Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktywizacja społeczna i zawodowa oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych stan obecny i perspektywy Zadania realizowane przez województwo samorządowe na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktywizacja społeczna i zawodowa oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych stan obecny i perspektywy Zadania realizowane przez województwo samorządowe na."— Zapis prezentacji:

1 Aktywizacja społeczna i zawodowa oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych stan obecny i perspektywy Zadania realizowane przez województwo samorządowe na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

2 Główne czynniki wpływające na aktywność zawodową i zatrudnianie osób niepełnosprawnych Sytuacja społeczno – gospodarcza Polityka rynku pracy Otoczenie prawne Zachowania i postawy głównych aktorów Klimat społeczny

3 Legislacja - stan obecny Ustawa zasadnicza Kodeks pracy (art. 11 3, 94, Rozdział IIa) Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Karta praw osób niepełnosprawnych

4 Instrumenty finansowe - stan obecny Budżet państwa Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Europejski Fundusz Społeczny

5 Udział osób niepełnosprawnych prawnie na 100 osób ludności w wieku 15 lat i więcej w 2004 r. Polska – 13,4%

6 Liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku 15 lat i więcej według aktywności zawodowej, w tys. 2004III kw.2005 w wieku 15 lat i więcej w wieku produk- cyjnym w wieku 15 lat i więcej w wieku produk- cyjnym Razem416724584071 2396 Aktywni zawodowo677576674575 Pracujący544446544447 Bezrobotni133130 128 Bierni zawodowo349018823396 1821 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych Źródło: BAEL, GUS 2004, III kwartał 2005 r

7 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym Wiek produkcyjny (18-59/64 lat) 2004I półrocze 2005 WskaźnikiNSNS współczynnik aktywności zawodowej 23,474,923,974,1 wskaźnik zatrudnienia 18,160,418,760,2 stopa bezrobocia 22,619,321,718,8 Źródło: BAEL, GUS 2004,2005

8 Województwo samorządowe (ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa) Art.14 ust. 1 Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim w szczególności w zakresie: edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego promocji i ochrony zdrowia pomocy społecznej polityki prorodzinnej transportu zbiorowego i dróg publicznych kultury fizycznej i turystyki ochrony praw konsumentów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy

9 Województwo samorządowe (ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji (...) Zadania w zakresie : opracowania i realizacji wojewódzkich programów dotyczących wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych udzielania pomocy zakładom pracy chronionej dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji dofinansowywanie tworzenia i działalności zaz opiniowanie wniosku o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe

10 Wojewódzkie programy w 2005 (art. 35 ust. 1pkt 1) - realizacja W 12 województwach realizowano Wojewódzkie programy dotyczące wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych W 2 województwach włączono programy w strategie polityki społecznej Pomorskie – prace nad kontynuacją zakończonego w 2004 programu Świętokrzyskie finalizuje prace nad pierwszym programem W 3 z 4 województw, w których program kończył się w roku 2005, finalizowane są prace nad programami obejmującymi rok 2006 i następne.(Podlaskie, Małopolskie i Łódzkie)

11 Program realizowany od 2002 roku bez wyznaczenia daty zamknięcia programy realizowane w ramach strategii polityki społecznej

12 Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji (...) Dla samorządów wojewódzkich 2003 r.2004 r.2005 r. 88 660 tys.90 030 tys.106 580 tys. Źródło: PFRON

13 Szkolenia niepełnosprawnych pracowników zpch w związku z koniecznością zmiany profilu produkcji Pomoc została udzielona w województwach: w 2004 r: (209 osób; 924 377 zł) kujawsko-pomorskim przeszkolono 21 osób za 193 737 zł. mazowieckim przeszkolono 188 osób za 730 640 zł. w 2005 r: mazowieckim przeszkolono 97 osób za 512 252 zł.

14 Jednorazowa pożyczka w celu ochrony istniejących w zpch miejsc pracy osób niepełnosprawnych 2004 rokI-III kwartał 2005 roku liczba zawartych umów kwota (nominalna wartość pomocy w zł) liczba zawartych umów Kwota (nominalna wartość pomocy w zł) 7319.797.2595517. 827. 449 Najwięcej umów zawarto w woj. kujawsko – pomorskim, mazowieckim i łódzkim Nie zawarto umów w woj. dolnośląskim, podlaskim i śląskim

15 Dofinansowanie budowy i rozbudowy obiektów służących rehabilitacji 2004 rokI-III kwartał 2005 roku liczba zawartych umów kwota zł. liczba zawartych umów kwota zł. 21944.099.55426947.623.011 Wypłacono dofinansowania na kwotę 6. 083. 521zł co stanowi 12,7% kwoty wynikającej z zawartych umów

