Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Michał KLEIBER MINISTER NAUKI i INFORMATYZACJI Posiedzenie Komitetu Badań Naukowych 3 lutego 2005 14 lat KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Michał KLEIBER MINISTER NAUKI i INFORMATYZACJI Posiedzenie Komitetu Badań Naukowych 3 lutego 2005 14 lat KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH."— Zapis prezentacji:

1 Michał KLEIBER MINISTER NAUKI i INFORMATYZACJI Posiedzenie Komitetu Badań Naukowych 3 lutego lat KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

2 14 lat KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH 14 lat KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER Koncepcja KBN była dziełem środowisk naukowych: Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk oraz Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki NSZZ Solidarność KBN był wyrazem dążenia środowiska do uzyskania samorządności i autonomiczności w zarządzaniu nauką POWSTANIE KBN

3 KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH został powołany ustawą o Komitecie Badań Naukowych z 12 stycznia 1991 roku POWSTANIE KBN Pierwsze posiedzenie KBN odbyło się maja 1991 roku Skład KBN Przewodniczący 12 członków pochodzących z wyboru (w tym 2 Zastępców Przewodniczącego) 5 członków Rady Ministrów Sekretarz Od maja 1991 do lutego 2005 odbyło się 140 posiedzeń KBN 14 lat KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH 14 lat KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER

4 POWSTANIE KBN Komitet był nietypowym organem administracji rządowej, w którym gremia uczonych podejmowały wszystkie decyzje finansowe, a także uchwalały akty wykonawcze do ustawy rządzącej finansowaniem badań Nowelizacja tej ustawy w 2001 roku oddała w ręce Ministra niektóre ze strategicznych decyzji finansowych i całość przepisów wykonawczych, ale zdecydowana większość decyzji szczegółowych pozostało w kompetencji Komitetu i jego zespołów Przeciwnicy utworzenia KBN w 1990 roku twierdzili, że Komitet będzie niezdolny do racjonalnego działania i nie poradzi sobie obsługą nałożonych zadań Tak się jednak nie stało Komitet okazał się w praktyce swojego działania ponadpartyjnym i najbardziej stabilnym organem administracji rządowej - w ciągu czternastu lat miał tylko czterech przewodniczących – członków Rady Ministrów W tym czasie Rząd zmienił się dziewięciokrotnie, a Parlament pięciokrotnie 14 lat KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH 14 lat KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER

5 LUDZIE KBN 196 osób wybranych przez środowisko naukowe pracowało w Zespołach KBN i w samym Komitecie Witold KARCZEWSKI Aleksander ŁUCZAK Andrzej WISZNIEWSKI Jan Krzysztof FRĄCKOWIAK Michał KLEIBER 14 lat KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH 14 lat KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER

6 NAJWAŻNIEJSZE OSIAGNIĘCIA KBN Powstał konkurencyjny system ubiegania się o środki budżetowe system grantów ocena i ranking jednostek naukowych Została wzmocniona edukacyjna funkcja nauki udział szkół wyższych w wydatkach budżetu nauki wzrósł z 22% w roku 1991 do 44% w roku ubiegłym Została rozwinięta współpraca międzynarodowa nauka jako pierwsza zintegrowała się z systemem prawnym i organizacyjnym UE już w 1998 roku sukcesem zakończyły się negocjacje warunków przystąpienia do V Programu Ramowego UE 14 lat KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH 14 lat KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER

7 NAJWAŻNIEJSZE OSIAGNIĘCIA KBN Komitet odegrał kluczową roli w budowie polskiego systemu sieci informatycznych NAUKA korzysta dzisiaj z powiązanych ze sobą 22 sieci metropolitalnych i 5 centrów komputerów dużej mocy przewiduje się zakończenie w przyszłym roku największej inwestycji KBN – sieci światłowodowej PIONIER Cztery kadencje Komitetu umożliwiły licznej grupie najwybitniejszych uczonych zdobycie doświadczeń we współpracy i współdecydowaniu przy organizowaniu badań i zarządzaniu finansami nauki w sekcjach specjalistycznych pracowało przeszło 2,5 tysiąca osób, recenzentów było w tym czasie 15 tysięcy. 14 lat KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH 14 lat KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER

