Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE: Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 2 w Wałczu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE: Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 2 w Wałczu"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE: Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 2 w Wałczu
ID grupy: 97/25 Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Etyka w biznesie Semestr/rok szkolny: 3/2011

3 etyka

4 ETYKA Filozoficzna nauka o moralności, zajmująca się wyjaśnieniem i ustalaniem takich kategorii, jak dobro i zło, odpowiedzialność, sumienie, powinności oraz wytyczaniem zasad i norm moralnego postępowania. Dzieli się na aksjologię (teorię wartości) i deontologię (naukę o powinnościach). Obserwując rzeczywistość, można zauważyć, że istnieją ścisłe związki między moralnością polityką. Wyróżnić można cztery sposoby zachowania w zależności od przyjętych zasad.

5 Etyka w biznesie

6 Etyka w biznesie Jest to ogólnie mówiąc etyka normatywna stosowana w biznesie i zajmuje się oceną i określeniem standardów moralnych przystających do konkretnej sfery działalności gospodarczej. Jest to więc szczególna odmiana etyki jako działalności badawczej. Jest nastawiona na postępowanie człowieka w sferze interesów, a nie na inne aspekty jego życia.

7 Kodeks Etyczny

8 Kodeks Etyczny W praktyce takie regulaminy zawierają postanowienia dotyczące zachowania się pracowników w pracy, dyskryminacji, mobbingu, zasad zachowania poufności, procedurę dyscyplinarną lub skargową pracowników oraz zasady korzystania z urządzeń elektronicznych. wszystkich pracowników. Znajdują się w nim: misja, cele i sposób organizacji firmy oraz normy regulujące moralne zachowanie.

9 Kodeks etyczny Cd. Aby kodeks etyczny przyniósł pozytywne skutki, powinien m. in.: - być oryginalny, stworzony specjalnie dla danego przedsiębiorstwa; być tworzony wspólnie z pracodawcami, przedstawicielami pracowników i kadrą zarządzającą; promować zachowania etyczne (poprzez różnego rodzaju premie itp.); zapewniać inwestorom zasadnego zwrotu nakładów od kapitału powierzonego;

10 Kodeks etyczny Cd. Taki kodeks może być oparty na celach strategicznych firmy lub na rozbudowie etycznego zarządzania, który ma określać i czuwać nad realizacją dobrych i prawidłowych praktyk zarządzania.

11 Kodeks etyczny Cd. Dlatego też może on przynieść przedsiębiorstwu liczne korzyści, takie jak: - identyfikacja pracowników z firmą - lepsza atmosfera w pracy - znacznie większe zaangażowanie załogi w powierzone im zadania sprawiedliwa i przejrzyście wytyczona droga awansu pracowniczego

12 Kodeks etyczny - przykład
1. STOSUNKI Z KLIENTAMI Przedsiębiorstwo będzie dostarczać produkty i usługi wartościowe i dobrej jakości. W przedsięwzięciach reklamowych i innych formach przekazu firma będzie unikać podawania nieprawdziwych, przesadzonych lub niepełnych informacji. Pracownicy przedsiębiorstwa nie powinni dawać klientom pieniędzy ani prezentów, które mogą być traktowane jako korzyści materialne. Firma będzie unikać praktyk, zmierzających do zwiększenia sprzedaży przez jakiekolwiek przedsięwzięcia marketingowe niezgodne z prawem. Firma będzie utrzymywać w tajemnicy zastrzeżone informacje uzyskane od klienta.

13 Kodeks etyczny - przykład
2. STOSUNKI Z PRACOWNIKAMI Stosunki przedsiębiorcy z pracownikami będą oparte na szacunku dla ich godności osobistej. Firma będzie przyjmować i awansować pracowników, biorąc pod uwagę kwalifikacje wymagane na danym stanowisku. Pracownicy nie będą dyskryminowani ze względu na rasę, religię, narodowość, kolor skóry, wiek, płeć, stan cywilny czy inwalidztwo niemające wpływu na rezultaty wykonywanej przez nich pracy. Firma będzie dążyć do zapewnienia stabilnych miejsc pracy oraz rzetelnie informować pracowników o perspektywach zatrudnienia. Firma jest zobowiązana zapewnić czyste, zdrowe i bezpieczne środowisko pracy zgodnie ze standardami i przepisami prawa. Pracownicy ze swej strony mają obowiązek dołożyć starań, aby uniknąć wypadków, zranienia siebie, swoich kolegów, a także osób postronnych.

