Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dyrektywa o handlu elektronicznym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dyrektywa o handlu elektronicznym"— Zapis prezentacji:

1 Dyrektywa o handlu elektronicznym
Dr Przemysław Polański Wykład 5 ECLET

2 Tło Modelowe Prawo UNCITRAL z 1996 r.
„Europejska Inicjatywa w sprawie handlu elektronicznego” Komunikat Komisji z 18 kwietnia 1997 roku (COM(97) 157 final) Do 2000 roku miano stworzyć ramy prawne dla handlu elektronicznego w Europie Dr Przemysław Polański ECLET 2006

3 Dyrektywa dotycząca handlu elektronicznego
Stwarza prawne podstawy dla handlu elektronicznego w Unii Europejskiej Ma realizować cele deklaracji Lizbońskiej Łączy kontynentalną i anglosaską kulturę prawną Unidroit Principles of International Commercial Contracts (1994) Principles of European Contract Law (1995 and 1998) Dr Przemysław Polański ECLET 2006

4 Dyrektywa dotycząca handlu elektronicznego
Napisana pod wpływem Modelowego Prawa UNCITRAL Technologiczna neutralność Funkcjonalna ekwiwalencja Dotyczy zarówno prawa publicznego jak i prywatnego W Polsce przyjęta w ustawie dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną i kodeksie cywilnym. Dr Przemysław Polański ECLET 2006

5 O dyrektywie Artykuły 24 artykuły podzielone na 4 tytuły a w ramach tego na sekcje 1 Aneks Preambuła 65 punktów I raport dotyczący implementacji Report from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee: First report on the application of Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce), Brussels, , COM(2003) 702 final Dr Przemysław Polański ECLET 2006

6 Cel Dyrektywy Zapewnienie swobodnego przepływu usług społeczeństwa informacyjnego W tym celu uzupełnia prawo wspólnotowe i zbliża niektóre przepisy krajowe Nie dotyczy jednak m.in.: podatków, ochrony prywatności, umów i porozumień w zakresie ochrony konkurencji, działalności notariuszy oraz całej sfery związanej z wykonywaniem władzy publicznej, reprezentowania klienta przed sądem i gier hazardowych Nie ustanawia dodatkowych zasad dotyczących prawa prywatnego międzynarodowego oraz nie zajmuje się właściwością sądów. Dr Przemysław Polański ECLET 2006

7 Usługa społeczeństwa informacyjnego

8 Definicja usług społeczeństwa informacyjnego
„każda usługa normalnie świadczona za wynagrodzeniem, na odległość, drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie odbiorcy usług”. „na odległość” oznacza usługę świadczoną bez równoczesnej obecności stron, „drogą elektroniczną” oznacza, iż usługa jest przesyłana pierwotnie i otrzymywana w miejscu przeznaczenia za pomocą sprzętu elektronicznego do przetwarzania (włącznie z kompresją cyfrową) oraz przechowywania danych, i która jest całkowicie przesyłana, kierowana i otrzymywana za pomocą kabla, odbiornika radiowego, środków optycznych lub innych środków elektromagnetycznych, „na indywidualne żądanie odbiorcy usług” oznacza, że usługa świadczona jest poprzez przesyłanie danych na indywidualne żądanie. Dr Przemysław Polański ECLET 2006

9 Usługi, które nie są świadczone „na odległość”
Usługi świadczone w fizycznej obecności dostawcy i odbiorcy, nawet jeżeli korzystają oni z urządzeń elektronicznych: a) badanie lekarskie lub wykonywanie zabiegów w gabinecie lekarskim z zastosowaniem sprzętu elektronicznego, przy fizycznej obecności pacjenta; b) wgląd do elektronicznego katalogu w sklepie przy fizycznej obecności klienta; c) rezerwacja biletu lotniczego w biurze podróży przy fizycznej obecności klienta za pomocą sieci komputerowej; d) udostępnienie gier elektronicznych w salonie przy fizycznej obecności użytkownika. Dr Przemysław Polański ECLET 2006

