Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Osobowość a rozwój człowieka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Osobowość a rozwój człowieka"— Zapis prezentacji:

1 Osobowość a rozwój człowieka

2

3 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły:
ZESPÓL SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BIAŁOGARDZIE UL.DĄBROWSZCZAKÓW BIAŁOGARD Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Pogorzelskiej ID grupy: 97/22_P_G1 97/63_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Osobowość a rozwój człowieka Semestr/rok szkolny: II/2011

4 Czym jest osobowość? Osobowość – wewnętrzny system regulacji pozwalający na adaptację i wewnętrzną integrację myśli, uczuć i zachowania w określonym środowisku w wymiarze czasowym (poczucie stabilności). Jest to zespół względnie trwałych cech lub dyspozycji psychicznych jednostki, różniących ją od innych jednostek Najpopularniejszą definicją osobowości jest ta, która przedstawia ją jako zespół cech wzajemnie wpływających na siebie, które manifestowane są poprzez ludzkie zachowania.

5 DEFINICJE OSOBOWOŚCI Osobowość to zbiór względnie stałych, charakterystycznych dla danej jednostki cech i właściwości. Osobowość jest to zespół cech psychicznych charakterystycznych dla każdego człowieka. Osobowość kształtowana jest przez całe życie, szczególnie w okresie dzieciństwa oraz młodości poprzez wpływ bodźców zewnętrznych, a także własnej aktywności jednostki.

6 Osobowość: Kształtuje się przez:
kształtowana jest przez całe życie szczególny okres – dzieciństwo i młodość Kształtuje się przez: wpływ bodźców zewnętrznych w procesie socjalizacji we własnej aktywności jednostki rola wrodzonych cech biofizycznych

7 ROZWÓJ OSOBOWOŚCI Osobowość:
kształtowana jest przez całe życie, szczególnie w okresie dzieciństwa oraz młodości poprzez wpływ bodźców zewnętrznych w procesie socjalizacji, a także własnej aktywności jednostki. Istotną rolę odgrywają tu również wrodzone cechy biofizyczne. Kształtuje się przez: doświadczenia, kontakty z osobami znaczącymi dla danej jednostki, role społeczne pełnione przez daną osobę, a także wydarzenia powtarzające się lub wyjątkowo silne.

8 Teorie osobowości Różnorodne poglądy na konstrukcję osobowości człowieka doprowadziły do powstania licznych teorii: Teorie pola– traktują organizm jako całość, kładąc nacisk na dążenie jednostki do zaspokojenia podstawowego popędu jakim jest popęd samorealizacji. Przedstawiciele: Kurt Goldstein; Teorie czynnikowe – przedstawiają osobowość jako zbiór cech lub charakterystycznych sposobów zachowania, odczuwania, reagowania. Przedstawiciele: Joy Paul Guilford, Raymond Cattell, Hans Eysenck; Teorie uczenia się – podkreślają czynniki sytuacyjne wywołujące określone zachowania oraz warunki wzmacniające owe zachowania. Przedstawiciele: Iwan Pawłow, Burrhus Skinner, Edward Thorndike, John Watson, John Dollard, Neal Miller, Leonard Berkowitz.

9 Teoria uczenia się społecznego – zwraca uwagę na społeczny aspekt kształtowania się osobowości, tj. bodźce i wzmocnienia społeczne. Przedstawiciele: Albert Bandura, Julian Rotte2r. Teorie humanistyczne – Abraham Maslow, Carl Rogers, Frederick Perls, Kazimierz Dąbrowski; Teorie systemowe – Milton Erickson, Oscar Ichazo, Virginia Satir, Marian Mazur, (zobacz systemowa teoria osobowości).

10 TEORIA HOLLANDA Teoria Hollanda
jest jedną z teorii dotyczących rozwoju zawodowego, w której preferencje zawodowe są kształtowane w relacji do środowisk zawodowych. Według tej teorii wyróżnia się następujące preferencje zawodowe:               

11 1. TYP REALISTYCZNY 1. Typ realistyczny - reprezentowany jest przez osoby, które lubią poprzez działanie rozwiązywać różne problemy. W pracy używają maszyn, narzędzi przy obsłudze obiektów, produkcji, przetwarzaniu surowców, ich wydobywaniu, przy uprawie roślin, hodowli zwierząt. Dobrze się czują realizując zadania, w których trzeba się napracować fizycznie. * Wymagane umiejętności: zdolności mechaniczne, manualne, siła fizyczna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, talenty praktyczne, przestrzeganie reguł. * Preferowane wartości: zdrowy rozsądek, uczciwość, korzyści materialne uzależnione od efektów pracy, mocny charakter, odważny styl życia. * Preferowane czynności: związane z aktywnością fizyczną. * Określa siebie jako człowieka praktycznego, konserwatywnego, posiadającego lepsze zdolności manualne niż społeczne. * Postrzegany przez innych jako wytrwały, szczery, gospodarny, polegający na sobie. * Unika zawodów, w których przeważają kontakty z innymi ludźmi. * Typowe zawody: elektryk, grawer, kierowca, mechanik, optyk, pilot, tokarz, tapicer i inne zawody rzemieślnicze. Zawody związane z przetwórstwem surowców, leśnik, ogrodnik, rolnik.