14 Kodeks etyczny - przykład
Przedsiębiorstwo zapewni poufność danych medycznych przekazywanych przez pracowników. Wyniki badań okresowych nie będą udostępniane innym pracownikom i osobom postronnym. Z myślą o docenieniu wysiłków poszczególnych osób mających wkład w sukces firmy przedsiębiorstwo będzie stosować reguły przejrzystej i czytelnej polityki wynagradzania. Reguły systemu wynagradzania będą tak skonstruowane, aby uwzględnić wkład indywidualny każdego pracownika. Firma będzie pomagać pracownikom w podnoszeniu kwalifikacji i wspierać ich karierę w firmie. Firma będzie informować pracowników o celach swojej działalności i zadaniach na poszczególnych stanowiskach pracy. Informacje uzyskane od pracowników podczas pracy nie będą używane dla jakiegokolwiek innego, konkurencyjnego celu niż ten, dla którego były udostępnione.

15 Kodeks etyczny - przykład
Firma nie będzie tolerować molestowania seksualnego i innych form maltretowania psychicznego lub fizycznego pracowników. Firma jest zobowiązana uznać swoje szczególne obowiązki wobec pracowników, którzy w niedługim czasie przejdą na emeryturę. Firma będzie wspierać więzi koleżeńskie i więzi z emerytami, pracującymi poprzednio w przedsiębiorstwie. Przy wykupywaniu dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego firma będzie się kierować wyłącznie korzyścią pracowników. Przedsiębiorstwo dołoży wszelkich starań, aby wybrać najbardziej bezpieczną ofertę towarzystwa ubezpieczeniowego lub funduszu inwestycyjnego. Firma wypracuje procedury rozstrzygania sporów i uczyni wszystko, aby rozwiązać te spory bez dopuszczenia do eskalacji konfliktu.

16 Kodeks etyczny - przykład
Firma będzie dążyć do zapewnienia jak najpełniejszej komunikacji z każdym pracownikiem. Przedsiębiorstwo będzie uznawać potrzebę informowania i konsultowania pracowników w zespołach, w których pracują. Tam, gdzie jest to możliwe, pracownicy będą także należycie reprezentowani w negocjacjach. Jeśli istnieje odpowiednie porozumienie ze związkami zawodowymi, firma zapewni stosowne rozwiązania, które ułatwią konstruktywny dialog. Firma będzie rzetelnie informować pracowników o opłacanych składkach na ubezpieczenie społeczne oraz o charakterze zawieranych umów. Pracownicy zostaną powiadomieni o zawarciu umowy cywilno-prawnej. Firma nie będzie korzystała z zawierania umów cywilno-prawnych w przypadkach niedozwolonych przez prawo. W przypadku konieczności zwolnienia pracowników firma podejmie starania, aby w miarę możliwości pomóc w znalezieniu nowej pracy.

17 Kodeks etyczny - przykład
3. STOSUNKI Z KONTRACHENTAMI Stosunki pomiędzy firmą i kontrahentami powinny być oparte na wzajemnym zaufaniu. Zapłata za wykonaną usługę lub dostarczony towar będzie uiszczona w terminie i zgodnie z zawartą umową. Firma uznaje, że przyjmowanie prezentów lub innych świadczeń przez pracowników współpracującej firmy może powodować sytuacje postrzegane jako próba skłaniania do ofiarowania w zamian pewnych korzyści dla darczyńcy. Informacje dotyczące stosunków pomiędzy firmą a kontrahentami powinny być traktowane jako poufne.