10 Usługi, które nie są świadczone „za pomocą środków elektronicznych”
Usługi o charakterze materialnym, nawet jeżeli świadczone są z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych: a) dystrybucja banknotów i biletów przez automaty (banknoty, bilety kolejowe); b) dostęp do płatnych dróg, parkingów, itp., nawet jeżeli przy wjeździe lub wyjeździe funkcje kontroli wjazdu lub uiszczenia należności sprawują urządzenia elektroniczne. Usługi „off-line”: dystrybucja CD-ROM-ów lub oprogramowania na dyskietkach. Usługi, które nie są świadczone z wykorzystaniem elektronicznego systemu przetwarzania i przechowywania danych: a) usługi telefonii głosowej; b) usługi telefaksowe / teleksowe; c) usługi świadczone przez telefonię głosową lub telefaksem, d) telefoniczne / telefaksowe porady lekarskie, e) telefoniczne / telefaksowe porady prawne, f) telefoniczny / telefaksowy marketing bezpośredni. Dr Przemysław Polański ECLET 2006

11 Usługi, które nie są świadczone „na indywidualne żądanie odbiorcy usług”
Usługi świadczone w formie przesyłania danych bez indywidualnego zamówienia i przeznaczone do równoczesnego odbioru przez nieograniczoną liczbę odbiorców (transmisja z punktu do wielu punktów): a) usługi transmisji telewizyjnej (włącznie z usługami systemu nadawania audycji na żądanie), określonych w art. 1 lit. a) dyrektywy 89/552//EWG; b) usługi przesyłania sygnału radiowego; c) teletekst (telewizyjny). Podstawa: Załącznik V dyrektywy o transparentności 98/48 Dr Przemysław Polański ECLET 2006

12 Zakres pojęcia (punkt 18 Preambuły)
(18) Usługi społeczeństwa informacyjnego obejmują szeroki zakres rodzajów działalności gospodarczej prowadzonych w trybie on-line; takie rodzaje działalności mogą w szczególności polegać na sprzedaży towarów on-line; nie zaliczają się do nich rodzaje działalności takie jak dostawa towarów jako taka lub świadczenie usług off-line; usługi społeczeństwa informacyjnego nie ograniczają się wyłącznie do usług dających sposobność do zawierania umów on-line, ale, o ile stanowią one działalność gospodarczą, dotyczą także usług, które nie są wynagradzane przez tych, którzy je otrzymują, takie jak usługi polegające na oferowaniu informacji on-line lub informacji handlowych lub zapewniających narzędzia umożliwiające szukanie, dostęp oraz pozyskiwanie danych; Dr Przemysław Polański ECLET 2006

13 Zakres pojęcia w usługach społeczeństwa informacyjnego mieszczą się także usługi, które polegają na przekazywaniu informacji poprzez sieć komunikacyjną, na zapewnianiu możliwości dostępu do sieci komunikacyjnej lub na hostingu informacji przekazywanych przez usługobiorcę; transmisje telewizyjne w rozumieniu dyrektywy 89/552/EWG oraz transmisje radiowe nie są usługami społeczeństwa informacyjnego, ponieważ nie są one świadczone na indywidualne żądanie; natomiast usługi przekazywane punkt-punkt, takie jak usługi wideo na żądanie lub przekazywanie informacji handlowych pocztą elektroniczną stanowią usługi społeczeństwa informacyjnego; Dr Przemysław Polański ECLET 2006

14 Zakres pojęcia używanie poczty elektronicznej lub innych równorzędnych środków do przekazywania informacji indywidualnych na przykład przez osoby fizyczne działające poza zakresem ich działalności handlowej, gospodarczej lub zawodowej, łącznie używaniem ich w celu zawarcia umowy między tymi osobami, nie jest usługą społeczeństwa informacyjnego; stosunek umowny między pracownikiem a jego pracodawcą nie jest usługą społeczeństwa informacyjnego; działania, które ze względu na swój charakter nie mogą być wykonane na odległość lub drogą elektroniczną, takie jak ustawowa kontrola ksiąg rachunkowych lub konsultacja medyczna wymagająca fizycznego badania pacjenta nie są usługami społeczeństwa informacyjnego. Dr Przemysław Polański ECLET 2006

