Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 9 listopada 2005 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 9 listopada 2005 r."— Zapis prezentacji:

1 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 9 listopada 2005 r.

2 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Program posiedzenia cz. 1 1.Otwarcie posiedzenia. 2.Prezentacja Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za III kwartał 2005 r. – Dyrektor BZFE MUW w Krakowie 3.Prezentacja dotycząca stanu wdrażania działań 2.5, 2.6 i 3.4 w województwie małopolskim – Dyrektor DGiI UMWM w Krakowie 4.Prezentacja dotycząca stanu wdrażania działania 2.2 w województwie małopolskim – Z-ca Dyrektora DEiK UMWM w Krakowie 5.Prezentacja dotycząca stanu wdrażania działań 2.1, 2.3 i 2.4 w województwie małopolskim – Dyrektor WUP w Krakowie 6.Prezentacja realizacji Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych – Marszałek Województwa Małopolskiego 7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za III kwartał 2005 r.

3 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Program posiedzenia cz. 2 8.Prezentacja Sprawozdania z realizacji Kontraktu Wojewódzkiego dla wojewódzkiego małopolskiego na 2005 r. za III kwartał 2005 r. – Dyrektor BZFE MUW w Krakowie 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Kontraktu Wojewódzkiego dla wojewódzkiego małopolskiego na 2005 r. za III kwartał 2005 r. 10.Prezentacja dotycząca stanu realizacji IW Interreg III A Program Polska – Republika Słowacka w województwie małopolskim do końca III kwartału 2005 r. – Dyrektor BZFE MUW w Krakowie 11.Prezentacja propozycji realokacji środków pomiędzy działaniami 2.1, 2.2 oraz 2.4 w ramach II Priorytetu ZPORR 12.Sprawy wniesione. 13.Zakończenie posiedzenia.

4 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Projekty realizowane w Województwie Małopolskim

5 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Projekty realizowane w Województwie Małopolskim

6 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Stosunek ilości umów podpisanych w III kwartale 2005 roku do ilości umów podpisanych od początku realizacji Programu 28%

7 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Wartość zakontraktowanych środków z FS w stosunku do całkowitej alokacji dla województwa małopolskiego 54 %

8 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Suma zawartych umów od początku realizacji Programu (rok 2004 + 3 kwartały 2005 r.) Zawarto łącznie 259 umów, w tym: w ramach priorytetu I zawarto 41 umów o wartości dofinansowania z EFRR 316.604.086,86 zł; w ramach priorytetu II zawarto 103 umowy o wartości dofinansowania z EFS 38.652.387,77 zł; w ramach priorytetu III zawarto 78 umów o wartości dofinansowania z EFRR 39.903.411,40 zł; w ramach priorytetu IV zawarto 37 umów o wartości dofinansowania z EFRR 2.199.133,57 zł;

9 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Suma zrealizowanych projektów od początku realizacji Programu (rok 2004 + 3 kwartały 2005 r.) Zrealizowano łącznie 60 projektów, w tym: w ramach priorytetu I zrealizowano 4 projekty o wartości dofinansowania z EFRR 5.491.881,60 zł; w ramach priorytetu II zrealizowano 16 projektów o wartości dofinansowania z EFS 4.275.586,73 zł; w ramach priorytetu III zrealizowano 17 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 4.245.076,67 zł; w ramach priorytetu IV zrealizowano 23 projekty o wartości dofinansowania z EFRR 1.176.119,61 zł;

10 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Wartość zakontraktowanych środków do III kwartału 2005 r. w stosunku do alokacji (kurs 3,9009) Alokacja 2004-2006Kwota zakontraktowana Priorytet I431.805.042,35338.634.319,69 Priorytet II111.358.992,3030.995.936,04 Priorytet III179.516.851,2136.026.328,01 Razem722.680.885,86395.159.886,03

11 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Stopień wykorzystania całkowitej alokacji

12 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Kategorie projektów realizowanych w ramach I i III priorytetu w III kwartale 2005 r. 1.mikroprzedsiębiorstwa - 45 sztuk; 2.obiekty ochrony zdrowia - 10 sztuk; 3.obiekty dydaktyczne - 8 sztuk; 4.drogi i mosty - 17 sztuk; 5.kanalizacja - 7 sztuk; 6.oczyszczalnie ścieków - 3 sztuki; 7.sieci informatyczne - 2 sztuki; 8.obiekty kulturalne – 2 sztuki; 9.zabezpieczenia przeciwpowodziowe - 2 sztuki; 10.składowisko odpadów komunalnych - 1 sztuka; 11.strefa aktywności gospodarczej - 1 sztuka.

13 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Kategorie beneficjentów realizujących projekty w ramach I i III priorytetu w III kwartale 2005 r. 1.Gminy – 20 sztuk; 2.Mikroprzedsiębiorstwa – 45 sztuk; 3.Szpitale – 9 sztuk; 4.Starostwa Powiatowe – 7 sztuk; 5.Szkoły Wyższe – 6 sztuk; 6.Samorząd Województwa – 8 sztuk; 7.Ośrodki zdrowia – 1 sztuka; 8.Instytucja Kultury – 1 sztuka; 9.Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne – 1 sztuka.

