Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE ID grupy: B4 Lokalizacja: Białystok

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE ID grupy: B4 Lokalizacja: Białystok"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE ID grupy: B4 Lokalizacja: Białystok
Opiekun: mgr Iwona Skrodzka Kompetencja: przyrodniczo - matematyczna Temat projektowy: „Fiskusa nie oszukasz” Semestr/rok szkolny: 2010/2011

3 HISTORIA PODATKÓW

4 MYTO Myto to opłata pobierana za przejazd drogą, autostradą, mostem, tunelem itp. Może być pobierana jako podatek centralny bądź lokalny, lub też przez prywatnego właściciela obiektu. Początkowo, w średniowieczu, opłata ta pobierana była za przewożone towary (niezależnie od ilości i rodzaju) w specjalnie do tego celu ustawianych na szlakach handlowych komorach celnych. Na przełomie XIV-XV w. myto oddzielono od cła i wówczas myto przybrało postać opłaty za usługę, przeprawę, przejazd czy przewóz. Stosowane są różne polityki cenowe: opłata za pojedynczy przejazd opłata okresowa, np. za autostrady w Czechach opłata naliczana od kilometra, np. za autostrady we Francji Zwykle opłata jest zróżnicowana w zależności od rodzaju pojazdu (ciężarówki płacą więcej, motocykle mniej). Czasem stosuje się preferencyjne warunki dla mieszkańców danej okolicy bądź kraju. Spotkać można również stawki zróżnicowane zależnie od pory doby (np. brytyjska autostrada M6). Słowo myto na pewien czas praktycznie wyszło z użycia, jednak ostatnimi czasy powoli wraca do łask.

5 DZIESIĘCINA Danina składana kościołowi od schyłku X do połowy XIX w. Początkowo uiszczana przez księcia jako dziesiąta część jego dochodów skarbowych, zapewne w 2 połowie XI w. została przerzucona na ogół ludności; proces wprowadzania dziesięciny przebiegał powoli i nie był jeszcze zakończony u schyłku XII w. Świadczona tylko z ziemi uprawianej (bez ugoru); w początkach XIII w. wykształciły się później dominujące formy: dziesięcina snopowa, czyli wytyczna, pobierana na polu bezpośrednio po żniwach w postaci co dziesiątego snopa, którą (mimo oporu kościoła) wraz z rozwojem kolonizacji na prawie niemieckim wypierała dziesięcina małdratowa, ściągana w postaci wymłóconego ziarna, lub dziesięcina pieniężna. Niekiedy świadczono także dziesięcinę z innych produktów, jak konopie, len, miód, rzadziej w postaci ryb, a wyjątkowo tylko od dochodów z kopalni, karczem i młynów. W przypadku dziesięciny snopowej musiano czekać ze zwózką zboża z pola, dopóki przedstawiciel kościoła nie wybrał należnych mu snopów (stąd częste straty plonów). Chłopi byli obowiązani dostarczyć dziesięcinę na wyznaczone im miejsce, szlachta składała dziesięcinę, nazywaną swobodną, w dowolnie wybranym kościele lub klasztorze. Winnych uchylania się od dziesięciny pociągano przed sądy duchowne; spadały też na nich kary kościelne. Duchowni oddawali dziesięcinę z dóbr, które posiadali z tytułu władania świeckiego; dziesięcinę pobierano także z dóbr stołowych biskupstw oraz z ziemskich dóbr kościołów i zakonów.

6 ŚWIĘTOPIETRZE Świętopietrze - polska nazwa daniny na rzecz papiestwa (tzw. denar świętego Piotra) płaconej przez średniowieczne europejskie państwa katolickie. Jej genezę wiąże się z decyzją króla Wesseksu Ine (VIII wiek n.e.), który wstąpiwszy do jednego z rzymskich klasztorów, podjął decyzję o wprowadzeniu w swoim państwie świętopietrza. Po przerwie w płaceniu tej daniny wznowił ją w XI wieku Wilhelm I. W Anglii płacenia świętopietrza zaprzestano w roku Podobną daninę wprowadzono także w niektórych innych krajach, np. Szwecji i Danii. W Polsce świętopietrze wprowadzono za rządów Mieszka I, co wiąże się z poddaniem przez niego państwa Polan pod opiekę Stolicy Apostolskiej (dagome iudex). Świętopietrze jako danina lenna płacone było początkowo przez władców, później (prawdopodobnie od XI w.) obowiązek jego płacenia spadł bezpośrednio na ludność. Przetrwało do reformacji - jego poboru zaniechano po 1555.

