Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Priorytet 2: Środowisko i Infrastruktura.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Priorytet 2: Środowisko i Infrastruktura."— Zapis prezentacji:

1 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Priorytet 2: Środowisko i Infrastruktura

2 Obszary tematyczne Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska; Bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych.

3 Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska W ramach powyższego obszaru tematycznego obowiązuje podejście projektowe całkowita alokacja wynosi do 117,5 mln CHF - dla celu 1 i 2: ok. 87,5 mln CHF - dla celu 3: ok. 30 mln CHF

4 Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące: Poprawy usług z zakresu infrastruktury miejskiej w celu podniesienia standardu życia i promowania rozwoju gospodarczego (cel 1); Zwiększenia wydajności energii i redukcji emisji, w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji (cel 2); Poprawy zarządzania, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności lokalnych/regionalnych publicznych systemów transportowych (cel 3).

5 W ramach celu 1 mogą być realizowane projekty o minimalnej wartości 15 mln CHF W ramach celu 2 mogą być realizowane projekty o minimalnej wartości 10 mnl CHF W ramach celu 3 mogą być realizowane projekty o minimalnej wartości 3 mln CHF każdy oraz projekty zakładające elementy inwestycyjne o minimalnej wartości 10 mln CHF Maksymalna wartość projektów nie została zdefiniowana

6 W ramach celu 1 za kwalifikowalne uznaje się projekty z zakresu: 1. Uzupełnienia istniejącego systemu gospodarowania odpadami przez zbieranie, składowanie i segregację oraz oczyszczanie odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów szpitalnych, a także redukcję zagrożenia azbestem.

7 W ramach ww. rodzaju projektu można realizować działania z zakresu: Tworzenia sieci odpadów niebezpiecznych (włączając odpady szpitalne) i tworzenia, remontu i/lub modernizacji instalacji ich unieszkodliwiania drogą termiczną (z urządzeniami do oczyszczania spalin) lub metodami fizykochemicznymi (automaty ciśnieniowe, dezynfekcja parowa, dezynfekcja chemiczna); Demontażu wyrobów zawierających azbest i zdeponowanie ich na składowiskach tworzonych w tym celu lub wydzielenie kwater dostosowanych do składowania azbestu na wysypiskach już istniejących.

8 W ramach celu 1 potencjalnymi Instytucjami Realizującymi są: Jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty realizujące zadania związane z Wdrażaniem Krajowego Planu Gospodarki Odpadami tj. jednostki administracji publicznej, Ministerstwo Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska; Publiczne zakłady opieki zdrowotnej, które mają podpisane z Narodowym Funduszem Zdrowia kontrakty na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo udzielają świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów (podmioty świadczące swoje usługi w ramach krajowego systemu ochrony zdrowia i realizujące politykę ochrony zdrowia).

9 Cel 2: Zwiększenie wydajności energii i redukcji emisji, w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji Za kwalifikowalne uznaje się projekty z zakresu: 1. Poprawy efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej (w tym m. in. Projekty pilotażowe)

10 W ramach ww. rodzaju projektu można realizować działania z zakresu 1.Zainstalowania kolektorów słonecznych o powierzchni ponad 100 m 2 lub budowie układów fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych; 2.Budowy elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW; 3.Budowy elektrowni wodnej o mocy od 50 kW do 5 MW na istniejącym stopniu wodnym (na obszarach nie objętych programami restytucji ryb wędrownych) z bezpiecznymi przepławkami dla ryb oraz automatyką ograniczającą pobór wody przez turbiny przy niskich stanach wód w rzecze; 4.Tworzenia systemów wykorzystania wód geotermalnych; 5.Budowy kotłowni na biomasę od 1 MW do 10 MW; wykorzystującej lokalne zasoby paliwa; 6.Wytwarzanie i pozyskiwanie biogazów dla celów energetycznych.