15 Sprawa Mediakabel 36. Usługa taka polega na emisji filmów przeznaczonych do odbioru przez telewidzów. Dotyczy wiec ona programów telewizyjnych emitowanych do nieokreślonej liczby potencjalnych telewidzów. 37. Nie można przyjąć argumentu Mediakabel, według którego taka usługa, która jest dostępna wyłącznie na indywidualne żądanie, za pomocą specjalnego kodu dostępu przyznawanego indywidualnie każdemu abonentowi, jest z tego tytułu usługa społeczeństwa informacyjnego „świadczona na indywidualne żądanie”. Dr Przemysław Polański ECLET 2006

16 Sprawa Mediakabel BV v. Commissariaat voor de Media (C-89/04)
Wyrokiem z 2 czerwca 2005 roku w sprawie Mediakabel BV przeciwko Commissariaat voor de Media ETS dokonał rozgraniczenia pojęcia usług społeczeństwa informacyjnego oraz usługi telewizyjnej. Stan faktyczny: Urząd ds. Mediów uznał, że oferowana klientom przez Mediakabel usługa „Filmtime” jest usługą telewizyjna podlegającą procedurze zezwolenia, stosowanej do tych usług w Niderlandach. Od konca 1999 r. Mediakabel oferuje swoim abonentom, po pierwsze, usługę pod nazwa „Mr. Zap”, świadczoną poprzez sieci nadawcze zarządzane przez osoby trzecie. Usługa ta, dozwolona przez Commissariaat voor de Media zgodnie z ustawa o mediach, umożliwia w zamian za miesięczny abonament odbieranie za pomocą dekodera oraz karty chipowej programów telewizyjnych uzupełniających programy nadawane przez dostawce sieci. Art. 4 Dyrektywy 89/553 „nadawanie programów telewizyjnych” oznacza pierwotna emisje przewodowa lub bezprzewodowa, w tym także transmisje satelitarna, w formie kodowanej bądź niekodowanej, programów telewizyjnych przeznaczonych do powszechnego odbioru. Pod tym określeniem rozumie sie także przesyłanie programów pomiędzy nadawcami w celu ich powszechnej emisji. Termin ten nie obejmuje usług komunikacyjnych polegających na dostarczaniu informacji lub innych treści na indywidualne żądanie], jak: usługi telefaksowe, elektroniczne banki danych oraz inne podobne usługi; Dr Przemysław Polański ECLET 2006

17 Sprawa Mediakabel Stan faktyczny:
„Po drugie, Mediakabel oferuje abonentom usługi „Mr. Zap” płatny dostęp („pay per view”) do dodatkowych programów w ramach usługi pod nazwa „Filmtime”. Abonent usługi „Mr. Zap”, który pragnie zamówić film z katalogu „Filmtime”, składa odrębne zamówienie za pomocą zdalnie sterowanego urządzenia lub telefonu. Po zidentyfikowaniu się za pomocą osobistego kodu i automatycznym uiszczeniu opłaty, otrzymuje osobisty kod dostępu umożliwiający mu oglądanie, w godzinach wskazanych na ekranie odbiornika telewizyjnego lub w programie telewizyjnym, jednego lub kilku z 60 filmów proponowanych w każdym miesiącu.” pkt 11 Skarżąca twierdzi, że Filmtime stanowi usługę społeczeństwa informacyjnego a nie usługę telewizyjną. Czy tak jest? Dr Przemysław Polański ECLET 2006

18 Sprawa Mediakabel 38 W istocie, o ile taka usługa spełnia dwa pierwsze kryteria pojęcia „usługi społeczeństwa informacyjnego” w rozumieniu art. 1 pkt 2 dyrektywy 98/34, ponieważ jest świadczona na odległość i przesyłana częściowo za pomocą sprzętu elektronicznego, nie spełnia ona trzeciego kryterium wspomnianego pojęcia, na podstawie którego dana usługa powinna być świadczona „na indywidualne żądanie odbiorcy usług”. Lista filmów oferowanych w ramach usługi tego rodzaju jak usługa „Filmtime” jest ustalana przez dostawce usługi. Ten wybór filmów jest oferowany wszystkim abonentom na tych samych warunkach, albo za pomocą czasopism, albo za pomocą informacji nadawanych na ekranie odbiornika telewizyjnego, a wspomniane filmy są dostępne w godzinach nadawania ustalonych przez dostawce usługi. Czyż strony internetowe nie są również oferowane wszystkim „abonentom” na tych samych warunkach? Osobisty kod umożliwiający dostęp do filmów jest wyłącznie środkiem do dekodowania obrazów, których sygnały są przesyłane równocześnie do wszystkich abonentów. Dr Przemysław Polański ECLET 2006