12 2. TYP BADAWCZY 2. Typ badawczy - dąży do zrozumienia otaczającego świata, poszukuje prawdy analizując rzeczy, zjawiska, myśli, uczucia. Lubi w pracy spotykać się z abstrakcyjnymi, skomplikowanymi problemami, wyzwaniami, oceniać, tworzyć teorie. Wymagane umiejętności: studiowania i pogłębiania wiedzy, naukowe, analityczne, matematyczne, techniczne, łatwość wysławiania się i pisania prac wzbogacających aktualny stan wiedzy. Preferowane czynności: intelektualne, analityczne, ukierunkowane na pokonywanie nieoczekiwanych utrudnień. Widzi siebie jako osobę inteligentną, metodyczną, sceptyczną, dokładną, posiadającą znajomość rzeczy. Postrzegany przez innych jako inteligentny, wykształcony, niezależny, introwertywny. Unika sytuacji wymagających zdolności przywódczych. Typowe zawody: antropolog, astronom, archeolog, biolog, chemik, filozof, geolog, geograf, fizyk, farmaceuta, matematyk, historyk, meteorolog, programista, politolog, statystyk, socjolog.

13 3. TYP ARTYSTYCZNY 3. Typ artystyczny - lubi zajmować się sztukami pięknymi, muzyką, literaturą, rozwija pomysły, koncepcje, tworzyć nowe rzeczy. Preferuje zachowania kreatywne, niecodzienne sytuacje, wymianę myśli. Woli pracować w sytuacjach nieplanowanych, wykorzystując swoją wyobraźnię i zdolności twórcze. Problemy rozwiązuje przez tworzenie. Wymagane umiejętności: sprawność rąk, oczu, wyostrzony słuch, inteligencja i kreatywność, aby z fantazją uprawiać sztuki piękne, muzykę oraz pisarstwo. Preferowane wartości: oryginalność, niezależność, idealizm, piękno. Preferowane czynności: aktywność intelektualna, twórczość muzyczna, aktorska, literacka, plastyczna, rzeźbiarska. Określa siebie jako osobę obdarzoną wyobraźnią, otwartą na otoczenie, niezależnego intelektualistę. Postrzegany przez innych jako skomplikowany idealista, niezwykły, wrażliwy, twórczy, niedbały, niepraktyczny. Unika rutyny i ustalonych reguł. Typowe zawody: aktor, architekt, dyrygent, dekorator wnętrz, fotograf ilustrator, kompozytor, malarz, muzyk, pisarz, projektant mody, plastyk, reżyser, rzeźbiarz, tancerz, wizażysta.

14 4. TYP SPOŁECZNY 4. Typ społeczny - lubi zajęcia z innymi ludźmi: pomaga, doradza, wyjaśnia, informuje, opiekuje się innymi, leczy. W pracy z innymi używa słów uczuć, idei. Wymagania: uzdolnienia - talenty społeczne, umiejętność kontaktowania się i postępowania z innymi, empatii, życzliwości, towarzyskości, kojącego oddziaływania na innych. Preferowane wartości: sprawiedliwość, odpowiedzialność, idealizm, rozumienie innych, troska o ich dobro. Preferowane czynności: praca z innymi, w celu udzielenia im pomocy i ułatwiania życia. Postrzega siebie jako osobę empatyczną, cierpliwą, odpowiedzialną, wyrozumiałą, otwartą na problemy innych. Postrzegany przez innych jako taktowny, cierpliwy, przyjazny, uczynny, miły, uprzejmy, współczujący, serdeczny, wielkoduszny. Unika czynności o charakterze technicznym, manualnym, wymagających dużego wysiłku fizycznego. Typowe zawody: fizykoterapeuta, bibliotekarz, hostessa, ksiądz, kelner, lekarz, logopeda, masażysta, nauczyciel, psycholog, pracownik socjalny, policjant, ratownik, pielęgniarka, stewardesa, trener.