8 WYDATKI NA BADANIA MLN ZŁ – w cenach 1991 r. MLN USD 14 lat KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH 14 lat KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER

9 Decyzje finansowe KBN PROJEKTY BADAWCZE PROJEKTY CELOWE NA RZECZ MŚP (NOT) ZŁOŻONE FINANSOWANE ZŁOŻONE FINANSOWANE WŁASNE ZAMAWIANE 37% 38% 59% 53% - WSPÓŁCZYNNIK SUKCESU 14 lat KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH 14 lat KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER

10 Decyzje finansowe KBN Liczba decyzji finansowych Finansowanie (zł) Działalność statutowa Badania własne Inwestycje SPUB (SPUB-U, SPUB-I, SPUB-M) Działalność wspomagająca badania Projekty badawcze i celowe (w tym SPR i wieloletnie) Współpraca naukowa z zagranicą lat KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH 14 lat KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER

11 GŁÓWNE ZADANIA KBN opracowywanie projektów założeń polityki naukowej i naukowo- technicznej państwa, w tym propozycji udziału nakładów budżetowych na naukę w produkcie krajowym brutto określanie kierunków badań naukowych i prac rozwojowych szczególnie ważnych dla postępu cywilizacyjnego, nauki, techniki, gospodarki narodowej, zdrowia społeczeństwa, kultury oraz obronności i bezpieczeństwa państwa, z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju opracowywanie projektów założeń polityki innowacyjnej państwa, wspólnie z ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz z innymi ministrami właściwymi w tej sprawie dokonywanie - na podstawie wniosków właściwych zespołów Komitetu - podziału środków finansowych pomiędzy jednostki naukowe 14 lat KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH 14 lat KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER

12 GŁÓWNE ZADANIA KBN ocenianie realizacji badań naukowych i prac rozwojowych oraz ich wyników, działalności wspomagającej badania i innych zadań finansowanych lub dofinansowywanych przez Komitet rozpatrywanie odwołań od uchwał zespołów Komitetu dotyczących przyznawania środków finansowych tworzenie zespołów opiniodawczo-doradczych inicjowanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych, a także rozwiązań ekonomiczno-finansowych dotyczących nauki, rozwoju techniki i działalności innowacyjnej opracowywanie wniosków dotyczących zawierania i kontynuacji umów międzyrządowych w zakresie dwustronnej i wielostronnej współpracy naukowej i naukowo-technicznej przedstawianie Przewodniczącemu Komitetu stanowiska lub opinii w sprawach należących do jego zakresu działania, z inicjatywy własnej lub na wniosek Przewodniczącego Komitetu 14 lat KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH 14 lat KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER

13 Z raportu OECD Jednym z najbardziej udanych elementów reformy systemu finansowania sfery B+R/N+T było utworzenie KBN. [...] Struktura KBN, opracowana w celu zagwarantowania demokratycznej reprezentacji środowiska naukowego, odzwierciedlała wolę zerwania z poprzednim, wysoce zhierarchizowanym i biurokratycznym systemem. Rozwiązanie to, zasadzające się na dość szerokiej jednomyślności, umożliwiło poważną zmianę systemu w drażliwym okresie przejściowym przy zredukowaniu do minimum możliwości zaistnienia konfliktów* Należy oczywiście przyklasnąć temu znaczącemu osiągnięciu, jednakże pozostają pewne wątpliwości, czy struktura KBN będzie odpowiadała tej fazie restrukturyzacji i przebudowy, która musi nastąpić w przyszłości* * Raport OECD z przeglądu polskiej polityki naukowej dokonanego w roku lat KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH 14 lat KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER

14 POTRZEBA ZMIAN Pełna samorządność środowiska w zarządzaniu finansowaniem badań w pierwszym okresie była siłą Komitetu Z upływem kolejnych kadencji ukazywała coraz wyraźniejsze wady 14 lat KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH 14 lat KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER

