Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

3 Nazwa szkoły: ZESPÓL SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BIAŁOGARDZIE UL.DĄBROWSZCZAKÓW 14 78-200 BIAŁOGARD Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Pogorzelskiej ID grupy: 97/22_P_G1 97/63_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Osobowość a rozwój człowieka Semestr/rok szkolny: II/2011

4 Osobowość – wewnętrzny system regulacji pozwalający na adaptację i wewnętrzną integrację myśli, uczuć i zachowania w określonym środowisku w wymiarze czasowym (poczucie stabilności). Jest to zespół względnie trwałych cech lub dyspozycji psychicznych jednostki, różniących ją od innych jednostek. ------------------------------------------------------------------------------- Najpopularniejszą definicją osobowości jest ta, która przedstawia ją jako zespół cech wzajemnie wpływających na siebie, które manifestowane są poprzez ludzkie zachowania.

5

6

7

8 Różnorodne poglądy na konstrukcję osobowości człowieka doprowadziły do powstania licznych teorii: Teorie pola – traktują organizm jako całość, kładąc nacisk na dążenie jednostki do zaspokojenia podstawowego popędu jakim jest popęd samorealizacji. Przedstawiciele: Kurt Goldstein; Teorie czynnikowe – przedstawiają osobowość jako zbiór cech lub charakterystycznych sposobów zachowania, odczuwania, reagowania. Przedstawiciele: Joy Paul Guilford, Raymond Cattell, Hans Eysenck; Teorie uczenia się – podkreślają czynniki sytuacyjne wywołujące określone zachowania oraz warunki wzmacniające owe zachowania. Przedstawiciele: Iwan Pawłow, Burrhus Skinner, Edward Thorndike, John Watson, John Dollard, Neal Miller, Leonard Berkowitz.

9 Teoria uczenia się społecznego – zwraca uwagę na społeczny aspekt kształtowania się osobowości, tj. bodźce i wzmocnienia społeczne. Przedstawiciele: Albert Bandura, Julian Rotte2r. Teorie humanistyczne – Abraham Maslow, Carl Rogers, Frederick Perls, Kazimierz Dąbrowski; Teorie systemowe – Milton Erickson, Oscar Ichazo, Virginia Satir, Marian Mazur, (zobacz systemowa teoria osobowości).

10 Teoria Hollanda jest jedną z teorii dotyczących rozwoju zawodowego, w której preferencje zawodowe są kształtowane w relacji do środowisk zawodowych. Według tej teorii wyróżnia się następujące preferencje zawodowe:

11 1. Typ realistyczny - reprezentowany jest przez osoby, które lubią poprzez działanie rozwiązywać różne problemy. W pracy używają maszyn, narzędzi przy obsłudze obiektów, produkcji, przetwarzaniu surowców, ich wydobywaniu, przy uprawie roślin, hodowli zwierząt. Dobrze się czują realizując zadania, w których trzeba się napracować fizycznie. * Wymagane umiejętności: zdolności mechaniczne, manualne, siła fizyczna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, talenty praktyczne, przestrzeganie reguł. * Preferowane wartości: zdrowy rozsądek, uczciwość, korzyści materialne uzależnione od efektów pracy, mocny charakter, odważny styl życia. * Preferowane czynności: związane z aktywnością fizyczną. * Określa siebie jako człowieka praktycznego, konserwatywnego, posiadającego lepsze zdolności manualne niż społeczne. * Postrzegany przez innych jako wytrwały, szczery, gospodarny, polegający na sobie. * Unika zawodów, w których przeważają kontakty z innymi ludźmi. * Typowe zawody: elektryk, grawer, kierowca, mechanik, optyk, pilot, tokarz, tapicer i inne zawody rzemieślnicze. Zawody związane z przetwórstwem surowców, leśnik, ogrodnik, rolnik.