15 5. TYP PRZESIĘBIORCZY 5. Typ przedsiębiorczy - Lubi pracę z ludźmi, ale ukierunkowaną na osobiste korzyści. Lubi mieć władzę, pieniądze, wpływać na innych, kierować, przewodzić, przekonywać innych do celów organizacyjnych lub osiągnięć ekonomicznych. Wymagania: umiejętności z zakresu kierowania, nakłaniania innych, organizowania, pewność siebie, zdolności krasomówcze. Preferowane wartości: władza, sukces finansowy i społeczny, wpływy. Preferowane czynności: nakłanianie, kierowanie. Postrzega siebie jako osobę towarzyską, pewną siebie, energiczną, optymistyczną, podejmującą ryzyko, ugodową, popularną. Postrzegany przez innych jako osoba bystra, ambitna, dbająca o zysk, energiczna, władcza, pewna siebie, przy ciągająca uwagę, poszukująca przyjemności, impulsywna. Unika skomplikowanych zagadnień naukowych. Typowe zawody: adwokat, agent ubezpieczeniowy akwizytor, dyplomata, doradca np. podatkowy księgarz, makler, menedżer, notariusz, prawnik, zaopatrzeniowiec.

16 6. TYP KONWENCJONALNY 6. Typ konwencjonalny – lubi zajęcia i zawody z danymi, ich porządkowaniem i strukturalizowaniem. Lubi porządek i bezpieczeństwo. Rozwiązuje problemy według ustalonych zasad, instrukcji, reguł i procedur działania, pole ceń zwierzchników. Wymagania: uzdolnienia urzędnicze i organizacyjne, rzetelność, dokładność, subordynacja, umiejętność ścisłego przestrzegania instrukcji. Wartości preferowane: oszczędność, konformizm, zarabianie pieniędzy. Postrzega siebie jako osobę sumienną, dokładną, nie rozrzutną, praktyczną, dokładną. Postrzegany przez innych jako systematyczny, zasadni czy, skuteczny, rozważny, kontrolujący się, pedantyczny, bez wyobraźni. Unika konfliktów, problemów interpersonalnych, pracy, której brak jasnych instrukcji. Typowe zawody: archiwista, bileter, agent celny, agent ubezpieczeniowy, edytor, inkasent, kasjer, kosztorysant, księgowy, notariusz, radca prawny, recepcjonista, rzeczoznawca, statystyk, syndyk, stenograf, urzędnik biurowy, technik BHP, wizytator.

17 CECHY OSOBOWOŚCI OSOBOWOŚĆ zainteresowania potrzeby zdolności cechy
morfologiczne fizjologiczne postawy temperament OSOBOWOŚĆ

18 Osobowość i jej rozwój Osobowość człowieka oznacza całość zintegrowanych procesów psychicznych człowieka, które ujawniają się w działaniu, ukierunkowanym na realizację określonych celów. Do najważniejszych cech osobowości zalicza się temperament, czyli zespół względnie stałych właściwości psychologicznych człowieka.

19 Rozwój osobowości

20 POJĘCIE TEMPERAMENTU Temperament to ogół biologicznych i psychicznych
czynników współtworzących osobowość, określających formalne cechy zachowania, takie jak siła, dynamika reagowania. Temperament przejawia się we wszystkich czynnościach człowieka niezależnie od ich rodzaju, treści i ukierunkowania. Dwa tysiące lat temu ojciec medycyny Hipokrates podzielił ludzi na cztery typy temperamentalne. Oto one:

21 TYPOLOGIA TEMPERAMENTÓW
CECHY PSYCHO- SOMATYCZNE SANGWINIK MELANCHOLIK CHOLERYK FLEGMATYK ŻYCIE UCZUCIOWE WESOŁY SMUTNY ROZDRAŻNIONY ZRÓWNOWAŻONY SIŁA PRZEŻYĆ PSYCHICZNYCH SŁABA SILNA GŁĘBOKOŚC PRZEŻYĆ PŁYTKA GŁĘBOKA CZĘŚCIOWO SZYBKOŚĆ REAGOWANIA NA BODŹCE SZYBKO POWOLI REAKCJE NA BODŹCE

22 SANGWINIK Dar przyciągania do siebie ludzi
Gadatliwy, narrator, dusza towarzystwa Ma poczucie humoru, wesoły i spontaniczny Pamięć do kolorów Umacnia kontakt ze słuchaczami przez dotyk, ciekawy Urodzony aktor Prostoduszny Żyje dniem dzisiejszym Zmienność usposobienia Szczerość serca Ciągle jak dziecko Emocjonalny i wylewny, entuzjastyczny i ekspresywny, ekstrawertyk, rozmowny, optymista.

23 MELANCHOLIK Głęboki i skłonny do rozmyślań Analityczny
Poważny i zdeterminowany Ma zadatki na geniusza Utalentowany i twórczy Muzykalny, przejawia zdolności artystyczne Filozofujący i poetyczny Wyczulony na piękno Wrażliwy na potrzeby innych Skłonny do poświęceń Sumienny Idealista Introwertyk, myśliciel, pesymista.

24 CHOLERYK Urodzony przywódca Dynamiczny i aktywny
Nieodparta potrzeba zmian Musi korygować błędy Silna wola i zdecydowanie Nie ulega wzruszeniom Trudno go zniechęcić Niezależny i samowystarczalny Wzbudza zaufanie Wszystkim pokieruje Ekstrawertyk, człowiek czynu, optymista.