15 POTRZEBA ZMIAN Tendencja do rozpraszania środków, aby zaspokoić potrzeby wszystkich środowisk wybierających swoich przedstawicieli w Komitecie Brak akceptacji selektywnego finansowania wyrazistych priorytetów, kosztem innych dziedzin nauki, mniej ważnych dla rozwoju nauki i gospodarki Tendencja do podejmowania badań, z których nie trzeba się rozliczać wynikami wdrożonymi do praktyki gospodarczej Trudności w przekonaniu polityków decydujących o budżecie nauki, że te środki wesprą realizację polityki państwa – co było zapewne jedną z najważniejszych przyczyn systematycznego obniżania tego budżetu Trudne do uniknięcia konflikty interesów, gdy podejmowane w Komitecie decyzje finansowe dotyczyły żywotnych spraw środowisk naukowych, z których wywodzili się i do których wracali członkowie KBN Zbyt słabe rozwiązania systemowe umożliwiające współfinansowanie nauki ze środków pozabudżetowych Brak możliwości powiązania polityki naukowej z polityką gospodarczą kraju 14 lat KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH 14 lat KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER

16 WYZWANIA dla NAUKI STWORZENIE SYSTEMU PREMIUJĄCEGO JAKOŚĆ BADAŃ WYKORZYSTYWANIE BADAŃ NAUKOWYCH DLA POPRAWY KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH I NA STUDIACH DOKTORANCKICH OTWARCIE ŚRODOWISKA BADAWCZEGO NA ŚWIAT GOSPODARKI KONIECZNOŚĆ SELEKCJI TEMATYKI BADAWCZEJ (FORESIGHT....) REALIZACJA DUŻYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ BADAWCZYCH PROWADZONYCH ZARÓWNO W OBSZARZE BADAŃ POZNAWCZYCH JAK I STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE, MEDYCYNIE, ROLNICTWIE, OCHRONIE ŚRODOWISKA, KULTURZE, ITP. TWORZENIE NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZO- ROZWOJOWEJ ZAPEWNIENIE ZDOLNOŚCI DO WCHŁANIANIA ŚRODKÓW NA B+R POCHODZĄCYCH Z UNIJNYCH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, Z INWESTYCJI OFFSETOWYCH I PROGRAMÓW BADAWCZYCH UNII EUROPEJSKIEJ 14 lat KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH 14 lat KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER

17 Either we take hold of the future or the future will take hold of us Patrick Dixon 14 lat KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH 14 lat KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER

18 RADA NAUKI ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO - PRAWNE Posiedzenie Komitetu Badań Naukowych 3 lutego 2005

19 RADA NAUKI organ opiniodawczo - doradczy ministra (do 70 osób) ORGANY RADY NAUKI Przewodniczący Rady Komitet Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej Komisje Rady Komisja Badań Na Rzecz Rozwoju Nauki Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki Zespół Odwoławczy RADA NAUKI RADA NAUKI - ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO - PRAWNE Michał KLEIBER

20 KOMISJA BADAŃ NA RZECZ ROZWOJU GOSPODARKI Do 26 osób powoływanych przez ministra, w tym przedstawiciele właściwych ministrów oraz praktyki gospodarczej i społecznej RADA NAUKI ZESPOŁY Specjalistyczne i interdyscyplinarne Robocze Komisji Rady KOMITET POLITYKI NAUKOWEJ i NAUKOWO-TECHNICZNEJ Do 11 osób powoływanych przez ministra, w tym po 1 osobie spośród kandydatów wskazanych przez Prezesa PAN Przewodnicz ących: RGSW, KRASP oraz RG JBR KOMISJA BADAŃ NA RZECZ ROZWOJU NAUKI 28 osób wybieranych przez środowiska naukowe ZESPÓŁ ODWOŁAWCZY 5 osób wybieranych przez środowiska naukowe RADA NAUKI - ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO - PRAWNE Michał KLEIBER

