Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności"— Zapis prezentacji:

1 Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności
Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności

2 Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi:
Zakres działania Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi: 1. Zarządzanie funduszami strukturalnymi i pełnienie funkcji Jednostki ds. zarządzania funduszami strukturalnymi - Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu komponentem wojewódzkim Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). 2. Realizacja zadań w zakresie rozwoju regionalnego. 3. Wykonywanie zadań w zakresie integracji europejskiej, współpracy zagranicznej i promocji.

3

4 ODDZIAŁ WERYFIKACJI i POTWIERDZANIA PŁATNOŚCI jest odpowiedzialny m.in. za:
1. Badanie i weryfikowanie dokumentów finansowych przedłożonych przez Beneficjentów Końcowych (potwierdzanie kwalifikowalności wydatków), 2. Weryfikowanie zgodności wniosków o płatność Beneficjentów Końcowych z zapisami umowy w zakresie realizacji projektów pod względem rzeczowym, 3. Przedstawienie wniosków o płatność do Instytucji Zarządzającej ZPORR 4. Obsługa końcówki informatycznego systemu monitoringu i kontroli funduszy strukturalnych SIMIK

5 RODZAJE WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA:
wnioski o płatność (NIE aplikacyjne) składane przez wnioskodawców wskazanych w ZPORR (np. Gminy, związki gmin, fundacje itd.)– w zależności od danego Priorytetu i Działania zapisanego w programie operacyjnym Odrębne wnioski zbiorcze sporządzane przez: - Instytucję Pośredniczącą (Urząd Wojewódzki) dla Instytucji Zarządzającej - Instytucje Wdrażające (UM, WUP) dla Instytucji Pośredniczącej w odniesieniu do wydatków poniesionych w ramach ZPORR w województwie osobno dla EFRR oraz EFS UWAGA: b. ważne prognozowanie wydatków – harmonogramy płatności

6

7

8

9

10

11

12

13

14 WNIOSEK O REFUNDACJĘ – KOLEJNE ETAPY
Wniosek (forma papierowa i elektroniczna – konieczność zgodności obydwu form) wraz z załącznikami trafia do ŚUW, Dokumentacja zostaje przekazana do Sekretariatu Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi (BZFE), Dyrektor BZFE (lub jego Zastępca) dekretuje korespondencję na Kierownika Oddziału Weryfikacji i Potwierdzania Płatności (OWiPP), odpowiedzialnego za weryfikację formalną i merytoryczną, Rozpoczęcie weryfikacji formalnej i merytorycznej.

15 Dla danego projektu nie częściej niż raz w miesiącu,
WERYFIKACJA FORMALNA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ – PRIORYTET I i III ZPORR oraz POMOC TECHNICZNA (poza DZIAŁANIEM 3.4. MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA) Wniosek o płatność Beneficjent Końcowy przekazuje do 15 dnia każdego miesiąca do ŚUW, Dla danego projektu nie częściej niż raz w miesiącu, Zgodnie z harmonogramem płatności, określonym w umowie o dofinansowanie projektu lub zaktualizowanym harmonogramem płatności

16 Numer umowy o dofinansowanie projektu
KAŻDY WNIOSEK O PŁATNOŚĆ MA PRZYPISANY NIEPOWTARZALNY NUMER EWIDENCYJNY NADAWANY PRZEZ PRACOWNIKA OWiPP ZAWIERAJĄCY M.IN. Numer umowy o dofinansowanie projektu Numer kolejny wniosku w ramach danego projektu Dwie ostatnie cyfry roku Symbol ŚUW Symbol oddziału Symbol wydziału Numer klasyfikacji akt-3050-dotacje

17 WERYFIKACJA WNIOSKÓW O REFUNDACĘ W RAMACH ZPORR DZIELI SIĘ NA:
Weryfikację formalną – przeprowadza BZFE Weryfikację merytoryczną – przeprowadza BZFE Weryfikację finansową – przeprowadza WFiB

18 WERYFIKACJA WNIOSKÓW O REFUNDACJE – PODSTAWOWE ZASADY
Wniosek o refundację ze środków EFRR opiewa na kwotę będącą procentowym udziałem środków funduszu w ogólnej kwocie wydatku dokonanego przez beneficjenta końcowego. Poziom ten liczony jest zgodnie z zapisami umowy o przyznanie dofinansowania. Na przykład: gdy poziom współfinansowania z EFRR zapisany w umowie wynosi 70%, to wnioskowana kwota refundacji opiewa na wysokość 70% dokonanego wydatku kwalifikowanego pokrytego/do pokrycia ze środków publicznych.