25 FLEGMATYK Powściągliwy Niewymagający i beztroski
Spokojny, chłodny, opanowany Cierpliwy, zrównoważony Cichy, a przy tym dowcipny Życzliwy i uprzejmy Emocje skrywa głęboko Pogodzony z życiem Uniwersalny Introwertyk, obserwator, pesymista.

26 EWOLUCJA LIBIDO WEDLE FREUDA
Okres pregenitalny (między 1 a 5 rokiem życia) Faza oralna - na pierwszy plan wybija się tutaj dążenie do zaspokojenia głodu i szukanie przyjemności poprzez wargi oraz język. Jest to faza ścisłej symbiozy z matką. Fiksacja na tej fazie jest przedmiotem sporów. Niektórzy uważają, że prowadzi do cech takich jak agresywność oralna, tendencja do sarkazmu oraz zamiłowanie do dyskusji inni, jak Freud twierdzą, że jest to raczej palenie, skłonność do gadulstwa oraz chęć nadmiernego jedzenia i picia. Faza analna - Koncentruje się na treningu czystości, czyli wymuszaniem przez rodziców wstrzymywania swoich potrzeb fizjologicznych, a co za tym idzie czerpania, w pewnym sensie, przyjemności quasi-seksualnej z tego powodu. Okres ten jest bardzo ważny i fiksacja doprowadzić może do tendencji destrukcyjnych, skłonności do okrucieństwa, uporu i skąpstwa. Faza falliczna - czas połączenia różnych popędów, pod prymatem narządów płciowych. Okres ten wiąże się z pierwszymi próbami masturbacji. Dochodzi też do przeżywania kompleksu Edypa. Jest to zdecydowanie decydujący okres w życiu człowieka. Pozytywne rozwiązanie skutkuje prawidłową identyfikacją płciową. W tej fazie dochodzi też do wytworzenia się superego oraz sumienia. Dziecko próbuje bardziej racjonalnie tłumaczyć świat.

27 EWOLUCJA LIBIDO WEDLE FREUDA
Okres latencji (między 6 a 12 rokiem życia) W tym okresie następuje względna stabilizacja i zharmonizowanie popędów płciowych. Na pierwszy plan wychodzi socjalizacja grupowa, zdobywanie wiedzy, rozwój fizyczny. Jest to związane z marginalizacją roli rodziców w życiu dziecka. Potrzeby i pytania skierowane są do świata zewnętrznego, a nie, jak było dotychczas - do rodziców, którzy są w pewnym sensie jedynymi osobami z którymi dziecko może się identyfikować.

28 EWOLUCJA LIBIDO WEDLE FREUDA
Okres genitalny (między 13 a 15 rokiem życia) Jest to ponowne uaktywnienie się popędu seksualnego, który odgrywa najważniejszą rolę. Jako prawidłowy proces powinien nieść za sobą umiejętność miłości, wyzwolenia z zahamowań oraz pojawienia się zdolności altruizmu. Brak dojrzałości pod tym względem, jest dla szkoły freudowskiej oznaką fiksacji na którejś z faz (najczęściej fallicznej).

29 nie wykorzystujemy swojego potencjału,
ANALIZA SWOT Każdy człowiek ma mocne i słabe strony. Jednak często nie zastanawiamy się nad nimi. Z jednej strony nie wykorzystujemy swojego potencjału, z drugiej sami przed sobą  ukrywamy swe  niedoskonałości.

30 ANALIZA SWOT Jak poznać samego siebie ? Poznanie samego siebie to proces ciągły, bazujący przede wszystkim na gromadzeniu danych i informacji o sobie, swoich zachowaniach, reakcjach, emocjach i odczuciach. Proces ten powinien odbywać się systematycznie przez określony, dość długi czas. Unikamy tym samym wyciągania wniosków na podstawie pojedynczych sytuacji czy też sytuacji, które miały miejsce w podobnych sobie okolicznościach . Analiza własnej osobowości to także konfrontacja własnych obserwacji i wniosków z ocenami i zdaniem innych osób. Czasem zdarza się, że nasza własna opinia o sobie jest bardzo zaniżona. Nie zdajemy sobie często sprawy, że stać nas na wiele więcej. Z drugiej strony czasem przeceniamy własne możliwości a zbyt wysoka samoocena może doprowadzić do izolacji.

31 JAK WYKONAĆ ANALIZĘ SWOT ?
Skrót SWOT to litery pierwszych liter słów w języku angielskim: Strenghts - silne strony, Weaknesses - słabe strony, Opportunities - możliwości, Threats - zagrożenia.