21 ZADANIA KOMITETU POLITYKI NAUKOWEJ I NAUKOWO-TECHNICZNEJ opiniowanie projektów polityki naukowej i naukowo – technicznej państwa opiniowanie projektów aktów normatywnych i rozwiązań ekonomiczno - finansowych dotyczących nauki i techniki opiniowanie planu finansowego sporządzanie opinii i ocen w sprawach określonych przez ministra lub z inicjatywy własnej RADA NAUKI RADA NAUKI - ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO - PRAWNE Michał KLEIBER

22 ZADANIA KOMISJI RADY sporządzanie ocen jednostek naukowych przedstawiających wnioski o przyznanie środków finansowych sporządzanie ocen wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową oraz na inwestycje sporządzanie ocen wniosków o finansowanie projektów badawczych i celowych, w formie list rankingowych ocenianie realizacji i wyników działalności objętej w. w. wnioskami sporządzanie opinii i ocen w sprawach określonych przez ministra lub z inicjatywy własnej ZADANIA ZESPOŁU ODWOŁAWCZEGO opiniowanie wniosków o ponowne rozpatrzenie decyzji o przyznaniu albo odmowie przyznania środków na naukę RADA NAUKI RADA NAUKI - ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO - PRAWNE Michał KLEIBER

23 Posiedzenia plenarne Rady Nauki z inicjatywy Przewodniczącego - co najmniej raz w roku na wniosek Ministra lub co najmniej 1/3 członków Rady Przewodniczący Rady może zapraszać na posiedzenia Rady osoby spoza jej składu Posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z inicjatywy Przewodniczącego Komitetu - co najmniej raz na dwa miesiące na wniosek Ministra Przewodniczący KPNT może zapraszać na posiedzenie Komitetu przewodniczących organów Rady, przewodniczących zespołów specjalistycznych i interdyscyplinarnych, ekspertów i inne osoby w zależności od potrzeb Zajmowanie stanowiska: w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, prawo głosowania mają członkowie Rady Nauki, quorum 50%+1; w Komitecie Polityki Naukowej także w trybie obiegowym. RADA NAUKI sposób działania RADA NAUKI - ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO - PRAWNE Michał KLEIBER

24 KOMISJE RADY pracują na posiedzeniach plenarnych oraz poprzez zespoły Przewodniczący Komisji Rady: za zgodą Ministra - powołują, przekształcają lub likwidują zespoły robocze w ramach struktury organizacyjnej danej komisji ustalają organizację pracy komisji i zespołów roboczych oraz czuwają nad tokiem i terminowością wykonywania przez nie zadań przedstawiają Ministrowi kandydatów do składu zespołów specjalistycznych lub interdyscyplinarnych ZESPOŁY: liczba i skład zespołów roboczych wynikają z zadań do wykonania zespół roboczy nie powinien liczyć mniej niż pięciu członków członek komisji Rady może pracować w różnych zespołach roboczych w razie potrzeby Minister powołuje zespoły, w skład których wchodzą członkowie obu komisji oraz właściwi eksperci sprawy związane z pracami zespołów, w tym wskazanie właściwej dla danej sprawy komisji, określa Minister w drodze zarządzenia RADA NAUKI sposób działania RADA NAUKI - ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO - PRAWNE Michał KLEIBER

