Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NIE RZUCAJ SŁÓW NA WIATR, CZYLI SUMIENIE BIZNESU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NIE RZUCAJ SŁÓW NA WIATR, CZYLI SUMIENIE BIZNESU"— Zapis prezentacji:

1

2 NIE RZUCAJ SŁÓW NA WIATR, CZYLI SUMIENIE BIZNESU
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH – GRUPA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NIE RZUCAJ SŁÓW NA WIATR, CZYLI SUMIENIE BIZNESU

3 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum Stawki ID grupy:
96/49_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Nie rzucaj słów na wiatr czyli sumienie biznesu Rok szkolny: 2010/2011

4 SUMIENIE BIZNESU

5 WITAMY!!!

6

7

8 „Sekretem biznesu jest wiedzieć to, czego nie wiedzą inni” Arystoteles Onassis

9 Etymologicznie słowo business wywodzi się z "busy" – zajęty, aktywny
Etymologicznie słowo business wywodzi się z "busy" – zajęty, aktywny. W wymiarze społecznym bycie "zajętym" człowiekiem biznesu może oznaczać zaangażowanie w organizację procesu wytwarzania dóbr lub usług w celach komercyjnych.

10 BIZNES W ekonomii dyscypliną kierowania biznesem, w Polsce częściej nazywaną zarządzaniem, określa się naukę społeczną o zarządzaniu ludźmi i organizacji w celu produktywnego osiągania celów firm, w tym realizacji zysku dla właścicieli. Biznes może być też rozumiany jako synonim przedsiębiorczości. Biznes w dyscyplinie strategii rozumiany jest jako spójny obszar działalności gospodarczej, często w ramach większej firmy. Mówi się o strategicznych jednostkach biznesowych (SBU's) – samodzielnych jednostkach analizy i działań zarządczych w ramach złożonych firm.

11 Mówimy o kulturze biznesu rozumiejąc przez to zbiór zasad, którymi kierują się przedsiębiorcy uczestniczący w procesie wymiany gospodarczej. Pytamy "na czym polega twój biznes?" doszukując się sensu, natury i podstawowych zasad w prowadzeniu działalności gospodarczej przynoszącej zyski. Koniunkturę biznesu analizuje się pod względem cykli koniunkturalnych (ang. business cycles).

12 Biznes miewa w Polsce znaczenie pejoratywne, w wypadku szeregu przedsięwzięć określenia businessman, businesswoman używa się żartobliwe.

13 Szkoły biznesu, zakładane początkowo w USA kształcą kadrę kierowniczą
Szkoły biznesu, zakładane początkowo w USA kształcą kadrę kierowniczą. Można definiować biznes patrząc na przedmiot nauczania w tych szkołach. W ich programie zwykle znajdują się zajęcia z zarządzania, finansów, marketingu, IT, prawa, strategii, psychologii i ekonomii.

14 Gospodarka rynkowa jest systemem bardzo złożonym
Gospodarka rynkowa jest systemem bardzo złożonym. Składa się ona z milionów różnych podmiotów, jak gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, administracja państwa oraz władze lokalne. Podmiotem gospodarczym - nazywamy określoną formę organizacji, która podejmuje samodzielne decyzje, kierując się własnym interesem i związanym z tym ryzykiem.

15 Biznes Jest to synonim przedsiębiorczości,
Jest to obszar działalności gospodarczej

16 GOSPODARKA RYNKOWA Produkty przeznaczone na sprzedaż w ekonomii określa się mianem towarów, a gospodarkę , w której istotną rolę odgrywa produkcja z góry przeznaczona na sprzedaż , określa się mianem gospodarki towarowej lub towarowo – pieniężnej. Przeciwieństwem gospodarki towarowej jest gospodarka naturalna, czyli gospodarka nastawiona przede wszystkim na bezpośrednie zaspokajanie własnych potrzeb wytwórców. Gospodarka naturalna jest gospodarką jednopodmiotową . Występują dwie funkcje gospodarki naturalnej : konsumpcyjna i produkcyjna.

17 Podmiotami gospodarki rynkowej są :
gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa instytucje finansowe

18 Gospodarka rynkowa Gospodarka rynkowa - system ekonomiczny, w którym decyzje dotyczące gospodarki podejmowane są przez różne suwerenne podmioty gospodarcze (ludzi, przedsiębiorstwa) Najistotniejszą zaletą gospodarki rynkowej jest konkurencja w wyniku której do konsumentów docierają tylko najlepsze i najtańsze produkty, gdyż to właśnie na nie jest popyt.