11 2. Odnowy, remontu i/lub modernizacji komunalnych sieci cieplnych w częściach miast (o zwartej budowie wielorodzinnej) ogrzewanych przez małe lokalne kotłownie i piece kaflowe, na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych docelowych poziomach zanieczyszczeń powietrza W ramach tego rodzaju projektu można realizować działania z zakresu: 1.Przygotowania analizy w zakresie określenia zapotrzebowania na ciepło; 2.Odnowy, remontu i/lub modernizacji centralnego źródła ciepła i komunalnych sieci cieplnych; 3.Odnowy/remontu/modernizacji lub wymiany wymienników ciepła.

12 3. Odnowy/remontu i/lub modernizacji centralnych źródeł ciepła i instalacji grzewczych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej świadczących usługi w zakresie hospitalizacji i publicznych szkołach W ramach ww. rodzaju projektu można realizować działania z zakresu: 1.Wymiany wysokoemisyjnych kotłowni węglowych i zastąpienie ich nowoczesnymi kotłowniami z preferencją dla układów skojarzonych; 2.Remontu i/lub modernizacji instalacji grzewczych

13 Dla celu 2 potencjalnymi Instytucjami Realizującymi są: Dla projektów kategorii I – jednostki samorządu terytorialnego; Dla projektów kategorii II – jednostki samorządu terytorialnego (które w granicach swojego terytorium władztwa przeprowadzą konieczne roboty instalacyjne na rzecz mieszkańców) lub podmioty realizujące zadania jednostek samorządu zaopatrzenia w ciepło, np. przedsiębiorstwa (włączając spółki komunalne) wykonujące zadania w zakresie utrzymania sieci i systemów grzewczych;

14 Dla projektów kategorii III – jednostki samorządu terytorialnego, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, które mają podpisane z NFZ kontrakty na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej albo udzielają świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów.

15 Cel 3: Poprawa zarządzania, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności lokalnych/regionalnych publicznych systemów transportowych W ramach celu 3 za kwalifikowalne uznaje się projekty polegające na realizacji działań z zakresu: 1. Przygotowania dokumentacji dla projektów, obejmujących swoim zakresem przynajmniej jedną gałąź transportu oraz/lub połączenia pomiędzy różnymi gałęziami transportu;

16 2. Kolejowych oraz drogowych systemów zarządzania ruchem (sterujących) i systemów monitorujących (w tym systemy elektronicznego poboru opłat) – kwalifikowalne wyłącznie jako projekty studyjne lub projekty studyjne z małymi elementami inwestycyjnymi; 3. Zakupu taboru kolejowego;

17 4. budowy, remontu i/lub modernizacji infrastruktury kolejowej, w tym w szczególności zapewniające sprawne połączenia kolejowe centrów miast z portami lotniczymi – kwalifikowalne jako projekty studyjne z elementami inwestycyjnymi, projekty inwestycyjne. W ramach ww. typu projektu możliwa jest budowa/remont i/lub modernizacja następującej infrastruktury kolejowej: linii kolejowej, podtorza, trakcji, semaforów, sygnalizacji, przejazdów kolejowych, systemów monitorujących i sterujących oraz dworców/stacji kolejowych (ich modernizacja musi dotyczyć wyłącznie obiektów do obsługi podróżnych ściśle związanych ze świadczeniem usług transportowych).

18 W ramach celu 3 potencjalnymi Instytucjami Realizującymi są: Dla projektów kategorii 1: - Podmioty zarządzające infrastrukturą kolejową i drogową, właściwe w tym zakresie podmioty administracji publicznej lub inne wyspecjalizowane podmioty powołane do wykonywania określonych zadań infrastrukturalnych realizujące politykę państwa

19 Dla projektów kategorii 2: -Podmioty zarządzające drogami, podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo ruchu drogowego, w szczególności GDDKiA, Główny Inspektorat Transportu Drogowego; -Podmioty administracji państwowej, inne wyspecjalizowane podmioty powołane do wykonywania określonych zadań infrastrukturalnych realizujące politykę państwa; -Zarządcy infrastruktury kolejowej, podmioty zarządzające dworcami i przystankami kolejowymi. Dla projektów kategorii 3 i 4: - Podmioty zarządzające infrastrukturą kolejową, właściwe organy administracji publicznej.