25 KRAJOWY PROGRAM RAMOWY - określa priorytetowe kierunki badań naukowych i prac rozwojowych KONSORCJA NAUKOWE – grupy jednostek organizacyjnych realizujące wspólne przedsięwzięcia badawcze lub inwestycyjne SIECI NAUKOWE – grupy jednostek naukowych współpracujące w celu rozwoju specjalności naukowych tych sieci PROGRAMY LUB PRZEDSIĘWZIĘCIA USTALANE PRZEZ MINISTRA – dla rozwoju młodych kadr naukowych oraz infrastruktury informacyjnej i informatycznej nauki, współpracy między nauką i gospodarką, międzynarodowej współpracy naukowej i naukowo – technicznej, restrukturyzacji jednostek naukowych etc. ZMODYFIKOWANY SYSTEM OCENY JEDNOSTEK NAUKOWYCH PROJEKTY ROZWOJOWE – mające na celu wykonanie zadania badawczego stanowiącego podstawę do zastosowań praktycznych, stanowiące otwartą ofertę dla mśp PROJEKTY CELOWE (NOWA FORMUŁA) – obejmujące badania stosowane, prace rozwojowe, badania przemysłowe lub przedkonkurencyjne; decentralizacja systemu kwalifikowania wniosków MOŻLIWOŚĆ PRZYZNAWANIA JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM POSIADAJĄCYM OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE KONKURSÓW NA PROJEKTY BADAWCZE I CELOWE oraz DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ BADANIA USTAWA O ZASADACH FINANSOWANIA NAUKI NOWE INSTRUMENTY RADA NAUKI - ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO - PRAWNE Michał KLEIBER

26 PROJEKTY ZAMAWIANE – mają na celu: integrację środowiska naukowego oraz powstanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych, w tym z udziałem organizacji gospodarczych, umożliwiających podjęcie dużych, złożonych i spójnych programów badań naukowych i prac rozwojowych, powiązanie z tematyką preferowaną w programach międzynarodowych z uwzględnieniem komplementarności tematyki badawczej, rozwój i wzrost konkurencyjności wyspecjalizowanych gałęzi polskiej gospodarki a w szczególności tworzenie polskich specjalności w gospodarce światowej USTAWA O ZASADACH FINANSOWANIA NAUKI NOWE INSTRUMENTY PROJEKT PROGRAMU WIELOLETNIEGO ustanawianego na podstawie ustawy o finansach publicznych, którego część stanowią badania naukowe lub prace rozwojowe, podlega w tej części opiniowaniu przez ministra właściwego do ustanowienia programu RADA NAUKI - ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO - PRAWNE Michał KLEIBER

27 KRAJOWY PROGRAM RAMOWY służy realizacji polityki naukowej i naukowo-technicznej, określa priorytetowe kierunki badań naukowych i prac rozwojowych PROGRAM RAMOWY USTALA MINISTER NAUKI I INFORMATYZACJI* z inicjatywy własnej lub na podstawie propozycji przekazanych przez ministrów, wojewodów, organy samorządu województwa, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, szkoły wyższe, jednostki naukowe lub organizacje samorządu gospodarczego o zasięgu krajowym USTAWA O ZASADACH FINANSOWANIA NAUKI KRAJOWY PROGRAM RAMOWY *Zgłoszenia propozycji do programu na następny rok należy kierować do 30 września (z wyjątkiem 2005r.) RADA NAUKI - ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO - PRAWNE Michał KLEIBER

28 TRZY SKŁADNIKI OCENY PARAMETRYCZNEJ 1. POTENCJAŁ NAUKOWO-BADAWCZY: stopnie naukowe i tytuły naukowe uzyskane przez pracowników jednostki naukowej posiadanie uprawnień do nadawania stopni naukowych posiadanie laboratoriów z akredytacją Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji udział w międzynarodowych programach naukowych uczestnictwo w pracach sieci naukowej lub konsorcjum naukowego wyróżnienia ogólnokrajowe lub międzynarodowe 2. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ: publikacje recenzowane autorstwa pracowników jednostki naukowej monografie naukowe i podręczniki akademickie autorstwa pracowników jednostki naukowej 3. ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE WYKONANYCH BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH: nowe technologie, materiały, wyroby, systemy, usługi i metody wdrożenia patenty, prawa ochronne na wzory użytkowe USTAWA O ZASADACH FINANSOWANIA NAUKI ZMODYFIKOWANY SYSTEM OCENY JEDNOSTEK NAUKOWYCH RADA NAUKI - ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO - PRAWNE Michał KLEIBER