19 Marketing Marketing to menedżerskie zadanie rozpoznania, uprzedzania i zaspokajania wymagań klienta w sposób zapewniający jego satysfakcję i przynoszący zysk, ponieważ celem przedsiębiorstwa jest zdobywanie i utrzymywanie klientów na wytwarzane towary i wykonywane usługi   P.F. Drucker 

20 Kapitał Kapitał, fundusz, majątek, który może przynosić jego właścicielowi dochód w postaci wartości dodanej. Kapitał w przedsiębiorstwie występuje w postaci kapitału własnego i kapitału obcego. Kapitał może występować w trzech formach: finansowej, technologicznej (materialnej: maszyny, urządzenia; niematerialnej: projekty rozwiązań technologicznych, programy komputerowe, patenty, prawa autorskie), towarowe

21 Danielle Morelli –menadżer Roberta Kubicy

22

23 KAPITAŁ Kapitał, to pojęcie z dziedziny ekonomii i finansów, oznaczające dobra (bogactwa, środki, aktywa) finansowe, szczególnie, gdy służą one rozpoczęciu lub kontynuacji działalności gospodarczej. Jest jednym ze środków wytwórczych, obok: pracy, przedsiębiorczości i ziemi, które są potrzebne do rozpoczęcia produkcji.

24 Dobra finansowe lub materialne o wymiernej wartości pieniężnej, którymi można dysponować w celu prowadzenia działalności mającej przynieść dochód. Kapitał najpierw się gromadzi, a następnie go inwestuje. Przedsiębiorstwo jest finansowane z kapitału własnego: akcyjny, udziałowy, zapasowy, rezerwowy przewidziany w statucie (ale już nie rezerwa rewaloryzacyjna przeznaczona na pokrycie deprecjacji kapitału własnego w wyniku inflacji), zysk pozostawiony lub niepokryta strata z lat ubiegłych i obcego: pożyczki, kredyty najczęściej bankowe.

25 Kapitał może występować w trzech formach: finansowej, technologicznej (materialnej: maszyny, urządzenia; niematerialnej: projekty rozwiązań technologicznych, programy komputerowe, patenty, prawa autorskie ), towarowej.

26 W szerokim kontekście, kapitał to "samopomnażająca się" wartość
W szerokim kontekście, kapitał to "samopomnażająca się" wartość. Taka definicja wskazuje po pierwsze na fakt, że kapitałem nie muszą być jedynie pieniądze i dobra, ale też technologie i inne niematerialne wartości. Po drugie mówi o tym, że nie każdy pieniądz (dobro/technologia) jest kapitałem, a jedynie ten zainwestowany, czyli taki, którego posiadanie daje właścicielowi tytuł do renty (w postaci odsetek, renty, opłaty licencyjnej itp.).

27 Zakres działania Unii Europejskiej
Zakres wspólnej polityki w Unii Europejskiej obejmuje: Unię Gospodarczą i Walutową - rynek wewnętrzny oraz wspólna waluta €uro, Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa, Politykę Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Wspólną Politykę Obronną. 

28 Zakres działania Unii Europejskiej
Traktat Rzymski, który leży u podstaw Unii Europejskiej, przyjął jako zasadę cztery podstawowe swobody gospodarcze:  przepływu osób i tworzenia podmiotów gospodarczych, przepływu towarów, przepływu kapitału, świadczenia usług.

29 Zawód menedżera Menedżer (ang. manager) jest to osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania – podejmowanie decyzji, planowanie i organizowanie. Aby menedżer mógł pełnić swój zawód musi posiadać różne umiejętności związane niekoniecznie z dziedziną, którą zarządza.Istotne są rozwinięte umiejętności konceptualne oraz interpersonalne. W zależności od szczebla zarządzania przydatne są także umiejętności techniczne

30 ZAWÓD MENEDŻERA Menedżer (ang. manager) jest to osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania – podejmowanie decyzji, planowanie i organizowanie. Wyrazem "menedżer" można określić każdą osobę, która podejmuje decyzje, lecz najczęściej używa się ten wyraz dla określenia osoby, która jest zatrudniona w różnych firmach lub organizacjach i realizuje lub uczestniczy w procesie zarządzania. Menedżerów można podzielić według szczebli: najwyższego szczebla (np. prezydent, prezes) średniego szczebla (np. kierownik działu) pierwszej linii (ang. front line manager) (np. brygadzista). Oprócz perspektywy mikro, czyli perspektywy organizacyjnej, analizuje się miejsce i rolę menedżerów w nowoczesnych społeczeństwach w perspektywie makro. Menedżerowie uznawani są wówczas za klasę społeczną. Klasa menedżerów jest zróżnicowana i dzieli się na mniejsze klasy zwane mikroklasami. Są one wydzielane na podstawie miejsca w społecznym podziale pracy i podziale ekonomicznej własności.