7 PODYMNE Stały podatek od domu mieszkalnego, wprowadzony konstytucją 1629, płacony przez mieszczan, chłopów i zagrodową szlachtę; podymne wynosiło 3 zł. od większych domów w dużych miastach, 2 zł. od mniejszych domów w tychże miastach oraz od większych domów w małych miastach lub 1/2 zł. od mniejszych domów w małych miastach i od chałup wiejskich. Sejm dokonał reformy podymnego ustanawiając zasadę, iż opłatę wnosi się od każdego wywiedzionego nad dach komina; miasta i wsie podzielono na klasy płacące odpowiednio od 4 do 16 zł. i od 5 do 7 zł.; zwolniono od podymnego szpitale, domy plebańskie, szkoły, browary, kuźnie, słodownie i cegielnie. Sejm Czteroletni uchwalił nadto podymne protunkowe (tymczasowe), pobierane dodatkowo pod postacią przymusowej pożyczki od skarbu.

8 DEFINICJA I RODZAJE PODATKÓW W POLSCE

9 PODATEK Jest to przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenie pieniężne o charakterze powszechnym, nakładane z mocy prawa przez państwo lub inne organy władzy publicznej (np. samorządy lokalne) na osoby fizyczne i prawne.

10 PODATKI BEZPOŚREDNIE Typ podatków, których zasadniczą cechą w intencji ustawodawcy jest jedność podmiotu opłacającego ten podatek i ponoszącego jego faktyczny ciężar ekonomiczny. W praktyce gospodarczej jednak zdarza się czasem, że podatek nałożony na określony podmiot gospodarczy jest przerzucany (wbrew intencji prawa) na inny podmiot poprzez wliczenie go do ceny towaru. Do podatków bezpośrednich zalicza się podatki dochodowe i podatki majątkowe.

11 PODATKI POŚREDNIE Typ podatków, których konstrukcja rozdziela podmiot gospodarczy zobowiązany do ich naliczenia i zapłacenia od podmiotu, który ponosi ich faktyczny ciężar ekonomiczny. Wiąże się to z założonym przez ustawodawcę zjawiskiem doliczania podatków pośrednich przez sprzedawcę do ceny produktu (w sposób ukryty lub jawny), w rezultacie czego faktycznie (choć pośrednio) ich ciężar ponosi nabywca. Do podatków pośrednich zalicza się wszystkie podatki od obrotu i konsumpcji (np. podatek VAT)

12 PODATKI DOCHODOWE Ogół podatków, w których przedmiotem opodatkowania jest osiągany przez podmiot gospodarczy, podlegający obowiązkowi podatkowemu dochód, będący zarazem źródłem opłacenia tego podatku. Kwota należnego podatku dochodowego uzależniona jest od wysokości dochodu, będącej podstawą opodatkowania, oraz od obowiązującej skali podatkowej.

13 PODATKI MAJĄTKOWE Ogół podatków związanych z prawami własności. Podatki majątkowe można podzielić na cztery grupy: 1) podatki od posiadania majątku. W zależności od obowiązującego systemu podatkowego mogą to być podatki od całkowitej wartości majątku należącego do danego podmiotu gospodarczego (majątku ruchomego i nieruchomego, gotówki, wkładów bankowych itp.) lub - częściej - tylko od określonych jego składników. W Polsce najważniejszymi podatkami tej grupy są: podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu. 2) podatki od przyrostu majątku. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie rzeczy lub praw majątkowych w drodze kupna, darowizny lub spadku. Do tej grupy zalicza się podatek od spadków i darowizn oraz opłatę skarbową. 3) podatki od wzrostu wartości posiadanego majątku, gdy wzrost ten nastąpił z przyczyn niezależnych od właściciela. Przykładem może być opłata adiacencka, płacona przez właścicieli nieruchomości z tytułu wzrostu ich wartości wskutek np. finansowanego przez władze lokalne uzbrojenia terenu, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego itp. 4) podatki od transformacji substancji majątkowej. Są to podatki płacone w przypadku sprzedaży lub zamiany rzeczy lub praw majątkowych na inne rzeczy lub prawa majątkowe. W Polsce przyjmują one postać opłaty skarbowej.

14 PODATKI LOKALNE Grupa podatków stanowiących dochody własne gmin. Rady gmin mają prawo do ustalania ich wysokości, kierując się stawkami maksymalnymi zawartymi w ustawie oraz interesem gminy i jej mieszkańców. Do podatków lokalnych zalicza się: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu (niesłusznie nazywany potocznie podatkiem drogowym), płacony przez mieszkających na obszarze gminy właścicieli środków transportu w wysokości uzależnionej od rodzaju i pojemności silnika pojazdu, podatek od posiadania psów, opłaty skarbowe, opłaty targowiskowe i miejscowe (taksa klimatyczna).