12 2. Typ badawczy - dąży do zrozumienia otaczającego świata, poszukuje prawdy analizując rzeczy, zjawiska, myśli, uczucia. Lubi w pracy spotykać się z abstrakcyjnymi, skomplikowanymi problemami, wyzwaniami, oceniać, tworzyć teorie. Wymagane umiejętności: studiowania i pogłębiania wiedzy, naukowe, analityczne, matematyczne, techniczne, łatwość wysławiania się i pisania prac wzbogacających aktualny stan wiedzy. Preferowane czynności: intelektualne, analityczne, ukierunkowane na pokonywanie nieoczekiwanych utrudnień. Widzi siebie jako osobę inteligentną, metodyczną, sceptyczną, dokładną, posiadającą znajomość rzeczy. Postrzegany przez innych jako inteligentny, wykształcony, niezależny, introwertywny. Unika sytuacji wymagających zdolności przywódczych. Typowe zawody: antropolog, astronom, archeolog, biolog, chemik, filozof, geolog, geograf, fizyk, farmaceuta, matematyk, historyk, meteorolog, programista, politolog, statystyk, socjolog.

13 3. Typ artystyczny - lubi zajmować się sztukami pięknymi, muzyką, literaturą, rozwija pomysły, koncepcje, tworzyć nowe rzeczy. Preferuje zachowania kreatywne, niecodzienne sytuacje, wymianę myśli. Woli pracować w sytuacjach nieplanowanych, wykorzystując swoją wyobraźnię i zdolności twórcze. Problemy rozwiązuje przez tworzenie. Wymagane umiejętności: sprawność rąk, oczu, wyostrzony słuch, inteligencja i kreatywność, aby z fantazją uprawiać sztuki piękne, muzykę oraz pisarstwo. Preferowane wartości: oryginalność, niezależność, idealizm, piękno. Preferowane czynności: aktywność intelektualna, twórczość muzyczna, aktorska, literacka, plastyczna, rzeźbiarska. Określa siebie jako osobę obdarzoną wyobraźnią, otwartą na otoczenie, niezależnego intelektualistę. Postrzegany przez innych jako skomplikowany idealista, niezwykły, wrażliwy, twórczy, niedbały, niepraktyczny. Unika rutyny i ustalonych reguł. Typowe zawody: aktor, architekt, dyrygent, dekorator wnętrz, fotograf ilustrator, kompozytor, malarz, muzyk, pisarz, projektant mody, plastyk, reżyser, rzeźbiarz, tancerz, wizażysta.

14 4. Typ społeczny - lubi zajęcia z innymi ludźmi: pomaga, doradza, wyjaśnia, informuje, opiekuje się innymi, leczy. W pracy z innymi używa słów uczuć, idei. Wymagania: uzdolnienia - talenty społeczne, umiejętność kontaktowania się i postępowania z innymi, empatii, życzliwości, towarzyskości, kojącego oddziaływania na innych. Preferowane wartości: sprawiedliwość, odpowiedzialność, idealizm, rozumienie innych, troska o ich dobro. Preferowane czynności: praca z innymi, w celu udzielenia im pomocy i ułatwiania życia. Postrzega siebie jako osobę empatyczną, cierpliwą, odpowiedzialną, wyrozumiałą, otwartą na problemy innych. Postrzegany przez innych jako taktowny, cierpliwy, przyjazny, uczynny, miły, uprzejmy, współczujący, serdeczny, wielkoduszny. Unika czynności o charakterze technicznym, manualnym, wymagających dużego wysiłku fizycznego. Typowe zawody: fizykoterapeuta, bibliotekarz, hostessa, ksiądz, kelner, lekarz, logopeda, masażysta, nauczyciel, psycholog, pracownik socjalny, policjant, ratownik, pielęgniarka, stewardesa, trener.

15 5. Typ przedsiębiorczy - Lubi pracę z ludźmi, ale ukierunkowaną na osobiste korzyści. Lubi mieć władzę, pieniądze, wpływać na innych, kierować, przewodzić, przekonywać innych do celów organizacyjnych lub osiągnięć ekonomicznych. – Wymagania: umiejętności z zakresu kierowania, nakłaniania innych, organizowania, pewność siebie, zdolności krasomówcze. – Preferowane wartości: władza, sukces finansowy i społeczny, wpływy. – Preferowane czynności: nakłanianie, kierowanie. – Postrzega siebie jako osobę towarzyską, pewną siebie, energiczną, optymistyczną, podejmującą ryzyko, ugodową, popularną. – Postrzegany przez innych jako osoba bystra, ambitna, dbająca o zysk, energiczna, władcza, pewna siebie, przy ciągająca uwagę, poszukująca przyjemności, impulsywna. – Unika skomplikowanych zagadnień naukowych. – Typowe zawody: adwokat, agent ubezpieczeniowy akwizytor, dyplomata, doradca np. podatkowy księgarz, makler, menedżer, notariusz, prawnik, zaopatrzeniowiec.