20 Obszar tematyczny: Bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych Podejscie projektowe Całkowita alokacja: do 10 mln CHF Minimalna wartość dofinansowania projektu: 1 mln CHF Maksymalna wartość projektu: brak

21 Za kwalifikowalne uznaje się projekty dotyczące: I.Poprawy spójności obszarów należących do sieci Natura 2000 oraz innych obszarów chronionych Kwalifikowalne działania z zakresu: a)Opracowania regionalnych planów i/lub programów tworzenia i funkcjonowania korytarzy ekologicznych; b)Tworzenia i utrzymywania korytarzy ekologicznych.

22 II. Inwentaryzacji przyrodniczej oraz monitoringu bioróżnorodności a)Opracowania regionalnych wytycznych i/lub programów inwentaryzacji przyrodniczej; b)Terenowej inwentaryzacji przyrodniczej; c)Opracowania systemu monitoringu bioróżnorodności i/lub systemów informatycznych. III. Opracowania regionalnych strategii zrównoważonego rozwoju turystyki na obszarach chronionych Strategie powinny być przygotowane w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

23 IV. Podnoszenie świadomości i wiedzy nt. wymogów w zakresie ochrony środowiska a) Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnych oraz szkoleń w zakresie tworzenia zielonych miejsc pracy oraz zielonych zamówień i zakupów w jednostkach administracji publicznej, szczególnie na terenach gmin, w granicach których znajdują się obszary Natura 2000;

24 b) Projektów edukacyjnych (w tym szkoleń dla pracowników administracji publicznej wszystkich szczebli w zakresie prawa ochrony środowiska, seminaria, warsztaty, konkursy, kampanie informacyjne, platformy e-learningowe) przygotowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi władzami i/lub społecznościami, w zakresie kształtowania postaw pro-ekologicznych szczególnie na terenach gmin, w granicach których znajdują się obszary Natura 2000.

25 V. Konwencji Karpackiej: systemu współpracy i wdrażania a)Działań wdrażających postanowienia art.4 Konwencji Karpackiej; b)Systemu współpracy oraz wzmacniania zdolności w zaangażowanych instytucjach, w tym stworzenia krajowego mechanizmu służącego konsultacjom, koordynacji oraz współpracy pomiędzy instytucjami oraz władzami regionalnymi i lokalnymi.

26 VI. Transgranicznych inicjatyw środowiskowych a)Współpracy transgranicznej, w szczególności w zakresie tworzenia i funkcjonowania obszarów chronionych, w tym transgranicznych obszarów chronionych. Powyższa współpraca powinna być w całości realizowana na terenie przynajmniej jednego z czterech obszarów koncentracji geograficznej Polski południowo- wschodniej, przy merytorycznym udziale partnerów zagranicznych (finansowanym przez polskie Instytucje Realizujące).

27 Typy Instytucji Realizujących 1.Podmioty sektora publicznego, 2. Organizacje pozarządowe, utworzone lub zarejestrowane na terytorium Polski zgodnie z polskim prawodawstwem.

28 Kurs walutowy Wszystkie wartości liczbowe wpisywane do formularza aplikacyjnego należy podać we frankach szwajcarskich, liczonych po kursie kupna Narodowego Banku Polskiego obowiązującym w dniu rozpoczęcia naboru, tj. 1 CHF = 2,8660 zł.

29 Priorytet 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform Wszystkie Zarysy Projektów złożone z województwa małopolskiego przeszły pozytywnie ocenę formalną. Obecnie przeprowadzana jest ocena merytoryczna złożonych Zarysów Projektów. Po stronie polskiej zakończona ona zostanie 13.03.2009 roku.

30 Osoba do kontaktu w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim Anna Rerak Tel. (12) 39-21-119 Fax. (12) 39-21-919 E-mail: arer2@malopolska.uw.gov.pl


Pobierz ppt "Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Priorytet 2: Środowisko i Infrastruktura."

Podobne prezentacje


Reklamy Google