19 Sprawa Mediakabel 39 Taka usługa nie jest wiec zamawiana indywidualnie przez jednego odbiorcę, który miałby wolny wybór programów w drodze interaktywnej. Usługa taka powinna być uważana za usługę systemu nadawania audycji na żądanie, świadczonej „z punktu do wielu punktów”, nie zaś „ na indywidualne żądanie odbiorcy usług”. (…) 42 Kryterium rozstrzygającym dla pojęcia „usługi telewizyjnej” jest wiec kryterium emisji programów telewizyjnych „przeznaczonych do powszechnego odbioru”. Punkt widzenia dostawcy usługi powinien w konsekwencji zostać uznany za właściwy. Dr Przemysław Polański ECLET 2006

20 Przegląd ważniejszych postanowień

21 Istotne postanowienia
Klauzula wewnętrznego rynku Wolność świadczenia usług Ustanawia szereg wymagań dla elektronicznych biznesów Nie nakłada odpowiedzialności na dostawców usług internetowych. Uznaje ważność elektronicznych umów Promuje pozasądowe rozsądzanie sporów Optional for businesses, mandatory for customers: Info to be provided prior to conclusion of the contract: The different technical steps to follow to conclude the contract Whether contract will be filed and accessible Ways of identifying and correcting input errors Languages available Info about subscription to codes of conduct and access to them Mandatory for B2B and B2C capability of storing the contract and its general conditions Acknowledgement of the receipt of the “recipient's order” by service provider Dr Przemysław Polański ECLET 2006

22 Klauzula rynku wewnętrznego

23 Klauzula rynku wewnętrznego (art. 3(1-3))
1. Każde Państwo Członkowskie zapewnia, aby usługi społeczeństwa informacyjnego świadczone przez usługodawcę mającego siedzibę na jego terytorium były zgodne z przepisami krajowymi stosowanymi w tym Państwie Członkowskim i wchodzącymi w zakres koordynowanej dziedziny. 2. Państwa Członkowskie nie mogą z powodów wchodzących w zakres koordynowanej dziedziny ograniczać swobodnego przepływu usług społeczeństwa informacyjnego pochodzących z innego Państwa Członkowskiego. 3. Ustępy 1 i 2 nie mają zastosowania do dziedzin określonych w Załączniku. Dr Przemysław Polański ECLET 2006

24 Definicja koordynowanej dziedziny
h) "dziedzina podlegająca koordynacji": wymagania ustanowione w systemach prawnych Państw Członkowskich mające zastosowanie do podmiotów świadczących usługi społeczeństwa informacyjnego lub do usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od tego, czy mają charakter ogólny, czy zostały przewidziane szczególnie dla nich; i) koordynowana dziedzina dotyczy wymagań, które muszą być spełnione przez usługodawcę w związku z: - podjęciem działalności usługowej społeczeństwa informacyjnego, takich jak wymagania dotyczące kwalifikacji, zezwoleń lub zgłaszania, - prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu usług społeczeństwa informacyjnego, takich jak wymagania dotyczące zachowania usługodawcy, wymagania dotyczące jakości lub zawartość usługi, łącznie z mającymi zastosowanie do reklamy i umów, lub wymagania dotyczące odpowiedzialności usługodawcy; ii) koordynowana dziedzina nie obejmuje takich wymagań jak: - wymagania mające zastosowanie do towarów jako takich, - wymagania mające zastosowanie do dostawy towarów, - wymagania mające zastosowanie do usług, które nie są świadczone drogą elektroniczną. Dr Przemysław Polański ECLET 2006