16 6. Typ konwencjonalny – lubi zajęcia i zawody z danymi, ich porządkowaniem i strukturalizowaniem. Lubi porządek i bezpieczeństwo. Rozwiązuje problemy według ustalonych zasad, instrukcji, reguł i procedur działania, pole ceń zwierzchników. Wymagania: uzdolnienia urzędnicze i organizacyjne, rzetelność, dokładność, subordynacja, umiejętność ścisłego przestrzegania instrukcji. Wartości preferowane: oszczędność, konformizm, zarabianie pieniędzy. Postrzega siebie jako osobę sumienną, dokładną, nie rozrzutną, praktyczną, dokładną. Postrzegany przez innych jako systematyczny, zasadni czy, skuteczny, rozważny, kontrolujący się, pedantyczny, bez wyobraźni. Unika konfliktów, problemów interpersonalnych, pracy, której brak jasnych instrukcji. Typowe zawody: archiwista, bileter, agent celny, agent ubezpieczeniowy, edytor, inkasent, kasjer, kosztorysant, księgowy, notariusz, radca prawny, recepcjonista, rzeczoznawca, statystyk, syndyk, stenograf, urzędnik biurowy, technik BHP, wizytator.

17 zainteresowania potrzeby zdolności cechy morfologiczne cechy fizjologiczne postawy temperament OSOBOWOŚĆ

18 Osobowość człowieka oznacza całość zintegrowanych procesów psychicznych człowieka, które ujawniają się w działaniu, ukierunkowanym na realizację określonych celów. Do najważniejszych cech osobowości zalicza się temperament, czyli zespół względnie stałych właściwości psychologicznych człowieka.

19

20 Temperament to ogół biologicznych i psychicznych czynników współtworzących osobowość, określających formalne cechy zachowania, takie jak siła, dynamika reagowania. Temperament przejawia się we wszystkich czynnościach człowieka niezależnie od ich rodzaju, treści i ukierunkowania. Dwa tysiące lat temu ojciec medycyny Hipokrates podzielił ludzi na cztery typy temperamentalne. Oto one:

21

22 Dar przyciągania do siebie ludzi Gadatliwy, narrator, dusza towarzystwa Ma poczucie humoru, wesoły i spontaniczny Pamięć do kolorów Umacnia kontakt ze słuchaczami przez dotyk, ciekawy Urodzony aktor Prostoduszny Żyje dniem dzisiejszym Zmienność usposobienia Szczerość serca Ciągle jak dziecko Emocjonalny i wylewny, entuzjastyczny i ekspresywny, ekstrawertyk, rozmowny, optymista.

23 Głęboki i skłonny do rozmyślań Analityczny Poważny i zdeterminowany Ma zadatki na geniusza Utalentowany i twórczy Muzykalny, przejawia zdolności artystyczne Filozofujący i poetyczny Wyczulony na piękno Wrażliwy na potrzeby innych Skłonny do poświęceń Sumienny Idealista Introwertyk, myśliciel, pesymista.

24 Urodzony przywódca Dynamiczny i aktywny Nieodparta potrzeba zmian Musi korygować błędy Silna wola i zdecydowanie Nie ulega wzruszeniom Trudno go zniechęcić Niezależny i samowystarczalny Wzbudza zaufanie Wszystkim pokieruje Ekstrawertyk, człowiek czynu, optymista.

25 Powściągliwy Niewymagający i beztroski Spokojny, chłodny, opanowany Cierpliwy, zrównoważony Cichy, a przy tym dowcipny Życzliwy i uprzejmy Emocje skrywa głęboko Pogodzony z życiem Uniwersalny Introwertyk, obserwator, pesymista.

26

27

28

29 Każdy człowiek ma mocne i słabe strony. Jednak często nie zastanawiamy się nad nimi. Z jednej strony nie wykorzystujemy swojego potencjału, z drugiej sami przed sobą ukrywamy swe niedoskonałości.

30

31 Jak wykonać analizę SWOT ? Skrót SWOT to litery pierwszych liter słów w języku angielskim: – Strenghts - silne strony, – Weaknesses - słabe strony, – Opportunities - możliwości, – Threats - zagrożenia.