32 ANALIZA SWOT Aby przeprowadzić analizę SWOT
weź dużą, czystą kartkę papieru   i wypełnij tabelę wg wzoru:

33 ANALIZA SWOT ( WZÓR ) Moje mocne strony: Jakie są moje zalety?
Co potrafię robić dobrze? Jakie zalety widzą we mnie inni ludzie? Jak wykorzystuję moje zalety? Czy rozwijam moje zalety? Moje słabe strony: Czy któraś z moich cech przeszkadza mi w pracy? Z czym radzę sobie najgorzej? Czego się obawiam? W czym jestem słaba? Jak postrzegają moje słabe strony inni ludzie? Jak walczę ze swoimi słabymi stronami?

34 ANALIZA SWOT ( WZÓR ) Moje szanse:
Jakie znam szanse, które się przede mną rysują? Co nowego pojawiło się wokół mnie? Jakie okazje przegapiłam, które z nich jeszcze mogę wykorzystać? Jakie trendy mogą stać się dla mnie okazją? Jakie lokalne wydarzenia mogą pomóc w realizacji moich planów? Moje zagrożenia: Jakie przeszkody mogą stać się dla mnie pułapką? Jak zmieniają się wymagania wobec pracowników w mojej pracy? Czy zmiany technologii zagrażają mojej pozycji? Czy jestem zadłużona, jakie mam problemy z wydawaniem pieniędzy?

35 Planowanie kariery składa się z 4 faz :
FAZA I - samoocena : - umiejętności - zdolności - motywacja - zainteresowania - wyznawane wartości - doświadczenie FAZA II - zbieranie informacji : - wolne stanowiska w organizacji - możliwość awansu - wole miejsca pracy na zewnętrznym rynku pracy FAZA III - wyznaczanie celów : - kierunek rozwoju zawodowego (specjalizacja) - objęcie konkretnego stanowiska - wynagrodzenie itp. FAZA IV - realizacja celów

36 I FAZA - SAMOOCENA To etap, w którym jednostka dokonuje oceny swoich umiejętności, doświadczenia, wiedzy i zadaje sobie pytanie : „Co chciał(a)bym robić?” „Jakie jest moje wymarzone stanowisko?”

37 II FAZA – ZBIERANIE INFORMACJI
Ten etap to zbieranie informacji, polega na zbieraniu wszelkich dostępnych informacji o dostępności kariery, jaką sobie jednostka wybrała.

38 III FAZA – WYZNACZANIE CELÓW
Przejście do trzeciego etapu, wyboru odpowiedniego celu kariery zawodowej, poprzedza dokładna analiza SMART. Wybrany cel musi być dokładnie określony, mierzalny, możliwy do osiągnięcia przez daną jednostkę, realistyczny i określony w czasie, co w dużej mierze gwarantuje sukces.

39 IV FAZA – REALIZACJA CELÓW
Ostatnia faza - realizacja celów, to czas, kiedy jednostka urzeczywistnia postawione sobie cele, choć nie zawsze dzieje się to w tej samej organizacji, w której zaczynała swoją drogę kariery.

40 KONCEPCJE Koncepcja X - teoria psychologiczna, która zakłada, że pracownik jest leniwy i bierny, pracuje tylko po to, aby zaspokoić swoje potrzeby materialne. Koncepcja Y - teoria psychologiczna, która zakłada, że pracownik jest samodzielny, pracuje, aby zaspokoić nie tylko potrzeby materialne, ale również dla satysfakcji zawodowej, poczucia sukcesu i przebywania wśród współpracowników Koncepcja Z - teoria psychologiczna, która zakłada, że pracownicy są różni, mają różne potrzeby i charaktery, różnie zachowują się w zależności od sytuacji, doświadczeń i zachowań innych ludzi.

41 Teorie typów Teoria Hipokratesa – wyodrębnia cztery podstawowe typy temperamentu: choleryk, sangwinik, melancholik i flegmatyk; Teoria W.H. Sheldona – typy budowy ciała są ściśle związane z rozwojem osobowości.

42 Teorie cech Zakładają one, że osobowość człowieka jest zbiorem cech lub charakterystycznych sposobów zachowania, myślenia, odczuwania, czy reagowania. Pierwsze teorie opierają się na listach przymiotników (np. otwarty, miły), które tworzą lingwistyczny obraz charakteru. Współczesne teorie wykorzystują metodę analizy czynnikowej w próbach wyodrębniania podstawowych wymiarów osobowości.

43 Teorie cech Teoria R.B. Cattella – oparta na zbiorze cech źródłowych. Cechy te mają istnieć w odpowiednich wielkościach u każdego człowieka i stanowić „rzeczywiste czynniki strukturujące, leżące u podstaw osobowości”. Celem tej teorii było takie sformułowanie zbioru cech osobowości, by można było przewidywać zachowanie jednostki.

