Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

przyjęty przez RM 14 lutego 2006 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "przyjęty przez RM 14 lutego 2006 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego"— Zapis prezentacji:

1 przyjęty przez RM 14 lutego 2006 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Wstępny projekt NSRO przyjęty przez RM 14 lutego 2006 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, luty 2006

2 Uwarunkowania zewnętrzne
Zintegrowany Pakiet Wytycznych dla Wzrostu i Zatrudnienia (ZPW) (Integrated Guidelines on Growth and Jobs ), przedstawiony przez KE 12 kwietnia 2005 r. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty na lata Wspierające Wzrost Gospodarczy i Zatrudnienie (SWW) (Cohesion Policy in support of Growth and Jobs - Community Strategic Guidelines ), opublikowane przez KE 5 lipca 2005 r. Projekty rozporządzeń ustanawiających przepisy dot. funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach , przedstawione przez KE 21 grudnia 2005 r. Wyłączenie obecnych instrumentów finansujących rozwój obszarów wiejskich oraz wsparcie dla rybołówstwa poza politykę strukturalną

3 Uwarunkowania wewnętrzne
Projekt Narodowego Planu Rozwoju, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 6 września 2005 r. Projekt Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 27 września 2005 r. Program Działania Rządu „Solidarne Państwo”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 9 listopada 2005 r. „Założenia do zmian Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w stosunku do wstępnego projektu dokumentu, zaakceptowane przez Radę Ministrów w dniu 27 września 2005 r.” przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 27 grudnia 2005 r. Doświadczenia zdobyte w trakcie programowania oraz wdrażania funduszy strukturalnych w latach

4 Architektura całości działań
Integrated Guidelines for Growth and Jobs Zintegrowany Pakiet Wytycznych (ZPW) Rada Europejska Komisja Europejska Wspólna Polityka Rybacka Polityka Spójności Wspólna Polityka Rolna Community Strategic Guidelines Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) EU Strategic Guidelines for Rural Development Policy Strategiczne Wytyczne UE dla Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich państwa członkowskie National Reform Programme Krajowy Program Reform (wstępny projekt przyjęty 28.Xii.2006) National Strategic Reference Framework Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) (wstępny projekt przyjęty 14.II.2006) National Rural Development Strategy Narodowa Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich National Strategic Plan Narodowy Plan Strategiczny dla Rybołówstwa

5 STRATEGIA ROZWOJU KRAJU
Wpływ na kształt NPR Integrated Guidelines for Growth and Jobs Zintegrowany Pakiet Wytycznych (ZPW) National Reform Programme Krajowy Program Reform National Strategic Reference Framework Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) Community Stategic Guidelines Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) National Rural Development Strategy Narodowa Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich EU Strategic Guidelines for Rural Development Policy Strategiczne Wytyczne UE dla Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich National Strategic Plan Narodowy Plan Strategiczny dla Rybołówstwa STRATEGIA ROZWOJU KRAJU

6 Zarys tendencji w latach 2000-2006
malejący udział przemysłu w strukturze PKB ożywienie aktywności przedsiębiorstw przemysłowych wzrost produkcji w działach uznawanych za nośniki postępu technicznego niski potencjał badawczo-rozwojowy gospodarki niski poziom wykorzystania zasobów pracy wzrost bezrobocia wzrost skali zróżnicowań w wielkości PKB na mieszkańca w polskich regionach rozwój lokalnych biegunów wzrostu (głównie aglomeracji miejskich)

7 Przezwyciężanie luki rozwojowej Polski i jej regionów w stosunku do krajów UE
kreowanie warunków dla przyspieszania tempa wzrostu gospodarczego polepszanie jakości kapitału ludzkiego i społecznego tworzenie warunków instytucjonalnych dla rozwoju przedsiębiorczości przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej Polski

8 Szanse dla polskiej gospodarki
otwarcie rynków UE przyspieszenie modernizacji gospodarki poprzez usprawnienia i promocję transferu nowoczesnych technik i technologii rozwój badań i międzynarodowej współpracy naukowo – badawczej tworzenie warunków do wykorzystania aktywności społecznej modernizacja i poprawa jakości sieci drogowej i kolejowej rozwój funkcji metropolitalnych w największych ośrodkach miejskich, w tym na obszarach Polski wschodniej

