Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 9 sierpnia 2005 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 9 sierpnia 2005 r."— Zapis prezentacji:

1 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 9 sierpnia 2005 r.

2 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Program posiedzenia 1.Otwarcie posiedzenia. 2.Zatwierdzenie erraty do Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za I kwartał 2005 r. 3.Prezentacja Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za II kwartał 2005 r. – Dyrektor BZFE MUW w Krakowie 4.Prezentacja dotycząca stanu wdrażania działań 2.5, 2.6 i 3.4 w województwie małopolskim – Dyrektor DGiI UMWM w Krakowie 5.Prezentacja dotycząca stanu wdrażania działania 2.2 w województwie małopolskim – Z-ca Dyrektora DEiK UMWM w Krakowie 6.Prezentacja dotycząca stanu wdrażania działania 2.1 w województwie małopolskim – Dyrektor WUP w Krakowie 7.Prezentacja realizacji Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych – Marszałek Województwa Małopolskiego 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za II kwartał 2005 r. 9.Prezentacja dotycząca stanu realizacji Kontraktu Wojewódzkiego dla wojewódzkiego małopolskiego na 2005 r. – Z-ca Dyrektora BZFE MUW w Krakowie 10.Sprawy wniesione. 11.Zakończenie posiedzenia.

3 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Errata do Sprawozdania za I kwartał 2005 roku z realizacji Programu w województwie małopolskim Tabela VIII Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych w województwie małopolskim za okres sprawozdawczy 01.01. 2005 - 31.03.2005 r. A. Ogółem I 2005 Akcje promocyjno - informacyjne Konferencje10 Uczestnicy konferencji1.326 Po dokonanej korekcie Konferencje6 Uczestnicy konferencji866

4 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Errata do Sprawozdania za I kwartał 2005 roku z realizacji Programu w województwie małopolskim Tabela VIII Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych w województwie małopolskim za okres sprawozdawczy 01.01. 2005 - 31.03.2005 r. A. Ogółem I 2005 Szkolenia Szkolenia dla Beneficjentów20 Liczba uczestników szkoleń845 Po dokonanej korekcie Szkolenia dla Beneficjentów19 Liczba uczestników szkoleń810

5 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Errata do Sprawozdania za I kwartał 2005 roku z realizacji Programu w województwie małopolskim Tabela VIII Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych w województwie małopolskim za okres sprawozdawczy 01.01. 2005 - 31.03.2005 r. A. Ogółem I 2005 Współpraca z mediami, Inne działania Ogłoszenia prasowe27 Osoby odwiedzające punkty informacyjne/ kontaktowe7.800 Liczba wejść na stronę internetową140.177 Po dokonanej korekcie Ogłoszenia prasowe23 Osoby odwiedzające punkty informacyjne/ kontaktowe5.955 Liczba wejść na stronę internetową109.690

6 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] UCHWAŁA NR 14/2005 Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Erraty do Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za I kwartał 2005 r. Na podstawie art. 45 ust. 3 pkt 4 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116 poz. 1206), oraz §5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji i Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz.2206) § 1 1.Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki zatwierdza Erratę do Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za I kwartał 2005 r. 2.Errata zostanie przekazana do Instytucji Zarządzającej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

7 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Projekty realizowane w Województwie Małopolskim

8 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Projekty realizowane w Województwie Małopolskim

9 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Stosunek ilości umów podpisanych w II kwartale 2005 roku do ilości umów podpisanych od początku realizacji Programu 21%

10 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Wartość zakontraktowanych środków z FS w stosunku do całkowitej alokacji dla województwa małopolskiego 54 %

11 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Suma zawartych umów od początku realizacji Programu (rok 2004 + I i II kwartał 2005 r.) Zawarto łącznie 195 umów, w tym: w ramach priorytetu I zawarto 40 umów o wartości dofinansowania z EFRR 338.634.319,69 zł; w ramach priorytetu II zawarto 85 umów o wartości dofinansowania z EFS 30.995.936,04 zł; w ramach priorytetu III zawarto 37 umów o wartości dofinansowania z EFRR 36.026.328,01 zł; w ramach priorytetu IV zawarto 33 umowy o wartości dofinansowania z EFRR 1.523.347,74 zł;

12 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Wartość zakontraktowanych środków do II kwartału 2005 r. w stosunku do alokacji (kurs 4,0521) Alokacja 2004-2006Kwota zakontraktowana Priorytet I448.543.157,40338.634.319,69 Priorytet II115.675.298,7030.995.936,04 Priorytet III186.473.589,9036.026.328,01 Razem750.692.046,00405.656.583,74

13 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Stopień wykorzystania całkowitej alokacji

14 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Kategorie projektów realizowanych w ramach I i III priorytetu w II kwartale 2005 r. 1.mikroprzedsiębiorstwa - 16 sztuk; 2.obiekty ochrony zdrowia - 14 sztuk; 3.obiekty dydaktyczne - 8 sztuk; 4.drogi i mosty - 19 sztuk; 5.kanalizacja - 8 sztuk; 6.oczyszczalnie ścieków - 3 sztuki; 7.sieci informatyczne - 2 sztuki; 8.obiekty kulturalne – 2 sztuki; 9.zabezpieczenia przeciwpowodziowe - 2 sztuki; 10.składowisko odpadów komunalnych - 1 sztuka; 11.strefa aktywności gospodarczej - 1 sztuka.