29 PRZYJĘCIE STRATEGII LIZBOŃSKIEJ (Lizbona, Rada Europejska) WZROST NAKŁADÓW NA B+R DO 3.0% PKB W 2010 R. (Barcelona, Rada Europejska) INWESTYCJE W BADANIA: PLAN DZIAŁAŃ DLA EUROPY (sposób dojścia do nakładów jw., Bruksela, Komisja Europejska) WZROST NAKŁADÓW NA B+R DO 1.5% PKB W 2006 R. (Warszawa, Rada Ministrów RP, Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004 – 2006) WZROST NAKŁADÓW NA B+R DO 1.5% PKB W 2008 R. (Warszawa, Rada Ministrów RP, Podstawy Wsparcia Wspólnoty. Promowanie rozwoju gospodarczego i warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia) WZROST NAKŁADÓW NA B+R DO 3.0% PKB W 2013 R. (Warszawa, Rada Ministrów RP, Założenia do NPR na lata 2007 – 2013) WYDATKI NA NAUKĘ USTALA SIĘ W USTAWIE BUDŻETOWEJ W WYSOKOŚCI ZAPEWNIAJĄCEJ DOJŚCIE POLSKI DO POZIOMU WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE STRATEGII LIZBOŃSKIEJ. (Senat i Sejm RP Ustawa o zasadach finansowania nauki Art. 1 ust.3) ! DOKUMENTY STRATEGICZNE RADA NAUKI - ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO - PRAWNE Michał KLEIBER

30 DOKUMENTY STRATEGICZNE USTAWA O ZASADACH FINANSOWANIA NAUKI USTAWA O JEDNOSTKACH BADAWCZO – ROZWOJOWYCH (NOWELIZACJA) USTAWA O WSPIERANIU DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ (W SEJMIE) USTAWA O PARTNERSTWIE PUBLICZNO – PRYWATNYM (W SEJMIE) USTAWA O INFORMATYZACJI DZIAŁALNOŚCI NIEKTÓRYCH PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE (W SEJMIE) Dokumenty strategiczne MNiI przyjęte przez Radę Ministrów Strategia zwiększania nakładów na działalność B + R w celu osiągnięcia założeń Strategii Lizbońskiej Założenia polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa do 2013 r Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej polskiej e-Polska na lata Program operacyjny Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne, do wstępnego projektu Narodowego Planu Rozwoju (dokument przygotowywany w MNiI – termin: 15 maja 2005) RADA NAUKI - ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO - PRAWNE Michał KLEIBER

31 SKŁAD RADY Przewodniczący Rady – Prezes Rady Ministrów Członkowie Rady: Minister Edukacji Narodowej i Sportu Minister Finansów Minister Gospodarki i Pracy Minister Nauki i Informatyzacji Prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej Prezes Polskiej Akademii Nauk Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Wyższych Przewodniczący Rady Głównej Jednostek Badawczo- Rozwojowych Przewodniczący Rady Nauki przy Ministrze Nauki i Informatyzacji Przewodniczący Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej Sekretarz Rady RADA ROZWOJU NAUKI I TECHNOLOGII PRZY PREZESIE RADY MINISTRÓW RADA NAUKI - ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO - PRAWNE Michał KLEIBER

32 Rada jest organem doradczym i opiniodawczym Prezesa Rady Ministrów w zakresie strategii rozwoju nauki i nowych technologii na rzecz wzrostu konkurencyjności gospodarki i rozwoju społecznego RADA ROZWOJU NAUKI I TECHNOLOGII PRZY PREZESIE RADY MINISTRÓW RADA NAUKI - ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO - PRAWNE Michał KLEIBER

