organizacji lub instytucji na pozór niezależnych.

53 „Prezenciki czynią przyjaciół” jedna z podstawowych zasad lobbingu
Lobbing to pewnego rodzaju „rytuał” wolnego rynku. Dopuszczalne jego granice ustalane są w państwach. W Polsce to zjawisko dopiero się rozwija, dlatego wciąż brak stosownych przepisów. Warto się zastanowić nad granicami , społecznie dozwolonymi, korzystania przez polityków państwowych i polityków z uprzejmości ludzi biznesu , np.: Upominki Prezenty Zaproszenia na polowania Fundowania darmowych podróży Oferowania samochodu, telefonu itp. do „TESTOWANIA”.

54 Korupcja Czyli nadużycie stanowiska publicznego w celu uzyskania prywatnych korzyści. Korupcja ma znaczący ujemny wpływ na poziom życia obywateli. Rządy mają wtedy tendencje do stosowania zasad, które faworyzują dających łapówki, a nie ogół. Inny przykład to konstruowanie praw chroniących wielkie korporacje, a jednocześnie krzywdzących drobne przedsiębiorstwa. Politycy promujący w ten sposób przedsiębiorczość, oddają po prostu przysługi korporacjom, które miały duży wkład w ich kampanie wyborcze. W ramach korupcji zawierają się, m.in. nadużycia wiążące osoby prywatne z urzędnikami: przekupstwo, wymuszenie, płatna protekcja lub oszustwo.

55 Zasady L.S. Paine'a : zasada niezależnej inicjatywy: Konkurujące ze sobą firmy maja występować jako niezależne , wyłącznie we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. zasada działań konstruktywnych: Firma ma obowiązek działania w najlepszy sposób. zasada formalnej równości: Szansę konkurencyjne powinny być takie same dla każdego podmiotu gospodarczego. zasada poszanowania podmiotów zewnętrznych: Określa ze moralne są tylko takie działania które nie naruszają praw i godności klientów jak i konkurentów. zasada poszanowania reguł: Działania powinny być zgodne z obowiązującym prawem.

56 Ranking najbardziej etycznych firm świata
Na liście znalazło się w sumie 110 firm z 3 tys. nominowanych. Są to spółki z ponad 100 krajów na świecie, reprezentujące 36 gałęzi przemysłu. Wchodzący w skład Ethisphere Institute naukowcy, prawnicy, przedstawiciele rządowi i liderzy organizacji starali się wybrać firmy przekazujące najwięcej pieniędzy na cele charytatywne, a także wspierających różnorodne akcje typu non-profit. Badano również reputację, wewnętrzne standardy czy zarządzanie spółką. Pierwsze miejsce w kategorii najbardziej etycznych firm produkujących oprogramowanie zajął Adobe. Za nim znalazły się Microsoft, serwis Salesforce.com, Symantec, a także Teradata. Warto zauważyć, że w rankingu Ethisphere Institute nie pojawili się inni giganci jak Google czy Apple. Wśród producentów sprzętu komputerowego umieszczono tylko jedną firmę - Hitachi. Microsoft wyrobił sobie dobrą pozycję między innymi dzięki wysokim wpłatom na cele charytatywne. Z dobroczynności znany jest też były szef firmy, Bill Gates.

57 Zwróć uwagę… W dobie Internetu i globalizacji, bardzo łatwo jest stracić opinię, na którą pracowało się bardzo długo. Wystarczy często jeden oszukany klient, który potrafi rozpowszechnić informację w sposób wirusowy i opłacalność firmy drastycznie spada. Dlatego szczególnie ważne jest stworzenie wewnętrznego kodeksu etycznego firmy, dzięki czemu zagrożenie dla reputacji firmy jest minimalizowane.

58 Reasumując… źródłem wartości etycznych w biznesie jest twórca tego biznesu, jego stopień rozwoju i morale, ale również jego postrzeganie konieczności przestrzegania zasad etyki dla sukcesu strategicznego firmy.

59


Pobierz ppt "Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi ID grupy: 97/84_P_G1 Opiekun: mgr Agata Patycka Kompetencja: Przedsiębiorczość."

Podobne prezentacje


Reklamy Google