15 PODATEK CEDULARNY Typ opodatkowania polegający na odrębnym opodatkowywaniu każdego rodzaju dochodów podatników. Pozwala na preferowanie jednych, a dyskryminowanie innych rodzajów dochodów przez ustalanie zróżnicowanych stawek i skal opodatkowania. Utrudnia jednak stosowanie progresji w stosunku do podatników osiągających dochody z kilku źródeł. Podatek globalny, typ opodatkowania polegający na łącznym opodatkowaniu wszystkich składników dochodu podatnika, niezależnie od ich źródła, wg jednolitej skali. Ułatwia stosowanie progresji podatkowej, jego naliczanie jest jednak bardziej skomplikowane niż w przypadku podatku cedularnego, wymaga sprawnej administracji podatkowej.

16 PODATKI ZA GRANICĄ

17 PODATKI W NIEMCZECH Podatek obrotowy:
naliczany jest, z pewnymi wyjątkami, przy realizacji każdej dostawy lub przy wykonaniu usługi. Podatek obrotowy jest odpowiednikiem polskiego VAT i wynosi obecnie 19%. Niższa stawka podatku obrotowego w wysokości 7% naliczana jest przy artykułach spożywczych, książkach, czasopismach itp. Deklarację podatku obrotowego składa się w ciągu dwóch pierwszych lat co miesiąc w urzędzie skarbowym. Podmioty gospodarcze, których roczny obrót nie przekracza € mogą zostać zwolnione z podatku obrotowego.

18 Podatek od usług budowlanych:
Podatek dochodowy: ujęty jest w przepisach Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek odciągany jest od wynagrodzenia brutto. Opodatkowaniu podlegają wszelkie dochody danej osoby. Podatek od usług budowlanych: Wszystkie osoby / firmy, które świadczą usługi budowlane w Niemczech podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Do pobrania podatku i odprowadzenia go do urzędu skarbowego jest zobowiązany zleceniodawca. Wysokość podatku wynosi 15% od wartości usług. Sposobem na uniknięcie tego podatku jest złożenie wniosku o zwolnienie.

19 PODATKI W WIELKIEJ BRYTANII
Brytyjski system podatkowy podobnie jak całe brytyjskie prawodawstwo jest wynikiem długotrwałej ewolucji trwającej od średniowiecza

20 PODATKI BEZPOŚREDNIE income tax (IT) – podatek dochodowy od osób fizycznych. W Wielkiej Brytanii naliczany jest według skali progresywnej: 10, 22 i 40% z kwotą wolną national insurance contributions (NIC) - składka ubezpieczenia społecznego posiada cechy podatku dochodowego. Jest pobierana wraz z podatkiem jako procent dochodu. corporation tax (CT) - podatek dochodowy od osób prawnych. Pobierany według skali progresywnej: 20 i 30% przy braku kwoty wolnej. capital gains tax (CGT) - podatek od dochodów kapitałowych.

21 PODATKI POŚREDNIE value added tax (VAT) - podatek od towarów i usług. Wysokość jego stawek wynosi: 0, 5 i 15% excise - podatek akcyzowy customs duty - cło

22 RAJ PODATKOWY Termin używany w odniesieniu do państw, w których przepisy podatkowe są wyjątkowo łagodne dla obcokrajowców i kapitału zagranicznego. Raje podatkowe są wykorzystywane przez bogatych przedsiębiorców oraz ich firmy, do transferowania zysków i unikania płacenia podatków w krajach macierzystych, co jest zgodne z obowiązującym prawem.

23 PODATKI W POLSCE

24 PODATEK VAT

25 PODATEK VAT Podatek od towarów i usług (VAT od ang. - Value Added Tax - podatek od wartości dodanej) - jest podatkiem pośrednim, obciążającym w ostatecznym rachunku konsumenta finalnego. Z założenia podatek VAT miał być neutralny dla przedsiębiorców. Podatek VAT jest wliczony w cenę towaru lub usługi przez sprzedawcę, który jest opodatkowany podatkiem VAT. Podatek VAT jest płacony przez przedsiębiorców od uzyskanego obrotu (sprzedaży). Podatek VAT został wprowadzony w Polsce ustawą z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Od 1 maja 2004 r. reguluje go jednak ustawa z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług. Zmiana ustawy regulującej podatek VAT była konieczna ze względu na przystąpienie Polski do Unii Europejskiej.

