Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin maturalny w roku szkolnym 2008/2009. Co to jest egzamin maturalny? Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin maturalny w roku szkolnym 2008/2009. Co to jest egzamin maturalny? Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin maturalny w roku szkolnym 2008/2009

2 Co to jest egzamin maturalny? Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności ustalone w standardach wymagań, będących podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego.

3 Części egzaminu maturalnego Egzamin maturalny składa się z dwóch części: części ustnejczęści pisemnej

4 Przedmioty zdawane w części ustnej Przedmioty obowiązkowePrzedmioty dodatkowe język polski język obcy nowożytny (oczywiście inny niż wybrany jako przedmiot obowiązkowy)

5 Przedmioty zdawane w części pisemnej Trzy przedmioty obowiązkowe Jeden, dwa lub trzy przedmioty dodatkowe

6 Przedmioty obowiązkowe w części pisemnej to: biologia chemia filozofia fizyka i astronomia geografia historia historia muzyki historia sztuki informatyka łacina matematyka wiedza o społeczeństwie wiedza o tańcu język polski język obcy nowożytny jeden przedmiot wybrany przez absolwenta spośród następujących przedmiotów:

7 Przedmioty dodatkowe w części pisemnej to: biologia chemia filozofia fizyka i astronomia geografia historia historia muzyki matematyka wiedza o społeczeństwie wiedza o tańcu informatyka historia sztuki język obcy nowożytny łacina Wybieramy spośród tych przedmiotów, które nie zostały wybrane jako przedmioty obowiązkowe

8 Język obcy nowożytny to jeden z języków: angielski francuski hiszpański niemiecki portugalski rosyjski słowacki szwedzki włoski

9 Zmiana w przedmiotach obowiązkowych! Od 2009 roku wśród przedmiotów obowiązkowych do wyboru znalazły się: filozofia, informatyka i łacina. Od 2010 roku do grupy przedmiotów obowiązkowych zdawanych w części pisemnej dojdzie matematyka.

10 Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub jako przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej, jest zdawany z tego samego języka.

11 Wybór przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszczał absolwent ani od przedmiotów nauczanych w tej szkole. W przypadku braku możliwości powołania w szkole przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego, dyrektor komisji okręgowej kieruje zdającego na część ustną egzaminu maturalnego z tego przedmiotu do innej szkoły.

12 Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, na podstawie opinii publicznej lub prywatnej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

13 Opinia ta powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny i nie wcześniej niż na 4 lata przed terminem egzaminu maturalnego.

14 Opinię przedkłada się dyrektorowi szkoły, w terminie do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny.

15 Zwolnienie z egzaminu maturalnego Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.

16 Nie dopuszcza się zwolnień z egzaminu maturalnego na podstawie certyfikatów językowych.

17 Termin egzaminu maturalnego Egzamin maturalny będzie przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego – od maja do września, a dokładny harmonogram jego przebiegu ustala dyrektor CKE i ogłasza go na stronie internetowej (www.cke.edu.pl) nie później niż na 2 miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu.

18 Deklaracja maturalna Zdający składa pisemną deklarację dotyczącą wyboru: przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym (obowiązkowych i dodatkowych) poziomu poszczególnych części egzaminu maturalnego tematu z języka polskiego środowiska komputerowego, programów użytkowych oraz języka programowania - w przypadku zdających egzamin maturalny z informatyki

19 Deklaracja maturalna Wstępną deklarację zdający składa nie później niż do dnia 30 września, a ostateczną deklarację nie później niż do dnia 6 lutego roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin. W deklaracji zdający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

20 Deklaracja maturalna Jeżeli uczeń złoży wstępną deklarację, ale nie złoży deklaracji ostatecznej – deklaracja wstępna staje się ostateczną.

21 Poziom egzaminu maturalnego Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z języka polskiego nie określa się poziomu egzaminu Egzamin maturalny z pozostałych przedmiotów obowiązkowych oraz z języka polskiego w części pisemnej może być zdawany na poziomie podstawowym lub na poziomie rozszerzonym Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych jest zdawany na poziomie rozszerzonym

22 Kto ocenia część ustną egzaminu maturalnego? Część ustną egzaminu maturalnego oceniają przedmiotowe zespoły egzaminacyjne.

23 Kto ocenia część pisemną? część pisemną oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, prowadzonej przez okręgową komisję egzaminacyjną.

24 Kto przygotowuje pytania na egzamin maturalny? Część ustnaCzęść pisemna Listy tematów z języka polskiego przygotowują nauczyciele tego przedmiotu Zestawy zadań z języka obcego nowożytnego wraz z kryteriami oceniania i punktacją przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne Zadania egzaminacyjne zawarte w arkuszach egzaminacyjnych, jednakowe w całej Polsce, ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna

25 Absolwent, po ogłoszeniu harmonogramu części ustnej egzaminu, przekazuje przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) za pośrednictwem nauczyciela języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka grupy etnicznej: 4 tygodnie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej bibliografię wraz z wykazem niezbędnego sprzętu potrzebnego do wykorzystania podczas prezentacji, 1 tydzień przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej ramowy plan swojej prezentacji; plan musi być podpisany imieniem i nazwiskiem

26 Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie, zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły). Na egzamin należy zgłosić się z dowodem tożsamości z aktualnym zdjęciem, a w przypadku zdających skierowanych przez OKE również ze świadectwem ukończenia szkoły.