33 Zadaniem Rady jest opracowywanie i przedkładanie Premierowi oraz Radzie Ministrów ocen i opinii o strategicznych dokumentach i projektach rządowych w zakresie: rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy rozwiązań prawnych i organizacyjnych dotyczących rozwoju nauki i technologii, wysokości środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej dla rozwoju infrastruktury badawczej, informatycznej i szkolnictwa wyższego systemowego wspierania wykorzystywania badań naukowych i prac rozwojowych dla wzrostu innowacyjności gospodarki i jakości życia rozwoju preferowanych dziedzin nauki wspomagających rozwój związanych z nimi dziedzin społecznych i gospodarczych poprzez programy wieloletnie mechanizmów współpracy organów administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych w sprawach strategii rozwoju nauki i technologii harmonizacji działań organów i urzędów administracji rządowej w sprawach strategii rozwoju nauki dla potrzeb społecznych, gospodarczych i edukacyjnych innych spraw wskazanych przez Premiera lub podejmowanych z inicjatywy własnej RADA ROZWOJU NAUKI I TECHNOLOGII PRZY PREZESIE RADY MINISTRÓW RADA NAUKI - ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO - PRAWNE Michał KLEIBER

34 7 PROGRAM RAMOWY UE (30 mld euro?) Tworzenie europejskich CENTRÓW DOSKONAŁOŚCI poprzez współpracę między laboratoriami Ogłoszenie EUROPEJSKICH INICJATYW TECHNOLOGICZNYCH (Platform Technologicznych) Stymulacja kreatywności w BADANIACH PODSTAWOWYCH poprzez konkurencję między zespołami na europejskim poziomie Spowodowanie, aby Europa stała się bardziej ATRAKCYJNA DLA NAJLEPSZYCH NAUKOWCÓW Rozwój europejskiej INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ Poprawa koordynacji NARODOWYCH PROGRAMÓW BADAWCZYCH RADA NAUKI - ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO - PRAWNE Michał KLEIBER

35 1 pkt = 1 participant CENTRA DOSKONAŁOŚCI

36 FUNDUSZE STRUKTURALNE NARODOWY PLAN ROZWOJU na lata definiuje priorytety i działania wsparte kwotą mld euro ze środków publicznych (funduszy strukturalnych i środków krajowych) Wsparcie dla sfery B+R, innowacyjności i rozwoju nowych technologii590 mln euro* Wsparcie dla budowy społeczeństwa informacyjnego382 mln euro* Wsparcie dla przedsiębiorstw 1.5 mld euro* *środki strukturalne (EFRR i EFS) i krajowe publiczne RADA NAUKI - ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO - PRAWNE Michał KLEIBER

37 FUNDUSZE STRUKTURALNE sfera B+R, innowacyjność, nowe technologie SPO WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Działanie 1.4 inwestycje w CZT i CD, laboratoria, projekty celowe, foresight138 mln euro Działanie 1.1 sieci doradcze 36 mln euro Działanie 1.2 fundusze inwestycyjne 219 mln euro w tym seed capital 50 mln euro Działanie 1.3 parki przemysłowe, parki technologiczne, inkubatory 169 mln euro w tym parki technologiczne, inkubatory 60 mln euro Działanie 2.3 pomoc MŚP 359 mln euro w tym na nowe technologie 40 mln euro RADA NAUKI - ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO - PRAWNE Michał KLEIBER

38 FUNDUSZE STRUKTURALNE sfera B+R, innowacyjność, nowe technologie ZPORR ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura edukacyjna 128 mln euro Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacji i transfer wiedzy 63 mln euro SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki 253 mln euro w tym centra szkoleniowe 75 mln euro RADA NAUKI - ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO - PRAWNE Michał KLEIBER

39 Poddziałanie projekty celowe realizowane przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie lub we współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi 89.1 mln euro (10,43 mln euro w 2004 ) Poddziałanie inwestycje – laboratoria (budowa, modernizacja i wyposażenie) jednostek naukowo - badawczych świadczące specjalistyczne usługi dla przedsiębiorców 25.7 mln euro (2,98 mln euro w 2004) Poddziałanie inwestycje CZT i CD - budowa, modernizacja i wyposażenie specjalistycznych laboratoriów świadczących usługi w priorytetowych dziedzinach gospodarki 66.5 mln euro (15,54 mln euro w 2004) Poddziałanie CZT – projekty celowe 11.9 mln euro (2,78 mln euro w 2004) Poddziałanie projekty typu Foresight w postaci projektów zamawianych 2.4 mln euro (0,56 mln euro w 2004) FUNDUSZE STRUKTURALNE RADA NAUKI - ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO - PRAWNE Michał KLEIBER