26 PODSTAWOWE POJĘCIA wartość netto - jest to wartość towaru lub usługi bez podatku VAT wartość brutto - jak się można domyślić jest to wartość towaru lub usługi wraz z podatkiem VAT stawki podatku VAT – są to procentowe stawki, jakimi opodatkowane są towary i usługi w zakresie podatku VAT (wynoszą one 22 proc., 7 proc., 0 proc. lub są z tego podatku zwolnione czyli zw., a w przypadku nabycia produktów rolnych od rolnika ryczałtowego – 5 proc.). Różnica między stawką 0 proc. a zwolnieniem z podatku VAT przedstawiona zostanie w dalszej części artykułu VAT należny – jest to podatek VAT, który sprzedawca dolicza do sprzedawanych towarów i usług VAT naliczony – jest to podatek VAT, który nabywca odlicza od kupowanych towarów i usług

27 ZAKRES PODMIOTOWY Podatnikami podatku od towarów i usług są: -osoby prawne, -jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, -osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności Nie uznaje się za podatnika podatku od towarów i usług: organów administracji publicznej, urzędów administracji publicznej w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączenie czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

28 STAWKI PODATKU VAT Podstawową stawką podatku VAT w Polsce jest 23%. Przy niektórych czynnościach stawka ta jest niższa i może wynosić: 8%:Stawka podatku VAT w wysokości 8 proc. jest stawką preferencyjną obowiązującą od 2011 roku (na okres przejściowy do końca roku zastępuje ona stawkę VAT w wysokości 7 proc.). 8-proc. stawkę podatku VAT stosuje się także do importu dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków, dostawy o raz wewnątrzwspólnotowego nabycia dzieł sztuki. Stawkę podatku VAT w wysokości 8 proc. Stosuje się także do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i )pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych).

29 STAWKI PODATKU VAT 7%:Stawkę podatku VAT w wysokości 7 proc. nalicza nabywca towarów od rolnika ryczałtowego. W zasadzie nie jest to stawka podatku, którą opodatkowane są towary lub usługi, a zryczałtowana kwota zwrotu podatku VAT dla rolnika ryczałtowego. Warto wspomnieć iż, w przypadku nabywania towarów od rolnika ryczałtowego to nabywca wystawia fakturę VAT, oznaczoną symbolem RR, gdzie wykazuje 7-proc. stawkę podatku. Odliczenia tego podatku nabywca takich towarów będzie mógł dokonać jednak tylko pod warunkiem, iż płatność nastąpi przelewem oraz w określonych w ustawie o VAT terminach. Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku w wysokości 7-proc. została określona na okres przejściowy od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia Po tym czasie zastąpi ją stawka 6,5 proc. Wcześniej, w okresie od 01 maja 2008 r. do 31 grudnia 2010 r. obowiązywała stawka podatku w wysokości 6-proc., która zastąpiła obowiązującą wcześniej stawkę 5 proc.

30 STAWKI PODATKU VAT 5%: Z dniem 01 stycznia 2011 r. przestała obowiązywać preferencyjna stawka podatku VAT w wysokości 3 %, którą zastąpiła stawka w wysokości 5 %. Nie wszystkie jednak towary opodatkowane wcześniej stawką 3 % zostały opodatkowane stawką 5 %. Tą stawką zostały objęte przede wszystkim żywność nieprzetworzona, książki i czasopisma specjalistyczne (tutaj jednak ustawodawca przewidział kilkumiesięczne okresy przejściowe ze stawką 0%) czy podstawowe produkty żywnościowe takie jak chleb, nabiał, przetwory mięsne oraz zbożowe. Stawka ta nie znajdzie natomiast zastosowania m.in. do zwierząt żywych, które do końca 2010 r. były opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 3 %. 0%:Stawka podatku VAT w wysokości 0 proc. jest stawką preferencyjną. Stawka ta stosowana jest przede wszystkim: w eksporcie oraz wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów dla dostawy przez sprzedawcę towarów, w stosunku do których zwrócono kupującemu VAT do towarów i usług wymienionych w rozdziale 5 rozporządzenia Ministra z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (w tym m.in. przy świadczeniu usług sfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w eksporcie towarów przez pośrednika opodatkowanego, przy świadczeniu usług turystycznych przez podwykonawców poza terytorium Unii Europejskiej) oraz w okresie przejściowym do czynności określonych w § 36 tego rozporządzenia

31 METODY ROZLICZANIA Miesięczne deklaracje VAT-7 Podatnicy wybierający miesięczne rozliczanie podatku VAT zobowiązani są do składania deklaracji VAT-7 w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Rozliczanie podatku od towarów i usług przez małych podatników Mali podatnicy, którzy nie wybrali rozliczania podatku VAT na zasadach ogólnych mają prawo skorzystać ze szczególnego rozliczania podatku VAT wybierając tzw. Kasową metodę rozliczeń lub decydując się jedynie na kwartalne rozliczanie podatku VAT. Od 01 stycznia 2011r małym podatnikiem jest podatnik: - u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyła w 2010r kwoty ,00zł - u którego wartość przychodu z tytułu prowizji lub wynagrodzenia za usługę nie przekroczyła w 2010 roku ,00zł ( przedsiębiorstwa maklerskie, agenci, zleceniobiorcy) 