32 Aby przeprowadzić analizę SWOT weź dużą, czystą kartkę papieru i wypełnij tabelę wg wzoru:

33 Moje mocne strony: Jakie są moje zalety? Co potrafię robić dobrze? Jakie zalety widzą we mnie inni ludzie? Jak wykorzystuję moje zalety? Czy rozwijam moje zalety? Moje słabe strony: Czy któraś z moich cech przeszkadza mi w pracy? Z czym radzę sobie najgorzej? Czego się obawiam? W czym jestem słaba? Jak postrzegają moje słabe strony inni ludzie? Jak walczę ze swoimi słabymi stronami?

34 Moje szanse: Jakie znam szanse, które się przede mną rysują? Co nowego pojawiło się wokół mnie? Jakie okazje przegapiłam, które z nich jeszcze mogę wykorzystać? Jakie trendy mogą stać się dla mnie okazją? Jakie lokalne wydarzenia mogą pomóc w realizacji moich planów? Moje zagrożenia: Jakie przeszkody mogą stać się dla mnie pułapką? Jak zmieniają się wymagania wobec pracowników w mojej pracy? Czy zmiany technologii zagrażają mojej pozycji? Czy jestem zadłużona, jakie mam problemy z wydawaniem pieniędzy?

35 Planowanie kariery składa się z 4 faz : FAZA I - samoocena : - umiejętności - zdolności - motywacja - zainteresowania - wyznawane wartości - doświadczenie FAZA II - zbieranie informacji : - wolne stanowiska w organizacji - możliwość awansu - wole miejsca pracy na zewnętrznym rynku pracy FAZA III - wyznaczanie celów : - kierunek rozwoju zawodowego (specjalizacja) - objęcie konkretnego stanowiska - wynagrodzenie itp. FAZA IV - realizacja celów

36 To etap, w którym jednostka dokonuje oceny swoich umiejętności, doświadczenia, wiedzy i zadaje sobie pytanie : Co chciał(a)bym robić? Jakie jest moje wymarzone stanowisko?

37 Ten etap to zbieranie informacji, polega na zbieraniu wszelkich dostępnych informacji o dostępności kariery, jaką sobie jednostka wybrała.

38 Przejście do trzeciego etapu, wyboru odpowiedniego celu kariery zawodowej, poprzedza dokładna analiza SMART. Wybrany cel musi być dokładnie określony, mierzalny, możliwy do osiągnięcia przez daną jednostkę, realistyczny i określony w czasie, co w dużej mierze gwarantuje sukces.

39 Ostatnia faza - realizacja celów, to czas, kiedy jednostka urzeczywistnia postawione sobie cele, choć nie zawsze dzieje się to w tej samej organizacji, w której zaczynała swoją drogę kariery.

40

41 Teoria Hipokratesa – wyodrębnia cztery podstawowe typy temperamentu: choleryk, sangwinik, melancholik i flegmatyk; Teoria W.H. Sheldona – typy budowy ciała są ściśle związane z rozwojem osobowości.

42 Zakładają one, że osobowość człowieka jest zbiorem cech lub charakterystycznych sposobów zachowania, myślenia, odczuwania, czy reagowania. Pierwsze teorie opierają się na listach przymiotników (np. otwarty, miły), które tworzą lingwistyczny obraz charakteru. Współczesne teorie wykorzystują metodę analizy czynnikowej w próbach wyodrębniania podstawowych wymiarów osobowości.

43 Teoria R.B. Cattella – oparta na zbiorze cech źródłowych. Cechy te mają istnieć w odpowiednich wielkościach u każdego człowieka i stanowić rzeczywiste czynniki strukturujące, leżące u podstaw osobowości. Celem tej teorii było takie sformułowanie zbioru cech osobowości, by można było przewidywać zachowanie jednostki.

