Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Informatyki i Zarządzania k. Zarządzanie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Informatyki i Zarządzania k. Zarządzanie"— Zapis prezentacji:

1 Wydział Informatyki i Zarządzania k. Zarządzanie
Seminarium dyplomowe 2 Zasady pisania pracy magisterskiej Prowadząca: prof. nadzw. dr hab. Zofia Zymonik Wydział Informatyki i Zarządzania k. Zarządzanie

2 Plan wystąpienia Wymagania stawiane pracom magisterskim i dyplomantom
Problem badawczy Koncepcja pracy Cel pracy Pytania badawcze Podział pracy na rozdziały, podrozdziały i punkty Wstęp i zakończenie Akapity Piśmiennictwo wraz z przykładami Układ pracy (Spis treści) Wykaz błędów popełnianych przez studentów piszących prace dyplomowe Opracowała: Z. Zymonik 1

3 Wymagania stawiane pracom magisterskim i dyplomantom
Praca magisterska powinna być opracowaniem oryginalnym. Od pracy magisterskiej wymaga się nie tylko rozwiązań praktycznych, lecz także posłużenia się odpowiednią wiedzą teoretyczną. Zatem poszukuje się możliwości zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. Praca magisterska powinna zawierać więc wyniki własnych badań magistranta. Być oparta na faktach, własnych pomysłach i przemyśleniach. Student – magistrant musi umieć: wykorzystać wiedzę nabytą podczas studiów, samodzielnie poszukiwać materiałów niezbędnych do pisania pracy, powoływać się na źródła informacji, postawić diagnozę i ocenić problem, krytycznie dokonać analizy dorobku teoretycznego w danej dziedzinie, zastosować odpowiednie metody badawcze, logicznie realizować pracę, posługiwać się jasnym, zrozumiałym językiem. Opracowała: Z.Zymonik 2

4 Problem badawczy Każda praca magisterska zaczyna się od zidentyfikowania problemu badawczego. Problem badawczy powinien mieć dość wąski zakres. Poszukiwanie problemu badawczego wymaga zapoznania się z literaturą wdanej dziedzinie, aby było wiadomo, co już zrobiono w danej dziedzinie, jakie problemy gospodarcze są warte rozwiązania. Problem badawczy może być niewielki, ale jego rozwiązanie powinno być bardzo solidne. Opracowała: Z.Zymonik

5 Koncepcja pracy Koncepcja pracy zawiera temat pracy, cel i zakres pracy hipotezy (pytania badawcze) oraz strategie rozwiązania problemu (drogę dojścia do celu). Wynikiem opracowania koncepcji jest plan pracy, który potem staje się spisem treści pracy mgr. Plan pracy obejmuje wstępną strukturę pracy (podział na rozdziały, podrozdziały, punkty). Opracowała: Z.Zymonik

6 Cel pracy Cel pracy nazywany często jest nazywany drogowskazem pracy mgr., pozwala bowiem skoncentrować się na istotnych zagadnieniach. Cel pracy jest kojarzony z analizą, porównaniem wykazaniem przydatności, określeniem różnic, udowodnieniem czegoś. Nie można pisać, ze celem pracy jest „przedstawienie” czegoś Może być cel główny i cele cząstkowe (realizacja celów cząstkowych prowadzi do osiągnięcia celu głównego). Cel powinien być zwięzły i precyzyjny (nie rozmyty) . Opracowała: Z.Zymonik

7 Pytania badawcze Student powinien się zastanowić na jakie pytania badawcze ma odpowiedzieć jego praca magisterska (jedno – trzy pytania). Opracowała: Z.Zymonik

8 Podział pracy na rozdziały, podrozdziały i punkty
Treść pracy powinna być podzielona na rozdziały (całość pracy powinna liczyć stron). Zwykle są trzy rozdziały: teoretyczny i dwa praktyczne. Rozdział pierwszy (20 stron) jest przeglądem literatury (czyli stanowi jaki jest stan wiedzy o rzeczywistości). Rozdział drugi (20 stron) określa jaki jest problem badawczy i w jaki sposób zamierza się go rozwiązać (tu także powinno się krótko scharakteryzować przedsiębiorstwo). Rozdział trzeci (25-30 stron) dotyczy rozwiązania problemu. Kolejny rozdział musi być logiczną kontynuacją poprzedniego. Do rozdziałów, podrozdziałów i punktów musi być dostosowana wielkość czcionki. Rozdziały pisze się 14-tką , podrozdziały 13-tką, punkty – 12-tką. Litery powinno się pogrubić. Tekst pisze się 12-tką, z odstępem 1,5. Opracowała: Z.Zymonik