9 Najważniejsze wyzwanie dla polskiej gospodarki
zwiększanie stopnia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w ramach Unii Europejskiej poprzez: skonsolidowanie finansów publicznych wzrost zatrudnienia redukcja barier rozwoju społeczno-gospodarczego promowanie i wzmacnianie przedsiębiorczości podnoszenie jakości kapitału ludzkiego budowa społeczeństwa informacyjnego

10 Cel strategiczny Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013
tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju

11 Najważniejsze warunki realizacji NSRO
odpowiednia, prowzrostowa i pro-zatrudnieniowa krajowa polityka gospodarcza, uwzględniająca kontynuację i pełne wdrożenie reform strukturalnych w obszarze finansów publicznych, funkcjonowania administracji i wymiaru sprawiedliwości oraz systemu stanowienia i implementacji prawa oraz kompleksowe podejście obejmujące zarówno wyznaczanie celów polityki społeczno-gospodarczej, jak i tworzenie efektywnych instrumentów ich realizacji

12 Cele szczegółowe NSRO Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w tym szczególnie sektora usług Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Rozwój obszarów wiejskich

13 Relacja celów szczegółowych NSRO do celów Strategii Lizbońskiej oraz wytycznych SWW Strategia Lizbońska SWW NSRO Europa jako bardziej atrakcyjne miejsce do lokowania inwestycji Uczynienie z Europy i jej regionów miejsca bardziej atrakcyjnego dla inwestowania i pracy Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego Tworzenie większej ilości i lepszych miejsc pracy Większa liczba lepszych miejsc pracy Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług Wiedza i innowacyjność na rzecz wzrostu Rozwój wiedzy i innowacyjności na rzecz wzrostu gospodarczego Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów Wymiar terytorialny polityki spójności Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej, i przestrzennej Rozwój obszarów wiejskich

14 Spójność celów SWW z NSRO
SWW: Uczynienie z Europy i jej regionów miejsca bardziej atrakcyjnego dla inwestowania i pracy Rozszerzenie i poprawa infrastruktury transportowej NSRO: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów Powiązanie głównych ośrodków gospodarczych w Polsce siecią autostrad i dróg ekspresowych oraz nowoczesnymi sieciami kolejowymi Zapewnienie powiązania sieciami autostradowymi i drogami ekspresowymi wszystkich lądowych sąsiadów polski oraz włączenie w system transportowy kraju największych ośrodków miejskich Polski Wschodniej

15 Spójność celów SWW z NSRO cd.
Poprawa dostępności transportu kolejowego w wymiarze międzynarodowym oraz poprawa połączeń między największymi ośrodkami gospodarczymi i aglomeracjami Zwiększenie udziału transportu publicznego w obsłudze mieszkańców największych aglomeracji Dostosowanie potrzeb przewozowych do wzrastającego popytu Zapewnienie odpowiedniego wyposażenia infrastrukturalnego (określonego w dyrektywach UE) miast i miejscowości w Polsce Rozbudowa systemu transportu gazu i ropy naftowej, celem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego

16 Spójność celów SWW z NSRO
SWW: Uczynienie z Europy i jej regionów miejsca bardziej atrakcyjnego dla inwestowania i pracy Wzmocnienie synergii pomiędzy ochroną środowiska a wzrostem gospodarczym NSRO: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów Zmniejszenie zróżnicowań przestrzennych w wyposażeniu w infrastrukturę ochrony środowiska Rozbudowa infrastruktury minimalizującej gospodarcze i ekologiczne skutki katastrof naturalnych

17 Spójność celów SWW z NSRO
SWW: Uczynienie z Europy i jej regionów miejsca bardziej atrakcyjnego dla inwestowania i pracy Zwiększenie wykorzystania przez Europę tradycyjnych źródeł energii NSRO: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów Wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych i paliw alternatywnych