16 Dofinansowanie budowy i rozbudowy obiektów służących rehabilitacji W 2005 najczęściej dofinansowane były: domy pomocy społecznej starostwa powiatowe, urzędy miast inne (szpitale, ośrodki rehabilitacyjne, szkoły wyższe)

17 2004 rokI-III kw 2005 roku Liczba umówKwota złLiczba umówKwota zł ogółem 21944 099 55426947 623 011 dolnośląskie 12 890 706144 041 001 kujawsko-pomorskie 141 383 567162 019 983 lubelskie 143 632 10017174 929 371 lubuskie 222 111 639261 700 540 łódzkie 224 078 919174 415 704 małopolskie 18345 000276 534 723 mazowieckie 244 171 085325 940 540 opolskie 4345 00011572 900 podkarpackie 252 116 172181 590 679 podlaskie 82 608 04672 623 179 pomorskie 194 869 481314 451 749 śląskie 51 764 890 zł00 świętokrzyskie 141 522 365 zł151 429 050 warmińsko- mazurskie 4815 750 zł173 072 198 wielkopolskie 142 896 905 zł162 982 161 zachodniopomorskie 113 231 681 zł81 319 233 Dofinansowanie budowy i rozbudowy obiektów służących rehabilitacji

18

19 Zakłady aktywności zawodowej Liczba istniejących zakładów - 29 w tym: utworzone w ciągu trzech kwartałów 2005 r.- 4 dofinansowywane przez samorządy - 19 dofinansowywane przez PFRON - 9 + 1 zaz w Poddębicach – umowa z PFRON nie dofinansowywany obecnie ze środków PFRON liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zaz – 1026 wg. sprawozdań wojewodów stan na dzień 30.06 2005r.

20 Zakłady aktywności zawodowej w 2005 r. finansowane ze środków PFRON wg. sprawozdań wojewodów stan na dzień 30.06 2005r

21 Liczba osóbKwota w zł. 1993 28 7506 200 000 1995 98 23528 200 000 1997 143 82053 000 000 1999 125 81462 100 000 2001 126 48663 700 000 2003 136 75570 234 997 2004 159 08284 955 967 2005 informacja za trzy kwartały 148 19781 254 344 Turnusy rehabilitacyjne

22 Lata Liczba osób biorących udział w turnusach rehabilitacyjnych (na podstawie danych z PCPR) ogółem w tym osób niepełnosprawnych 2003136 755103 160 (75,4%) 2004159 082120 582 (75,7%) I- III kw. 2005148 197109 768 (74,0%) TURNUSY REHABILITACYJNE

23 Osoby niepełnosprawne biorące udział w turnusach rehabilitacyjnych w 2004 roku (na podstawie danych od organizatorów) 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 warmińsko- mazurskie podlaskie opolskie wielkopolskie świętokrzyskie mazowieckie lubelskie lubuskie łódzkie podkarpackie śląskie pomorskie dolnośląskie małopolskie kujawsko-pomorskie zachodniopomorskie

24 Liczba ośrodków wpisanych do rejestru Lata 20042005 Ogółem 643633 Dolnośląskie 7372 Kujawsko-pomorskie 2827 Lubelskie 1615 Lubuskie 44 Łódzkie 88 Małopolskie 10099 Mazowieckie 12 Opolskie 99 Podkarpackie 41 Podlaskie 55 Pomorskie 98 Śląskie 2928 Świętokrzyskie 21 Warmińsko-Mazurskie 21 Wielkopolskie 14 Zachodniopomorskie 164159 (na podstawie informacji elektronicznej)

25 Główni aktorzy administracja rządowa samorząd terytorialny przedsiębiorstwa, regionalne i lokalne środowiska gospodarcze związki zawodowe organizacje pozarządowe osoby niepełnosprawne

26 Samorząd terytorialny kreowanie i realizacja regionalnej i lokalnej polityki gospodarczej i społecznej uwzględniającej perspektywę osób niepełnosprawnych promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych wdrażanie skutecznych instrumentów włączania osób niepełnosprawnych w regionalny i lokalny rynek pracy

27 Kierunki ewentualnych zmian – podstawowe dylematy Które instrumenty są skuteczne, a które nie i dlaczego? Czego brakuje? – niezbędne uzupełnienia Co jest zbędne? Co wymaga zmiany albo uproszczenia? Uwarunkowania i ograniczenia


Pobierz ppt "Aktywizacja społeczna i zawodowa oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych stan obecny i perspektywy Zadania realizowane przez województwo samorządowe na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google