19 W przypadku niedotrzymania terminu
WERYFIKACJA FORMALNA i MERYTORYCZNA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ – GENERALNA ZASADA W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku o płatność (do 15 każdego miesiąca - datą wiążącą jest data wpływu do Sekretariatu BZFE Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego) jest on rozpatrywany po zakończeniu weryfikacji wniosków złożonych z zachowaniem obowiązującego terminu

20 CELEM WERYFIKACJI FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ JEST SPRAWDZENIE:
Zgodności wydatków z celami pomocy, Zgodności wydatków z przepisami prawa polskiego i wspólnotowego, Zgodności projektu z przepisami nt. ochrony konkurencji, zamówień publicznych, ochrony środowiska oraz równości szans, W przypadku większej ilości faktur dołączenie zbiorczego ich zestawienia, W przypadku wniosku o pierwszą płatność dołączenie oświadczenia BK o możliwości odzyskania VAT, W przypadku wniosku o płatność końcową załączenie raportu z realizacji projektu oraz potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego odbiór prac/dostarczenie usług, Kwalifikowalności wydatków w ramach analizowanego projektu, Czy przekazano komplet niezbędnej dokumentacji/załączników.

21 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW – PODSTAWOWE ZASADY
Koszty niezbędne do realizacji projektu/bezpośrednio związane z realizowanym projektem, Uwzględnione w budżecie projektu/zgodne z umową na realizację projektu, Spełniające wymogi efektywnego zarządzania finansami, w szczególności osiągania wysokiej jakości za daną cenę, Zostały faktycznie poniesione, wykazane w dokumentacji finansowej projektodawcy, Są poparte stosownymi dokumentami. Koszty muszą być poniesione najwcześniej 1 stycznia 2004 r., ale nie później niż termin obowiązywania umowy podpisanej przez Beneficjenta Końcowego z Instytucja Pośredniczącą. W żadnym przypadku wydatek nie może być poniesiony później niż 31 grudnia 2008 r. Zasady kwalifikowalności wydatków zostały ujęte w opracowaniu Ministerstwa Gospodarki i Pracy „Kwalifikowalność wydatków w ramach EFRR”

22 WYMOGI FORMALNE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ
Prawidłowy formularz Wydatki faktycznie poniesione Ewentualne dochody Wydatki kwalifikowane Zgodność wydatku z zapisami umowy Zgodność z celami pomocy

23 Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności ma
WERYFIKACJA FORMALNA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ – PRIORYTET I i III ZPORR oraz POMOC TECHNICZNA (poza DZIAŁANIEM 3.4. MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA) Do przeprowadzenia weryfikacji formalnej służy tzw. Lista sprawdzająca, (ang. Checklist), - załącznik nr 7.1. „PODRĘCZNIKA PROCEDUR WDRAŻANIA ZPORR DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO” Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności ma 3 dni robocze na przeprowadzenie weryfikacji formalnej

24 WERYFIKACJA FORMALNA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ SPRAWDZA:
Dostarczenie wniosku w dwóch formach: elektronicznej i papierowej, Zgodność obydwu wersji (tzw. suma kontrolna lub etapowe sprawdzanie każdego punktu wniosku) Prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól wniosku Podpisy upoważnionych osób – złożone w obecności urzędnika w karcie podpisów w momencie podpisania umowy o dofinansowanie

25 WERYFIKACJA FORMALNA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ OBEJMUJE SPRAWDZENIE:
Zachowania terminów złożenia wniosku (zgodność z harmonogramem płatności) Prawidłowego oznaczenia funduszu - EFRR Prawidłowego oznaczenia programu – ZPORR Prawidłowego zestawienia kwot (bez błędów rachunkowych)

26 WERYFIKACJA FORMALNA ZAŁACZNIKÓW :
Potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopi/kserokopii faktur i innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości, Potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopi wyciągów z rachunków bankowych BK potwierdzających poniesienie wydatków, Kopii protokołów odbioru wykonania robót,

27 WERYFIKACJA FORMALNA ZAŁACZNIKÓW :
W przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane – kopie protokołów odbioru urządzeń, przyjęcia na magazyn z podaniem ich miejsca składowania, Kopie dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację dofinansowanego Projektu lub jego części, zgodnie z harmonogramem rzeczowym, Zaktualizowany harmonogram płatności dla projektu na dwa kolejne kwartały.

