Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktywizacja społeczna i zawodowa oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych stan obecny i perspektywy Zadania realizowane przez województwo samorządowe na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktywizacja społeczna i zawodowa oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych stan obecny i perspektywy Zadania realizowane przez województwo samorządowe na."— Zapis prezentacji:

1 Aktywizacja społeczna i zawodowa oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych stan obecny i perspektywy Zadania realizowane przez województwo samorządowe na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

2 Główne czynniki wpływające na aktywność zawodową i zatrudnianie osób niepełnosprawnych Sytuacja społeczno – gospodarcza Polityka rynku pracy Otoczenie prawne Zachowania i postawy głównych aktorów Klimat społeczny

3 Legislacja - stan obecny Ustawa zasadnicza Kodeks pracy (art. 11 3, 94, Rozdział IIa) Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Karta praw osób niepełnosprawnych

4 Instrumenty finansowe - stan obecny Budżet państwa Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Europejski Fundusz Społeczny

5 Udział osób niepełnosprawnych prawnie na 100 osób ludności w wieku 15 lat i więcej w 2004 r. Polska – 13,4%

6 Liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku 15 lat i więcej według aktywności zawodowej, w tys. 2004III kw.2005 w wieku 15 lat i więcej w wieku produk- cyjnym w wieku 15 lat i więcej w wieku produk- cyjnym Razem Aktywni zawodowo Pracujący Bezrobotni Bierni zawodowo Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych Źródło: BAEL, GUS 2004, III kwartał 2005 r

7 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym Wiek produkcyjny (18-59/64 lat) 2004I półrocze 2005 WskaźnikiNSNS współczynnik aktywności zawodowej 23,474,923,974,1 wskaźnik zatrudnienia 18,160,418,760,2 stopa bezrobocia 22,619,321,718,8 Źródło: BAEL, GUS 2004,2005

8 Województwo samorządowe (ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa) Art.14 ust. 1 Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim w szczególności w zakresie: edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego promocji i ochrony zdrowia pomocy społecznej polityki prorodzinnej transportu zbiorowego i dróg publicznych kultury fizycznej i turystyki ochrony praw konsumentów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy

9 Województwo samorządowe (ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji (...) Zadania w zakresie : opracowania i realizacji wojewódzkich programów dotyczących wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych udzielania pomocy zakładom pracy chronionej dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji dofinansowywanie tworzenia i działalności zaz opiniowanie wniosku o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe

10 Wojewódzkie programy w 2005 (art. 35 ust. 1pkt 1) - realizacja W 12 województwach realizowano Wojewódzkie programy dotyczące wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych W 2 województwach włączono programy w strategie polityki społecznej Pomorskie – prace nad kontynuacją zakończonego w 2004 programu Świętokrzyskie finalizuje prace nad pierwszym programem W 3 z 4 województw, w których program kończył się w roku 2005, finalizowane są prace nad programami obejmującymi rok 2006 i następne.(Podlaskie, Małopolskie i Łódzkie)

11 Program realizowany od 2002 roku bez wyznaczenia daty zamknięcia programy realizowane w ramach strategii polityki społecznej

12 Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji (...) Dla samorządów wojewódzkich 2003 r.2004 r.2005 r tys tys tys. Źródło: PFRON

13 Szkolenia niepełnosprawnych pracowników zpch w związku z koniecznością zmiany profilu produkcji Pomoc została udzielona w województwach: w 2004 r: (209 osób; zł) kujawsko-pomorskim przeszkolono 21 osób za zł. mazowieckim przeszkolono 188 osób za zł. w 2005 r: mazowieckim przeszkolono 97 osób za zł.