9 Wstęp i zakończenie Wstęp i zakończenie stanowi ramy pracy mgr.
Wstęp i zakończenie opracowuje się dopiero po napisaniu i zaakceptowaniu przez promotora rozdziałów pracy. We Wstępie (1,5 strony), który wprowadza do problematyki pracy powinny się znaleźć: przesłanki (uzasadnienie) podjęcia tematu pracy (dlaczego taki temat jest ważny dla nauki i praktyki), cel pracy, a także jej zakres, krótki opis zawartości kolejnych rozdziałów pracy, krótki opis metod i technik badawczych, którymi autor posłużył się w pracy. W Zakończeniu (2-2,5 strony) należy rozliczyć się z celu pracy, podać rezultaty (wyniki swoich badań); sformułować wnioski (3-5). Opracowała: Z.Zymonik

10 Akapity Akapitem jest nazywany odrębny, zaznaczony wcięciem pierwszego wiersza, fragment, wyodrębnionego pod względem treści, tekstu. W danym akapicie zdanie następne jest logiczna kontynuacją zdania poprzedniego. Dzięki akapitom całość opracowania jest przejrzysta - można łatwo odszukać dany fragment tekstu. Opracowała: Z.Zymonik

11 Piśmiennictwo W pracy dyplomowej koniecznie trzeba się powołać na źródła czerpania informacji, co świadczy o rzetelności pracy i przestrzeganiu praw autorskich ( z dokładnością do stron pracy). Praca dyplomowa nie może być plagiatem! Piśmiennictwo stanowią: książki, artykuły w czasopismach naukowych, akty prawne, normy, witryny internetowe, materiały wykładowe i seminaryjne, dokumentacja obiektu badań. Pozycje literatury powinny być zestawione alfabetycznie według nazwisk autorów (względnie tytułów opracowań – gdy są prace zbiorowe). Opracowała: Z.Zymonik

12 Przykłady W przypadku, gdy jest jeden autor ( lub kilku autorów książki): Zymonik Z., Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, wydanie drugie poszerzone, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003. W przypadku pracy zbiorowej: Zarządzanie jakością w procesie integracji europejskiej, pod redakcją naukową Janusza Zymonika i Zofii Zymonik, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006. W przypadku artykułu lub rozdziału w książce: Zymonik J., Polskie działania dostosowawcze do wymagań Unii Europejskiej w zakresie zgodności i normalizacji, [w:] Zarządzanie jakością w procesie integracji europejskiej, pod redakcja naukową Janusza Zymonika i Zofii Zymonik, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006. Opracowała: Z.Zymonik

13 Przykłady W przypadku artykułów w czasopismach naukowych:
Myszewski J.M., Jakość w normie. Definicja jakości a jakość definicji, „Normalizacja” 2001, nr 3. W przypadku aktów prawnych: Akty prawne powinny być ułożone według ich ważności (ustawa, dekret, rozporządzenie, zarządzenie) Na przykład: Ustawa z dnia 16 września z 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 1995 r., Nr 54, poz. 228 z późn. zm.). W przypadku norm: PN-EN ISO 9001:2009, Systemy zarządzania jakością. Wymagania. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2009. Opracowała: Z.Zymonik

14 Przykłady W przypadku materiałów wykładowych:
Zymonik Z., Podstawy zarządzania jakością, materiały wykładowe, rok akademicki 20011/2012, Politechnika Wrocławska 2012. W przypadku witryn internetowych: (data pobrania: ). W przypadku dokumentacji obiektu badań: Księga Jakości, wydanie drugie, Wrocław 2012. Uwaga: wewnątrz pracy pisze się strony źródeł literatury, z której korzystamy, np. Zymonik Z., Wkład starożytności do problematyki jakości i jej kosztów, „Problemy Jakości” 2004, nr 8, s. 36. Opracowała: Z.Zymonik