44 Popiersie Hipokratesa autorstwa Rubensa
Osobowość i jej rozwój Ernst Kretschmer Pierwsza koncepcja temperamentu stała się podstawą pierwszej typologii osobowości. Grecki lekarz Hipokrates (ok. 460 – 377 r. p.n.e.) sprowadził naturę człowieka do odpowiednich proporcji czterech płynów ustrojowych (krew, flegma, żółć żółta i czarna). Odmienną koncepcję temperamentu (konstytualną) przedstawił w 1921 roku niemiecki psychiatra i psycholog Ernst Kretschmer (1888 – 1964). Przypisał on ludziom o danej budowie ciała określone cechy psychiczne wyróżniając typy: asteniczny (wątły, nieśmiały i drażliwy), pykniczny (otyły i niski, towarzyski o zmiennych nastrojach, atletyczny (muskularny, opanowany i nieufny). Popiersie Hipokratesa autorstwa Rubensa

45 Wyróżnił on dwa przeciwstawne typy:
Carl Gustav Jung w 1910 roku Odmienną koncepcję psychologiczną przedstawił szwajcarski psycholog Carl Gustaw Jung (1875 – 1961). Wyróżnił on dwa przeciwstawne typy: nieśmiałego i zamkniętego w sobie introwertyka oraz, towarzyskiego i otwartego ekstrawertyka. Należy pamiętać! że rodzaj temperamentu nie ma wpływu na wartość człowieka ani na jego przedsiębiorczość oraz, że każdy z nas łączy w sobie cechy różnych wymienionych typów osobowości. Równie ważne jak temperament są dla działania człowieka cechy instrumentalne osobowości. Należą do nich umiejętności umysłowe i praktyczne, które warunkują skuteczność rozwiązywania zadań.

46 Zachowania się człowieka
w sytuacjach trudnych Stres jest stanem ogólnej mobilizacji sił fizycznych (podwyższony poziom adrenaliny, przyśpieszone tętno i oddech) i psychicznych (natężenie uwagi) jako reakcji na bodziec (stresor). Stres objawia się pozytywnymi lub negatywnymi zmianami w zachowaniu człowieka. W wielu wypadkach działa mobilizująco. Najliczniejszą grupę źródeł stresów stanowią stresory społeczne. Umiejętność pokonywania stresu i frustracji jest bardzo ważne. Do skutecznych technik antystresowych należą: Zmiana formy aktywności (np. zmiana pracy umysłowej na fizyczną), Słuchanie ulubionej muzyki, najlepiej cichej i spokojnej, Odpowiednie zaplanowanie działań, Dotlenienie organizmu, Aromaterapia, Hydroterapia.

47 ROZWÓJ OSOBOWOŚCI Osobowość kształtowana jest przez całe życie, szczególnie w okresie dzieciństwa oraz młodości poprzez wpływ bodźców zewnętrznych w procesie socjalizacji, a także własnej aktywności jednostki. Istotną rolę odgrywają tu również wrodzone cechy biofizyczne. Kształtuje się przez doświadczenia, kontakty z osobami znaczącymi dla danej jednostki, role społeczne pełnione przez daną osobę, a także wydarzenia powtarzające się lub wyjątkowo silne.

48 KREATYWNOŚĆ Kreatywność
(postawa twórcza; od łac. Creatus, czyli twórczy) proces umysłowy pociągający za sobą powstawanie nowych idei, koncepcji, lub nowych skojarzeń, powiązań z istniejącymi już ideami i koncepcjami. Myślenie kreatywne, to myślenie prowadzące do uzyskania oryginalnych i stosownych rozwiązań. Alternatywna, bardziej codzienna definicja kreatywności mówi, że jest to po prostu zdolność tworzenia czegoś nowego.

49

50 ASERTYWNOŚĆ Asertywność – w psychologii termin oznaczający posiadanie i wyrażanie własnego zdania oraz bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w granicach nienaruszających praw i psychicznego terytorium innych osób oraz własnych, bez zachowań agresywnych, a także obrona własnych praw w sytuacjach społecznych. Jest to umiejętność nabyta. Asertywność to: umiejętność wyrażania opinii, krytyki, potrzeb, życzeń, poczucia winy, umiejętność odmawiania w sposób nieuległy i nieraniący innych, umiejętność przyjmowania krytyki, ocen i pochwał, autentyczność, elastyczność zachowania, świadomość siebie (wad, zalet, opinii), wrażliwość na innych ludzi, stanowczość.

51 INTELIGENCJA MATEMATYCZNA I RACJONALNA
to inteligencja porządku. Jeśli posługujesz się tym typem, masz z pewnością łatwość posługiwania się liczbami. Jednak ten typ inteligencji wykracza daleko poza posługiwanie się liczbami – to inteligencja logiki, symbolicznego przedstawienia świata. Jeśli posługujesz się inteligencją matematyczną, to uczysz się łatwo kiedy wiedza podawana jest Tobie w formie racjonalnej i logicznej. Im więcej liczb, symboli i prezentacji graficznych – tym lepiej zrozumiesz materiał.