25 Wyłączenia od klauzuli rynku wewnętrznego
Zgodnie z art. 3 ust. 3, art. 3 ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do: - prawa autorskiego, praw pokrewnych, praw określonych w dyrektywie 87/54/EWG[30] i w dyrektywie 96/9/WE[31], jak również praw własności przemysłowej, - emisji pieniądza elektronicznego przez instytucje, dla których Państwa Członkowskie zastosowały jedno z odstępstw przewidzianych w art. 8 ust. 1 dyrektywy 2000/46/WE[32], - art. 44 ust. 2 dyrektywy 85/611/EWG[33], - art. 30 oraz tytułu IV dyrektywy 92/49/EWG[34], tytułu IV dyrektywy 92/96/EWG[35], art. 7 i 8 dyrektywy 88/357/EWG[36] oraz art. 4 dyrektywy 90/619/EWG[37], - swobody stron w wybieraniu prawa właściwego dla zawieranych przez nie umów, - zobowiązań umownych dotyczących umów konsumenckich, - ważności umów ustanawiających lub przekazujących prawa do nieruchomości, jeśli te umowy podlegają formalnym wymogom bezwzględnie obowiązującym według prawa Państwa Członkowskiego, w którym nieruchomość się znajduje, - zezwolenia na przesyłanie niezamawianych informacji handlowych pocztą elektroniczną. Dr Przemysław Polański ECLET 2006

26 Klauzula rynku wewnętrznego
Pierwszy aspekt: Każde Państwo zapewnia, że usługodawca mający siedzibę na jego terytorium działał zgodnie z przepisami krajowymi wchodzącymi w zakres tzw. „koordynowanej dziedziny” (n.p. kwalikacje, zezwolenia, zachowanie, jakość, zawartość usługi, reklama) Czy chodzi tylko o prawo publiczne czy także prawo prywatne? Siedzibę ma tam gdzie rzeczywiści prowadzi działalność gospodarczą a nie tam gdzie znajdują się komputery Drugi aspekt Państwa członkowskie nie mogą ograniczać swobodnego przepływu usług społeczeństwa informacyjnego Mogą ograniczyć tylko określoną usługę jeśli spełnione są warunki wymienione w Art.3 (4-6) Do tej pory tylko 5 przypadków Dr Przemysław Polański ECLET 2006

27 Ograniczenie usług społeczeństwa informacyjnego
Warunki ograniczenia usług społeczeństwa informacyjnego przez państwa a) środki są: i) konieczne z jednego z następujących powodów: porządek publiczny, ochrona zdrowia publicznego, bezpieczeństwo publiczne, ochrona konsumentów, łącznie z inwestorami; ii) podejmowane przeciw określonej usłudze społeczeństwa informacyjnego, która narusza lub poważnie grozi naruszeniem iii) proporcjonalne do tych celów; b) Państwo Członkowskie przed podjęciem takich środków (…): - zwróciło się do drugiego państwa, aby podjęło środki, a państwo to ich nie podjęło lub były one niewystarczające, - powiadomiło Komisję i to państwo o zamiarze podjęcia takich środków. 5. Państwa Członkowskie mogą w nagłym przypadku odstąpić od warunków ustanowionych w ust. 4 lit. b). W takim przypadku powiadamia się w możliwie najkrótszym terminie Komisję i Państwo Członkowskie określone w ust. 1 o podjętych środkach, wskazując powody, z których Państwo Członkowskie wnosi, że zachodzi taki nagły przypadek. 6. Bez uszczerbku dla możliwości Państwa Członkowskiego podejmowania takich środków Komisja bada w jak najkrótszym terminie zgodność środków, o których została powiadomiona, z prawem wspólnotowym; w przypadku gdy uzna, że środek taki jest niezgodny z prawem wspólnotowym, zwraca się do Państwa Członkowskiego o wstrzymanie się od podejmowania przewidywanych środków lub o natychmiastowe zakończenie ich stosowania. Dr Przemysław Polański ECLET 2006

28 Nagły przypadek 5. Państwa Członkowskie mogą w nagłym przypadku odstąpić od warunków ustanowionych w ust. 4 lit. b). W takim przypadku powiadamia się w możliwie najkrótszym terminie Komisję i Państwo Członkowskie określone w ust. 1 o podjętych środkach, wskazując powody, z których Państwo Członkowskie wnosi, że zachodzi taki nagły przypadek. 6. Bez uszczerbku dla możliwości Państwa Członkowskiego podejmowania takich środków Komisja bada w jak najkrótszym terminie zgodność środków, o których została powiadomiona, z prawem wspólnotowym; w przypadku gdy uzna, że środek taki jest niezgodny z prawem wspólnotowym, zwraca się do Państwa Członkowskiego o wstrzymanie się od podejmowania przewidywanych środków lub o natychmiastowe zakończenie ich stosowania. Dr Przemysław Polański ECLET 2006