40 EUROPEJSKIE PLATFORMY TECHNOLOGICZNE* Główne zadania Europejskich Platform Technologicznych JETI SRA zdefiniowanie Wspólnych Europejskich Inicjatyw Technologicznych (Joint EU Technology Initiative JETI) w strategicznych obszarach badawczych (Strategic Research Agenda SRA), w których Europa może przodować w świecie, wspiernie działań związanych z Europejską Inicjatywą dla Rozwoju. skuteczna realizacja partnerstwa publiczno - prywatnego w dziedzinie badań i rozwoju technologii, integracja i mobilizacja ludzi, bazy przemysłowej i badawczej oraz innych partnerów z danej branży dla wspólnych celów rozwojowych i podejmowania strategicznych przedsięwzięć. Struktura Europejskich Platform Technologicznych platformy skupiają najważniejsze publiczne i prywatne instytucje odpowiedzialne za rozwój technologiczny określonego sektora gospodarki Nakłady na działalność Europejskich Platform Technologicznych do 10 mld, 7. Program Ramowy EU (2007 – 2010): do 10 mld, (cały budżet ok. 30 mld ) *utworzone z inicjatywy Rady Europejskiej wiosną 2003) RADA NAUKI - ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO - PRAWNE Michał KLEIBER

41 Aktywny udział: w działalności struktur Europejskich Platform Technologicznych EPT w definiowaniu strategicznych obszarów badawczych w definiowaniu i implementacji Wspólnych Inicjatyw Technologicznych UE w Programach Ramowych UE Stworzenie standardowych struktur zarządzających dostosowanych do potrzeb EPT Współtworzenie polityki i prawodawstwa służących pobudzaniu innowacyjności Stworzenie systemowych powiązań pomiędzy nauką a przemysłem Opracowywanie propozycji do Krajowego Programu Ramowego Optymalne wykorzystywanie funduszy strukturalnych Podnoszenie konkurencyjności gospodarki. Opracowanie branżowych strategii rozwoju Przygotowanie programów wieloletnich dla branżowych potrzeb rozwojowych Branżowa integracja głównych partnerów gospodarczych i badawczych Montaż środków prywatnych i publicznych dla realizacji strategii rozwoju Opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych technologii Komercjalizacja nowoczesnych rozwiązań naukowych i technicznych Promocja działań proinnowacyjnych i postępu naukowo – technicznego POLSKIE PLATFORMY TECHNOLOGICZNE CELE I ZADANIA RADA NAUKI - ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO - PRAWNE Michał KLEIBER

42 POLSKIE PLATFORMY TECHNOLOGICZNE PPT Biotechnologii PPT Budownictwa PPT Informatyki PPT Lotnictwa. PPT Metod Produkcji i Urządzeń PPT Ochrony Środowiska PPT Przemysłu Elektronicznego PPT Przemysłu Tekstylnego PPT Sektora Leśno-Drzewnego PPT Systemów Bezpieczeństwa PPT Transportu Drogowego PPT Transportu Szynowego PPT Transportu Wodnego PPT Wodoru PPT Zaawansowanych Materiałów PPT Zrównoważonej Chemii PPT Zrównoważonych Systemów Energetycznych PPT Żywności RADA NAUKI - ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO - PRAWNE Michał KLEIBER

43 POLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA BIOTECHNOLOGII

44 CENTRA DOSKONAŁOŚCI

45 Centra zaawansowanych Parki technologiczne Centra Doskonałości Inkubatory Sieci Innowacji technologii RADA NAUKI - ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO - PRAWNE Michał KLEIBER


Pobierz ppt "Michał KLEIBER MINISTER NAUKI i INFORMATYZACJI Posiedzenie Komitetu Badań Naukowych 3 lutego 2005 14 lat KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google