Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Banki a wspieranie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Banki a wspieranie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego"— Zapis prezentacji:

1 Banki a wspieranie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego
„Rola sektora bankowego w systemie absorpcji funduszy strukturalnych UE w latach ” Banki a wspieranie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego Włodzimierz Grudziński Prezes Zarządu Banku BISE

2 Plan prezentacji Dotychczasowe doświadczenia
Założenia nowej perspektywy finansowej Postulowana rola banków w procesie absorpcji

3 Dotychczasowe doświadczenia
Brak danych na temat faktycznego udziału banków w procesie finansowania projektów unijnych JST. Wzrost roli banków jako doradców przy skomplikowanych projektach sfery partnerstwa publiczno-prywatnego. Faworyzowanie Banku BGK w procesie prefinansowania działań JST. Brak ścisłej współpracy pomiędzy bankami i instytucjami zarządzającymi odpowiedzialnymi za programy dla JST.

4 Założenia nowej perspektywy finansowej
Uproszczenie procedur aplikacyjnych Decentralizacja rozwoju regionalnego – 16 RPO Wyrównywanie różnic rozwojowych regionów – PO Rozwój Polski Wschodniej Zwiększenie kompetencji samorządów wojewódzkich – rola instytucji zarządzających RPO Wprowadzenie w latach zasady n+3 jest szczególnie korzystne zwłaszcza w przypadku inwestycji samorządowych. Należy podkreślić, że te wszystkie kwestie są jak najbardziej pożądane. Zarówno uproszczenie i usprawnienie procedur aplikacyjnych, decentralizacja programów regionalnych, dbałość o wyrównanie różnic pomiędzy regionami, wzrost kompetencji samorządów wojewódzkich, jak też wydłużenie okresu rozliczania inwestycji, są z punktu widzenia beneficjentów korzystne. Niosą one za sobą jednak pewne ryzyko, które należy ograniczyć na samym początku procesu programowania.

5 Uproszczenie procedur aplikacyjnych
Stworzenie sprawniejszego i prostszego systemu wdrażania przyczyni się do pełniejszego wykorzystania tych środków. PROBLEM: W celu uproszczenia procedur i zbliżenia do procedur bankowych, konieczne jest włączenie przedstawicieli banków do pracy nad przygotowywaniem systemu absorpcji. Konieczność zestandaryzowania procedur i dokumentacji aplikacyjnej w poszczególnych RPO.

6 Decentralizacja rozwoju regionalnego
Stworzenie Regionalnych Programów Operacyjnych oraz PO Rozwój Polski Wschodniej pozwoli na lepsze ukierunkowanie pomocy strukturalnej w poszczególnych regionach. PROBLEM: Rozczarowuje wielkość przyznanych funduszy - zaledwie 26,8% całości środków zostanie przeznaczonych na RPO i 3,6% na PO Rozwój Polski Wschodniej. Wcześniej zapowiadano, że będzie to blisko 51% całości alokacji funduszy strukturalnych. W ramach założeń NSRO przyjętych przez Radę Ministrów 27 września 2005 roku na realizację programów regionalnych przeznaczonych było 51% całości środków.

7 Zwiększenie kompetencji samorządów wojewódzkich
Przekazanie roli instytucji zarządzających samorządom wojewódzkim to kolejny pozytywny krok w stronę decentralizacji PROBLEM: Konieczność wyznaczenia w ramach RPO koordynatora dla instytucji zarządzających, w celu ujednolicenia procedur w poszczególnych województwach. - Jak do tej pory banki nawiązały współpracę z jedną tylko instytucją wdrażającą – PARPem w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw działanie 2.3 i było to w poprzedniej perspektywie finansowej ( ) - Istnieje obawa, że 16 niezależnych programów operacyjnych doprowadzi do powstania 16 systemów rozdziału środków unijnych ze specyficznymi procedurami i specyficznymi wymaganiami względem beneficjentów

8 Rola BGK w prefinansowaniu
Wprowadzenie przypisanego BGK prefinansowania projektów JST, w postaci zaliczek bądź etapowania wypłat, może całkowicie wykluczyć banki komercyjne z procesu absorpcji funduszy unijnych przez JST. W efekcie obowiązek dokonywania szczegółowej analizy finansowej zostanie przeniesiony na instytucje zarządzające, czyli samorządy wojewódzkie.

9 Zmiany w finansach publicznych
Większa przejrzystość finansów samorządowych spowoduje wzrost dynamiki na rynku samorządowych papierów dłużnych. Nałożenie na samorządy limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wymusi uchwalanie takich programów, co wpłynie na lepsze postrzeganie samorządów przez instytucje finansujące, a tym samym większą dostępność do finansowania. Nierozstrzygnięta sprawa nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych.

10 Postulowana rola banków w procesie absorpcji

11 Współudział w procesie programowania
Postulujemy włączenie przedstawicieli sektora bankowego do pracy nad przygotowywaniem systemu absorpcji funduszy unijnych.

12 Współpraca banków i instytucji zarządzających
Konieczne jest wzmocnienie współpracy pomiędzy bankami, a samorządami wojewódzkimi w ramach RPO na wzór tej, która została wypracowana w SPO WKP 2.3 pomiędzy bankami i PARP.

13 Szkolenia systemowe dla środowiska bankowego
Postulujemy przygotowanie w ramach pomocy technicznej, systemowych szkoleń dla przedstawicieli banków komercyjnych w celu podwyższenia kwalifikacji doradczych bankowców. Banki mogą zorganizować specjalne staże dla pracowników instytucji wdrażających w celu przedstawienia zasad stosowanych przy prefinansowaniu projektów.

14 Banki w systemie doradztwa
Postulujemy włączenie banków do systemu doradztwa dla JST i przeznaczenie części środków z pomocy technicznej na finansowanie tych działań.


Pobierz ppt "Banki a wspieranie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google