28 PROCES WERYFIKACJI WNIOSKU O PŁATNOŚĆ
Niezależnie od wyniku weryfikacji formalnej upoważniony pracownik OWiPP wprowadza dane do systemu informatycznego SIMIK. Odbywa się to w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia procesu weryfikacji formalnej (uzyskania pozytywnego lub negatywnego wyniku tej weryfikacji)

29 Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności ma
WERYFIKACJA MERYTORYCZNA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ – PRIORYTET I i III ZPORR oraz POMOC TECHNICZNA (poza DZIAŁANIEM 3.4. MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA) Do przeprowadzenia weryfikacji merytorycznej służy również tzw. Lista sprawdzająca, (ang. Checklist), - załącznik nr 7.1. (część II listy) „PODRĘCZNIKA PROCEDUR WDRAŻANIA ZPORR DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO” Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności ma 5 dni roboczych na przeprowadzenie weryfikacji merytorycznej

30 WERYFIKACJA MERYTORYCZNA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ
Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi dokonuje weryfikacji merytorycznej 100% wydatków przedstawionych w dokumentach otrzymanych od BK.

31 WERYFIKACJA MERYTORYCZNA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ OBEJMUJE SPRAWDZENIE:
Złożenia wniosku w ramach właściwego Działania ZPORR, zgodnie z kryteriami zawartymi w ZPORR i przyjętymi przez Komitet Monitorujący ZPORR, Zapłacenia faktur lub innych dokumentów o równorzędnej wartości dowodowej, Zgodności terminu zapłaty z terminem kwalifikowalności wydatków dla danego projektu (np. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z 2 marca 2004 r.) ,

32 WERYFIKACJA MERYTORYCZNA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ OBEJMUJE SPRAWDZENIE:
Czy kwoty ujęte we wniosku są kosztami kwalifikowanymi, zgodnie z kryteriami przyjętymi w ZPORR UP oraz przepisami prawa polskiego i wspólnotowego, Bezpośredniego związku poniesionych wydatków z realizowanym projektem oraz zgodności z umową o dofinansowanie projektu, Zachowania właściwego dla danego projektu procentowego udziału poszczególnych źródeł współfinansowania,

33 WNIOSEK MOŻE NIE SPEŁNIAĆ WYMOGÓW FORMALNYCH i MERYTORYCZNYCH Z POWODU:
Uchybień, które będzie można uzupełnić dosyłając brakujący element (np. załącznik), Konieczności przedstawienia wyjaśnień do złożonego wniosku (np. na temat danego poniesionego kosztu/zapłaconej faktury), Konieczności dokonania korekt w złożonym wniosku. Jeśli zaistnieją powyższe sytuacje zostanie przeprowadzona następująca procedura wyjaśniająca:

34 PROCEDURA WYJAŚNIAJĄCA:
Pracownik OWiPP zwraca się na piśmie do Beneficjenta Końcowego/Instytucji Wdrażającej o wyjaśnienie stosownych kwestii/uzupełnienie stosownych dokumentów Pismo zostaje również wysłane przez pracownika OWiPP faksem i drogą elektroniczną w terminie 1 dnia roboczego od dnia podpisania pisma przez Dyrektora BZFE

35 WĄTPLIWOŚCI CO DO KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKU UJĘTEGO WE WNIOSKU - INTERPRETACJA
W przypadku ujawnienia wątpliwości co do kwalifikowalności wydatku ujętego we wniosku, pracownik OWiPP przekłada Kierownikowi projekt pisma do Instytucji Zarządzającej ZPORR z prośbą o opinię, Po akceptacji pisma przez Kierownika OWiPP oraz Dyrektora BZFE zostaje ono przesłane w terminie 1 dnia roboczego do Instytucji Zarządzającej ZPORR,

36 WĄTPLIWOŚCI CO DO KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKU UJĘTEGO WE WNIOSKU
Jednocześnie pracownik OWiPP sporządza, przedstawia przełożonym do akceptacji (Kierownik OWiPP, Dyrektor BZFE) oraz wysyła do Beneficjenta Końcowego pismo informujące o wstrzymaniu procedury weryfikacji wniosku o płatność. Interpretacja przekazana przez Instytucję Zarządzającą ZPORR jest wiążąca.