18 Kodeks etyczny - przykład
4. RELACJE Z KONKURENCJĄ Firma będzie uczciwie współzawodniczyć z konkurentami i nie będzie podważać ich reputacji. W kontaktach z konkurencją pracownicy będą unikać sytuacji umożliwiających przekazanie poufnych informacji dotyczących firmy. Firma nie będzie próbowała pozyskać informacji dotyczących konkurencji środkami nielegalnymi. Zaliczyć do nich można szpiegostwo przemysłowe, zatrudnianie pracowników konkurencji w celu otrzymania od nich tajnych informacji, nakłanianie personelu konkurencji lub jej klientów do ujawniania posiadanych przez nich informacji oraz inne środki wyżej nie wymienione. Firma nie będzie stosować restrykcyjnych praktyk handlowych, niezgodnych z prawem.

19 Kodeks etyczny - przykład
5. POWIĄZANIA Z WŁADZAMI I LOKALNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI Firma dołoży wszelkich starań, aby być wrażliwym społecznie podmiotem gospodarczym, będzie służyć społeczności poprzez działalność korzystną dla firmy i społeczności oraz zapewnianie korzystnych możliwości zatrudnienia i dobrych warunków pracy. Przedsiębiorstwo będzie brało pod uwagę interesy całego otoczenia, starając się uwzględnić zarówno interes krajowy, jak i lokalny. Firma powinna wspierać w miarę możliwości społeczność lokalną. Ewentualne dotacje na cele charytatywne będą przyznawane w ramach zasad ustalonych przez właściciela.

20 Kodeks etyczny - przykład
6. ZWIĄZKI BIZNESU Z POLITYKĄ Działania firmy będą charakteryzować się pełnym poszanowaniem dla prawa, realizowanego przez demokratycznie powołane władze lokalne, regionalne i ogólnokrajowe. Firma nie będzie wspierać działalności politycznej opartej na krzewieniu nienawiści, uprzedzeń oraz dyskryminacji wobec określonych grup lub osób. Polityka firmy w zakresie wspierania działalności społecznej i politycznej powinna być jawna. Firma nie będzie traktować w sposób szczególnie uprzywilejowany polityków i przedstawicieli władzy.

21 Kodeks etyczny - przykład
7. ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z MIĘDZYNARODOWYM BIZNESEM Firma zobowiąże się do przestrzegania panującego w innych krajach prawa i mieszkającej w nim społeczności. Firma będzie respektować tradycje i kulturę każdego kraju, w którym działa. Firma będzie działać odpowiedzialnie w zakresie międzynarodowego handlu, zgodnie z uznanymi przez Polskę porozumieniami.

22 Kodeks etyczny - przykład
8. WDRAŻANIE KODEKSU Ścisłe stosowanie Kodeksu powinno być efektem edukacji pracowników w zakresie przyjętych zasad. Firma powinna monitorować zgodność podejmowanych decyzji i metod działania z przyjętymi w Kodeksie zasadami. Celem firmy powinno być stworzenie korzystnego klimatu pracy i szans dla pracowników oraz szczere wyjaśnianie wszelkich kwestii dotyczących zachowań i decyzji uważanych za naganne etycznie.

23 Nieetyczne zachowania
Przykładem nieetycznego zachowania na linii pracownik- pracodawca jest MOBBING, a na linii państwo-przedsiębiorstwo jest LOBBING.

24 mobbing To termin wywodzący się z języka angielskiego od wyrazu "mob" co oznacza tłum, natłok, banda oraz napastowanie i obleganie.

25 Mobbing mobbing ukośny - osoby mobbująca i mobbowana znajdują się na różnych poziomach; mobbing prosty - osoby mobbująca i mobbowana znajdują się na tym samym poziomie;

26 Mobbing Ograniczanie przez przełożonego możliwości wypowiadania się.

27 Mobbing Reagowanie na uwagi krzykiem lub głośnym wymyślaniem i pomstowaniem

28 Mobbing Ciągłe krytykowanie wykonywanej pracy.

29 Mobbing Zaloty lub słowne propozycje seksualne.

30 Mobbing Grożenie przemocą fizyczną.

31 lobbing Powszechnie lobbingiem nazywa się wywieranie wpływu przez zawodowych rzeczników interesów (lobbistów, lobbystów) na władze publiczne. Określeniem analogicznym do "lobbingu" i popularnym w Polsce w I poł. XX w. było "antyszambrowanie" (od antichambre: przedpokój). Każda dziedzina nauki inaczej postrzega zjawisko lobbingu, stąd wiele często odmiennych definicji.