27 Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych środków łączności W czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej

28 Język polski – część ustna Egzamin trwa 25 minut i składa się z dwóch części: prezentacja tematu wybranego z listy tematów, która trwa około 15 minut i w tym czasie nie przerywa się wypowiedzi ucznia rozmowa zdającego z egzaminującym, która jest związana z prezentowanym tematem Uwaga!: odtworzenie multimediów może trwać do 5 minut

29 Język obcy - część ustna, poziom podstawowy Egzamin trwa 10 minut i składa się z dwóch części: przeprowadzenie trzech rozmów sterowanych, symulujących autentyczne sytuacje komunikacyjne opisanie otrzymanej ilustracji i odpowiedzi na dwa pytania zadane przez egzaminującego, związane z tą ilustracją Uwaga! Na zapoznanie z zestawem pytań uczeń ma 5 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu

30 Język obcy - część ustna, poziom rozszerzony Egzamin trwa 15 minut i składa się z dwóch części: przeprowadzenie rozmowy egzaminującego ze zdającym na podstawie materiału stymulującego, zawartego w zestawie zadań prezentacja przez zdającego jednego z dwóch tematów zawartych w zestawie zadań i dyskusja z egzaminującym na zaprezentowany temat Uwaga! Na zapoznanie z zestawem pytań uczeń ma 15 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu

31 Pomoce naukowe Zdający podczas przygotowywania się do egzaminu i w czasie jego trwania nie może korzystać z żadnych słowników.

32 Kto zdał egzamin maturalny w części ustnej? Zdający zdał egzamin maturalny w części ustnej, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.

33 Niezdanie egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego w części pisemnej.

34 Język polski – część pisemna, poziom podstawowy Egzamin trwa 170 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia czytanego tekstu nieliterackiego oraz napisaniu tekstu własnego związanego z tekstem literackim, zawartym w arkuszu egzaminacyjnym.

35 Język polski – część pisemna, poziom rozszerzony Egzamin trwa 180 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia czytanego tekstu nieliterackiego oraz umiejętności pisania tekstu własnego związanego z tekstem literackim, zawartym w arkuszu egzaminacyjnym.

36 Język polski – część pisemna, pomoce naukowe W czasie trwania egzaminu zdający może korzystać ze słownika ortograficznego i słownika poprawnej polszczyzny.

37 Język obcy – część pisemna, poziom podstawowy Egzamin na poziomie podstawowym trwa 120 minut, z czego 20 minut zajmuje praca z nagranym tekstem i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego oraz pisania prostych tekstów użytkowych.

38 Język obcy– część pisemna, poziom rozszerzony Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 190 minut i składa się z dwóch części: 70 minut - sprawdzenie umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego oraz rozpoznawania struktur leksykalno-gramatycznych 120 minut - sprawdzenie umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnej i stosowania struktur leksykalno-gramatycznych

39 Język obcy – część pisemna, pomoce naukowe W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać z żadnych słowników!

40 Biologia, chemia, fizyka i astronomia – część pisemna, poziom podstawowy Egzamin trwa 120 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających wiedzę i umiejętność zastosowania tej wiedzy w praktyce.

41 Biologia, chemia, fizyka i astronomia – część pisemna, poziom rozszerzony Egzamin trwa 150 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętność zastosowania poznanych metod do rozwiązywania różnych problemów.

42 Biologia, chemia, fizyka i astronomia – część pisemna, pomoce naukowe Do arkuszy egzaminacyjnych z chemii dołączone są wybrane tablice chemiczne z fizyki– karta wzorów i stałych fizycznych.

43 Geografia – część pisemna, poziom podstawowy Egzamin trwa 120 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych na podstawie barwnej, szczegółowej mapy i innych pomocniczych materiałów źródłowych, zawartych w arkuszu egzaminacyjnym.

44 Geografia – część pisemna, poziom rozszerzony Egzamin trwa 150 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów źródłowych, z uwzględnieniem różnych skal przestrzennych.

45 Matematyka – część pisemna, poziom podstawowy Egzamin trwa 120 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających rozumienie pojęć i umiejętność ich zastosowania w życiu codziennym oraz zadań o charakterze problemowym.

46 Matematyka – część pisemna, poziom rozszerzony Egzamin trwa 180 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych wymagających rozwiązania problemów matematycznych.