44 Pierwsza koncepcja temperamentu stała się podstawą pierwszej typologii osobowości. Grecki lekarz Hipokrates (ok. 460 – 377 r. p.n.e.) sprowadził naturę człowieka do odpowiednich proporcji czterech płynów ustrojowych (krew, flegma, żółć żółta i czarna). Odmienną koncepcję temperamentu (konstytualną) przedstawił w 1921 roku niemiecki psychiatra i psycholog Ernst Kretschmer (1888 – 1964). Przypisał on ludziom o danej budowie ciała określone cechy psychiczne wyróżniając typy: asteniczny (wątły, nieśmiały i drażliwy), pykniczny (otyły i niski, towarzyski o zmiennych nastrojach, atletyczny (muskularny, opanowany i nieufny). Popiersie Hipokratesa autorstwa Rubensa Ernst Kretschmer

45 Odmienną koncepcję psychologiczną przedstawił szwajcarski psycholog Carl Gustaw Jung (1875 – 1961). Wyróżnił on dwa przeciwstawne typy: nieśmiałego i zamkniętego w sobie introwertyka oraz, towarzyskiego i otwartego ekstrawertyka. Należy pamiętać! - że rodzaj temperamentu nie ma wpływu na wartość człowieka ani na jego przedsiębiorczość oraz, że każdy z nas łączy w sobie cechy różnych wymienionych typów osobowości. Równie ważne jak temperament są dla działania człowieka cechy instrumentalne osobowości. Należą do nich umiejętności umysłowe i praktyczne, które warunkują skuteczność rozwiązywania zadań. Carl Gustav Jung w 1910 roku

46 Stres jest stanem ogólnej mobilizacji sił fizycznych (podwyższony poziom adrenaliny, przyśpieszone tętno i oddech) i psychicznych (natężenie uwagi) jako reakcji na bodziec (stresor). Stres objawia się pozytywnymi lub negatywnymi zmianami w zachowaniu człowieka. W wielu wypadkach działa mobilizująco. Najliczniejszą grupę źródeł stresów stanowią stresory społeczne. Umiejętność pokonywania stresu i frustracji jest bardzo ważne. Do skutecznych technik antystresowych należą: 1.Zmiana formy aktywności (np. zmiana pracy umysłowej na fizyczną), 2.Słuchanie ulubionej muzyki, najlepiej cichej i spokojnej, 3.Odpowiednie zaplanowanie działań, 4.Dotlenienie organizmu, 5.Aromaterapia, 6.Hydroterapia.

47 Osobowość kształtowana jest przez całe życie, szczególnie w okresie dzieciństwa oraz młodości poprzez wpływ bodźców zewnętrznych w procesie socjalizacji, a także własnej aktywności jednostki. Istotną rolę odgrywają tu również wrodzone cechy biofizyczne. Kształtuje się przez doświadczenia, kontakty z osobami znaczącymi dla danej jednostki, role społeczne pełnione przez daną osobę, a także wydarzenia powtarzające się lub wyjątkowo silne.

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64 OSTRZEŻENIE !! Musisz odpowiedzieć na każde pytanie krok po kroku, nie czytając wcześniej całego testu. Są tylko 4 pytania i jeśli spojrzysz na nie przed skończeniem testu nie otrzymasz szczerych wyników. Zrób to powoli. I nie podglądaj !! Poszukaj ołówka i zapisz swoje odpowiedzi na kartce. Będziesz ich potrzebować na końcu testu.

65 1. Uporządkuj poniższe zwierzęta w kolejności zaczynając od tego, które lubisz najbardziej: KROWA TYGRYS OWCA KOŃ ŚWINIA

66 2. Opisz każde z poniższych słów jednym wyrazem: PIES KOT SZCZUR KAWA MORZE

67

68 4. W końcu zapisz swoja ulubiona liczbę i dzień tygodnia.

69 ODPOWIEDZI NA PYTANIA: 1. A oto priorytety twojego życia: Krowa: oznacza karierę Tygrys: oznacza dumę Owca: oznacza miłość Koń: oznacza rodzinę Świnia: oznacza pieniądze 2. Opisy : Opis psa definiuje twoja osobowość Opis kota charakteryzuje twój związek z kimś Opis szczura opisuje twojego wroga Opis kawy interpretuje seks Opis morza jest opisem twojego życia 3. Kolory: żółty - to ktoś kogo nigdy nie zapomnisz pomarańczowy - to twój najlepszy przyjaciel czerwony - to ktoś kogo naprawdę kochasz biały - to twoja bratnia dusza zielony - to osoba którą będzie w twoim umyśle przez resztę twojego życia 4. Musisz wysłać ta wiadomość do tylu osób, ile wynosi twoja ulubiona liczba. Pamiętaj, ze musisz to zrobić przed nadejściem twojego ulubionego dnia tygodnia, gdyż w tym dniu spełni się twoje życzenie.


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google