31 Menedżerów można także podzielić według obszarów zarządzania np
Menedżerów można także podzielić według obszarów zarządzania np. menedżerowie finansów, zasobów ludzkich, administracji i public relations. Aby menedżer mógł pełnić swój zawód musi posiadać różne umiejętności związane niekoniecznie z dziedziną, którą zarządza. Świat zna dużo menedżerów, którzy nie mają wykształcania menedżera (nawet czasami nie posiadających żadnego wykształcenia), lecz świetnie sprawujących swój zawód dzięki przede wszystkim rozwiniętym umiejętnościom konceptualnym oraz interpersonalnym. W zależności od szczebla zarządzania przydatne są umiejętności techniczne.

32 Zakres działania Unii Europejskiej
Wspólna polityka handlowa UE to wspólne zasady w zakresie:  taryf celnych, układów celnych i handlowych, instrumentów liberalizacji, polityki eksportowej, środków ochronnych w handlu podejmowanych w przypadku dumpingu i subsydiów.

33 Zakres działania Unii Europejskiej
Polska jako członek Unii Europejskiej:  zliberalizowała zasady handlu artykułami rolnymi między Polską a UE,  przyjęła zasady wspólnej polityki handlowej, szczególnie wspólną taryfę celną, UE zmieniła dla Polski warunki wymiany handlowej na terenie Polski i innych krajów członkowskich UE; można więc kupić i sprzedać towar bez kontroli granicznych i potrzeby spełniania innych wymogów, wzmocniono i usprawniono kontrolę na wschodniej granicy (zewnętrzna granica UE). 

34 Akty normatywne Akty normatywne ( prawodawcze, prawotwórcze ) są źródłem prawa czyli tworzą system formalnie obowiązujących powszechnych zasad, nakazów, zakazów dla wszystkich kategorii podmiotów na terytorium państwa. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest na najwyższym miejscu w hierarchii aktów normatywnych. Jest ona ustawą zasadniczą, zbiorem norm, zasad, który tworzy trzon ładu w Państwie ( art.8 Konstytucji R. P.) Akty normatywne – teksty zawierające sformułowane w języku prawnym i zapisane w postaci przepisów normy prawne. Normy te mają najczęściej charakter generalny i abstrakcyjny.

35 AKTY NORMATYWNE Akt normatywny – tekst zawierający sformułowane w języku prawnym i zapisane w postaci przepisów normy prawne. Normy te mają najczęściej charakter generalny i abstrakcyjny. Niekiedy pod tym pojęciem rozumie się także wszelkie teksty formułujące normy postępowania. Oprócz aktów normatywnych prawa wewnętrznego, wyróżnia się również akty normatywne prawa międzynarodowego oraz prawa europejskiego. Typowy akt normatywny zawiera tytuł, przepisy merytoryczne, przepisy nowelizujące, przepisy przejściowe i dostosowujące oraz przepisy końcowe.

36 Do tworzenia aktów normatywnych uprawnione są ściśle określone podmioty. W społeczeństwach demokratycznych są to najczęściej organy wymienione w konstytucji. Konstytucja określa też w jakim trybie odbywa się tworzenie aktów normatywnych oraz jakie formy one przyjmują (np. ustawa, rozporządzenie, czy dekret).

37 Oprócz przepisów prawnych, akty prawne zawierają również części nie posiadające charakteru normatywnego. Są to najczęściej tytuł, numeracja przepisów, oznaczenia struktury wewnętrznej aktu normatywnego (tytuły, rozdziały), wskazanie normy kompetencyjnej na podstawie której akt wydano czy załączniki graficzne.

38 Działalność gospodarcza
Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność: - wytwórcza - budowlana - handlowa - usługowa - poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż - działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły

39 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Działalność gospodarczą, możemy podzielić ze względu na kilka kryteriów: Dochodowość Działalność gospodarcza - forma aktywności przedsiębiorców działających na rynku. działalność gospodarcza, której głównym celem jest przynoszenie dochodu - taką działalność prowadzą przede wszystkim przedsiębiorstwa prywatne, działalność gospodarcza nie mająca za główny cel osiąganie korzyści finansowych - taka działalność jest nastawiona na osiąganie korzyści ekonomicznych sensu largo. Działalność taka prowadzą m. in. Przedsiębiorstwa komunalne, których głównym celem jest jak najlepsze zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej, nie zaś generowanie zysku, działalność non-profit - działalność nie przynosząca zysku finansowego. Ma ona natomiast przynosić korzyści w szerokim znaczeniu (np. rozwój przedsiębiorczości, nauka, szkolenie, pomoc chorym, itp.). Działalność taka nie może generować przychodu swojemu właścicielowi. Dlatego też prowadzona jest ona najczęściej w formie fundacji.