14 Jednorazowa pożyczka w celu ochrony istniejących w zpch miejsc pracy osób niepełnosprawnych 2004 rokI-III kwartał 2005 roku liczba zawartych umów kwota (nominalna wartość pomocy w zł) liczba zawartych umów Kwota (nominalna wartość pomocy w zł) Najwięcej umów zawarto w woj. kujawsko – pomorskim, mazowieckim i łódzkim Nie zawarto umów w woj. dolnośląskim, podlaskim i śląskim

15 Dofinansowanie budowy i rozbudowy obiektów służących rehabilitacji 2004 rokI-III kwartał 2005 roku liczba zawartych umów kwota zł. liczba zawartych umów kwota zł Wypłacono dofinansowania na kwotę zł co stanowi 12,7% kwoty wynikającej z zawartych umów

16 Dofinansowanie budowy i rozbudowy obiektów służących rehabilitacji W 2005 najczęściej dofinansowane były: domy pomocy społecznej starostwa powiatowe, urzędy miast inne (szpitale, ośrodki rehabilitacyjne, szkoły wyższe)

17 2004 rokI-III kw 2005 roku Liczba umówKwota złLiczba umówKwota zł ogółem dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie zł00 świętokrzyskie zł warmińsko- mazurskie zł wielkopolskie zł zachodniopomorskie zł Dofinansowanie budowy i rozbudowy obiektów służących rehabilitacji

18

19 Zakłady aktywności zawodowej Liczba istniejących zakładów - 29 w tym: utworzone w ciągu trzech kwartałów 2005 r.- 4 dofinansowywane przez samorządy - 19 dofinansowywane przez PFRON zaz w Poddębicach – umowa z PFRON nie dofinansowywany obecnie ze środków PFRON liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zaz – 1026 wg. sprawozdań wojewodów stan na dzień r.

20 Zakłady aktywności zawodowej w 2005 r. finansowane ze środków PFRON wg. sprawozdań wojewodów stan na dzień r

21 Liczba osóbKwota w zł informacja za trzy kwartały Turnusy rehabilitacyjne

22 Lata Liczba osób biorących udział w turnusach rehabilitacyjnych (na podstawie danych z PCPR) ogółem w tym osób niepełnosprawnych (75,4%) (75,7%) I- III kw (74,0%) TURNUSY REHABILITACYJNE

23 Osoby niepełnosprawne biorące udział w turnusach rehabilitacyjnych w 2004 roku (na podstawie danych od organizatorów) warmińsko- mazurskie podlaskie opolskie wielkopolskie świętokrzyskie mazowieckie lubelskie lubuskie łódzkie podkarpackie śląskie pomorskie dolnośląskie małopolskie kujawsko-pomorskie zachodniopomorskie

24 Liczba ośrodków wpisanych do rejestru Lata Ogółem Dolnośląskie 7372 Kujawsko-pomorskie 2827 Lubelskie 1615 Lubuskie 44 Łódzkie 88 Małopolskie Mazowieckie 12 Opolskie 99 Podkarpackie 41 Podlaskie 55 Pomorskie 98 Śląskie 2928 Świętokrzyskie 21 Warmińsko-Mazurskie 21 Wielkopolskie 14 Zachodniopomorskie (na podstawie informacji elektronicznej)

25 Główni aktorzy administracja rządowa samorząd terytorialny przedsiębiorstwa, regionalne i lokalne środowiska gospodarcze związki zawodowe organizacje pozarządowe osoby niepełnosprawne

26 Samorząd terytorialny kreowanie i realizacja regionalnej i lokalnej polityki gospodarczej i społecznej uwzględniającej perspektywę osób niepełnosprawnych promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych wdrażanie skutecznych instrumentów włączania osób niepełnosprawnych w regionalny i lokalny rynek pracy

27 Kierunki ewentualnych zmian – podstawowe dylematy Które instrumenty są skuteczne, a które nie i dlaczego? Czego brakuje? – niezbędne uzupełnienia Co jest zbędne? Co wymaga zmiany albo uproszczenia? Uwarunkowania i ograniczenia


Pobierz ppt "Aktywizacja społeczna i zawodowa oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych stan obecny i perspektywy Zadania realizowane przez województwo samorządowe na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google