32 Lobbing To oddziaływanie na decyzje podejmowane przez organy władzy publicznej oparte na strategii komunikacyjnej uwzględniającej: analizę procesu decyzyjnego politykę danego organu własne cele strategiczne własną analizę SWOT bieżący monitoring wydarzeń

33 LOBBING Ostatnim dość znanym, a zarazem szczególnie interesującym tematem, który zawiera w sobie Lobbing jest głośna sprawa Afery hazardowej. Główni podejrzani, dzisiaj już na wolności, to były Minister sportu Mirosław Drzewiecki, czy członek partii PO – Zbigniew Chlebowski. W sprawę zamieszanych jest jeszcze więcej, bo ponad tysiąc ludzi. O sprawie tej w programie „Teraz My!” mówi były gangster grupy Pruszkowskiej, obecnie główny świadek koronny – Jarosław S. „Masa”:

34 Zachowania etyczne i nieetyczne

35 Zachowanie etyczne O zachowaniach etycznych mówi się zdecydowanie mniej niż o tych nieetycznych, co nie oznacza wcale, że takich zachowań nie ma we współczesnym świecie. Przykładem takiego zachowania może być dobre traktowanie pracowników.

36 Zachowanie nieetyczne
Przykładem nieetycznego zachowania etycznego jest sprzedawanie alkoholu osobom nieletnim czy mobbing pracowników.

37 Etyczna reklama Etyczna reklama, jak sama nazwa wskazuje to w pełni, a nawet w stuprocentach zgodna z prawem i kodeksem reklamy, reklama, która ma na celu przyciągnąć do na swoją stronę klientów, a tym samym w pewnym stopniu urazić firmę/przedsiębiorstwo konkurencji. Dobrym przykładem reklam etycznych są reklamy produktów spożywczych, takich jak masło. Na "przegląd" weźmy reklamę Delmy, nie ma w niej żadnych niestosownych i wulgarnych słów na konkurencjne przedsiębiorstwa w tej samej branży. Na ogół większość reklam balansuje na granicy pomiędzy etyczną, a nie etyczną reklamą. Agent reklamowy, tworzący reklamę konkurującą z innymi reklamami w tej samej branży, musi znać niemalże na pamięć kodeks reklam i tak ja stworzyć, aby była w pełni zgodna z zasadami, bądź w pewnym stopniu poniżyła .

38 Etyczna reklama Przykład etycznej reklamy.

39 REKLAMA NA pograniczu prawa etycznego
Reklama na pograniczu praw etycznego, to taka reklama która swoją zawartością nieumyślnie krytykuje, bądź obraża konkurencyjne przedsiębiorstwo. Są również przypadki, gdzie reklama celowo uraża inne przedsiębiorstwo zgodnie jednak z kodeksem etycznym.

40 REKLAMA NA pograniczu prawa etycznego
Przykład reklamy:

41 Nieetyczna reklama Reklama na pograniczu praw etycznego, to taka reklama która swoją zawartością i treścią w pośredni lub bezpośredni sposób krytykuje i wytyka błędy konkurencji, bądź swoim hasłem poniża moralnie konkurencyjne przedsiębiorstwo.

42 Nieetyczna reklama

43 KŁAMSTWO W REKLAMIE Lekarz, który tak dobrze leczy pacjentów, że ich traci. Pasta do zębów polecana przez stomatologów. Czy jak coś jest smaczne to już wolno to kraść? Reklama chipsów Reklama pepsi

44 Materiał ŹRÓDŁOWY Strony, dzięki którym prezentacja ta została stworzona:

45


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE: Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 2 w Wałczu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google