40 Swobodę działalności działalność regulowana - działalność gospodarcza, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa. Będzie to zatem m.in. działalność w zakresie: poszukiwania i wydobywania kopalin ze złóż, wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, a także bronią i amunicją, wytwarzania i obrotu paliwami oraz energią, ochrony osób i mienia, rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, przewozów lotniczych, prowadzenie kasyna gry. działalność nieregulowana - jest to działalność, jaką możemy prowadzić według przepisów ogólnych, np. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

41 Zarządzanie firmą Skuteczne zarządzanie firmą
opiera się na umiejętności komunikacji, współpracy, organizacji, planowania i badań. Wykorzystanie tych zdolności jest w pełni możliwe dzięki wsparciu narzędzi informatycznych, które integrując poszczególne obszary działania przedsiębiorstwa przyczyniają się do realizacji wytyczonych celów biznesowych.

42 Sposoby zatrudniania osób w firmie:
Wymienia się następujące sposoby zatrudnienia: umowa na czas nieokreślony(bezterminowa) umowa na czas określony(np. na zastępstwo) umowa na czas wykonywania określonej pracy(praca dorywcza, sezonowa) umowa na czas próbny

43 W wyniku zawarcia umowy o pracę pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

44 Autorytet AUTORYTET – to wysokie poważanie danego osobnika w określonym kręgu osób. Autorytet jest jednym ze źródeł władzy i możności kierowania innymi.

45 Istota autorytetu polega na tym, iż kierowani pozytywnie oceniają walory charakteru i umysłu osoby kierującej, wskutek czego z góry są nastawieni na posłuszeństwo. Autorytet jest więc zawsze oparty na zaufaniu kierowanych, że kierownik jest wobec nich lojalny i umiejętnie nimi kieruje. Kierowani są posłuszni, gdyż są oni przekonani o słuszności i trafności otrzymanych poleceń, a nie z obawy przed represjami.

46 Potrzeby rynku Budownictwo, turystyka, edukacja

47 Zasady etyczne Zasady etyczne w odróżnieniu od moralnych są ogólnymi, filozoficznymi twierdzeniami, wynikającymi z danego światopoglądu – przyjętego systemu pojęciowego (w niektórych wypadkach również religijnego). Na ich bazie można tworzyć konkretne nakazy i zakazy moralne. Często zdarza się tak, że różne zasady etyczne prowadzą do tych samych zasad moralnych.

48 Zasady Etyczne - podział
Lojalność, Szacunek do ludzi, Jawność, Uczciwość w biznesie.

49 Najwięksi biznesmeni Andrzej Klesyk - ugoda z Eureko
Tadeusz Niewiadomski – firma produkująca soki Fortuna Leszek Czarnecki – wielka ofensywa na rynku bankowym i ubezpieczeniowym Waldemar Preussner -stworzył firmę przewozów kolejowych wartą 1,7 mld złotych Łukasz Butruk i Marek Orłowski-zarobili 260 mln zł, bo potrafili z kosmetyków zrobić leki

50 KONSUMENT - to osoba kupującą dobra lub usługi
KONSUMENT - to osoba kupującą dobra lub usługi. Dokonując wyboru dóbr i usług, wpływa na kształtowanie się rynku. Jedynym elementem mającym nakłonić konsumentów do skorzystania z oferty jest reklama

51 REKLAMA – to informacja o produktach i usługach stanowiąca zachętę do ich nabycia. Głównym celem jest przyciągnięcie uwagi potencjonalnego konsumenta, poinformowanie go o nowych produktach i wyjaśnienie mu zasad ich działania.                                                                                                   

52 REKLAMA to: Powszechna informacja docierająca do konsumentów, producentów. Wspomaga to konkurencję na rynku. Finansowanie działalności mediów, działalności sportowej, kulturalnej. Wykorzystywanie do kształtowania postaw społecznych tzw. reklama zaangażowania społecznego.