29 Wolność świadczenia usług

30 Wolność świadczenia usług
Podjęcie i prowadzenie działalności przez usługodawcę nie wymagają zezwolenia ani żadnego innego wymogu mającego równoważny skutek (Art.4(1)) Państwa które chciały wprowadzić ograniczenia musiały się z tego wycofać. Dr Przemysław Polański ECLET 2006

31 Obowiązek informacyjny
Wymagane informacje ogólne (art.. 5): Nazwa Adres geograficzny siedziby Dane szczegółowe wraz z adresem owym Numer wpisu w rejestrze, jeśli jest wpisany Dane o organach nadzorczych, jeśli takowe są Dodatkowe dane w przypadku zawodów regulowanych Numer identyfikacji podatkowej dla potrzeb VATu Wymagane informacje odnośnie cen: Ceny jednoznaczne i zrozumiałe Czy wliczone są podatki oraz koszty dostawy Dr Przemysław Polański ECLET 2006

32 Obowiązek informacyjny
„Wydaje się, że istnieje pewien brak świadomości tych wymagań informacyjnych pośród operatorów internetowych w UE.” Raport, s.9 Podparte „badaniami empirycznymi” VZBV European Consumer Centres Dr Przemysław Polański ECLET 2006

33 Reklama w Internecie Informacja handlowa musi (art.6):
Być rozpoznawalna jako informacja handlowa Jej „twórca” musi być rozpoznawalny Oferty promocyjne oraz konkursy i gry jak też ich warunki są wyraźnie rozpoznawalne Dopuszczalność niechcianej korespondencji Dopuszczalność reklamy w sieci przez zawody regulowane Dr Przemysław Polański ECLET 2006

34 Spam Dyrektywa dała wolność Państwom odnośnie zakazania spamu w stosunku do osób innych niż konsumenci (art.7(2)) Wg Dyrektywy: Państwa mają zapewnić by była rozpoznawalna Państwa mają zagwarantować by usługodawcy regularnie sprawdzali i stosowali się do rejestrów wyłączeń Zmiana wg dyrektywy 2002/58/EC (wcześniejsza zgoda recypienta) Dr Przemysław Polański ECLET 2006

35 Wolność reklamy zawodów regulowanych w Internecie
Dozwolona reklama (art..8) zawodów regulowanych w Internecie pod warunkiem zgodności z zasadami wykonywania zawodu (niezależność, godność, prestiż ...) Codes of conduct na poziomie Wspólnoty „Electronic Communication and the Internet” (prawnicy) „Code of conduct for real estate professionals in the field of e-commerce” (pośrednicy nieruchomości) Obowiązek podawania prawdziwych informacji i nakaz powstrzymywania się od zbyt agresywnej reklamy Dr Przemysław Polański ECLET 2006

36 Wolność elektronicznych umów
Państwa mają obowiązek analizy całego ustawodawstwa aby usunąć wszelkie normy mogące ograniczyć zawieranie umów drogą elektroniczną. (art.9) Forma pisemna = Forma elektroniczna Podpis tradycyjny = Kwalifikowany podpis elektroniczny Dr Przemysław Polański ECLET 2006

37 Ograniczenia Państwa mogą wyłączyć tylko pewne kategorie umów (art.9 (2)): tworzących lub przenoszących prawa do nieruchomości dla których wymagana jest czynność władzy publicznej lub zawodów z nią związanych umów poręczenia i im podobnych umów z zakresu pr. rodzinnego i spadkowego Co 5 lat sprawozdanie odnośnie stosowania wyłączeń wraz z wyjaśnieniem powodów ich dalszego zachowania Dr Przemysław Polański ECLET 2006

38 Kolejne obowiązki informacyjne
Usługodawcy muszą dostarczyć kolejnych informacji przed zawarciem umowy (art.10) Usługodawca musi potwierdzić otrzymane zamówienie. (art.11) „Próba” 5 stron internetowych w kwietniu 2002 r. pokazała Komisji, że informacje te są podawane przez usługodawców ! Dr Przemysław Polański ECLET 2006

