Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kraków 9.II.2006 r. Sprawozdanie z realizacji działań 2.2, 2.5, 2.6, 3.4 ZPORR w IV kwartale 2005 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kraków 9.II.2006 r. Sprawozdanie z realizacji działań 2.2, 2.5, 2.6, 3.4 ZPORR w IV kwartale 2005 r."— Zapis prezentacji:

1 Kraków 9.II.2006 r. Sprawozdanie z realizacji działań 2.2, 2.5, 2.6, 3.4 ZPORR w IV kwartale 2005 r.

2 Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

3 Realizacja działania w IV kwartale roku 2005: 1.Zawarcie umów o dofinansowanie realizacji projektów 2.Realizacja wypłat I transz dofinansowania dla projektów na lata 2005/2006 3.Zatwierdzenie przez Komitet Monitorujący ZPORR realokacji środków. 4.Złożenie wniosku o płatność od Instytucji Wdrażającej do Instytucji Pośredniczącej. 5.Szkolenie dla beneficjentów. 6.Bieżąca obsługa projektów realizowanych w ramach alokacji roku 2004/2005. Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w ramach ZPORR

4 Liczba zawartych umów 28 TYP I - uczniowieTYP II - studenci 271 (porozumienie powiatów) Wartość zawartych umów 18 654 922 zł 1.Zawarcie umów o dofinansowanie realizacji projektów TYP I - uczniowieTYP II - studenci 15 980 488 zł2 674 434 zł

5 2.Realizacja wypłat I transz dofinansowania dla projektów na lata 2005/2006 Liczba zweryfikowanych wniosków o płatność 27 Wartość uruchomionych środków 4 475 951 zł

6 *przy założeniu kosztów obsługi projektu na poziomie 10% jego wartości oraz wysokości pojedynczego stypendium 2 500 zł (wartość stypendium zgodna z dotychczas udzielanymi) 3.Zatwierdzenie przez Komitet Monitorujący ZPORR realokacji środków. Realokacja dotyczyła projektów w ramach TYP-u II Dz.2.2. i została zatwierdzona przez Komitet Monitorujący 15.XII.2005 r. Rok akademickiDostępne środki = Wartość projektu Planowana liczba stypendiów Bez realokacji 2006/20071 950 000 zł702* Z realokacją 2006/20079 560 000 zł3 443*

7 4.Złożenie wniosku o płatność od Instytucji Wdrażającej do Instytucji Pośredniczącej. Złożenie wniosku: 15.XI.2005 r. Wartość wniosku: 1 691 900 zł Wysokość zwrotu :1 151 338 zł

8 5.Szkolenie dla beneficjentów. Termin szkolenia: 28.XII.2005 r. Tematyka szkolenia: Prawo zamówień publicznych – realizacja programów stypendialnych, a zasady wynikające z ustawy Liczba uczestników :29 osób

9 6.Bieżąca obsługa projektów realizowanych w ramach alokacji roku 2005/2006. Uruchamianie środków: ponad 4 mln zł Sprawozdawczość, Monitoring, kontrola, Promocja działania, Uzyskana refundacja z MUW ponad 4 mln zł (dwa zbiorcze wnioski o płatność) – stan na dzień 31.I.2006 r.

10 Działanie 2.5. Promocja przedsiębiorczości

11 Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości 24.XII.2004 r. – 1.IV.2005 r. 75 projektów Działanie 2.5 ZPORR - WYNIKI

12 Liczba złożonych wniosków - 75 całkowita wartość projektów – 49 615 175,06 zł oczekiwana kwota dofinansowania – 49 615 175,06 zł poziom dofinansowania: max. 100% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych EFS i budżetu państwa w zakresie szkoleń i wsparcia pomostowego oraz 75 % całkowitej kwoty kosztów kwalifikowanych jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności gospodarczej z EFS i budżetu państwa Działanie 2.5 ZPORR GLOBALNIE

13 Działanie 2.5 ZPORR OSTATNI NABÓR Termin naboru: 14.III.2005 r. – 1.IV.2005 r. złożono 36 wnioski wielkość alokacji w ramach konkursu: 7 079 879,66 zł łączna wartość 7 wniosków: 6 247 092,40 zł po weryfikacji formalnej odrzucono: 2 wnioski KOP rekomendował przyjęcie: 16 wniosków

14 Działanie 2.5 ZPORR IV kwartał 2005 r. w ramach pozostających środków dnia 14 listopada 2005 podpisano umowę z Izbą Przemysłowo-Handlową Do chwili obecnej zostały wypłacone środki w wysokości 154000 zł. IW planuje wypłacić znaczącą część środków dla projektodawców począwszy od 2006 roku.