32 METODY ROZLICZANIA Metoda kasowa
Kasowa metoda rozliczeń polega na tym, że obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje nie według zasad ogólnych, ale z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później jednak niż 90 dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 21 ust. 1 ustawy o VAT). Otrzymanie części zapłaty powoduje powstanie obowiązku podatkowego w stosunku do tej części. Kwartalne rozliczanie podatku VAT na zasadach ogólnych Mały podatnik, który nie decyduje się na rozliczanie podatku od towarów i usług metodą kasową lub rezygnuje z tej metody, może pozostać przy rozliczaniu podatku na zasadach ogólnych i rozliczać podatek kwartalnie. Podatnicy wybierający kwartalne rozliczanie podatku VAT zobowiązani są do składania deklaracji VAT-7K w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

33 Podatek dochodowy od osób fizycznych
PODATEK PIT Podatek dochodowy od osób fizycznych

34 PODMIOT OPODATKOWANIA
Podatek dochodowy jest podatkiem osobistym, co oznacza, że podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód. Zasada ta ma również zastosowanie do małżonków, chyba że wystąpią oni z wnioskiem o łączne opodatkowanie ich dochodów na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 i 3 ustawy.

35 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
PIT od ang. Personal Income Tax, czyli podatek od dochodów osobistych – podatek bezpośredni obejmujący dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. Polski podatek dochodowy od osób fizycznych uregulowany jest ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. z późn. zm. Ponadto prawa i obowiązki podatnika tego podatku wynikają z szeregu postanowień Konstytucji RP, wielu ustaw i ratyfikowanych umów międzynarodowych oraz rozporządzeń wykonawczych. "PIT" to również nazwa druków urzędowych udostępnianych przez Ministerstwo Finansów, na których podatnicy składają swoje roczne deklaracje rozliczeniowe dotyczące podatku od dochodów osobistych.

36 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Od tej generalnej zasady ustawa przewiduje kilka wyjątków.

37 SPOSOBY OBLICZANIA PODATKU
Ustawa przewiduje następujące sposoby obliczania podatku: według skali podatkowej (w 2011 r. obowiązuje taka sama skala jak w 2010 r.): Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi Ponad do 85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad zł

38 PODATEK 19% 19% podatek od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej (wybór tego sposobu opodatkowania następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone przez podatnika; dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł) – art. 30c ustawy, ryczałty; dochodów (przychodów), od których zgodnie z przepisami art. 29, 30 i 30a ustawy pobiera się podatek w formie ryczałtu nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł, 19% podatek od dochodów z kapitałów pieniężnych, przykładowo z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych (dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł) – art. 30b ustawy, 19% podatek od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a)-c) ustawy nabytych po 31 grudnia 2006r. (jeżeli nabycie nastąpiło do dnia 31 grudnia 2006 r. opodatkowanie następuje według „starych” zasad – 10% przychodu, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 217, poz ze zm.).

39 POBÓR PODATKU Podatek dochodowy od osób fizycznych może być:
potrącany w trakcie roku podatkowego przez płatnika w formie zaliczek (np. od dochodów ze stosunku pracy) lub podatku zryczałtowanego (np. od przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych), uiszczany w trakcie roku podatkowego bezpośrednio przez podatnika prowadzącego pozarolniczą działaność gospodarczą, w formie zaliczek miesięcznych lub kwartalnych (mali i rozpoczynający działalność), przy czym podatnicy mogą wybrać uproszczoną formę opłacania zaliczek, na podstawie danych za poprzedni rok lub lata podatkowe (art. 44 ust. 6b-6i ustawy), uiszczany przez podatnika przy rozliczeniu rocznym (np. od alimentów).

40 PRZYCHODY Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Od tej generalnej zasady ustawa przewiduje kilka wyjątków. Dotyczą one pojęcia przychodów z następujących źródeł przychodów: z pozarolniczej działalności gospodarczej, z działów specjalnych produkcji rolnej, z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 ustawy, w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

41 ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta, działalność wykonywana osobiście, pozarolnicza działalność gospodarcza, działy specjalne produkcji rolnej, najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w lit.a)-c) następnego punktu,

42 - odpłatne zbycie (z zastrzeżeniem sytuacji określonych w art. 10 ust
- odpłatne zbycie (z zastrzeżeniem sytuacji określonych w art. 10 ust. 2 ustawy): a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, c) prawa wieczystego użytkowania gruntów, d) innych rzeczy, -    jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane: w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit.a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonujących zamiany, inne źródła.

43 Zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych
Zwolnienia podmiotowe związane są głównie z tzw. immunitetem podatkowym przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych wynikającym przede wszystkim z postanowień prawa międzynarodowego publicznego.