15 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Kategorie beneficjentów realizujących projekty w ramach I i III priorytetu w II kwartale 2005 r. 1.Gminy – 24 sztuki; 2.Mikroprzedsiębiorstwa – 16 sztuk; 3.Szpitale – 10 sztuk; 4.Starostwa Powiatowe – 8 sztuk; 5.Szkoły Wyższe – 6 sztuk; 6.Samorząd Województwa – 9 sztuk; 7.Ośrodki zdrowia – 1 sztuka; 8.Instytucja Kultury – 1 sztuka; 9.Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne – 1 sztuka.

16 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Stopień wykorzystania pomocy technicznej W II kwartale 2005 r. realizowano 13 projektów: 9 projektów kontynuowano z poprzedniego okresu sprawozdawczego, a 4 nowe projekty rozpoczęto. Nowe projekty dotyczą: w Działaniu 4.1- obsługi MKM KW (1) w Działaniu 4.3- administracji strony internetowej dotyczącej ZPORR (1), działań informacyjno – promocyjnych (1), szkoleń dla beneficjentów (1)

17 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Środki wypłacone w I i II kwartale 2005 roku. Na konta beneficjentów przekazano 9.265.120,30 zł. (z czego w II kwartale 8.008.614,30 zł) z EFRR, w tym: -w Priorytecie I 7.750.120,04 zł. z EFRR ( z czego w II kwartale 7.329.824,04 zł) -w Priorytecie III 1.515.000,26 zł. z EFRR ( z czego w II kwartale 678.790,26 zł)

18 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Realizacja projektów w II kwartale 2005 r. w stosunku do planowanej realizacji 1.Priorytet I: zawarto 8 umów zakładanej ilości umów o dofinansowanie projektów spośród 9 zakładanych; 2.Priorytet II: zawarto 28 umów zakładanej ilości umów o dofinansowanie projektów spośród 19 zakładanych; 3.Priorytet III: zawarto 1 umowę zakładanej ilości umów o dofinansowanie projektów spośród 2 zakładanych; 4.Priorytet IV: zawarto 4 nowe umowy o dofinansowanie projektów.

19 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Realizacja projektów w II kwartale 2005 r. w stosunku do przewidywanej

20 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Zrealizowane projekty w II kwartale 2005 r. w stosunku do planowanej realizacji 1.W okresie sprawozdawczym zrealizowano 12 projektów, w tym: w Priorytecie III zrealizowano 200% zakładanej ilości umów o dofinansowanie projektów (2/1) w Priorytecie IV zrealizowano 75% zakładanej ilości umów o dofinansowanie projektów (9/12)

21 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Stopień osiągnięcia wartości wskaźników w II kwartale 2005 roku. Zanotowano następujący przyrost wartości wskaźników: 1.w priorytecie I i III: zakończono realizację 2 projektów planuje się w III kwartale wybudowanie 4,76 km dróg i 3,94 km sieci kanalizacyjnej 2. w ramach Priorytetu II osiągnięto znaczny przyrost wskaźników.Udział w Programie rozpoczęło 2.279 beneficjentów ostatecznych a 315 instytucji zostało objętych wsparciem.W II kwartale beneficjenci ostateczni korzystali przede wszystkim ze stypendiów, szkoleń i kursów, staży w przedsiębiorstwach i usług doradczych.

22 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Planowany przebieg realizacji Programu w III kwartale 2005 r. Planuje się: Zawarcie ok. 29 umów na dofinansowanie projektów w ramach ZPORR; w tym 7 umów w priorytecie I, 17 umów w priorytecie II, 1 umowy w priorytecie III oraz 4 umów w priorytecie IV Zakończenie realizacji 54 projektów w ramach ZPORR; w tym 4 projektów w priorytecie I, 29 projektów w priorytecie II, 14 umów w priorytecie III oraz 7 umów w priorytecie IV 1 Posiedzenie Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki oraz 3 posiedzenia Regionalnego Komitetu Sterującego

23 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Problemy przy realizacji Programu 1.Brak ostatecznych wzorów dokumentów 2.Zmieniające się wytyczne 3.Błędy we wnioskach o płatność 4.Rozwiązania informatyczne 5.Terminy 6.Audyt i przepływ informacji

24 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] UCHWAŁA NR 15/2005 Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za II kwartał 2005 r. Na podstawie art. 45 ust. 3 pkt 4 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116 poz. 1206), oraz §5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji i Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz.2206) § 1 1.Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki zatwierdza Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie małopolskim za II kwartał 2005 r. 2.Sprawozdanie zostanie przekazane do Instytucji Zarządzającej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

25 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Następne posiedzenie Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki 9 listopada 2005 r.

26 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 9 maja 2005 r.

27 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Zakończenie posiedzenia


Pobierz ppt "[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 9 sierpnia 2005 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google