37 WSTRZYMANIE PROCEDURY WERYFIKACJI WNIOSKU O PŁATNOŚĆ
Beneficjent Końcowy zostaje poinformowany stosownym pismem (wzór – załącznik do „PODRĘCZNIKA PROCEDUR WDRAŻANIA ZPORR DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO”), W powyższym piśmie BK zostaje powiadomiony o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu lub wątpliwościach co do kwalifikowalności (konieczność interpretacji przez Instytucję Zarządzającą ZPORR) lub: W powyższym piśmie BK zostaje poproszony o uzupełnienie braków formalnych/dokonanie korekt we wniosku o płatność.

38 NIEPRAWIDŁOWOŚCI WE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ
W przypadku wykrycia nieprawidłowości podlegających raportowaniu sporządzane są odpowiednio bieżące lub kwartalne raporty o nieprawidłowościach - Szczegółowa procedura – Rozdział 11 – „Nieprawidłowości” w „PODRĘCZNIKU PROCEDUR WDRAŻANIA ZPORR DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO”

39 ZAKOŃCZONA PROCEDURA WERYFIAKCJI FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W OWiPP
- Po zakończeniu weryfikacji formalnej i merytorycznej przez pracownika OWiPP, wniosek o płatność jest podpisywany przez Kierownika OWiPP oraz Dyrektora BZFE. - Następnie wniosek o płatność jest przekazywany do Wydziału Finansów i Budżetu ŚUW.

40 Podsumowując pracownik OWiPP:
Ma 3 dni robocze na dokonanie weryfikacji formalnej, Ma 2 dni robocze, od momentu zakończenia weryfikacji formalnej, niezależnie od jej wyniku, na wprowadzenie danych do systemu informatycznego SIMIK, Ma 5 dni roboczych na dokonanie weryfikacji merytorycznej, Ma 1 dzień roboczy na przekazanie wniosku, zweryfikowanego pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym, do Wydziału Finansów i Budżetu W przypadku wykrycia nieprawidłowości ma 3 dni robocze na sporządzenie pisma zwracającego się o wyjaśnienia do Beneficjenta Końcowego oraz wysłania go pocztą, faksem i drogą elektroniczną.

41 KONTROLA FAKTUR Każda faktura zostanie sprawdzona pod względem: formalno-rachunkowym, merytorycznym – prawidłowość wykonanych prac/zakupów oraz kwalifikowalność wydatków, rzeczowym – wskazany podpis inspektora nadzoru pod stwierdzeniem zgodności robót wyszczególnionych w umowie z wykonawcą (stosowny numer umowy)

42 WYMAGANE DANE KTÓRE POWINNA ZAWIERAĆ FAKTURA VAT
Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży/usługi powinna zawierać co najmniej: (podstawa prawna – Rozporządzenie MF z dnia 27 kwietnia 2004 r. – Dz. U. Nr 97 z dnia 1 maja 2004, Poz. 971): imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; NIP sprzedawcy i nabywcy dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; nazwę towaru lub usługi; jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług;

43 WYMAGANE DANE KTÓRE POWINNA ZAWIERAĆ FAKTURA VAT
cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); stawki podatku; sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;

44 WYMAGANE DANE KTÓRE POWINNA ZAWIERAĆ FAKTURA VAT
kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu; kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.

45 PROCEDURA PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów ≠ prefinansowanie, Rezerwa celowa jest do dyspozycji w ramach środków finansowych stosownego ministerstwa (Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu).

46 ŚRODKI Z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA
Powinny dotyczyć całorocznego zapotrzebowania na środki budżetu państwa w wysokości procentowego udziału środków budżetu państwa, zgodnie z zaakceptowanym dla projektu/działania montażem finansowym, Kwota we wniosku powinna być wyrażona w PLN, Do wniosku załącza się kopię umowy o przyznanie dotacji dla projektu/Działania (w 2004 r. wyjątek)

47 SKŁADANIE WNIOSKÓW O ŚRODKI Z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA
Wniosek składany jest wraz załącznikami przez Beneficjenta Końcowego do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego najpóźniej dwa tygodnie przed upływem terminu podanego w określonej procedurze. w 2004 r. było to minimum dwa tygodnie przed 10 października. nie został jeszcze ostatecznie wyznaczony termin końcowy ubiegania się w 2005 r. o środki z rezerwy celowej.