15 Działanie 2.5 ZPORR plany na I kwartał W kolejnym okresie sprawozdawczym planuje się podpisać dwie umowy z projektodawcami Myślenicką Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Fundacją Dorzecza Raby, którym zaproponowana została realizacja projektu w ramach środków pozostających z II naboru. W kolejnym okresie sprawozdawczym realizowanych będzie 16 projektów. Przewiduje się, również dokonywanie dalszych płatności dla projektodawców w ramach I i II naboru. Rozpoczyna się proces oceny biznes planów, które są koniecznym elementem wniosku o jednorazową dotację inwestycyjną, na marzec planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu dla projektodawców.

16 Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

17 Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy 20.X.2004 r.– 25.IV.2005 r. 51 projektów Działanie 2.6 ZPORR WYNIKI

18 Działanie 2.6 ZPORR GLOBALNIE Liczba złożonych wniosków - 51 całkowita wartość projektów – 28 748 241 zł oczekiwana kwota dofinansowania – 28 748 241 zł poziom dofinansowania: 100 % ze środków EFS oraz budżetu państwa uwarunkowania konkursu: Konieczność zorganizowania konkursu dla projektów bezpośrednio nawiązujących do Regionalnej Strategii Innowacji w terminie późniejszym wynikała z faktu przyjęcia powyższego dokumentu przez Sejmik WM w dniu 21.II.2005 r.

19 Termin naboru: 1.IV.2005 r. – 25.IV.2005 r. złożono 10 wniosków wielkość alokacji w ramach konkursu: 3 548 341,26 zł łączna wartość 7 wniosków w realizacji: 3 151 589,66 zł po weryfikacji formalnej odrzucono: 1 wniosek KOP rekomendował przyjęcie: 8 wniosków Działanie 2.6 ZPORR OSTATNI NABÓR

20 Działanie 2.6 ZPORR IV kwartał 2005 r. zakończył się proces podpisywania umów w ramach konkursu Dz. 2.6/ML/2/05. Dofinansowanie otrzymało 7 projektów na łączną kwotę 3 882 854,26 zł. Zarząd przyjął RPRD (zmniejszenie wartości projektu własnego z kwoty 815 985,89 zł na 200 000,00 zł). Pozostałe 615 985,89 zł przesunięto na realizację projektów w ramach 2 konkursu 2005 r., które z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania. 13 beneficjentom w ramach konkursów w 2005 r. przelano zaliczkę w wysokości 20% w kwocie 1 186 328,53 zł 3 beneficjentom została wypłacona płatność pośrednia w wysokości 214 768,40 zł Zakończyły się dwa projekty realizowane przez Wyższą Szkołę Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

21 Działanie 2.6 ZPORR plany na I kwartał W kolejnym okresie sprawozdawczym planuje się ogłoszenie konkursu, zgodnie z zapisami RPRD, w terminie od 13.II. do 14.III.2006 r. W kolejnym okresie sprawozdawczym realizowanych będzie 21 projektów. Przewiduje się, również dokonywanie dalszych płatności dla projektodawców w ramach trzech naborów. Zaplanowano szkolenia dla potencjalnych beneficjentów (Kraków, Tarnów)

22 Działanie 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa

23 725 projektów Działanie 3.4 ZPORR WYNIKI Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa 24.XII.2004 r. – 13.I.2005 r. 172 projekty 21.III.2005 r. – 11.IV.2005 r. 280 projektów 29.VIII.2005 r. – 16.IX.2005 r. 171 projektów 12.XII.2005 r. – 30.XII.2005 r. 102 projekty

24 Działanie 3.4 ZPORR GLOBALNIE Liczba złożonych wniosków - 725 całkowita wartość projektów – 183 635 967,98 zł oczekiwana kwota dofinansowania – 58 863 322,14 zł poziom dofinansowania: maks. 65 % całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

25 Termin naboru: 12.XII.2005 r.– 30.XII.2005 r. złożono 102 wnioski wielkość alokacji w ramach konkursu: 7 000 000 zł TRWA PROCES OCENY FORMALNEJ Planowany termin posiedzenia KOP – 13.II.2006 r. Działanie 3.4 ZPORR NABÓR 12.XII.2005 – 30.XII.2005 wartość całkowita złożonych wniosków: 23 362 662 zł wartość dofinansowania z EFRR: 8 877 310,28 zł

26 Działanie 3.4 ZPORR IV kwartał 2005 r. do końca 2005 roku 24 beneficjentów zakończyło realizację projektów rozpoczął się proces weryfikacji wniosków o płatność (pośrednią, końcową) podpisano umowy dofinansowania projektów z 35 beneficjentami z drugiego naboru projektów dofinansowanie z EFRR: 2 147 806,37 zł 19 grudnia 2005 roku Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził listę rankingową projektów złożonych w trzecim naborze: - dofinansowanie otrzyma 48 beneficjentów na łączną kwotę z EFRR: 3 980 642, 55 zł; - 39 beneficjentów znajduje się na liście rezerwowej Wartość zakontraktowanego dofinansowania jako % alokacji – 68,5%


Pobierz ppt "Kraków 9.II.2006 r. Sprawozdanie z realizacji działań 2.2, 2.5, 2.6, 3.4 ZPORR w IV kwartale 2005 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google