18 Spójność celów SWW z NSRO
SWW: Rozwój wiedzy i innowacyjności na rzecz wzrostu gospodarczego Wzrost i poprawa inwestycji w B+R NSRO: Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w tym szczególne sektora usług Organizacja systemu zachęt dla zwiększenia wydatków na sektor badawczo-rozwojowy firm działających na polskim rynku Kontynuacja zmian w systemie organizacji sektora naukowo badawczego w Polsce

19 Spójność celów SWW z NSRO
SWW: Rozwój wiedzy i innowacyjności na rzecz wzrostu gospodarczego Wspieranie innowacji i promowanie przedsiębiorczości NSRO: Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w tym szczególne sektora usług Rozwijanie systemu instytucjonalnego i organizacyjnego wsparcia dla przedsiębiorczości Rozwój kadry dla nowoczesnej gospodarki Wspieranie wykorzystania własności intelektualnej w gospodarce Rozwijanie infrastruktury dla innowacji

20 Spójność celów SWW z NSRO
SWW: Rozwój wiedzy i innowacyjności na rzecz wzrostu gospodarczego Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich NSRO: Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w tym szczególne sektora usług Wsparcie społeczeństwa informacyjnego - w odniesieniu do funkcjonowania administracji publicznej, polepszenia dostępu do informacji obywateli i firm i obniżenia kosztów działalności przedsiębiorstw

21 Spójność celów SWW z NSRO
SWW: Rozwój wiedzy i innowacyjności na rzecz wzrostu gospodarczego Poprawa dostępu do finansowania NSRO: Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w tym szczególne sektora usług Zwiększenie dostępu do źródeł finansowania, szczególnie w branżach cechujących się przewagami komparatytawnymi w stosunku do konkurentów zewnętrznych

22 Spójność celów SWW z NSRO
SWW: Większa liczba lepszych miejsc pracy Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw oraz elastyczność rynku pracy NSRO: Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego Proces stałego dokształcania zawodowego przeznaczone dla grup pracowników (MSP, sektory decydujące o konkurencyjności gospodarki, newralgiczne branże gospodarki) Tworzenie i polepszenie funkcjonowania systemu doradztwa i szkoleń przeznaczonych dla grup pracowników w sektorach o niskim poziomie kwalifikacji

23 Spójność celów SWW z NSRO
SWW: Większa liczba lepszych miejsc pracy Zaangażowanie większej liczby osób w aktywną działalność zawodową, utrzymanie wysokiego poziomu aktywności zawodowej oraz modernizacja systemów zabezpieczenia socjalnego Pomoc w utrzymaniu zdrowej siły roboczej NSRO: Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego Bardziej efektywne wykorzystanie zasobów pracy poprzez zwiększenie aktywności i mobilności pracowników (pomoc doradcza, staże, szkolenia, integracja społeczna, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, równy i optymalny poziom opieki zdrowotnej)

24 Spójność celów SWW z NSRO
SWW: Większa liczba lepszych miejsc pracy Zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki poprzez lepszą edukację i zdobywanie kwalifikacji NSRO: Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego Zwiększenie możliwości stałego podnoszenia średniego poziomu wykształcenia społeczeństwa oraz umiejętności zawodowych Wyrównanie szans dostępu do edukacji wysokiej jakości Rozwój jakościowy i ilościowy w priorytetowej z punktu widzenia potrzeb polskiej nauki sferze edukacji

25 Spójność celów SWW z NSRO
SWW: Większa liczba lepszych miejsc pracy Zdolności administracyjne NSRO: Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego Poprawa jakości zarządzania oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa społeczeństwa obywatelskiego poprzez modernizację sposobu funkcjonowania administracji rządowej i sądownictwa (system służby cywilnej w administracji rządowej i samorządowej, monitoring, ewaluacja)

26 Spójność celów SWW z NSRO
SWW: Uwzględnienie terytorialnego wymiaru polityki spójności Wspieranie dywersyfikacji działalności gospodarczej na obszarach wiejskich NSRO: Rozwój obszarów wiejskich Zwiększenie mobilności zawodowej i przestrzenne Podniesienie poziomu wykształcenia i pozarolniczych umiejętności zawodowych Rozwój infrastruktury technicznej (drogi, zaopatrzenie w energię, instalacje wodno-ściekowe, sprawne połączenia telekomunikacyjne) Zwiększenie dostępu do podstawowych usług publicznych, w tym kultury, edukacji, opieki zdrowotnej i transportu publicznego Rozwój pozarolniczych funkcji wsi