52 INTELIGENCJA WIZUALNA I PRZESTRZENNA
to zdolność manipulowania światem przestrzeni i wyobrażania go sobie. Jeśli posługujesz się tym rodzajem inteligencji, najpierw musisz zobaczyć pewne rzeczy lub je sobie wyobrazić, żeby je zrozumieć. Być może będziesz mieć trudności w zrozumieniu materiału, kiedy ktoś będzie do Ciebie wyłącznie mówił. Jeśli natomiast pokaże Ci to co ma do przekazania za pomocą zapisania, rysunku lub każe wizualizować to zagadnienie, wtedy doznasz olśnienia.

53 INTELIGENCJA MUZYCZNA I RYTMICZNA
Kiedy dysponujesz tym rodzajem inteligencji, prawdopodobnie uczysz się poprzez zastosowanie rymów, rytmu. W ten sposób uczą się tekstu aktorzy – zapamiętuje zgodnie z rytmem własnych kroków. Będzie Ci w tym przypadku łatwiej, jeśli w wyobraźni bawisz się rytmem słów, tworząc formy wierszowane z pewnych pojęć lub zapamiętując numery telefonów czy też nazwiska. Jeśli chodzi o mnie, bardzo często zapamiętuję właśnie w ten sposób. Jeśli mam zapamiętać długi ciąg cyfr, powtarzam go „rapując”. Dzięki temu bardzo dobrze pamiętam ciągi cyfr i liter, których uczyłem się już w dzieciństwie!

54 INTELIGENCJA KINESTYTYCZNA
Inteligencja kinestetyczna: To inteligencja ruchu i koordynacji. Jeśli najłatwiej Ci jest uczyć się używając własnego ciała, ruszając się, dotykając i bawiąc się to najprawdopodobniej jesteś kinestetykiem. Nie musisz jednak poruszać ciałem, chodzi także o to, żeby snuć wiele wyobrażeń. W trakcie zapamiętywania, uczenia się wiele korzyści odniesiesz z wizualizacji.

55 PRZYKŁADY PRZYKŁAD 1. PRZYKŁAD 2.
Jeśli uczysz się grać w piłkę, bardzo dobrym rozwiązaniem będzie wyobrażenie sobie siebie kopiącego tą piłkę z jak największą precyzją. Dobrze jest wprowadzić swój mózg w stan relaksu podczas takich wyobrażeń. PRZYKŁAD 2. Jeśli nie grasz w piłkę bo wolisz np. tańczyć, będziesz sobie wyobrażać w jaki sposób stawiasz kolejne kroki zgodnie z rytmem muzyki. W uczeniu się bardzo ważne jest, by informacje docierały do Ciebie wieloma kanałami. Każdy z nas uczy się lepiej, kiedy informacja dociera do nas nie tylko poprzez tekst, ale także wtedy kiedy słyszymy, możemy zobaczyć za pomocą obrazu a także dotknąć.

56 CECHY CHARYZMATYCZNEJ OSOBOWOŚCI
 Cel – pierwsze i najważniejsze. Jeśli chcesz, aby dziewczyna uważała Cię za osobę z charyzmą, to musisz mieć cel i do niego dążyć. Nie możesz być jakimś tam fircykiem, który wstaje rano i nie wie co ze sobą zrobić. Cel sprawia, że stajesz się bardziej pewny siebie i dajesz poczucie innym, że wiesz, co robisz. Tajemnica – osoba z charyzmą zawsze pozostaje mniejsza lub większą zagadką. Zawsze jest coś, czego ludzie o niej nie wiedzą i nie potrafią rozgryźć. To sprawia, że są nią jeszcze bardziej zainteresowani, bo ludzką cechą jest być ciekawskim.

57 CECHY CHARYZMATYCZNEJ OSOBOWOŚCI
Prawość – właściwie na prawość składa się kilka cech: szczerość, autentyczność, spójność, rzetelność, uczciwość. Są to te wszystkie cechy, o których ludzie ze słabym charakterem mogą sobie tylko poważyć. Niezmiernie trudno jest być osobą, która zawsze ma pewne zasady i trzyma się ich bez względu na okoliczności. Elokwencja – prawie każda charyzmatyczna osoba potrafi zjednać innych ludzi słowami. Potrafi nie tylko ciekawie opowiadać i mówić interesujące rzeczy, ale przede wszystkim potrafi zrozumieć ludzi i komunikować się z nimi na głębokim poziomie, który sprawia, że ludzie czują się zrozumiani.

