Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. W czasie trwającego blisko 3 miesiące naboru Zarysów Projektów w ramach obszaru tematycznego Inicjatywy na rzecz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. W czasie trwającego blisko 3 miesiące naboru Zarysów Projektów w ramach obszaru tematycznego Inicjatywy na rzecz."— Zapis prezentacji:

1 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

2 W czasie trwającego blisko 3 miesiące naboru Zarysów Projektów w ramach obszaru tematycznego Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych zostało złożonych 37 Zarysów Projektów

3 Liczba Zarysów Projektów złożonych z poszczególnych województw: Lubelskie - 8 projektów; Małopolskie – 13 projektów; Podkarpackie – 7 projektów; Świętokrzyskie – 3 projekty; Małopolskie oraz Podkarpackie – (wspólnie) 2 projekty; Lubelskie, Podkarpackie oraz Świętokrzyskie - (wspólnie) 1 projekt; Lubelskie, Małopolskie, Podkarpackie oraz Świętokrzyskie – (wspólnie) 3 projekty.

4 Projekty złożone przez województwo małopolskie Nazwa ProjektuNazwa IR Małopolska Biblioteka Internetowa Wojewódzka Biblioteka Publiczna Nasza SzwajcariaTowarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej Program na rzecz rozwoju województwa małopolskiego Fundacja bez barier – Fundacja na rzecz rozwoju edukacji w Polsce

5 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości gminy Dobra poprzez kompleksową rozbudowę systemu wodno- kanalizacyjnego Gmina Dobra Rozwój kapitału społecznego w gminach Chełmek i Libiąż, poprzez realizację cyklu działań aktywizujących i wspierających Gmina Chełmek

6 System całożyciowego doradztwa kariery jako narzędzie rozbudzania przedsiębiorczości młodzieży i osób z obszarów rolniczych Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie Rozwój sieci współpracy wokół kulturowych szlaków turystycznych jako narzędzie zrównoważonego gospodarczo i społecznie rozwoju w południowej Polsce Małopolska organizacja Turystyczna

7 Aktywni mieszkańcy w małych ojczyznach Gmina Niepołomice Budowa i wzmacnianie sieci współpracy społecznej, gospodarczej i trójsektorowej, rozwój przedsiębiorczości oraz promocja działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju Subregionu Południowej Małopolski Stowarzyszenie Raciechowice 2005

8 Dolina karpia-szansa na przyszłość Partnerski Program Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich Gmina Zator

9 Lokalna Grupa InicjatywnaFundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Produkt Lokalny Małopolska- rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski Fundacja Partnerstwa dla Środowiska

10 Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

11 Projekty złożone wspólnie przez województwo małopolskie oraz podkarpackie Program szkoleniowy Aktywizujące Przedsiębiorczość Oparte o Naturalne Atuty Regionów Górskich - SPONAR Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski Nasze góry, nasze dziedzictwo-nasza wspólna sprawa. Zacieśnianie partnerstwa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w polskich Karpatach Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS

12 Projekty złożone wspólnie przez 4 województwa objęte wsparciem Rozwój łańcucha produkcyjnego i logistycznego żywności ekologicznej w południowo- wschodniej Polsce Agencja Rynku Rolnego Aktywizacja społeczno- ekonomiczna mieszkańców terenów wiejskich regionu Polski południowo- wschodniej Małopolska Izba Rolnicza

13 Program wsparcia rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej, zasobów ludzkich i budowy sieci partnerstw na obszarach wiejskich południowo- wschodniej Polski Krajowa Rada Spółdzielcza

14 Władza Wdrażająca Programy Europejskie, jako Instytucja Pośrednicząca, przeprowadza obecnie ocenę formalną otrzymanych Zarysów Projektów.

15 Ocena formalna Zarysów Projektów zostanie zakończona do końca tego tygodnia. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Instytucja Pośrednicząca ma później 30 dni roboczych na dokonanie oceny merytorycznej Zarysów Projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formą.

16 Priorytet 2 Środowisko i infrastruktura

17 19 stycznia br. w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca priorytet Środowisko i infrastruktura w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

18 Obszary tematyczne: Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska; Bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych.

19 Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska Cele: poprawa usług z zakresu infrastruktury miejskiej w celu podniesienia standardu życia i promowania rozwoju gospodarczego; poprawa zarządzania, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności lokalnych/regionalnych publicznych systemów transportowych; bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych.

20 Cel 1 - Poprawa usług z zakresu infrastruktury miejskiej w celu podniesienia standardu życia i promowania rozwoju gospodarczego z następującym rodzajem projektów: uzupełnienie istniejącego systemu gospodarowania odpadami przez zbieranie, składowanie i segregację oraz oczyszczanie odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów szpitalnych, a także redukcja zagrożenia azbestem

21 Cel 2 - Zwiększenie wydajności energii i redukcji emisji, w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji z następującymi rodzajami projektów: - Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej (w tym m.in. projekty pilotażowe).