27 Spójność celów SWW z NSRO
SWW: Uwzględnienie terytorialnego wymiaru polityki spójności Wkład miast w rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc pracy NSRO: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Pełniejsze wykorzystanie potencjału endogenicznego największych ośrodków miejskich Przyśpieszenie rozwoju województw Polski wschodniej

28 Spójność celów SWW z NSRO
SWW: Uwzględnienie terytorialnego wymiaru polityki spójności Współpraca przygraniczna NSRO: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Rozwój ekonomiczny obszarów przygranicznych i przeciwdziałanie ich marginalizacji

29 Układ celów NSRO i programów operacyjnych
Układ celów NSRO i programów operacyjnych Regionalne Programy Operacyjne Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego PO Rozwój Polski Wschodniej Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług PO Infrastruktura i środowisko Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów PO Kapitał ludzki Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej, i przestrzennej PO Konkurencyjna gospodarka PO Pomoc Techniczna Rozwój obszarów wiejskich

30 Podział środków UE na programy operacyjne w ramach NSRO 2007-2013
>1% 216,7 PO Pomoc techniczna 13% 7 004,9 PO Konkurencyjna gospodarka 15% 8 125,9 PO Kapitał ludzki 38% 21 275,2 PO Infrastruktura i środowisko 1% 576,0 PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej 4% 2 161,6 PO Rozwoju Polski Wschodniej 29% 15 985,5 Regionalne Programy Operacyjne Procentowa wielkość alokacji Wielkość alokacji (mln EUR) Program operacyjny Bez uwzględnienia środków na rezerwę krajową (5%), rezerwę na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków (1%) oraz rezerwę wykonania (3%)

31 Podział środków UE na programy operacyjne w ramach NSRO 2007-2013
Bez uwzględnienia środków na rezerwę krajową (5%), rezerwę na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków (1%) oraz rezerwę wykonania (3%)

32 Spójność NSRO z KPR i ZPW
CEL SZCZEGÓŁOWY 1 Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego wysokiego tempa wzrostu gospodarczego wzrost gospodarczy, stabilizacja finansów publicznych, procesy przekształceń własnościowych

33 Spójność NSRO z KPR i ZPW
CEL SZCZEGÓŁOWY 1 Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego wysokiego tempa wzrostu gospodarczego ograniczenie barier administracyjnych i prawnych dla rozwoju przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej, ukierunkowanie pomocy publicznej na wspomaganie najbardziej efektywnych i konkurencyjnych firm

34 Spójność NSRO z KPR i ZPW
CEL SZCZEGÓŁOWY 2 Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego wzmacnianie kapitału ludzkiego i społecznego w oparciu o 4 filary - edukacja i kwalifikacje, zagospodarowanie zasobów pracy, aktywizacja zawodowa, zwiększenie elastyczności pracowników i rynku pracy, poprawa jakości zarządzania oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa i społeczeństwa obywatelskiego

35 Spójność NSRO z KPR i ZPW
CEL SZCZEGÓŁOWY 3 Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym sektora usług wsparcie sektora usług mających podstawowe znaczenie dla kreowania wzrostu gospodarczego i budowy konkurencyjności gospodarki

36 Spójność NSRO z KPR i ZPW
CEL SZCZEGÓŁOWY 4 Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów poprawa stanu i jakości funkcjonowania infrastruktury transportowej oraz środowiskowej o negatywnym wpływ na perspektywy rozwojowe polskiej gospodarki

37 Spójność NSRO z KPR i ZPW
CEL SZCZEGÓŁOWY 5 Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej przedsięwzięcia odnoszące się do wymiaru przestrzennego rozwoju Polski uwzględniające potrzeby ośrodków miejskich, obszarów wiejskich, jak również przygranicznych oraz regionów Polski Wschodniej.


Pobierz ppt "przyjęty przez RM 14 lutego 2006 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google