44 ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE MOŻNA PODZIELIĆ NA NASTĘPUJĄCE GRUPY:
o charakterze socjalnym (np. świadczenia rodzinne wypłacone na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne oraz zasiłki porodowe wypłacone na podstawie odrębnych przepisów, stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie); o charakterze odszkodowawczym i z tytułu ubezpieczeń gospodarczych (np. określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, renty przyznane na podstawie odrębnych przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin); niektóre przychody związane z pracą (np. wartość otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych);

45 niektóre przychody związane ze sprzedażą (np
niektóre przychody związane ze sprzedażą (np. przychody uzyskane z zamiany budynku mieszkalnego); niektóre przychody rencistów i emerytów (np. dodatek pieniężny dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny); związane z dietami (np. podróż służbowa pracownika); niektóre przychody z kapitałów i praw majątkowych; niektóre przejawy działalności gospodarczej; zwolnienia niektórych dochodów osiąganych za granicą (np. dochody pochodzące od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy).

46 PODSTAWA OPODATKOWANIA
Podstawą opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasadniczo suma dochodów z poszczególnych źródeł przychodów. Dochód ustawodawca definiuje jako dodatnią różnicę między sumą przychodów a kosztami ich uzyskania w danym roku podatkowym.

47 ZRYCZAŁTOWANY PODATEK
wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, w wysokości 10% wygranej lub nagrody; od świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, z zastrzeżeniem - w wysokości 10% należności.

48 ULGI I ODLICZENIA składki ZUS – Społeczne składki ZUS - Zdrowotne darowizny - poż. publ. darowizny - krew darowizny – Kościół użytkowanie Internetu ulga rehabilitacyjna ulga prorodzinna ulga budowlana bilety okresowe strata nowe technologie podatek zagraniczny abolicyjna – na powrót nienależne świadczenia 1% na Pożytek Publiczny

49 ULGI MOŻNA PODZIELIĆ NA:
uwzględniające poniesione przez podatnika koszty związane z uzyskaniem przychodu (np. ulgi z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne); stanowiące zwrot kosztów związanych z egzystencją podatnika (np. ulgi z tytułu rehabilitacji podatnika będącego osobą niepełnosprawną i ulgi związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych); ulgi o charakterze rodzinnym, takie np. jak związane z rehabilitacją niepełnosprawnych członków rodziny; ulgi o charakterze stymulacyjnym (np. darowizny na cele społecznie użyteczne); ulgi mające charakter zabiegu technicznego (np. zwrot nienależnie pobranych rent, przez co zapobiega się opodatkowaniu nieistniejącego dochodu).

50 Podatek dochodowy od osób prawnych
PODATEK CIT Podatek dochodowy od osób prawnych

51 CZYM JEST TAJEMNICZY PODATEK CIT?
Otóż CIT to podatek od dochodów spółek lub przedsiębiorstw. Jest to rodzaj podatku bezpośredniego, który obciąża dochody uzyskiwane przez osoby prawne. Warto nadmienić, że podatek CIT został wprowadzony ustawą z dnia 31 stycznia r., zatem obowiązuje w naszym państwie już od ponad 20 lat. Kolejna ustawa odnośnie podatku CIT została uchwalona 15 lutego 1992 roku. Oprócz tej ustawy istnieje jeszcze szereg rozporządzeń, wydanych przez Ministra Finansów, które normują tę kwestię.

52 KTO PŁACI? Podatek CIT jest podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jest to podatek bezpośredni, który płacą osoby prawne od uzyskanych dochodów, a w niektórych przypadkach od uzyskanych przychodów.

53 W Polsce kwestie wspólne dla wszystkich osób prawnych są regulowane przez kodeks cywilny, który też ustanawia jedną z tych osób, o specjalnym statusie - Skarb Państwa. Inne kategorie osób prawnych są ustanawiane przez ustawy szczególne. Do najważniejszych z nich należą: -spółki kapitałowe -spółka akcyjna, -spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, -spółdzielnia -przedsiębiorstwo państwowe -fundacja -państwowa lub samorządowa instytucja kultury. Istnieje wiele innych rodzajów osób prawnych, spośród których większość pojawiła się w polskim prawie cywilnym na fali gorączkowej legislacji ostatnich lat. Mają one raczej marginalne znaczenie.

54 JAKIE SĄ STAWKI TEGO PODATKU?
19 % - dochód ustalony na zasadach ogólnych. 19 % - dochód z dywidend oraz inny przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 20 % - przychody podatników nie posiadających na terytorium Rzeczypospolitej Polskie siedziby lub zarządu. 10 % - przychody podatników nie posiadających na terytorium Rzeczypospolitej Polskie siedziby lub zarządu.