22 -Odnowa, remont i/lub modernizacja komunalnych sieci cieplnych w częściach miast (o zwartej zabudowie wielorodzinnej) ogrzewanych przez małe lokalne kotłownie i piece kaflowe, na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych i docelowych poziomach zanieczyszczeń powietrza. -Odnowa/remont i/lub modernizacja centralnych źródeł ciepła i instalacji grzewczych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej świadczących usługi w zakresie hospitalizacji i publicznych szkołach.

23 Cel 3 - Poprawa zarządzania, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności lokalnych/regionalnych publicznych systemów transportowych z następującymi rodzajami projektów: - przygotowanie dokumentacji (jak np.: studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko, plan generalny (master plan), koncepcja transportu) dla projektów, obejmujących swoim zakresem przynajmniej jedną gałąź transportu oraz/lub połączenia pomiędzy różnymi gałęziami transportu,

24 - kolejowe oraz drogowe systemy zarządzania ruchem (sterujące) i systemy monitorujące (w tym systemy elektronicznego poboru opłat) – kwalifikowalne wyłącznie jako projekty studyjne (zawierające działania miękkie jak przygotowanie dokumentacji) lub projekty studyjne z małymi elementami inwestycyjnymi,

25 - budowa, remont i/lub modernizacja infrastruktury kolejowej, w tym w szczególności zapewniająca sprawne połączenia kolejowe centrów miast z portami lotniczymi – kwalifikowalne jako projekty studyjne, projekty studyjne z elementami inwestycyjnymi, projekty inwestycyjne.

26 W ramach ww. typu projektu możliwa jest budowa/remont i/lub modernizacja następującej infrastruktury kolejowej: linii kolejowych, podtorza, trakcji, semaforów, sygnalizacji, przejazdów kolejowych, systemów monitorujących i sterujących oraz dworców/stacji kolejowych (ich modernizacja musi dotyczyć wyłącznie obiektów do obsługi podróżnych ściśle związanych ze świadczeniem usług transportowych).

27 Całkowita alokacja w ramach ww. obszaru tematycznego wynosi 117,5 mln CHF (w tym: dla Celu 1 i 2: ok. 87,5 mln CHF; dla Celu 3: ok. 30 mln CHF). Obowiązujące wartości projektów: W ramach Celu 1 – projekty o minimalnej wartości 15 mln CHF, W ramach Celu 2 – projekty o minimalnej wartości 10 mln CHF, W ramach Celu 3 – projekty o minimalnej wartości 3 mln CHF (projekty nie zawierające elementów inwestycyjnych) i minimalnej wartości 10 mln CHF (projekty zakładające elementy inwestycyjne). Maksymalna wartość projektu – brak

28 Obszar tematyczny: BIORÓŻNORODNOŚĆ I OCHRONA EKOSYSTEMÓW ORAZ WSPARCIE TRANSGRANICZNYCH INICJATYW ŚRODOWISKOWYCH. W ramach powyższego obszaru tematycznego obowiązuje podejście projektowe. Całkowita alokacja w ramach ww. obszaru tematycznego wynosi 10 mln CHF Minimalna wartość projektu – 1 mln CHF Maksymalna wartość projektu – brak

29 Przedmiotem wsparcia objęte będą projekty związane z: 1.Poprawą spójności obszarów należących do sieci Natura 2000 oraz innych obszarów chronionych; 2.Inwentaryzacją przyrodniczą oraz monitoringiem bioróżnorodności 3.Opracowaniem regionalnych strategii zrównoważonego rozwoju turystyki na obszarach chronionych 4.Podnoszeniem świadomości i wiedzy nt. wymogów w zakresie ochrony środowiska 5.Konwencją Karpacką: system współpracy i wdrażanie 6.Transgranicznymi inicjatywami środowiskowymi

30 Działania inwestycyjne są dopuszczalne w ramach powyższego obszaru tematycznego pod warunkiem, że ich koszty nie przekraczają 30% kosztów kwalifikowalnych projektu. O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty sektora publicznego lub organizacje pozarządowe, utworzone lub zarejestrowane na terytorium Polski zgodnie z polskim prawodawstwem (Instytucje Realizujące).

31 Ostateczny termin składania wniosków aplikacyjnych Dla Zarysów Projektów w ramach Celu 3 (Poprawa zarządzania, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności lokalnych/regionalnych publicznych systemów transportowych) obszaru Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska oraz dla Zarysów Projektów w ramach obszaru tematycznego Bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych termin składania wniosków upływa: 20 marca 2009 r. o godz. 15.00

32 Dla Zarysów Projektów w ramach Celu 1 (Poprawa usług z zakresu infrastruktury miejskiej w celu podniesienia standardu życia i promowania rozwoju gospodarczego) oraz Celu 2 (Zwiększenie wydajności energii i redukcji emisji, w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji) obszaru Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska termin składania wniosków upływa: 20 kwietnia 2009 r. o godz. 15.00.

33 UWAGA!!! Zmiana numeru telefonu do Zespołu ds. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Tel. (22) 461-88-50

34 Osoba do kontaktu w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim Anna Rerak Tel. (12) 39-21-107 Fax. (12) 39-21-919 E-mail: arer2@malopolska.uw.gov.pl


Pobierz ppt "Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. W czasie trwającego blisko 3 miesiące naboru Zarysów Projektów w ramach obszaru tematycznego Inicjatywy na rzecz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google