58 CECHY CHARYZMATYCZNEJ OSOBOWOŚCI
Prezencja – charyzmatyczna osoba potrafi zaprezentować się w odróżniający ją od reszty sposób. Potrafi przyciągnąć do siebie uwagę. Niekoniecznie chodzi tutaj tylko o wygląd zewnętrzny, to jak ubrany jesteś czy to jak przystojny jesteś. Chodzi tutaj raczej o ogólne wrażenie, jakie robisz swoją osobą. Wrażliwość i empatia – tak jak już było wspomniane, charyzmatyczna osoba potrafi przyciągnąć do siebie ludzi, ponieważ w jakiś wyjątkowy sposób komunikuje się z nimi. Nie traktuje ich z góry, nie odcina się od nich, ale sprawia, że czują się z nią związani i w pewnym sensie podobni. Z jednej strony inni lubią Ciebie, ale także Ty szanujesz i lubisz ich.  To empatia sprawia, że dziewczyna czuje się bardziej bezpieczna i zrozumiana, a przez to jesteś dla niej bardziej interesujący.

59 Potrzeba psychiczna, motywacja
- to stan osoby doznającej poczucie niespełnienia (napięcie motywacyjne), czyli frustrację potrzeb, działający jako czynnik motywujący, skłaniający zatem jednostkę do aktywności, które mogą tę potrzebę zaspokoić. Inaczej - odczuwalny brak czegoś, który powoduje, że podejmuje się działania zmierzające do zapełnienia tego braku. Z potrzebami wiąże się pozytywna lub negatywna charakterystyka afektywna. Niezaspokojenie potrzeb niższego rzędu powoduje niemożność zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu.

60 POTRZEBY FIZJOLOGICZNE I BEZPIECZEŃSTWA
potrzeba jedzenia, potrzeba odpoczynku, Potrzeba przyjemnych doznań zmysłowych, Potrzeby seksualne. Potrzeby bezpieczeństwa wyrażają się unikaniem tego, co może przynieść śmierć lub cierpienie : potrzeba zależności, potrzeba opieki i oparcia, potrzeba braku lęku, potrzeba ładu.

61 POTRZEBY AFILIACJI, SZACUNKU I UZNANIA ORAZ SAMOREALIZACJI
Potrzeby afiliacji – ich zaspokojenie rzutuje na sposób widzenia świata, występują w (przynależności dążeniach przezwyciężenia osamotnienia, alienacji i miłości, akceptacji, afirmacji); Potrzeby szacunku i uznania: potrzeba potęgi, potrzeba wyczynu, potrzeba wolności, potrzeba respektu i uznania innych, potrzeba dobrego statusu społecznego, potrzeba sławy, potrzeba dominacji Potrzeby samorealizacji : dążenie do rozwoju możliwości dążenie do realizacji celu

62 PIRAMIDA POTRZEB WG MASLOVA

63 EWOLUCJA LIBIDO

64 TEST OSOBOWOŚCI OSTRZEŻENIE !! Musisz odpowiedzieć na każde pytanie krok po kroku, nie czytając wcześniej całego testu. Są tylko 4 pytania i jeśli spojrzysz na nie przed skończeniem testu nie otrzymasz szczerych wyników. Zrób to powoli. I nie podglądaj !! Poszukaj ołówka i zapisz swoje odpowiedzi na kartce. Będziesz ich potrzebować na końcu testu.

65 TEST OSOBOWOŚCI 1. Uporządkuj poniższe zwierzęta w kolejności zaczynając od tego, które lubisz najbardziej: KROWA TYGRYS OWCA KOŃ ŚWINIA

66 TEST OSOBOWOŚCI 2. Opisz każde z poniższych słów jednym wyrazem: PIES
KOT SZCZUR KAWA MORZE

67 TEST OSOBOWOŚCI 3. Pomyśl o 5 osobach które znasz i które są dla ciebie ważne, a następnie przyporządkuj każdą z nich jednemu z poniższych kolorów: POMARAŃCZOWY ŻÓŁTY CZERWONY BIAŁY ZIELONY

68 4. W końcu zapisz swoja ulubiona liczbę i dzień tygodnia.
TEST OSOBOWOŚCI 4. W końcu zapisz swoja ulubiona liczbę i dzień tygodnia.

69 TEST OSOBOWOŚCI ODPOWIEDZI NA PYTANIA:
1. A oto priorytety twojego życia: Krowa: oznacza karierę Tygrys: oznacza dumę Owca: oznacza miłość Koń: oznacza rodzinę Świnia: oznacza pieniądze 2. Opisy : Opis psa definiuje twoja osobowość Opis kota charakteryzuje twój związek z kimś Opis szczura opisuje twojego wroga Opis kawy interpretuje seks Opis morza jest opisem twojego życia 3. Kolory: żółty - to ktoś kogo nigdy nie zapomnisz pomarańczowy - to twój najlepszy przyjaciel czerwony - to ktoś kogo naprawdę kochasz biały - to twoja bratnia dusza zielony - to osoba którą będzie w twoim umyśle przez resztę twojego życia 4. Musisz wysłać ta wiadomość do tylu osób, ile wynosi twoja ulubiona liczba. Pamiętaj, ze musisz to zrobić przed nadejściem twojego ulubionego dnia tygodnia, gdyż w tym dniu spełni się twoje życzenie.


Pobierz ppt "Osobowość a rozwój człowieka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google