47 Matematyka – część pisemna, pomoce naukowe Do arkuszy egzaminacyjnych z matematyki dołączony jest zestaw wzorów.

48 Historia i historia sztuki – część pisemna, poziom podstawowy Egzamin trwa 120 minut i polega na rozwiązaniu testu obejmującego zakres wymagań dla poziomu podstawowego.

49 Historia i historia sztuki – część pisemna, poziom rozszerzony Egzamin trwa 180 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności pracy z materiałem źródłowym, interpretowania oraz syntetyzowania, a także umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnej.

50 Informatyka – część pisemna Egzamin trwa 240 minut i składa się z dwóch części: 90 minut - rozwiązanie zadań egzaminacyjnych bez korzystania z komputera 150 minut - rozwiązanie zadań egzaminacyjnych przy użyciu komputera

51 Informatyka – część pisemna W czasie trwania części drugiej egzaminu zdający pracuje przy wydzielonym stanowisku komputerowym i może korzystać z programów oraz danych zapisanych na dysku twardym i na dyskach CD-ROM, stanowiących wyposażenie stanowiska. Niedozwolony jest dostęp do sieci oraz zasobów Internetu. System informatyczny wykorzystywany na egzaminie jest przygotowany w sposób uniemożliwiający połączenie z informatyczną siecią lokalną oraz sieciami teleinformatycznymi. W sali egzaminacyjnej jest dostępna podstawowa dokumentacja oprogramowania.

52 O czym należy pamiętać?

53 Zdający ma obowiązek sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny, który otrzymał, jest kompletny. Wszelkie braki zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny lub nową kartę odpowiedzi.

54 Zdający jest zobowiązany czytelnie i w miejscach do tego przeznaczonych zakodować swój arkusz egzaminacyjny. Kodowanie arkusza polega na: wpisaniu swojego numeru PESEL na arkuszu i karcie odpowiedzi naklejeniu pasków kodowych na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi w miejscach do tego przeznaczonych

55 Po zakończeniu pracy w każdej części egzaminu maturalnego należy odłożyć zamknięty arkusz na brzeg stolika, zgłosić (przez podniesienie ręki) ten fakt przewodniczącemu zespołu nadzorującego, który po zebraniu arkuszy i kart odpowiedzi pozwoli zdającemu na opuszczenie sali.

56 Kto zdał egzamin w części pisemnej? Zdający zdał egzamin maturalny w części pisemnej, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania na danym poziomie.

57 Pamiętaj! W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego lub jeżeli zdający zakłóca prawidłowy przebieg części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego zdającego i przerywa jego egzamin z danego przedmiotu.

58 Kto zdał egzamin maturalny? Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli zdał część ustną oraz część pisemną, czyli otrzymał ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30% Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych nie wpływają na zdanie matury.

59 Poprawki Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej a nie zdał wyłącznie jednego egzaminu, ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu z tego przedmiotu na tym samym poziomie w sierpniu tego samego roku.

60 Poprawki Zdający w powyższej sytuacji, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników, składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego informację o chęci ponownego przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

61 Poprawki Dyrektor OKE w terminie do dnia 10 sierpnia podaje na stronie internetowej komisji informacje o miejscu przeprowadzenia ponownego egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

62 Czy można ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego? Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego z określonych przedmiotów albo przerwał egzamin maturalny, może przystąpić ponownie do egzaminu w kolejnych sesjach przez okres 5 lat.

63 Czy można ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego? Zdający ma prawo, w ciągu 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego, przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego w części ustnej lub pisemnej z jednego lub więcej przedmiotów, w celu podwyższenia wyniku egzaminu maturalnego z tych przedmiotów lub zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych.

64 Czy można zmienić przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym? Zdający ponownie egzamin maturalny ma prawo zmienić wybrany przedmiot obowiązkowy w części pisemnej oraz język obcy nowożytny w części ustnej. Nie dotyczy to sesji poprawkowej.

65 Świadectwo dojrzałości Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez komisję okręgową. Zdający, który podwyższył wynik egzaminu maturalnego lub zdał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości.

66 Czy można zobaczyć ocenione karty odpowiedzi? Na wniosek absolwenta sprawdzony i oceniony arkusz egzaminacyjny, w tym karta odpowiedzi, są udostępniane absolwentowi do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

67 Tryb odwoławczy Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu maturalnego zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, może, w terminie 2 dni od daty egzaminu maturalnego w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu, zgłosić pisemnie zastrzeżenia do dyrektora OKE. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji.

68 Unieważnienie egzaminu Unieważnić egzamin maturalny może: W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego

69 Unieważnienie egzaminu Unieważnić egzamin maturalny może: Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej W przypadku: stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, o ile przepisy te zostały złamane stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej

70 Unieważnienie egzaminu W przypadku unieważnienia egzaminu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustala nowy termin egzaminu.

71 Bibliografia Oficjalna strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – www.cke.edu.pl Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych


Pobierz ppt "Egzamin maturalny w roku szkolnym 2008/2009. Co to jest egzamin maturalny? Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google