39 Wolność pośredników Pośrednik został pod pewnymi warunkami zwolniony z odpowiedzialności za przekazywane czy utrzymywane dane. Zwolnienie to dotyczy: „zwykłego przekazu” Cachingu Hostingu Nadzoru informacji Dr Przemysław Polański ECLET 2006

40 Wolność pośredników Zwolnienie z odpowiedzialności dotyczy zarówno odpowiedzialności karnej i cywilnej Katalog warunków jest sztywny i nie może być rozszerzony przez ustawodawstwo Państwa W przypadku zwykłego przekazu zwolnienie tyczy się przypadków gdy usługodawca nie inicjował transferu, nie wybierał odbiorcy i nie modyfikował treści Dr Przemysław Polański ECLET 2006

41 Wolność hostingu Warunki dla braku odpowiedzialności:
Brak wiarygodnych wiadomości o bezprawnym charakterze działalności lub informacji, W odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych nie wie o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w oczywisty sposób świadczą o bezprawności Podejmuje niezwłocznie odpowiednie działania gdy się dowie Procedura informowania o nielegalnej zawartości ma być poddana samoregulacji Dr Przemysław Polański ECLET 2006

42 Wolność pośredników Wolność ta nie dotyczy twórców witryn
Państwo może nakazać usunięcie określonej witryny jeśli narusza ono prawo tego państwa. W 2002 roku władze Północnej Westfalii nakazały 90 ISPs zablokowanie dostępu do pewnych stron internetowych. Dr Przemysław Polański ECLET 2006

43 Rozsądzanie sporów Dyrektywa zachęca do rozsądzania sporów poza tradycyjną drogą sądową (out-of-court dispute settlement) (art..17) Informowanie o ważnych decyzjach Komisji Wsparcie dla rozwijania kodeksów postępowania mających na celu poprawne wykonanie art Dr Przemysław Polański ECLET 2006

44 Skutki Dyrektywy Odważna i liberalna
Sankcje mają określić same państwa Wprowadza zunifikowane podstawy dla handlu internetowego w 25 krajach Unii To ważny dorobek w skali międzynarodowej ale nie globalnej Problemy z wprowadzaniem dyrektywy Dr Przemysław Polański ECLET 2006

45 Implementacja Dyrektywy
Do 17 stycznia 2002 roku Tylko Niemcy, Austria i Luxemburg zmieściły się w tym terminie W ciągu roku przyjęły ją kolejnych 12 członków. Najdłużej prace trwają we Francji, Holandii i Portugalii Dr Przemysław Polański ECLET 2006

46 Implementacja Dyrektywy
Przyjmowana w jednym lub wielu aktach Niektóre kraje dodały dodatkowe klauzule: Odpowiedzialność dostawców wyszukiwarek i hyperlinków Procedura usuwania nielegalnej zawartości stron www Wymagania rejestracji dla usługodawców online Dodatkowe wymagania odnośnie elektronicznych kontraktów Filtrowania informacji, kryptografii, przetrzymywania danych Większość państw przesłała projekty zmian Komisji (patrz Dyrektywa transparentna) Komisja oceniła pozytywnie ten proces(2 wyjątki) Dr Przemysław Polański ECLET 2006

47 Zalecana literatura COM(2003) 702 final ( ) First Report on the application of Directive 2003/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular, electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce) Gołaczyński, J. (2005) Prawo właściwe dla umów elektronicznych, in: J. Golaczynski (ed.) Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym, Warszawa: Difin Polanski, P. P. (2005) Information Society and the Internet Law Merchant, in: A. Lazowski and R. Ostrihansky (eds.), Wspolczesne wyzwania europejskiej przestrzeni prawnej., Warszawa: Zakamycze. Kocot, W. (2004) Wpływ Internetu na prawo umów, Warszawa: LexisNexis. Kot, D. i Świerczyñski, M. (2005) Prawo właściwe i krajowa dla stosunków gospodarczych w Internecie, w: J. Barta i R. Markiewicz (eds.), Handel elektroniczny: Problemy prawne, Warszawa: Zakamycze. Dr Przemysław Polański ECLET 2006

48 Kontakt Dr Przemysław Polański ECLET 2006


Pobierz ppt "Dyrektywa o handlu elektronicznym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google