55 JAKIE SĄ SPOSOBY ROZLICZANIA TEGO PODATKU?
Ustawodawca przewidział możliwość rozliczania się z zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych kwartalnie, a więc po upływie każdego kwartału roku podatkowego. Taki sposób obliczania zaliczek na CIT mogą wybrać podatnicy rozpoczynający działalność (w pierwszym roku podatkowym) i tzw. mali podatnicy.

56 METODY OPODATKOWANIA Podatnicy rozliczający działy specjalne produkcji rolnej mogą dokonać wyboru: - poprzez normy szacunkowe ustalane na podstawie tabeli norm - poprzez zasady ogólne – opodatkowanie według skali podatkowej 18% i 32%, w firmie podatku liniowego Podatnicy rozliczający najem mogą dokonywać rozliczenia prywatnie lub w ramach działalności gospodarczej. Najem prywatny rozliczany jest poprzez: - zasady ogólne - opodatkowanie według skali podatkowej 18% i 32%, - ryczałt ewidencjonowany (8,5%). Najem rozliczany w ramach działalności opodatkowany może być poprzez: - zasady ogólne – opodatkowanie według skali podatkowej 18% i 32%, - podatek liniowy – opodatkowany stawką 19%, - ryczałt ewidencjonowany (8,5%) z wyłączeniem wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, związanymi z działalnością gospodarczą

57 AKCYZA

58 Akcyza lub podatek akcyzowy jest podatkiem pośrednim nakładanym na niektóre wyroby konsumpcyjne.

59 OPODATKOWANIU AKCYZĄ PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE KATEGORIE WYROBÓW:
produkty energetyczne (ogólnie wszystkie wyroby służące dla celów napędowych lub grzewczych), Energia elektryczna, napoje alkoholowe (piwo, wino, produkty pośrednie, wyroby spirytusowe), wyroby tytoniowe (papierosy, cygara, cygaretki, tytoń do palenia),

60 STAWKI AKCYZY WYRAŻONE SĄ W:
kwocie na jednostkę wyrobu (paliwa, alkohol, energia elektryczna), procencie maksymalnej ceny detalicznej (wyroby tytoniowe), procencie ceny wyrobu (tylko wyroby „niezharmonizowane” – samochody, kosmetyki itp.)

61 PRZYKŁADOWO benzyna silnikowa podlega stawce 1565 zł/1000 l wódka – 4960 zł/100 l od 100% alkoholu etylowego zawartego w produkcie wino – 158 zł/100 l olej opałowy – 232 zł/1000 l

62 PODATKI LOKALNE

63 PODATEK LEŚNY

64 INFORMACJE DOTYCZĄCE OPODATKOWANIA NIERUCHOMOŚCI PODATKIEM LEŚNYM:
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy (z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna), tj. grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

65 PODATNICY Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące: ~ właścicielami lasów ~ posiadaczami samoistnymi lasów ~ użytkownikami wieczystymi lasów ~ posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

66 DOKUMENTY Niezbędne dokumenty, jakie powinny być dostarczone w celu załatwienia sprawy: ~ akt własności - do wglądu (oryginał lub urzędowo poświadczony jego odpis, wypis lub kopia), ~ umowa dzierżawy, najmu, użyczenia - w przypadku gruntów Gminy Białystok lub Skarbu Państwa (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), ~ pozwolenie na użytkowanie (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

67 STAWKI PODATKU LEŚNEGO:
a) Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. W 2011 r. podatek leśny wynosi 34,02 zł (od 1 ha). b) Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%. c) Średnią cenę sprzedaży drewna, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału).

68 Podatek leśny płatny jest zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie wymiaru podatku leśnego (dotyczy osób fizycznych) lub na podstawie składanej każdego roku deklaracji (dotyczy osób prawnych lub osób fizycznych będących we współwłasności z osobami prawnymi).

69 ZADANIE Ile w przybliżeniu zapłaci rolnik za posiadanie 1384 ha, jeśli podatek zwiększy się o 5,5% od obecnego?

70 PODATEK ROLNY W BIAŁYMSTOKU

71 CO PODLEGA OPODATKOWANIU
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

72 KTO JEST PODATNIKIEM PODATKU ROLNEGO
Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące: ~ właścicielami gruntów, ~ posiadaczami samoistnymi gruntów; ~ użytkownikami wieczystymi gruntów; ~ posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: - wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo - jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.