15 Cytaty Cytat jest rozumiany jako dosłowne przytoczenie w tekście cudzych słów. Przykład: J. Juran – światowy autorytet w dziedzinie jakości – twierdzi, że : (…) działalność kierowniczą człowieka pierwotnego można nazwać doskonałą, gdyż – będąc wykonawcą wszystkich czynności – mógł je koordynować za pomocą tak doskonałego urządzenia, jakim jest mózg ludzki ( tu należy podać stronę, do której odnosi się cytat). Uwaga: Błędem jest cytowanie zbyt częste. Nie cytuje się podstawowej wiedzy. Opracowała: Z.Zymonik

16 Układ pracy (Spis treści)
Wstęp Rozdział 1….. Rozdział 2….. Rozdział 3….. Zakończenie Spis rysunków Spis tabel Spis załączników Opracowała: Z.Zymonik

17 Tytuł jednego z rozdziałów jest identyczny z tytułem pracy.
Wykaz błędów popełnianych przez dyplomantów piszących prace magisterskie Zbyt długi Wstęp, z którego nic nie wynika. Brak jednoznacznego sformułowanego celu pracy. Cel jest powtórzeniem tytułu pracy. Tytuł jednego z rozdziałów jest identyczny z tytułem pracy. Brak proporcji miedzy liczbą stron poszczególnych rozdziałów. Przepisywanie całych fragmentów literatury bez własnego wkładu intelektualnego i bez powołania się na źródło informacji. Przy powołaniu się na źródło literatury brakuje numerów stron, na których dana myśl się znajduje. Cytaty nie mają odniesienia do stron. Opracowała: Z.Zymonik

18 Wykaz błędów popełnianych przez dyplomatów piszących prace magisterskie c.d.
Nieaktualność danych, norm, przepisów prawnych. Niewłaściwie podane źródła informacji. Na przykład materiały konferencyjne zawierają zbiór referatów różnych autorów. Nie wystarczy wtedy podać tylko nazwisko redaktora takich materiałów i tytułu tych materiałów, lecz konieczne jest przytoczenie nazwiska autora i tytułu referatu. Brak przy adresach stron www dat korzystania z tych stron (strony www są często zmieniane, aktualizowane i podanie dat jest konieczne). Brak przywołania źródła informacji pod rysunkami i tabelami (niekiedy dyplomant przerysowując rysunek z literatury i nadając mu nieznacznie zmieniona formę graficzną, umieszcza pod nim informację: Źródło: opracowanie własne; jest to niedopuszczalne). Opracowali: J.Zymonik i Zofia Zymonik

19 Wykaz błędów popełnianych przez dyplomantów piszących prace magisterskie c.d.
Brak przywołania w tekście numerów zamieszczonych rysunków i tabel oraz załączników. Treść pracy jest przeładowana różnymi zestawieniami i schematami, które bez uszczerbku dla merytorycznej strony pracy mogą być umieszczone w załącznikach. Zamieszczenie w tekście pracy wzorów dokumentów (powinny być w załącznikach). Brak właściwego i rozsądnego stopniowani wielkości czcionki, którą są pisane tytuły poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów (zwykle tytuł piszemy 14-tką, podrozdziału 13-tką, tekst 12-tką). Opracowali: J.Zymonik i Zofia Zymonik

20 Wykaz błędów popełnianych przez dyplomantów piszących prace magisterskie c.d.
Niewłaściwe używanie w tekście pracy wyrazów obcego pochodzenia, których znaczenia student nie rozumie oraz coraz częstsze wprowadzanie pełnych zwrotów i określeń w języku angielskim, mimo że są ich polskie odpowiedniki. Oddawanie promotorowi całej pracy lub jej części do oceny wymaga wcześniejszego usunięcia błędów stylistycznych, ortograficznych i tzw. literówek. Student-dyplomant powinien przed oddaniem pracy sam swoją pracę przeczytać, poprawić styl oraz wszystkie błędy komputerowe. Promotor nie jest od tego, żeby zajmować się poprawianiem błędów. Taka praktyka jest przejawem braku szacunku nie tylko dla promotora, ale i do samego siebie. Opracowali: J. Zymonik i Zofia Zymonik

21 Zalecana literatura Brycz B., Dudycz T., Przewodnik dla piszących prace magisterskie w zakresie zarządzania, PWE, Warszawa Opracowała: Z.Zymonik

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wydział Informatyki i Zarządzania k. Zarządzanie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google