14 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Stopień wykorzystania pomocy technicznej W III kwartale 2005 r. realizowano 14 projektów: 10 projektów kontynuowano z poprzedniego okresu sprawozdawczego, a 4 nowe projekty rozpoczęto. W ramach Pomocy Technicznej instytucje zaangażowane we wdrażanie ZPORR realizują oraz zapewniają: Szkolenia dla beneficjentów i pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR Obsługę posiedzeń MKM KW, Panelu Ekspertów, Komisji Oceny Projektów Działania informacyjno-promocyjne: artykuły prasowe, audycje telewizyjne, administrowanie stroną internetową nt. ZPORR Wynagrodzenie pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR

15 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Środki wypłacone od I do III kwartału 2005 roku. Na konta beneficjentów przekazano 40.519.448,14 zł z EFRR (z czego w III kwartale 31.254.327,84 zł), w tym: -w Priorytecie I 33.107.567,77 zł z EFRR ( z czego w III kwartale 25.357.447,73 zł) -w Priorytecie III 7.411.880,37 zł z EFRR ( z czego w III kwartale 5.896.880,11 zł)

16 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Środki wypłacone w rozbiciu na kwartały I kwartał 20051.256.506,00 II kwartał 2005 8.008.614,30 III kwartał 200531.254.327,84 Październik 200513.332.456,77 Razem53.851.904,91

17 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Środki wypłacone w rozbiciu na kwartały

18 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Realizacja projektów w III kwartale 2005 r. w stosunku do planowanej realizacji 1.Priorytet I: zawarto 1 umowę o dofinansowanie projektu spośród 9 zakładanych; 2.Priorytet II: zawarto 18 umów o dofinansowanie projektów przy 17 zakładanych; 3.Priorytet III: zawarto 41 umów o dofinansowanie projektów przy 1 zakładanej; 4.Priorytet IV: zawarto 4 nowe umowy o dofinansowanie projektów.

19 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Zrealizowane projekty w III kwartale 2005 r. w stosunku do planowanej realizacji 1.W okresie sprawozdawczym zrealizowano 37 projektów, w tym: W Priorytecie I zrealizowano 75% zakładanej ilości projektów (3/4) w Priorytecie II zrealizowano 55% zakładanej ilości projektów (16/29) w Priorytecie III zrealizowano 107% zakładanej ilości projektów (15/14) w Priorytecie IV zrealizowano 43% zakładanej ilości projektów (3/7)

20 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Stopień osiągnięcia wartości wskaźników w III kwartale 2005 roku. Zanotowano następujący przyrost wartości wskaźników: 1.w Priorytecie I i III: zakończono realizację 28 projektów wybudowano 0,822 km dróg (planuje się w IV kwartale 17,056 km) i 7,040 km sieci kanalizacyjnej (planuje się w IV kw. 18,160 km) zakupiono 1 szt. sprzętu medycznego (planuje się w IV kw. 158 szt.) 2. w ramach Priorytetu II osiągnięto znaczny przyrost wskaźników.Udział w Programie rozpoczęło 3.606 beneficjentów ostatecznych. 495 osób podniosło swoje kwalifikacje a 254 instytucji zostało objętych wsparciem. W III kwartale 2005 r. beneficjenci ostateczni korzystali przede wszystkim ze stypendiów oraz szkoleń i kursów.

21 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Planowany przebieg realizacji Programu w IV kwartale 2005 r. Planuje się: Zawarcie ok. 138 umów na dofinansowanie projektów w ramach ZPORR; w tym 8 umów w priorytecie I, 41 umów w priorytecie II, 63 umowy w priorytecie III oraz 26 umów w priorytecie IV Zakończenie realizacji 43 projektów w ramach ZPORR; w tym 5 projektów w priorytecie I, 16 projektów w priorytecie II, 9 projektów w priorytecie III oraz 13 projektów w priorytecie IV 1 Posiedzenie Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki oraz 3 posiedzenia Regionalnego Komitetu Sterującego

22 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Problemy przy realizacji Programu 1.Procedury, wytyczne 2.Terminowość udzielania odpowiedzi przez IZ ZPORR 3.Narzędzia informatyczne (SIMIK, GW) 4.Dokumenty programowe 5.Biurokratyzacja systemu zarządzania 6.Proces legislacyjny 7.Brak środków na stworzenie zaplecza personalnego

23 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] UCHWAŁA NR 16/2005 Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za III kwartał 2005 r. Na podstawie art. 45 ust. 3 pkt 4 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116 poz. 1206), oraz §5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji i Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz.2206) § 1 1.Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki zatwierdza Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie małopolskim za III kwartał 2005 r. 2.Sprawozdanie zostanie przekazane do Instytucji Zarządzającej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

24 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] UCHWAŁA NR 17/2005 Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Kontraktu Wojewódzkiego dla województwa małopolskiego na 2005 r. za III kwartał 2005 r. Na podstawie art. 45 ust. 3 pkt 4 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116 poz. 1206), oraz §5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji i Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz.2206) § 1 1.Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki zatwierdza Sprawozdanie z realizacji Kontraktu Wojewódzkiego dla województwa małopolskiego na 2005 r. za III kwartał 2005 r. 2.Sprawozdanie zostanie przekazane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

25 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] UCHWAŁA NR 18/2005 Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii i zarekomendowania realokacji środków pomiędzy Działaniami 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie, 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne oraz 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi w ramach Priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Na podstawie §4 pkt 4 Zarządzenia nr 159/04 Wojewody Małopolskiego z dnia 15 czerwca 2004 r., uchwala się co następuje: § 1 Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki pozytywnie opiniuje i rekomenduje ustalenia przyjęte w drodze uchwały Nr 3/XXVII/2005 Regionalnego Komitetu Sterującego z dnia 19 października 2005 r. w sprawie realokacji środków pomiędzy Działaniami 2.1, 2.2, i 2.4, II Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

26 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Następne posiedzenie Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki 9 lutego 2006 r.

27 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 9 listopada 2005 r.

28 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Zakończenie posiedzenia


Pobierz ppt "[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 9 listopada 2005 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google