53 Branża reklamowa, z uwagi na swoją drapieżną naturę, wydaje się być pozbawiona wszelkich zasad i obyczajowości. Tymczasem jak każda dziedzina, posiada swoją etykietę, czyli zespół zasad określających ramy, poza które wykroczyć przy przeprowadzaniu kampanii reklamowej nie wolno. Etykieta ta ma za zadanie ochronić społeczeństwo przed przekroczeniami ze strony twórców (choćby agencji reklamowych).

54 Etyka w biznesie jest nazwą ogólną dziedziny zajmującej się etycznym wymiarem działalności gospodarczej, spotyka się wiec nazwę etyka gospodarcza. Natomiast etyka w biznesie to całokształt kwestii dotyczących rzeczywistej etyczności biznesu, inaczej etosu ludzi biznesu, czyli ogółu wartości i norm cechujących środowisko zawodowo zaangażowane w uprawianie działalności gospodarczej.

55 Im gospodarcze powiązania stają się bardziej skomplikowane, im działają większe firmy, w których trzeba profesjonalnie zarządzać i nie można pozwolić sobie na nie uwzględnienie wszystkich czynników warunkujących uprawianie biznesu, tym z większym zrozumieniem ukazuje się konieczność zajmowania etyką gospodarcza.

56 Etyka w biznesie prowadzi etyczną refleksję nad zachowaniami ludzi pełniących określone role w organizacjach. Pokazuje jak najlepiej mają pełnić swoje funkcje. Ukazuje zadania, przed którymi staje organizacja-spółka jak i jednostki. Etyka jest więc uprawiana przede wszystkim jako uzupełnienie teorii zarządzania. Etyka usprawnia zarządzanie.

57 Etyka w biznesie ma wytworzyć umiejętność kierowania ludźmi w oparciu o etykę. Etyczne przywództwo jako zadanie dla liderów, profesjonalistów działających w biznesie rodzi przed etyką specyficzne zadanie .

58 Etyka w biznesie rozważa zagadnienie o fundamentalnym znaczeniu dla samej etyki i dla samego biznesu, a mianowicie zagadnienie ewentualnego ponoszenia odpowiedzialności moralnej przez spółki prawa handlowego oraz przez jednostki w niej działające.

59 etyka w dziedzinie gospodarczej ma zapobiegać łamaniu zasad moralnych chroniąc społeczeństwo przed dezintegracją. „ Istnieje bowiem, przestrzega autor, poważne niebezpieczeństwo, że instytucje rynkowe mogą rozwijać w jednostkach zarządzających szkodliwy typ etyki osobistej niebezpieczny dla przetrwania tychże instytucji. U człowieka, którego życie upływa niemal wyłącznie wśród ksiąg rachunkowych i który całą swoją uwagę skupia na szczegółach życia ekonomicznego i organizacji, internalizacja podstawowych cnót: uczciwości i rzetelności ulega stopniowemu osłabieniu.

60 Tworzenie szerszych teorii miejsca etyki w życiu gospodarczym i społecznym prowadzi do odsłonięcia funkcji jaką pełni etyka w dziedzinie gospodarczej. Etyka jest ważna dla efektywnego działania gospodarczego, gdyż brakuje” efektów emocjonalnych” , dlatego nie wywołują one uczuć lojalności, oddania ani poświęcenia.

61 Współcześnie coraz więcej mówi sie na świecie o „odpowiedzialnym biznesie” oraz o angażowaniu sie firm w działalność społeczna. Zjawisko to obecne już jakiś czas na Zachodzie, w Polsce jest dość nowe.

62 Odpowiedzialny biznes jest pojęciem bardzo szerokim, w skład którego wchodzą z jednej strony działania związane z realizacja podstawowych celów biznesowych przedsiębiorstwa (jak zdobywanie zysku, podnoszenie wartości firmy), z drugiej strony inne działania, zarówno te powiązane z biznesem (jak na przykład uczciwe i sprawiedliwe postępowanie wobec pracowników, kontrahentów i klientów), jak również skierowane na zewnątrz, polegające na społecznym zaangażowaniu firmy (np. przekazywanie pieniędzy na cele społeczne, wspieranie organizacji i szkół).

63 Etyka jest odpowiedzią na kryzys moralności, korupcję, pustkę moralną.

64 Postępowanie etyczne, nie tylko w biznesie jest w dzisiejszych czasach w cenie. Potrzeba nam ludzi, którzy będą widzieć krzywdę innych.

65

66 POZDRAWIAMY!!!

67

68

69

70 DZIĘKUJEMY!!!

71


Pobierz ppt "NIE RZUCAJ SŁÓW NA WIATR, CZYLI SUMIENIE BIZNESU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google