73 INNE INFORMACJE Jeżeli grunty podlegające opodatkowaniu podatkiem rolnym stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowią odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach (posiadaczach). Jeżeli grunty te stanowią gospodarstwo rolne, obowiązek podatkowy ciąży na tej osobie będącej współwłaścicielem (posiadaczem), która to gospodarstwo prowadzi w całości. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: ~ dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego; ~ dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

74 OSOBY FIZYCZNE ~ są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian stanu faktycznego (o których mowa w powyższym podpunkcie i). ~ Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala (w drodze decyzji) organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. ~ Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. ~ Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku rolnym lub zaistniały zmiany, o których mowa w podpunkcie i), organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek. ~ Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym). Łączne zobowiązanie pieniężne należne od przedmiotów opodatkowania stanowiących współwłasność lub znajdujących się w posiadaniu dwóch lub więcej osób fizycznych ustala się w odrębnej decyzji (nakazie płatniczym), który wystawia się na któregokolwiek ze współwłaścicieli (posiadaczy). Jeżeli gospodarstwo rolne prowadzi w całości jedna z tych osób, nakaz płatniczy wystawia się na tę osobę.

75 NIEZBĘDNE DOKUMENTY Niezbędne dokumenty, jakie powinny być dostarczone w celu załatwienia sprawy: ~ akt własności - do wglądu (oryginał lub urzędowo poświadczony jego odpis, wypis lub kopia), ~ umowa dzierżawy, najmu, użyczenia - w przypadku gruntów Gminy Białystok lub Skarbu Państwa (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), ~   pozwolenie na użytkowanie (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

76 STAWKI PODATKU ROLNEGO
- dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5 q żyta - od 1 ha przeliczeniowego, - dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 q żyta - od 1 ha, - obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. c) Średnią cenę skupu żyta, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału).

77 zadanie Rolnik ma 7,25 *10^8 cm² ziemi. Z 1 ha ziemi zebrał 2,75t żyta. Ile zapłaci podatku rolnego za rok 2011? Wysokość podatku rolnego w 2011 r. wynosi 94,10 zł - od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość pieniężna 2,5 dt żyta).

78 Podatki od nieruchomości osób fizycznych

79 OPIS PROCEDURY: Podatek od nieruchomości jest płatny zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości (dotyczy osób fizycznych) lub na podstawie składanej każdego roku deklaracji (dotyczy osób prawnych lub osób fizycznych będących we współwłasności z osobami prawnymi).

80 PODATNICY Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych; posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych; użytkownikami wieczystymi gruntów; posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego (z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości) lub jest bez tytułu prawnego.

81 PODSTAWĘ OPODATKOWANIA STANOWI:
Dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa – z tym, że powierzchnie pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40m, powierzchnię tę pomija się. Dla gruntów – powierzchnia tych gruntów. Dla budowli – 2% ich wartości ustalonej na dzień 1 stycznia roku podatkowego stanowiącej podstawę obliczania amortyzacji, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

82 OBOWIĄZEK PODATKOWY Powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli okolicznością, od której uzależniony jest obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek, np. sprzedaż nieruchomości.

83 TERMINY PŁATNOŚCI: W podatku od nieruchomości obowiązują cztery terminy płatności: 15 marca 15 maja 15 września 15 listopada Wpłat podatku dokonuje się na podstawie decyzji ustalającej wymiar podatku, na numer rachunku bankowego wskazanego w decyzji.

84 Niezbędne dokumenty, jakie powinny być dostarczone w celu załatwienia sprawy:
akt własności- do wglądu (oryginał lub urzędowo poświadczony jego odpis, wypis lub kopia), umowa dzierżawy, najmu, użyczenia - w przypadku gruntów Gminy Białystok lub Skarbu Państwa (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), pozwolenie na użytkowanie (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

85 Podatek od nieruchomości regulowany jest Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613).

86 ZADANIE Wiedząc, że podatek od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych wynosi 4,15 zł od 1 ha powierzchni oraz że podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,80 zł od 1 m2 powierzchni oblicz, ile musi zapłacić rolnik, który posiada działkę mającą 160m x 100m z czego 80% tej powierzchni stanowią zbiorniki wodne retencyjne.

87 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

88 PODATNICY Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne będące właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowych jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

89 Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. 

90 OBOWIĄZEK PODATKOWY Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

91 TERMINY PŁATNOŚCI: Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał: - po dniu 1 lutego, a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie: I rata - w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego II rata - do dnia 15 września danego roku. - od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek ten za rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek. Podatnicy podatku od środków transportowych wpłacają obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych – bez wezwania – na rachunek budżetu gminy.

92 Maksymalne stawki podatku od środków transportowych nieznacznie wzrosną w porównaniu do roku Na przykład stawka podatku od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie wzrośnie z 729,28 zł w 2010 r. do 748,25 zł w roku 2011.

93 ZADANIE Paweł ma 6 samochodów. Każdy z nich waży 4 tony. Ile musiałby zapłacić podatku za te samochody w 2010 roku i o ile więcej zapłaciłby w 2011 roku ?

94 KONIEC

95


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE ID grupy: B4 Lokalizacja: Białystok"

Podobne prezentacje


Reklamy Google