48 Współfinansowanie ze środków MGiP
Ministerstwo Finansów Ministerstwo Gospodarki i Pracy decyzja Zgodnie z harmonogramem ! Wojewoda Wniosek Instytucji Wdrażającej lub Beneficjenta Końcowego na współfinansowanie

49 WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA
Za właściwe wykorzystanie środków odpowiedzialni są dysponenci części budżetowych, a także inne jednostki, którym powierzone zostały środki na realizację projektów na podstawie odrębnych umów, Beneficjenci Końcowi oraz Instytucje Wdrażające są zobowiązane do sporządzenia i przekazywania do Wojewody kwartalnych sprawozdań finansowych z wykorzystania środków z przedmiotowej rezerwy w terminie 10 dni roboczych po zakończeniu kwartału, Wojewoda jest zobowiązany do sporządzenia i przekazywania do Instytucji Zarządzającej ZPORR rocznych zbiorczych sprawozdań finansowych z wykorzystania środków dotacji w terminie 18 dni po zakończeniu IV kwartału.

50 całkowity koszt projektu
Tabela montażu finansowego całkowity koszt projektu koszty niekwalifikowane środki własne beneficjenta kredyt koszty kwalifikowane 100 % wkład własny np. 15 % wkład rzeczowy dofinansowanie z Budżetu Państwa np. 10 % dofinansowanie z funduszu strukturalnego np. 75 %

51 PREFINANSOWANIE Podstawa Prawna – Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 93 poz. 890) Zgodnie z zapisami powyższej ustawy prefinansowanie jest udzielane w postaci pożyczek. Środki na prefinansowanie mogą otrzymać wyłącznie jednostki sektora finansów publicznych, realizujące programy lub projekty z udziałem środków z budżetu UE.

52 PREFINANSOWANIE Środki na prefinansowanie udostępniane są w formie oprocentowanych pożyczek, Pożyczki nieoprocentowane udzielane są jedynie: państwowym jednostkom budżetowym, agencjom płatniczym oraz samorządom województw na zadania z zakresu zwalczania bezrobocia, realizowane przez Wojewódzkie Urzędy Pracy, Jednostka samorządu terytorialnego może otworzyć odrębny rachunek w banku prowadzącym obsługę tej jednostki Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych otwierają rachunki w BGK

53 PREFINANSOWANIE Z wnioskiem o uruchomienie prefinansowania występować będzie dla projektów w ramach Priorytetu I i III (poza Działaniem 3.4) Beneficjent Końcowy, natomiast dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu II z wnioskiem o prefinansowanie występuje Wojewoda na podstawie projektu wniosku przedstawionego przez Instytucję Wdrażającą. Obsługą pożyczek na prefinansowanie zajmować się będzie Bank Gospodarstwa Krajowego

54 PREFINANSOWANIE Zwrot pożyczki następuje po otrzymaniu środków z budżetu UE – refundacja przekazywana jest na rachunek Budżetu Państwa – stanowiąc spłatę pożyczki. Brak zwrotu środków z UE, z przyczyn zależnych od jednostki, powoduje konieczność ich zwrotu ze środków własnych jednostki.

55 Kwalifikowalność wydatków w ramach EFRR www.kwalifikowalnosc.gov.pl
WAŻNE DOKUMENTY: Kwalifikowalność wydatków w ramach EFRR Procedura przyznawania środków z rezerwy celowej z budżetu państwa na 2005 r. Procedura przyznawania środków na prefinansowanie

56 UŻYTECZNE ADRESY INTERNETOWE
- Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚUW, – Urząd Marszałkowski – Ministerstwo Gospodarki i Polityki Społecznej – Ministerstwo Finansów

57 ODDZIAŁ WERYFIKACJI I POTWIERDZANIA PŁATNOŚCI
Sekretariat BZFE tel (41) fax (41) Kierownik OWiPP (41) Pracownicy OWiPP (41) (41)

58 Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności (OWiPP)
DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ Renata Zbróg Kierownik Oddziału Weryfikacji i Potwierdzania Płatności BZFE ŚUW


Pobierz ppt "Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności"

Podobne prezentacje


Reklamy Google